Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2012/0337(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0166/2013

Внесени текстове :

A7-0166/2013

Разисквания :

PV 23/10/2013 - 19
CRE 23/10/2013 - 19

Гласувания :

PV 24/10/2013 - 12.2
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2013)0451

Приети текстове
PDF 281kWORD 38k
Четвъртък, 24 октомври 2013 г. - Страсбург
Обща програма на Европейския съюз за действие за околната среда до 2020 година ***I
P7_TA(2013)0451A7-0166/2013
Резолюция
 Текст

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 24 октомври 2013 г. относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета относно Обща програма на Европейския съюз за действие за околната среда до 2020 година: „Благоденствие в рамките на нашата планета“ (COM(2012)0710 — C7-0392/2012 — 2012/0337(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета (COM(2012)0710),

—  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 192, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението (C7–0392/2012),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 20 март 2013 г.(1),

—  като взе предвид становището на Комитета на регионите(2),

—  като взе предвид поетия с писмо от 26 юни 2013 г. ангажимент от представителя на Съвета за одобряване на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид член 55 от своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните и становището на комисията по земеделие и развитие на селските райони (A7-0166/2013),

1.  Приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  Изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

(1) OВ C 161, 6.6.2013 г., стр. 77.
(2) OВ C 218, 30.7.2013 г., стр. 53.


Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 24 октомври 2013 г. с оглед приемането на Решение …/2013/ЕС на Европейския парламент и на Съвета относно Обща програма на Европейския съюз за действие за околната среда до 2020 година „Да живеем добре в пределите на нашата планета“
P7_TC1-COD(2012)0337

(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Решение № 1386/2013/ЕС.)

Правна информация - Политика за поверителност