Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2011/0370(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0011/2013

Indgivne tekster :

A7-0011/2013

Forhandlinger :

PV 18/11/2013 - 16
CRE 18/11/2013 - 16

Afstemninger :

PV 19/11/2013 - 8.7
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2013)0461

Vedtagne tekster
PDF 102kWORD 30k
Tirsdag den 19. november 2013 - Strasbourg
Programmet Et Kreativt Europa ***I
P7_TA(2013)0461A7-0011/2013
Beslutning
 Tekst

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 19. november 2013 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af programmet Et Kreativt Europa (COM(2011)0785 – C7-0435/2011 – 2011/0370(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: Førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

—  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2011)0785),

—  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 166, stk. 4, artikel 167, stk. 5 og artikel 173, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C7–0435/2011),

—  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

—  der henviser til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg af 28. marts 2012(1),

—  der henviser til udtalelse fra Regionsudvalget af 18. juli 2012(2),

—  der henviser til, at Rådets repræsentant ved skrivelse af 16. oktober 2013 forpligtede sig til at godkende Europa-Parlamentets holdning, jf. artikel 294, stk. 4, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

—  der henviser til forretningsordenens artikel 55,

—  der henviser til betænkning fra Kultur- og Uddannelsesudvalget og udtalelser fra Budgetudvalget, Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender og Udvalget om Industri, Forskning og Energi (A7-0011/2013),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling,

2.  anmoder om fornyet forelæggelse for Parlamentet, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag væsentligt eller erstatte det med en anden tekst,

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet, Kommissionen og de nationale parlamenter.

(1) EUT C 181 af 21.06.12, s. 35.
(2) EUT C 277 af 13.9.2012, s. 156.


Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 19. november 2013 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. .../2013 om oprettelse af programmet Et Kreativt Europa (2014-2020) og om ophævelse af afgørelse nr. 1718/2006/EF, nr. 1855/2006/EF og nr. 1041/2009/EF
P7_TC1-COD(2011)0370

(Eftersom der var indgået en aftale mellem Parlamentet og Rådet, svarer Parlamentets holdning til den endelige retsakt, forordning (EU) nr. 1295/2013).

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik