Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2011/0177(APP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A7-0389/2013

Texte depuse :

A7-0389/2013

Dezbateri :

PV 19/11/2013 - 4
CRE 19/11/2013 - 4

Voturi :

PV 19/11/2013 - 8.1
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2013)0455

Texte adoptate
PDF 292kWORD 25k
Marţi, 19 noiembrie 2013 - Strasbourg
Cadrul financiar multianual 2014-2020 ***
P7_TA(2013)0455A7-0389/2013
Rezoluţie
 Anexă
 Anexă

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 19 noiembrie 2013 referitoare la proiectul de regulament al Consiliului de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020 (11791/2013 – C7-0238/2013 – 2011/0177(APP))

(Procedura legislativă specială – aprobare)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea de regulament al Consiliului (COM(2011)0398) modificată prin (COM(2012)0388),

–  având în vedere proiectul de regulament al Consiliului (11791/2013) și corrigendumul Consiliului la acesta din 14 noiembrie 2013 (11791/2013 COR 1),

–  având în vedere cererea de aprobare prezentată de Consiliu în conformitate cu articolul 312 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și cu articolul 106a din Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice (C7‑0238/2013),

–  având în vedere Rezoluția sa din 23 octombrie 2012 susținând atingerea unui rezultat pozitiv al procedurii de aprobare a cadrului financiar multianual 2014-2020(1),

–  având în vedere Rezoluția sa din 13 martie 2013 referitoare la concluziile Consiliului European din 7-8 februarie 2013 privind cadrul financiar multianual(2),

–  având în vedere Rezoluția sa din 3 iulie 2013 referitoare la acordul politic privind cadrul financiar multianual 2014-2020(3),

–  având în vedere articolul 75 și articolul 81 alineatul (1) din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere recomandarea Comisiei pentru bugete, avizul Comisiei pentru dezvoltare regională și scrisoarea Comisiei pentru transport și turism (A7-0389/2013),

1.  aprobă propunerea de regulament al Consiliului de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020 astfel cum este prevăzut în anexa la prezenta rezoluție;

2.  aprobă declarațiile comune ale Parlamentului, Consiliului și Comisiei anexate la prezenta rezoluție;

3.  ia act de declarațiile Comisiei anexate la prezenta rezoluție;

4.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite poziția Parlamentului Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale.

(1) Texte adoptate, P7_TA(2012)0360.
(2) Texte adoptate, P7_TA(2013)0078.
(3) Texte adoptate, P7_TA(2013)0304.


ANEXA 1

PROIECT DE REGULAMENT AL CONSILIULUI DE STABILIRE A CADRULUI FINANCIAR MULTIANUAL PENTRU PERIOADA 2014-2020

(Întrucât s-a ajuns la un acord între Parlament şi Consiliu, poziţia Parlamentului corespunde cu actul legislativ final, Regulamentul (UE ,Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului.)


ANEXA 2

DECLARAȚII

Declarație comună privind resursele proprii

1.  În conformitate cu articolul 311 din TFUE, Uniunea își asigură mijloacele necesare pentru atingerea obiectivelor sale și pentru realizarea politicilor sale; acesta prevede de asemenea faptul că, fără a aduce atingere altor venituri, bugetul este finanțat integral din resurse proprii. Articolul 311 paragraful al treilea precizează că Consiliul, hotărând în unanimitate, în conformitate cu o procedură legislativă specială și după consultarea Parlamentului European, adoptă o decizie privind sistemul de resurse proprii și că, în acest cadru, Consiliul poate stabili noi categorii de resurse proprii sau poate abroga o categorie existentă.

2.  Pe această bază, Comisia a prezentat în iunie 2011 un set de propuneri de reformare a sistemului resurse proprii al Uniunii. În cadrul reuniunii sale din 7-8 februarie, Consiliul European a convenit că procedurile privind resursele proprii ar trebui să se bazeze pe obiectivele generale de simplitate, transparență și echitate. În plus, Consiliul European a solicitat Consiliului să continue activitatea referitoare la propunerea Comisiei pentru o nouă resursă proprie bazată pe taxa pe valoare adăugată (TVA). Acesta a invitat de asemenea statele membre care participă la cooperarea consolidată din domeniul taxei pe tranzacțiile financiare (TTF) să examineze dacă aceasta ar putea deveni baza pentru o nouă resursă proprie pentru bugetul UE.

3.  Chestiunea resurselor proprii necesită noi lucrări. În acest scop, va fi convocat un grup la nivel înalt, alcătuit din membri numiți de cele trei instituții. Grupul va ține seama de contribuțiile existente sau viitoare, care ar putea fi transmise de cele trei instituții europene și de parlamentele naționale. Acesta ar trebui să se bazeze pe expertiza adecvată, inclusiv cea a autorităților bugetare și fiscale naționale, precum și cea a experților independenți.

4.  Grupul va efectua o revizuire generală a sistemului resurselor proprii, bazată pe obiectivele generale de simplitate, transparență, echitate și răspundere democratică. O primă evaluare va fi disponibilă la sfârșitul anului 2014. Progresul lucrărilor va fi evaluat la nivel politic prin reuniuni periodice, cel puțin o dată la șase luni.

5.  În 2016 parlamentele naționale vor fi invitate la o conferință inter-instituțională pentru a evalua rezultatul acestor lucrări.

6.  Pe baza rezultatelor acestor lucrări, Comisia va evalua dacă se impun noi inițiative privind resursele proprii. Această evaluare va fi efectuată în paralel cu revizuirea menționată la articolul 1a din Regulamentul privind CFM, în vederea reformelor posibile care urmează să fie avute în vedere pentru perioada acoperită de următorul cadru financiar multianual.

Declarație comună privind îmbunătățirea eficacității cheltuielilor publice în materii care fac obiectul acțiunii UE

Parlamentul European, Consiliul și Comisia convin să acționeze împreună în vederea reducerii costurilor și a unor sinergii mai bune la nivel național și european, pentru a îmbunătăți eficacitatea cheltuielilor publice în materii care fac obiectul acțiunii UE. În acest scop, instituțiile se vor baza, după cum consideră adecvat, între altele, pe cunoștințele privind cele mai bune practici, pe partajarea informațiilor, precum și pe evaluările independente disponibile. Rezultatele ar trebui să fie disponibile și să servească drept bază pentru propunerea Comisiei pentru următorul cadru financiar multianual.

Declarație comună

Parlamentul European, Consiliul și Comisia convin asupra faptului că, în procedurile anuale bugetare aplicate pentru CFM 2014-2020, vor fi integrate, după caz, elemente referitoare la egalitatea de gen, ținând seama de modalitățile în care cadrul financiar general al Uniunii contribuie la consolidarea egalității de gen (și asigură o abordare integratoare a egalității de gen).

Declarație comună privind articolul 15 din Regulamentul Consiliului de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020

Instituțiile convin să utilizeze suma menționată la articolul 15 din Regulamentul Consiliului de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020 după cum urmează: 2 143 milioane EUR pentru ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor, 200 milioane EUR pentru inițiativa Orizont 2020, 150 milioane EUR pentru Erasmus și 50 milioane EUR pentru COSME.

Declarație a Comisiei Europene privind declarațiile naționale de gestiune

În rezoluția sa privind descărcarea de gestiune din 17 aprilie 2013, Parlamentul European a solicitat instituirea unui model pentru declarațiile naționale de gestiune care urmează să fie emise de statele membre la nivelul politic adecvat. Comisia este gata să examineze această solicitare și dorește să invite Parlamentul European și Consiliul să participe la un grup de lucru, în vederea emiterii unor recomandări până la sfârșitul acestui an.

Declarație a Comisiei Europene privind revizuirea

În privința dispozițiilor articolului 1A din Regulamentul privind CFM, cu luarea în considerare a rezultatelor revizuirii, Comisia își confirmă intenția de a înainta propuneri legislative pentru revizuirea Regulamentului privind CFM. În acest context, va acorda o atenție deosebită funcționării marjei globale pentru plăți, pentru a asigura faptul că plafonul de ansamblu pentru plăți rămâne disponibil pe toată perioada. Va examina de asemenea evoluția marjei globale pentru angajamente. Comisia va lua de asemenea în considerare cerințele particulare ale programului Orizont 2020. Comisia va examina de asemenea alinierea propunerilor sale cu ciclurile politice ale instituțiilor pentru următorul CFM.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate