Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2011/0370(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A7-0011/2013

Teksty złożone :

A7-0011/2013

Debaty :

PV 18/11/2013 - 16
CRE 18/11/2013 - 16

Głosowanie :

PV 19/11/2013 - 8.7
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2013)0461

Teksty przyjęte
PDF 281kWORD 29k
Wtorek, 19 listopada 2013 r. - Strasburg
Program „Kreatywna Europa” ***I
P7_TA(2013)0461A7-0011/2013
Rezolucja
 Tekst

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 19 listopada 2013 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustanowienia programu „Kreatywna Europa” (COM(2011)0785 – C7-0435/2011 – 2011/0370(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2011)0785),

–  uwzględniając art. 294 ust. 2, art. 166 ust. 4, art. 167 ust.5 oraz art. 173 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którym Komisja przedstawiła wniosek Parlamentowi (C7–0435/2011),

–  uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 28 marca 2012 r.(1),

–  uwzględniając opinię Komitetu Regionów z dnia 18 lipca 2012 r.(2),

–  uwzględniając zobowiązanie złożone przez przedstawiciela Rady w piśmie z dnia 16 października 2013 r. do przyjęcia stanowiska Parlamentu zgodnie z art. 294 ust. 4 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając art.55 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kultury i Edukacji oraz opinie Komisji Budżetowej, Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych jak również Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (A7-0011/2013),

1.  przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzić znaczące zmiany do swojego wniosku lub zastąpić go innym tekstem;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, a także parlamentom narodowym.

(1) Dz.U. C 181 z 21.6.2012, s. 35.
(2) Dz.U. C 277 z 13.9.2012, s. 156.


Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 19 listopada 2013 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr .../2013 ustanawiającego program „Kreatywna Europa” (2014–2020) i uchylającego decyzje nr 1718/2006/WE, nr 1855/2006/WE i nr 1041/2009/WE
P7_TC1-COD(2011)0370

(Jako że pomiędzy Parlamentem i Radą osiągnięte zostało porozumienie, stanowisko Parlamentu odpowiada ostatecznej wersji aktu prawnego, rozporządzenia (UE) nr 1295/2013.)

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności