Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2011/0370(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0011/2013

Predkladané texty :

A7-0011/2013

Rozpravy :

PV 18/11/2013 - 16
CRE 18/11/2013 - 16

Hlasovanie :

PV 19/11/2013 - 8.7
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2013)0461

Prijaté texty
PDF 280kWORD 32k
Utorok, 19. novembra 2013 - Štrasburg
Program Tvorivá Európa ***I
P7_TA(2013)0461A7-0011/2013
Uznesenie
 Text

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 19. novembra 2013 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa ustanovuje program Tvorivá Európa (COM(2011)0785 – C7-0435/2011 – 2011/0370(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2011)0785),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 166 ods. 4, článok 167 ods. 5 a článok 173 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C7-0435/2011),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 28. marca 2012(1),

–  so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov z 18. júla 2012(2),

–  so zreteľom na záväzok zástupcu Rady, vyjadrený v liste zo 16. októbra 2013, schváliť pozíciu Európskeho parlamentu v súlade s článkom 294 ods. 4 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 55 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kultúru a vzdelávanie a stanoviská Výboru pre rozpočet, Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci a Výboru pre priemysel, výskum a energetiku (A7-0011/2013),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh alebo ho nahradiť iným textom;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

(1) Ú. v. EÚ C 181, 21.6.2012, s. 35.
(2) Ú. v. EÚ C 277, 13.9.2012, s. 156.


Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 19. novembra 2013 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. .../2013, ktorým sa ustanovuje program Kreatívna Európa (2014 až 2020) a zrušujú rozhodnutia č. 1718/2006/ES, č. 1855/2006/ES a č. 1041/2009/ES
P7_TC1-COD(2011)0370

(Keďže bola dosiahnutá dohoda medzi Európskym parlamentom a Radou, pozícia Európskeho parlamentu zodpovedá záverečnému legislatívnemu aktu, nariadeniu (EÚ) č. 1295/2013.)

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia