Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2012/0337(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A7-0166/2013

Ingediende teksten :

A7-0166/2013

Debatten :

PV 23/10/2013 - 19
CRE 23/10/2013 - 19

Stemmingen :

PV 24/10/2013 - 12.2
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P7_TA(2013)0451

Aangenomen teksten
PDF 196kWORD 38k
Donderdag 24 oktober 2013 - Straatsburg
Algemeen milieuactieprogramma van de Unie voor de periode tot en met 2020 ***I
P7_TA(2013)0451A7-0166/2013
Resolutie
 Tekst

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 24 oktober 2013 over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad inzake een nieuw algemeen milieuactieprogramma voor de Europese Unie voor de periode tot en met 2020: “Goed leven, binnen de grenzen van onze planeet” (COM(2012)0710 – C7-0392/2012 – 2012/0337(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

–  gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2012)0710),

–  gezien artikel 294, lid 2, en artikel 192, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C7-0392/2012),

–  gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité van 20 maart 2013(1),

–  gezien het advies van het Comité van de Regio's(2),

–  gezien de schriftelijke toezegging van de vertegenwoordiger van de Raad van 26 juni 2013 om het standpunt van het Europees Parlement goed te keuren, overeenkomstig artikel 294, lid 4, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien artikel 55 van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid en het advies van de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling (A7-0166/2013),

1.  stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast;

2.  verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende wijzigingen in haar voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen;

3.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

(1) PB C 161 van 6.6.2013, blz. 77.
(2) PB C 218 van 30.7.2013, blz. 53.


Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 24 oktober 2013 met het oog op de vaststelling van Besluit nr. .../2013 van het Europees Parlement en de Raad inzake een nieuw algemeen milieuactieprogramma voor de Europese Unie voor de periode tot en met 2020 "Goed leven, binnen de grenzen van onze planeet"
P7_TC1-COD(2012)0337

(Aangezien het Parlement en de Raad tot overeenstemming zijn geraakt, komt het standpunt van het Parlement overeen met de definitieve rechtshandeling: Besluit nr. 1386/2013/EU.)

Juridische mededeling - Privacybeleid