Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2011/0302(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A7-0021/2013

Teksty złożone :

A7-0021/2013

Debaty :

PV 18/11/2013 - 17
CRE 18/11/2013 - 17

Głosowanie :

PV 19/11/2013 - 8.9
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2013)0463

Teksty przyjęte
PDF 91kWORD 30k
Wtorek, 19 listopada 2013 r. - Strasburg
Instrument „Łącząc Europę” ***I
P7_TA(2013)0463A7-0021/2013
Rezolucja
 Tekst

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 19 listopada 2013 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego instrument „Łącząc Europę” (COM(2011)0665/3 – C7-0374/2011 – 2011/0302(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi i Radzie (COM(2011)0665/3),

–  uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 172 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C7–0374/2011),

–  uwzględniając opinię Komisji Prawnej w sprawie proponowanej podstawy prawnej,

–  uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 22 lutego 2012 r.(1),

–  uwzględniając opinię Komitetu Regionów z dnia 19 lipca 2012 r.(2),

–  uwzględniając zobowiązanie do zatwierdzenia stanowiska Parlamentu przekazane przez przedstawiciela Rady pismem z dnia 10 lipca 2013 r. zgodnie z art. 294 ust. 4 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając art. 55 i 37 Regulaminu,

–  uwzględniając wspólne posiedzenia Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii oraz Komisji Transportu i Turystyki zgodnie z art. 51 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii i Komisji Transportu i Turystyki oraz opinie Komisji Budżetowej i Komisji Rozwoju Regionalnego (A7–0021/2013),

1.  przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzić znaczące zmiany do swojego wniosku lub zastąpić go innym tekstem;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, a także parlamentom narodowym.

(1) Dz.U. C 143 z 22.5.2012, s. 116.
(2) Dz.U. C 277 z 13.9.2012, s. 125.


Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 19 listopada 2013 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr .../2013 ustanawiającego instrument „Łącząc Europę”, zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 913/2010 oraz uchylającego rozporządzenia (WE) nr 680/2007 i (WE) 67/2010
P7_TC1-COD(2011)0302

(Jako że pomiędzy Parlamentem i Radą osiągnięte zostało porozumienie, stanowisko Parlamentu odpowiada ostatecznej wersji aktu prawnego, rozporządzenia (UE) nr 1316/2013.)

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności