Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2013/2151(BUD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0347/2013

Predkladané texty :

A7-0347/2013

Rozpravy :

PV 24/10/2013 - 9
CRE 24/10/2013 - 9

Hlasovanie :

PV 24/10/2013 - 12.1
CRE 24/10/2013 - 12.1
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2013)0450

Prijaté texty
PDF 208kWORD 24k
Štvrtok, 24. októbra 2013 - Štrasburg
Návrh opravného rozpočtu č. 6/2013
P7_TA(2013)0450A7-0347/2013

Uznesenie Európskeho parlamentu z 24. októbra 2013 o pozícii Rady k návrhu opravného rozpočtu Európskej únie č. 6/2013 na rozpočtový rok 2013, oddiel III – Komisia (14870/2013 – C7-0378/2013 – 2013/2151(BUD))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na článok 314 Zmluvy o fungovaní Európskej únie a článok 106a Zmluvy o Euratome,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(1) („nariadenie o rozpočtových pravidlách“),

–  so zreteľom na všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2013 prijatý s konečnou platnosťou 12. decembra 2012(2),

–  so zreteľom na rozhodnutie Rady 2007/436/ES, Euratom zo 7. júna 2007 o systéme vlastných zdrojov Európskych spoločenstiev(3),

–  so zreteľom na návrh opravného rozpočtu č. 6/2013, ktorý Komisia predložila 10. júla 2013 (COM(2013)0518) a ktorý 18. septembra 2013 zmenila opravným listom (COM(2013)0655),

–  so zreteľom na pozíciu k návrhu opravného rozpočtu č. 6/2013, ktorú Rada prijala 21. októbra 2013 a ktorú postúpila Európskemu parlamentu v ten istý deň (14870/2013 – C7- 0378/2013),

–  so zreteľom na články 75b a 75e rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre rozpočet (A7-0347/2013),

A.  keďže návrh opravného rozpočtu č. 6/2013, zmenený 18. septembra 2013 opravným listom Komisie, sa týka revízie prognózy tradičných vlastných zdrojov (t. j. colné poplatky a odvody z produkcie cukru), základov DPH a HND, zahrnutia príslušných korekcií pre Spojené kráľovstvo do rozpočtu a revízie prognózy pre iné príjmy z pokút, čím spôsobuje zmenu výšky a rozdelenia medzi členské štáty, pokiaľ ide o príspevky z ich vlastných zdrojov do rozpočtu Únie,

B.  keďže návrh opravného rozpočtu č. 6/2013 takisto pokrýva vytvorenie potrebnej rozpočtovej štruktúry na podporu zriadenia európskych trustových fondov podľa článku 187 nariadenia o rozpočtových pravidlách,

C.  keďže pozícia Rady k návrhu opravného rozpočtu č. 6/2013 nemení návrh Komisie zmenený opravným listom;

D.  keďže tento návrh opravného rozpočtu je veľmi dôležitý na zabránenie nedostatku hotovosti, ktorý by mohol viesť k deficitu v plnení v roku 2013, a to na základe úrovne platobných rozpočtových prostriedkov schválených v rozpočte na rok 2013 zahŕňajúcom len opravné rozpočty č. 1 až 5/2013,

1.  berie na vedomie návrh opravného rozpočtu č. 6/2013, ktorý Komisia predložila 10. júla 2013 a ktorý zmenila 18. septembra 2013 opravným listom, ktorý sa týka revízie prognózy tradičných vlastných zdrojov (t. j. colné poplatky a odvody z produkcie cukru) na základe najpresnejších odhadov Komisie a určitých iných skutočností, ako aj ďalšej revízie prognózy ostatných príjmov, ktoré vznikajú zo skupiny pokút, ktoré sa stali konečnými, a preto môžu byť zahrnuté do rozpočtu;

2.  berie na vedomie, že pokles v prognóze tradičných vlastných zdrojov o približne 3 955 miliónov EUR a vo vlastných zdrojoch založených na DPH o 384 miliónov EUR je kompenzovaný vyššie uvedenými pokutami v celkovej výške 1 229 miliónov EUR;

3.  poznamenáva, že toto mechanicky spôsobuje zvýšenie dodatočných príspevkov členských štátov založených na HND o 3 110 miliónov EUR, t. j. čistý nárast „národných príspevkov“(vrátane DPH) o 2 736 miliónov EUR;

4.  aj keď uznáva závažnú záťaž, ktorú to bude predstavovať pre národné rozpočty, podčiarkuje, že táto technická zmena na strane príjmov by nemala byť na úkor financovania oprávnených platobných potrieb v plnom rozsahu, ktoré už Komisia identifikovala v návrhu opravných rozpočtov č. 8 a 9/2013; pripomína Rade svoju pozíciu založenú na umelom zostavovaní rozpočtu v nedostatočnej výške v predchádzajúcich rokoch a v tomto smere zdôrazňuje, že akumulácia ročných rozpočtov za roky 2007 – 2013 je o 60 miliárd EUR nižšia ako dohodnutý celkový platobný strop na roky 2007 – 2013 v rámci viacročného finančného rámca, pričom akumulovaná rezerva vo výške 12 miliárd EUR za roky 2007 – 2013 bola de facto vrátená členským štátom, a to znížením ich akumulovaných príspevkov HND o túto sumu;

5.  žiada, aby Komisia poskytla Európskemu parlamentu všetky svoje informácie o tom, kedy a ako budú tieto zvýšené národné príspevky prenesené z pokladníc členských štátov do rozpočtu Únie; žiada Komisiu, aby informovala Európsky parlament o čistom vplyve, ktorý budú tieto zvýšené príspevky HND mať, ak vôbec nejaký, na zostatok rozpočtov členských štátov v rokoch 2013 alebo 2014;

6.  schvaľuje pozíciu Rady k návrhu opravného rozpočtu č. 6/2013;

7.  zdôrazňuje, že prijatie návrhu opravného rozpočtu č. 6/2013 nerieši nedostatok platobných rozpočtových prostriedkov povolený v rozpočte na rok 2013, ktoré sú potrebné na vyplatenie nezaplatených účtov; opakovane nalieha na Radu, aby urýchlene prijala návrh opravného rozpočtu č. 8/2013; opätovne zdôrazňuje, že nedá svoj súhlas nariadeniu o viacročnom finančnom rámci na roky 2014 – 2020, kým návrh opravného rozpočtu č. 8/2013 nebude prijatý, ako jasne vyjadril vo svojom uznesení z 3. júla 2013;

8.  poveruje svojho predsedu, aby vyhlásil opravný rozpočet č. 6/2013 za prijatý s konečnou platnosťou a zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie;

9.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii a národným parlamentom.

(1) Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.
(2) Ú. v. EÚ L 66, 8.3.2013.
(3) Ú. v. EÚ L 163, 23.6.2007, s. 17.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia