Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2012/0337(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0166/2013

Indgivne tekster :

A7-0166/2013

Forhandlinger :

PV 23/10/2013 - 19
CRE 23/10/2013 - 19

Afstemninger :

PV 24/10/2013 - 12.2
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2013)0451

Vedtagne tekster
PDF 102kWORD 38k
Torsdag den 24. oktober 2013 - Strasbourg
Generelt EU-miljøhandlingsprogram frem til 2020 ***I
P7_TA(2013)0451A7-0166/2013
Beslutning
 Tekst

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 24. oktober 2013 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om et generelt EU-miljøhandlingsprogram frem til 2020 "Et godt liv i en ressourcebegrænset verden" (COM(2012)0710 – C7-0392/2012 – 2012/0337(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

—  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2012)0710),

—  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 192, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF), på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C7–0392/2012),

—  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

—  der henviser til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg af 20. marts 2013(1),

—  der henviser til udtalelse fra Regionsudvalget(2),

—  der henviser til, at Rådets repræsentant ved skrivelse af 26. juni 2013 forpligtede sig til at godkende Europa-Parlamentets holdning, jf. artikel 294, stk. 4, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

—  der henviser til forretningsordenens artikel 55,

—  der henviser til betænkning fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed og udtalelse fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter (A7-0166/2013),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

(1) EUT C 161 af 6.6.2013, s. 77.
(2) EUT C 218 af 30.7.2013, s. 53.


Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 24. oktober 2013 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. .../2013/EU om et generelt EU-miljøhandlingsprogram frem til 2020 "Et godt liv i en ressourcebegrænset verden"
P7_TC1-COD(2012)0337

(Eftersom der var indgået en aftale mellem Parlamentet og Rådet, svarer Parlamentets holdning til den endelige retsakt, afgørelse nr. 1386/2013/EU).

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik