Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2012/0337(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0166/2013

Ingivna texter :

A7-0166/2013

Debatter :

PV 23/10/2013 - 19
CRE 23/10/2013 - 19

Omröstningar :

PV 24/10/2013 - 12.2
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2013)0451

Antagna texter
PDF 194kWORD 39k
Torsdagen den 24 oktober 2013 - Strasbourg
Allmänt miljöhandlingsprogram för unionen till 2020 ***I
P7_TA(2013)0451A7-0166/2013
Resolution
 Text

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 24 oktober 2013 om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om ett allmänt miljöhandlingsprogram för unionen till 2020: Att leva gott inom planetens gränser (COM(2012)0710 – C7-0392/2012 – 2012/0337(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2012)0710),

–  med beaktande av artiklarna 294.2 och 192.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C7–0392/2012),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av yttrandet från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén av den 20 mars 2013(1),

–  med beaktande av yttrandet från Regionkommittén(2),

–  med beaktande av det skriftliga åtagandet från rådets företrädare av den 26 juni 2013 att godkänna Europaparlamentets ståndpunkt i enlighet med artikel 294.4 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artikel 55 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet och yttrandet från utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling (A7-0166/2013).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

(1) EUT C 161, 6.6.2013, s. 77.
(2) EUT C 218, 30.7.2013, s. 53.


Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 24 oktober 2013 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets beslut nr .../2013/EU om ett allmänt miljöhandlingsprogram för unionen till 2020 – Att leva gott inom planetens gränser
P7_TC1-COD(2012)0337

(Eftersom det nåddes en överenskommelse mellan parlamentet och rådet, motsvarar parlamentets ståndpunkt den slutliga rättsakten, beslut nr 1386/2013/EU.)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy