Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2011/2152(ACI)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A7-0337/2013

Ingediende teksten :

A7-0337/2013

Debatten :

PV 19/11/2013 - 4
CRE 19/11/2013 - 4

Stemmingen :

PV 19/11/2013 - 8.2
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P7_TA(2013)0456

Aangenomen teksten
PDF 115kWORD 26k
Dinsdag 19 november 2013 - Straatsburg
Interinstitutioneel akkoord betreffende begrotingsdiscipline, samenwerking in begrotingszaken en goed financieel beheer
P7_TA(2013)0456A7-0337/2013
Besluit
 Bijlage

Besluit van het Europees Parlement van 19 november 2013 over de sluiting van een interinstitutioneel akkoord tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie betreffende begrotingsdiscipline, samenwerking in begrotingszaken en goed financieel beheer (2011/2152(ACI))

Het Europees Parlement,

–  gezien het ontwerp van interinstitutioneel akkoord tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie betreffende begrotingsdiscipline, samenwerking in begrotingszaken en goed financieel beheer,

–  gezien de artikelen 310, 311, 312 en 323 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU),

–  gezien zijn resolutie van 23 oktober 2012 met het oog op het bereiken van een positief resultaat van de goedkeuringsprocedure voor het meerjarig financieel kader 2014‑2020(1),

–  gezien de conclusies van de Europese Raad van 8 februari 2013,

–  gezien zijn resolutie van 13 maart 2013 over de conclusies van de Europese Raad van 7 en 8 februari betreffende het meerjarig financieel kader(2),

–  gezien de conclusies van de Europese Raad van 28 juni 2013,

–  gezien zijn resolutie van 3 juli 2013 over het politieke akkoord over het meerjarig financieel kader 2014‑2020(3),

–  gezien artikel 127, lid 1, van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie constitutionele zaken en het advies van de Begrotingscommissie (A7‑0337/2013),

A.  overwegende dat op 27 juni 2013 een politiek akkoord is bereikt op het hoogste politieke niveau tussen het Europees Parlement, het Ierse voorzitterschap van de Raad en de Commissie over het meerjarig financieel kader (MFK) 2014‑2020 en over een nieuw interinstitutioneel akkoord;

B.  overwegende dat voor de eerste keer gebruik is gemaakt van nieuwe bepalingen betreffende het MFK zoals ingevoerd met het Verdrag van Lissabon, met name wat betreft de krachtens deze bepalingen aan het Europees Parlement toegekende grotere rol en ruimere prerogatieven;

C.  overwegende dat het in de context van het MFK wenselijk is een interinstitutioneel akkoord te sluiten teneinde uitvoering te geven aan de begrotingsdiscipline en om het verloop van de jaarlijkse begrotingsprocedure en de samenwerking tussen de instellingen in begrotingszaken te verbeteren;

1.  aanvaardt het politieke akkoord dat is bereikt over het MFK voor 2014‑2020 en over een nieuw interinstitutioneel akkoord; is vastbesloten om tijdens de komende begrotingsprocedures ten volle gebruik te maken van de nieuwe instrumenten, met name wat flexibiliteit betreft;

2.   benadrukt dat het lange en moeizame onderhandelingsproces, zowel binnen de Raad als tussen de instellingen, samen met de resultaten daarvan een onbevredigende tenuitvoerlegging behelzen van de nieuwe bepalingen betreffende het MFK zoals ingevoerd met het Verdrag van Lissabon, met name met betrekking tot de krachtens deze bepalingen aan het Europees Parlement toegekende grotere rol en ruimere prerogatieven;

3.  keurt de onderhandelingsstrategie van de Raad af, waarbij de onderhandelaars gebonden waren aan de conclusies van de Europese Raad van 8 februari 2013 inzake kwesties die onder de gewone wetgevingsprocedure vallen, zoals gedetailleerde toewijzingscriteria, totaalbedragen per programma of begunstigde, alsmede discretionaire financiële toewijzingen ter correctie van de hoogte van de bedragen die van de Uniebegroting naar de lidstaten terugvloeien, waardoor beide wetgevende instanties de kans werd ontnomen behoorlijke onderhandelingen te voeren;

4.  betreurt daarnaast dat het grote aantal contacten en vergaderingen in de afgelopen paar jaar tussen zijn delegatie en de achtereenvolgende voorzitterschappen van de Raad geen invloed had op de teneur, het tijdschema of de inhoud van de onderhandelingen of op het standpunt van de Raad, waaronder de noodzaak om onderscheid te maken tussen de wetgevende en budgettaire aspecten van het akkoord inzake het MFK;

5.  stelt vast dat in overeenstemming met artikel 312, lid 5, VWEU in de toekomst alternatieve regelingen moeten worden opgezet om de vaststelling van het MFK te vergemakkelijken, teneinde te waarborgen dat de wetgevende en budgettaire bevoegdheden van het Parlement, zoals vastgelegd in het VWEU, volledig worden geëerbiedigd, dat de Raad in de praktijk ook onderhandelt over zogeheten "MFK-aspecten" van de rechtsgrondslagen voor de programma's, en dat de Europese Raad zich niet opstelt als wetgever, hetgeen een schending inhoudt van het VWEU;

6.  verzoekt zijn voor begrotingszaken verantwoordelijke commissie, in samenwerking met zijn voor constitutionele zaken verantwoordelijke commissie, tijdig voor de indiening van voorstellen inzake de herziening van 2016, na de verkiezingen, de nodige conclusies op te stellen en nieuwe voorstellen in te dienen met betrekking tot de modaliteiten van de MFK-onderhandelingen, om het democratische en transparante karakter van het proces van vaststelling van de begroting te waarborgen;

7.  hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van het akkoord;

8.  verzoekt zijn Voorzitter het akkoord met de voorzitter van de Raad en de voorzitter van de Commissie te ondertekenen en zorg te dragen voor publicatie ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie;

9.  verzoekt zijn Voorzitter dit besluit, met de bijlage, ter informatie te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.

(1) Aangenomen teksten, P7_TA(2012)0360.
(2) Aangenomen teksten, P7_TA(2013)0078.
(3) Aangenomen teksten, P7_TA(2013)0304.


BIJLAGE

Interinstitutioneel Akkoord tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie betreffende de begrotingsdiscipline, de samenwerking in begrotingszaken en een goed financieel beheer

(De tekst van de bijlage wordt hier niet weergegeven, aangezien deze overeenkomt met het interinstitutioneel akkoord als bekendgemaakt in PB C 373 van 20 december 2013, blz. 1.)

Juridische mededeling - Privacybeleid