Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2013/2080(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0313/2013

Predkladané texty :

A7-0313/2013

Rozpravy :

PV 24/10/2013 - 6
CRE 24/10/2013 - 6

Hlasovanie :

PV 24/10/2013 - 12.5
CRE 24/10/2013 - 12.5
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2013)0454

Prijaté texty
PDF 241kWORD 34k
Štvrtok, 24. októbra 2013 - Štrasburg
Elektronické komunikácie
P7_TA(2013)0454A7-0313/2013

Uznesenie Európskeho parlamentu z 24. októbra 2013 o správe o uplatňovaní regulačného rámca pre elektronické komunikácie (2013/2080(INI))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na smernicu 2009/140/ES (smernica o lepšej regulácii),

–  so zreteľom na smernicu 2009/136/ES (smernica o právach občanov),

–  so zreteľom na nariadenie (ES) č. 1211/2009 (nariadenie o orgáne európskych regulátorov pre elektronické komunikácie (BEREC)),

–  so zreteľom na smernicu 2002/21/ES (rámcová smernica),

–  so zreteľom na smernicu 2002/20/ES (smernica o povolení),

–  so zreteľom na smernicu 2002/19/ES (prístupová smernica),

–  so zreteľom na smernicu 2002/22/ES (smernica o univerzálnej službe),

–  so zreteľom na smernicu 2002/58/ES (smernica o súkromí a elektronických komunikáciách),

–  so zreteľom na nariadenie (EÚ) č. 531/2012 (prepracované nariadenie o roamingu),

–  so zreteľom na odporúčanie 2010/572/EÚ (odporúčanie o regulovanom prístupe k prístupovým sieťam novej generácie),

–  so zreteľom na odporúčanie 2007/879/ES (odporúčanie o relevantných trhoch),

–  so zreteľom na odporúčanie 2009/396/ES (odporúčanie o regulácii poplatkov za prepojenie hlasových hovorov do inej siete),

–  so zreteľom na COM 2002/C 165/03 (usmernenia k VTS),

–  so zreteľom na odporúčanie 2008/850/ES (pravidlá uvedené v článku 7 rámcovej smernice),

–  so zreteľom na rozhodnutie č. 243/2012/EÚ o zriadení viacročného programu politiky rádiového frekvenčného spektra,

–  so zreteľom na návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady z 19. októbra 2011 o zriadení nástroja Spájame Európu (COM(2011)0665),

–  so zreteľom na návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady zo 7. februára 2013 opatreniach na zabezpečenie spoločnej vysokej úrovne bezpečnosti sietí a informácií v rámci Únie (COM(2013)0048),

–  so zreteľom na prácu, ktorú nedávno vykonal orgán BEREC v súvislosti s neutralitou siete,

–  so zreteľom na návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady z 26. marca 2013 o opatreniach týkajúcich sa zníženia nákladov na zavedenie vysokorýchlostných elektronických komunikačných sietí (COM(2013)0147),

–  so zreteľom na článok 48 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre priemysel, výskum a energetiku a stanovisko Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa (A7-0313/2013),

A.  keďže regulačný rámec pre elektronické komunikácie v Únii bol naposledy zmenený v roku 2009 na základe návrhov predložených v roku 2007 a nasledujúcich rokov prípravnej práce;

B.  keďže transpozícia zmien z roku 2009 mala v členských štátoch prebehnúť do 25. mája 2011 a v poslednom členskom štáte bola dokončená v januári 2013;

C.  keďže pre každý národný regulačný orgán existuje priestor na interpretáciu spôsobu, ako uplatňovať rámec, aby tak mohlo hodnotenie účinnosti rámca tiež zohľadniť podmienky, na základe ktorých sa rámec zavádza v členských štátoch;

D.  keďže rozdiely v presadzovaní a uplatňovaní regulačného rámca viedli k vyšším nákladom pre operátorov pôsobiacich vo viac ako jednej krajine, čím bránili investíciám a rozvoju jednotného trhu telekomunikácií;

E.  keďže Európska komisia nevyužila možnosť prijať rozhodnutie, na základe ktorého by bolo možné identifikovať nadnárodné trhy, ako sa uvádza v článku 15 ods. 4 rámcovej smernice;

F.  keďže celoeurópski podnikoví užívatelia neboli uznaní za samostatný trhový segment, čo prispieva k nedostatku štandardizovaných veľkoobchodných ponúk, zbytočným nákladom a fragmentovanému vnútornému trhu;

G.  keďže cieľom rámca je podporovať ekosystém hospodárskej súťaže, investície a inovácie, ktorý prispieva k rozvoju vnútorného trhu v oblasti komunikácií na prospech spotrebiteľov a podnikov – a najmä európskych podnikov – v tomto odvetví;

H.  keďže by regulačný rámec mal zostať zachovaný ako súvislý celok;

I.  keďže v súlade so zásadami lepšej regulácie je Komisia povinná pravidelne preskúmavať rámec s cieľom zabezpečiť, aby tento rámec držal krok s technologickým vývojom a vývojom na trhu;

J.  keďže Komisia sa vydala cestou jednotlivých iniciatív, nie cestou rozvoja regulačného rámca, čoho najnovším príkladom je „jednotný digitálny trh“;

K.  keďže Komisia oznámila svoj zámer preskúmať smernicu o súkromí a elektronických komunikáciách a odporúčanie o relevantných trhoch, nie však iné časti regulačného rámca;

L.  keďže Komisia od roku 1998 neaktualizovala smernicu o univerzálnej službe, a to napriek žiadosti obsiahnutej v smernici o právach občanov z roku 2009;

M.  keďže relevantný, stabilný a konzistentný rámec je veľmi dôležitý na podporu investície, inovácie a hospodárskej súťaže, a teda aj kvalitnejších služieb;

N.  keďže spoločný prístup zdola nahor založený na vnútroštátnych regulačných orgánoch sa ukázal ako účinný pri podpore spoločnej regulačnej judikatúry;

O.  keďže funkčné oddelenie, t. j. povinnosť vertikálne integrovaného operátora začleniť činnosti súvisiace s poskytovaním príslušných prístupových produktov na veľkoobchodnej úrovni do nezávisle fungujúcej internej podnikateľskej jednotky, ostáva len ako posledné možné riešenie;

P.  keďže účinná a udržateľná hospodárska súťaž je dôležitou hnacou silou priebežných účinných investícií;

Q.  keďže regulačný rámec podporuje hospodársku súťaž v oblasti poskytovania elektronických komunikačných sietí a služieb na prospech spotrebiteľov;

R.  keďže podpora hospodárskej súťaže v oblasti poskytovania elektronických komunikačných sietí a služieb spolu s podporou investícií sú kľúčové ciele politiky stanovené v článku 8 rámcovej smernice;

S.  keďže napriek dosiahnutému pokroku Európska únia postupuje len malými krokmi smerom k realizácii cieľov digitálnej agendy v oblasti širokopásmového pripojenia v stanovenom časovom rámci;

T.  keďže budovanie prístupu k vysokorýchlostnému širokopásmovému internetu je postupné (54 % európskych domácností má prístup k rýchlostnému pripojeniu nad 30 Mb/s), avšak tempo zavádzania tohto druhu pripojenia je u európskych spotrebiteľov pomalé (zatiaľ ho majú iba 4,2 % domácností); keďže budovanie prístupu k ultrarýchlemu internetu (nad 100 Mb/s) je pomalé a predstavuje iba 3,4 % všetkých pevných liniek a dopyt užívateľov je slabý – len asi 2 % domácností si predplatili tieto linky(1);

U.  keďže transparentnosť riadenia sieťovej dopravy sama osebe nestačí na zaistenie neutrality siete;

V.  keďže otázky týkajúce sa hospodárskej súťaže medzi poskytovateľmi elektronických komunikačných služieb i medzi nimi a poskytovateľmi služieb informačnej spoločnosti si zaslúžia pozornosť, najmä pokiaľ ide o hrozby spojené s otvorenosťou internetu;

W.  keďže v mnohých sieťach naďalej pretrvávajú prekážky v hospodárskej súťaži; so zreteľom na neschopnosť vymedziť a uplatniť zásadu neutrality siete na zabezpečenie nediskriminácie služieb pre koncových užívateľov;

X.  keďže zavádzanie 4G internetu v Európe brzdí nedostatočná koordinácia prideľovania rádiového frekvenčného spektra, pričom najmä členské štáty meškajú s udelením povolenia na používanie pásma 800 MHz pre elektronické komunikačné služby, ktoré malo byť poskytnuté do 1. januára 2013, ako sa stanovuje v programe politiky rádiového frekvenčného spektra;

Y.  keďže program politiky rádiového frekvenčného spektra vyzval Komisiu, aby preverila používanie spektra medzi 400 MHz a 6GHz a posúdila, či by sa mohlo uvoľniť a sprístupniť ďalšie spektrum pre nové využitia, ako napríklad, ale nielen pásmo 700 MHz;

Z.  keďže na posúdenie vplyvu právneho rámca na možnosti ponúkané užívateľom a spotrebiteľom by sa mali posúdiť inovácie a vývoj nových technológií a infraštruktúr;

AA.  keďže rámec by mal zostať neutrálny a pre rovnocenné služby by mali platiť rovnaké pravidlá;

1.  vyjadruje poľutovanie nad oneskorením transpozície zmien regulačného rámca pre elektronické komunikácie, ktoré boli prijaté v roku 2009, zo strany členských štátov a upriamuje pozornosť na fragmentáciu vnútorného trhu v oblasti komunikácií spôsobenú rôznorodým uplatňovaním tohto rámca v 28 členských štátoch;

2.  zdôrazňuje skutočnosť, že hoci sa dosiahol významný pokrok v dosahovaní cieľov rámca, trh EÚ v oblasti telekomunikačných služieb zostáva pozdĺž štátnych hraníc naďalej fragmentovaný, čo podnikom a občanom sťažuje možnosť plne využívať jednotný trh;

3.  domnieva sa, že len prostredníctvom konkurencieschopného európskeho trhu v oblasti služieb vysokorýchlostného širokopásmového pripojenia bude možné podnietiť inovácie, hospodársky rast a tvorbu pracovných miest a ponúknuť koncovým užívateľom konkurencieschopné ceny;

4.  domnieva sa, že nasledujúce preskúmanie by sa malo zamerať na ďalší rozvoj rámca s cieľom riešiť nedostatky a so zreteľom na trhový, sociálny a technický vývoj a budúce trendy;

5.  domnieva sa, že pri preskúmaní celého regulačného rámca by sa mali zohľadniť tieto aspekty:

   (i) meškanie pri preskúmaní povinnosti univerzálnej služby vrátane povinnosti ponúknuť prístup k širokopásmovému internetu za primeranú cenu v reakcii na naliehavú potrebu zmenšiť digitálnu priepasť, a tým zmierniť obmedzenia zavedené všeobecnými usmerneniami pre štátnu pomoc;
   (ii) právomoc národných regulačných orgánov, pokiaľ ide o všetky otázky vrátane spektra, na ktoré sa rámec zameriava; právomoci udelené národným regulačným orgánom v členských štátoch, a teda požiadavka týkajúca sa rozsahu nezávislosti národného regulačného orgánu;
   (iii) spoluprácu medzi vnútroštátnymi regulačnými orgánmi a orgánmi pre hospodársku súťaž;
   (iv) symetrické povinnosti týkajúce sa prístupu k sieti (článok 12 rámcovej smernice), pretože v niektorých členských štátoch boli tieto regulačné právomoci zverené vnútroštátnym regulačným orgánom;
   (v) pravidlá týkajúce sa pákového efektu (článok 14 rámcovej smernice) a spoločného dominantného postavenia (príloha II rámcovej smernice), pretože aj napriek zmenám z roku 2009 majú vnútroštátne regulačné orgány problém používať tieto nástroje;
   (vi) postupy preskúmania trhu;
   (vii) vplyv služieb, ktoré sú plne nahraditeľné službami, ktoré poskytujú tradičné poskytovatelia; v niektorých prípadoch by boli potrebné niektoré spresnenia, pokiaľ ide o vplyv technologickej neutrality tohto rámca, ako aj spresnenia, pokiaľ ide o rozlíšenie medzi službami v rámci „informačnej spoločnosti“ a službami v rámci „elektronických komunikácií“;
   (viii) nevyhnutnosť zákazu nadbytočnej regulácie;
   (ix) zrušenie regulácie v prípade, keď analýza trhu preukáže skutočnú konkurencieschopnosť príslušného trhu a že existujú spôsoby aj prostriedky na predĺženie monitorovania;
   (x) umožnenie národným regulačným orgánom podávať správy o svojich skúsenostiach s povinnosťami a prostriedkami v oblasti nediskriminácie;
   (xi) účinnosť a fungovanie postupov podľa článku 7 ods. 7a (spoločná regulácia): zatiaľ čo sa Komisia aj BEREC celkovo zhodujú v tom, že fungujú dobre a umožňujú primeranú rovnováhu, Komisia tvrdí, že v niektorých prípadoch vnútroštátne regulačné orgány neupravili svoje regulačné opatrenia úplne alebo ich upravovali pomaly, a BEREC sa sťažuje na veľkú časovú tieseň;
   (xii) situáciu, keď sa nezačne fáza II postupu, pretože národný regulačný orgán stiahne návrh opatrenia alebo nepredloží návrh nápravy problému, o ktorom sa vie na určitom trhu, a v takom prípade je jediným riešením konanie vo veci porušenia právnych predpisov; v oboch týchto prípadoch by mala existovať možnosť začať riadny postup podľa článku 7 ods. 7a;
   (xiii) účinnosť a fungovanie postupu podľa článku 19: Komisia využila právomoci podľa článku 19 dvakrát (odporúčanie o NGA v septembri 2010 a odporúčanie o nediskriminácii a metodike pre výpočet nákladov); keďže na rozdiel od postupu podľa článku 7 ods .7a nie je pre postup podľa článku 19 stanovený časový rámec, regulačný dialóg medzi orgánom BEREC a Komisiou neprebiehal úplne hladko, čo viedlo k sťažnostiam orgánu BEREC, že o jeho stanovisko sa žiadalo vo veľmi krátkej lehote, a ku sťažnostiam Komisie, že niektoré národné regulačné orgány sa v období plánovania a realizácie správali váhavo;
   (xiv) celoeurópske služby a operátori s prihliadnutím na (nevyužité) ustanovenie článku 15 ods. 4 rámcovej smernice, ktoré Komisii umožní identifikovať nadnárodné trhy; väčšia pozornosť by sa mala venovať konkurenčnému poskytovaniu komunikačných služieb podnikom v EÚ a účinnému a jednotnému uplatňovaniu podnikateľských riešení v celej EÚ;
   (xv) identifikáciu nadnárodných trhov ako prvý krok, aspoň pokiaľ ide o služby pre podniky; umožnenie poskytovateľom oznámiť orgánu BEREC, že majú v úmysle poskytovať služby na takýchto trhoch a dohľad orgánu BEREC nad poskytovateľmi služieb na takýchto trhoch;
   (xvi) BEREC a jeho fungovanie a rozšírenie rozsahu jeho právomocí;
   (xvii) voľný prístup k obsahu pre všetkých podľa článku 1 ods. 3a rámcovej smernice a neutralita siete na základe článku 8 ods. 4 písm. g) rámcovej smernice;
   (xviii) odporúčania o relevantných trhoch;
   (xix) regulácia v oblasti zariadení vrátane spájania predaja zariadení a operačných systémov;
   (xx) najnovší celosvetový vývoj v oblasti kybernetickej bezpečnosti a kybernetickej špionáže a očakávania európskych občanov týkajúce sa rešpektovania ich súkromia pri využívaní elektronických komunikačných služieb a služieb informačnej spoločnosti, a
   (xxi) skutočnosť, že internet sa stal kľúčovou infraštruktúrou pre vykonávanie širokého spektra hospodárskych a sociálnych činností;

6.  Domnieva sa, že hlavnými cieľmi preskúmania by mali byť:

   (i) zabezpečiť, aby plne nahraditeľné služby podliehali rovnakým pravidlám; na tento účel by sa mala vziať do úvahy definícia elektronických komunikačných služieb v článku 2 písm. c) rámcovej smernice;
   (ii) zabezpečiť, aby spotrebitelia mali prístup ku komplexným a zrozumiteľným informáciám o rýchlosti internetového pripojenia, s cieľom umožniť im porovnať služby ponúkané rôznymi operátormi;
   (iii) ešte viac podporiť účinnú a udržateľnú hospodársku súťaž, ktorá je hlavnou hnacou silou priebežných účinných investícií;
   (iv) zvýšiť hospodársku súťaž na európskom trhu s vysokorýchlostným širokopásmovým pripojením;
   (v) poskytnúť stabilný a udržateľný rámec pre investície;
   (vi) zabezpečiť zosúladené, konzistentné a účinné uplatňovanie;
   (vii) umožniť rozvoj celoeurópskych poskytovateľov a poskytovanie cezhraničných služieb pre podniky;
   (viii) zabezpečiť, aby bol rámec prispôsobený digitálnemu veku a vytváral internetový ekosystém, ktorý podporuje celé hospodárstvo, a
   (ix) zvýšiť dôveru používateľov k vnútornému trhu v oblasti komunikácií, a to aj prostredníctvom opatrení na vykonávanie budúceho regulačného rámca na ochranu osobných údajov a opatrení na zvýšenie bezpečnosti elektronických komunikácií na vnútornom trhu;

7.  je presvedčený, že celkovým cieľom rámca by mala byť aj naďalej podpora odvetvového ekosystému pre hospodársku súťaž a investície, ktoré prinášajú úžitok spotrebiteľom a užívateľom a zároveň podnecujú vytvorenie skutočného vnútorného trhu v oblasti komunikácií a podporujú celosvetovú konkurencieschopnosť Únie;

8.  zdôrazňuje, že regulačný rámec musí zostať súdržný, náležitý a účinný;

9.  je presvedčený, že rámec musí slúžiť na zachovanie konzistentnosti a zabezpečenie právnej istoty, aby sa zaistila spravodlivá a vyvážená hospodárska súťaž, v ktorej európski hráči využijú každú šancu; nazdáva sa, že všetky ustanovenia, ktoré navrhla Komisia, vrátane jednotného európskeho povolenia, spotrebiteľských aspektov a technického zabezpečenia aukcií spektra, by mohli zohrávať dôležitú úlohu pri vytváraní jednotného trhu komunikačných služieb, ale že je potrebné ich vyhodnotiť na základe daného cieľa; nazdáva sa, že postup preskúmania rámca, ako sa žiada v tomto dokumente, musí byť považovaný za krok smerom k digitálnemu hospodárstvu EÚ, a preto by sa mal riešiť prostredníctvom jednotného a plánovaného prístupu;

10.  zdôrazňuje, že nediskriminácia informácií vo fáze odosielania, prenosu a prijímania je nevyhnutná na podporu inovácií a odstránenie prekážok vstupu;

11.  zdôrazňuje, že v riadení prevádzky sa skrýva potenciál diskriminačného správania a poškodzovania hospodárskej súťaže; preto vyzýva členské štáty, aby zabránili akémukoľvek porušeniu neutrality sietí;

12.  poznamenáva, že ustanovenia, ktoré národným regulačným orgánom umožňujú zasiahnuť a vyžiadať si zachovanie určitej kvality služby v prípade jej obmedzovania alebo blokovania s cieľom brániť hospodárskej súťaži, sú v spojení s vyššou transparentnosťou zmlúv silnými nástrojmi, ktorými sa dá dosiahnuť, aby sa spotrebiteľom zabezpečil prístup k službám, ktoré si vybrali a možnosť ich využívania;

13.  zdôrazňuje, že uprednostňovanie kvality služieb koniec – koniec („end to end“) spolu s používaním najlepšieho výkonu (tzv. best effort delivery) by mohli porušiť zásadu neutrality siete; vyzýva Komisiu a regulačné orgány, aby sledovali tieto trendy a ak je to vhodné, aby vypracovali nástroje na presadzovanie povinnosti poskytovať kvalitné služby stanovené v článku 22 smernice o univerzálnych službách a právach užívateľov; žiada, aby sa v prípade potreby zohľadnili ďalšie legislatívne opatrenia na úrovni EÚ;

14.  zdôrazňuje, že v záujme podnecovania inovácií, širšej možnosti voľby spotrebiteľov, zníženia nákladov a zvýšenia účinnosti v zavádzaní vysokorýchlostných elektronických komunikačných infraštruktúr by sa mala preskúmať a ponúknuť spotrebiteľom kombinácia rozličných opatrení a všetkých dostupných technológií, čím sa zabráni zhoršovaniu služieb, blokovaniu prístupu a spomaleniu sieťovej prevádzky;

15.  zdôrazňuje, že príslušné vnútroštátne orgány by sa mali zamerať na uplatňovanie regulačných zásad, postupov a podmienok pre využitie spektra, ktoré európskym poskytovateľom elektronických komunikácií nebránia v poskytovaní sietí a služieb vo viacerých členských štátoch alebo v celej Únii;

16.  je presvedčený, že zvýšená koordinácia spektra v kombinácii s uplatňovaním spoločných zásad týkajúcich sa práv na využívanie spektra v celej Únii by bola kľúčovým prostriedkom na vyriešenie problému nedostatočnej predvídateľnosti v súvislosti s dostupnosťou spektra, čím by sa podporili investície a úspory z rozsahu;

17.  zdôrazňuje, že stimulačné platby a/alebo odobratie užívacieho práva v prípade nevyužívania príslušného rádiového frekvenčného spektra by mohli byť dôležitými opatreniami na uvoľnenie dostatočne harmonizovaného rádiového frekvenčného spektra s cieľom stimulovať vysokokapacitné bezdrôtové širokopásmové služby;

18.  zdôrazňuje, že celoeurópske obchodovanie formou aukcií s bezdrôtovými službami 4G a 5G internetu spolu s obmedzeným množstvom licencií, ktoré spoločne slúžia pre celé územie EÚ, by umožnili poskytovanie celoeurópskych bezdrôtových služieb, čím by sa narušili základy, na ktorých je postavený roaming;

19.  vyzýva členské štáty, aby otázkam elektronických komunikácií, ktoré sa týkajú spotrebiteľov, prisúdili oveľa vyššiu prioritu; zdôrazňuje, že správne fungujúce trhy s dobre informovanými a sebaistými spotrebiteľmi sú nosným pilierom trhu EÚ ako celku;

20.  zdôrazňuje, že keďže spotrebitelia sa stále častejšie rozhodujú pre zmluvy na balíky viacerých služieb, je mimoriadne dôležité, aby sa prísne dodržiavali požiadavky týkajúce sa informácií poskytovaných pred uzavretím zmluvy a informácií o aktualizácii zmlúv, ktoré už boli podpísané;

21.  zdôrazňuje význam sprísnených požiadaviek na poskytovanie informácií spotrebiteľom týkajúcich sa obmedzení služby, dotácií na zariadenia a riadenia premávky; vyzýva členské štáty a Komisiu, aby zabezpečili jednotné presadzovanie zákazu klamlivej reklamy;

22.  zdôrazňuje, že spájanie služieb do balíkov môže byť prekážkou pre zmenu poskytovateľa a žiada Komisiu a Orgán európskych regulátorov pre elektronické komunikácie (BEREC), aby sa v tejto súvislosti zamerali na aspekty poškodzovania hospodárskej súťaže, ktoré s tým súvisia;

23.  poznamenáva, že existujú prípady, keď operátori obmedzili modemovú funkciu (prostredníctvom ktorej možno mobilný telefón využiť ako smerovač/prístupové miesto na pripojenie k internetu) mobilných telefónov spotrebiteľov a to aj napriek tomu, že sa v spotrebnej zmluve uvádza neobmedzený prenos údajov; žiada preto Komisiu a orgán BEREC, aby sa zamerali na problematiku potenciálne klamlivých reklám v zmysle potreby väčšej jasnosti v tomto ohľade;

24.  poznamenáva, že je dôležité, aby spotrebitelia mohli meniť svojich poskytovateľov, jednoducho si prenášať svoje číslo na dynamickom trhu, aby boli zmluvy transparentné a aby sa spotrebiteľom poskytovali informácie o zmenách ich zmlúv; vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že sa nedarí plniť ciele v oblasti prenositeľnosti čísiel, a vyzýva Komisiu a BEREC, aby v tejto súvislosti prijali opatrenia;

25.  podporuje tie členské štáty, ktoré zaviedli sprísnené požiadavky na rovnocenný prístup pre používateľov so zdravotným postihnutím, a vyzýva všetky členské štáty, aby nasledovali ich príklad; vyzýva BEREC, aby zlepšil presadzovanie opatrení a prístup pre používateľov so zdravotným postihnutím;

26.  vyjadruje členským štátom uznanie za zavedenie spoločného tiesňového telefónneho čísla 112; žiada zlepšenia, pokiaľ ide o čas odozvy potrebný na lokalizáciu volajúceho; konštatuje, že viaceré členské štáty už vyvinuli technológie, ktoré umožňujú takmer okamžitú lokalizáciu volajúceho;

27.  víta činnosť Komisie, pokiaľ ide o praktické zavedenie čísiel 116, predovšetkým horúcej linky 116000 pre nezvestné deti; žiada lepšiu propagáciu týchto čísiel zo strany Komisie;

28.  berie na vedomie, že Komisia sa vzdala svojich ambícií na zavedenie celoeurópskeho systému prideľovania telefónnych čísiel;

29.  vyzdvihuje výrazný pokrok, ktorý sa podarilo dosiahnuť pri poskytovaní univerzálneho širokopásmového prístupu na základnej úrovni, zároveň však poznamenáva, že tento proces prebiehal veľmi nerovnomerne; nabáda členské štáty, aby splnili ciele v oblasti digitálnej agendy podporovaním súkromných investícií a vynakladaním verejných investícií do nových sieťových kapacít;

30.  zdôrazňuje, že zvýšenie objemu dát, obmedzená dostupnosť zdrojov frekvenčného spektra a zbližovanie technológií, zariadenia a obsahu si vyžadujú inteligentné riadenie prenosu údajov a rôzne spôsoby šírenia, ako napríklad spoluprácu medzi sieťami pre digitálne pozemné vysielanie a širokopásmovými bezdrôtovými sieťami;

31.  zdôrazňuje, že preskúmanie musí byť založené na rozsiahlych konzultáciách so všetkými zainteresovanými stranami a dôkladnej analýze všetkých otázok;

32.  vyzýva preto Komisiu, aby iniciovala ďalšie preskúmanie celého rámca, a umožnila tak skutočnú diskusiu v budúcom volebnom období;

33.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade a Komisii.

(1) SWD(2013)217 Hodnotiaca tabuľka digitálnej agendy, s. 43.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia