Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2011/0302(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0021/2013

Indgivne tekster :

A7-0021/2013

Forhandlinger :

PV 18/11/2013 - 17
CRE 18/11/2013 - 17

Afstemninger :

PV 19/11/2013 - 8.9
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2013)0463

Vedtagne tekster
PDF 76kWORD 41k
Tirsdag den 19. november 2013 - Strasbourg
Connecting Europe-faciliteten ***I
P7_TA(2013)0463A7-0021/2013
Beslutning
 Tekst

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 19. november 2013 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af Connecting Europe-faciliteten (COM(2011)0665/3 – C7-0374/2011 – 2011/0302(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

—  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2011)0665/3),

—  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 172 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C7-0374/2011),

—  der henviser til udtalelse fra Retsudvalget om det foreslåede retsgrundlag,

—  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

—  der henviser til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg af 22. februar 2012(1),

—  der henviser til udtalelse fra Regionsudvalget af 19. juli 2012(2),

—  der henviser til, at Rådets repræsentant ved skrivelse af 10. juli 2013 forpligtede sig til at godkende Europa-Parlamentets holdning, jf. artikel 294, stk. 4, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

—  der henviser til forretningsordenens artikel 55 og 37,

—  der henviser til de fælles drøftelser mellem Udvalget om Industri, Forskning og Energi og Transport- og Turismeudvalget, jf. forretningsordenens artikel 51,

—  der henviser til betænkning fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi og Transport- og Turismeudvalget samt udtalelser fra Budgetudvalget og Regionaludviklingsudvalget (A7-0021/2013),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre dette forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

(1) EUT C 143 af 22.5.2012, s. 116.
(2) EUT C 277 af 13.9.2012, s. 125.


Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 19. november 2013 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. .../2013 om oprettelse af Connecting Europe-faciliteten, om ændring af forordning (EU) nr. 913/2010 og om ophævelse af forordning (EF) nr. 680/2007 og (EF) nr. 67/2010
P7_TC1-COD(2011)0302

(Eftersom der var indgået en aftale mellem Parlamentet og Rådet, svarer Parlamentets holdning til den endelige retsakt, forordning (EU) nr. 1316/2013).

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik