Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2013/2145(BUD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0387/2013

Indgivne tekster :

A7-0387/2013

Forhandlinger :

PV 19/11/2013 - 5
CRE 19/11/2013 - 5

Afstemninger :

PV 20/11/2013 - 8.1
CRE 20/11/2013 - 8.1

Vedtagne tekster :

P7_TA(2013)0472

Vedtagne tekster
PDF 627kWORD 226k
Onsdag den 20. november 2013 - Strasbourg
Budgetproceduren 2014: fælles tekst
P7_TA(2013)0472A7-0387/2013
Beslutning
 Bilag

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 20. november 2013 om Forligsudvalgets fælles udkast til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2014 som led i budgetproceduren (16106/2013 ADD 1-5 – C7-0413/2013 – 2013/2145(BUD))

Europa-Parlamentet,

—  der henviser til Forligsudvalgets fælles udkast (16106/2013 ADD 1-5 – C7‑0413/2013) og Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens erklæringer, der er vedføjet som bilag til denne beslutning,

—  der henviser til sin beslutning af 23. oktober 2013 om forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2014 som ændret af Rådet – alle sektioner(1) og de deri indeholdte ændringsforslag til budgettet,

—  der henviser til forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2014, vedtaget af Kommissionen den 28. juni 2013 (COM(2013)0450),

—  der henviser til Rådets holdning til forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2014, vedtaget af Rådet den 2. september 2013 og fremsendt til Europa-Parlamentet den 12. september 2013 (13176/2013 – C7‑0260/2013),

—  der henviser til ændringsskrivelser nr. 1/2014 (COM(2013)0644) og 2/2014 (COM(2013)0719) til forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2014, forelagt af Kommissionen henholdsvis den 18. september 2013 og den 16. oktober 2013,

—  der henviser til artikel 314 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde og til artikel 106A i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab,

—  der henviser til Rådets afgørelse 2007/436/EF, Euratom af 7. juni 2007 om ordningen for De Europæiske Fællesskabers egne indtægter(2),

—  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(3),

—  der henviser til den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning(4),

—  der henviser til udkast til interinstitutionel aftale mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning,

—  der henviser til udkast til Rådets forordning om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020,

—  der henviser til forretningsordenens artikel 75d og 75e,

—  der henviser til betænkning fra sin delegation til Forligsudvalget (A7‑0387/2013),

1.  godkender Forligsudvalgets fælles udkast, som består af følgende dokumenter under ét:

   liste over budgetposter, der er uændrede i forhold til budgetforslaget eller Rådets holdning
   oversigter over tal efter udgiftsområder i den finansielle ramme
   tal for hver enkelt budgetpost
   konsolideret dokument med tal og endelig tekst for alle budgetposter ændret i forbindelse med forliget;

2.  bekræfter Parlamentets, Rådets og Kommissionens fælles erklæringer, der er indeholdt i Forligsudvalgets fælles konklusioner, som er vedføjet denne beslutning som bilag;

3.  bekræfter Parlamentets og Kommissionen fælles erklæringer om betalingsbevillinger såvel som Parlamentets og Rådets fælles erklæringer om udgiftsområde 5 og tilpasninger af vederlag og om EU's særlige repræsentanter, der er vedføjet som bilag til denne beslutning;

4.  pålægger sin formand at fastslå, at Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2014 er endeligt vedtaget, og at drage omsorg for, at det offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende;

5.  pålægger sin formand at sende denne lovgivningsmæssige beslutning til Rådet, Kommissionen, de øvrige institutioner og de berørte organer samt til de nationale parlamenter.

(1) Vedtagne tekster, P7_TA(2013)0437.
(2) EUT L 163 af 23.6.2007, s. 17.
(3) EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.
(4) EUT C 139 af 14.6.2006, s. 1.


BILAG

ENDELIG 12/11/2013

Budget 2014 – fælles konklusioner

Disse fælles konklusioner omfatter følgende dele:

1.  Budget 2014

2.  Budget 2013 – ændringsbudget nr. 8/2013 og nr. 9/2013

3.  Erklæringer

1.  Budget 2014

1.1.  "Færdigbehandlede" budgetposter

Medmindre andet er anført nedenfor i disse konklusioner, bekræftes alle budgetposter, der ikke er ændret af enten Rådet eller Parlamentet, og de budgetposter, for hvilke Parlamentet accepterede Rådets ændringsforslag i forbindelse med deres respektive behandling.

For de øvrige budgetposters vedkommende er Forligsudvalget nået frem til følgende konklusioner:

1.2.  Horisontale spørgsmål

Decentraliserede organer

Antallet af stillinger til alle decentraliserede organer er fastsat på det niveau, Kommissionen foreslog i budgetforslaget med undtagelse af:

—  Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur (EASA), hvortil der er opnået enighed om 7 yderligere stillinger,

—  Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA), hvortil der er opnået enighed om 8 yderligere stillinger,

—  Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger (EIOPA), hvortil der er opnået enighed om 3 yderligere stillinger,

—  Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA), hvortil der er opnået enighed om 5 yderligere stillinger,

—  Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO), hvortil der er opnået enighed om 2 yderligere stillinger samt

—  Europol, hvortil er opnået enighed om 2 yderligere stillinger.

EU's bidrag (i forpligtelsesbevillinger og betalingsbevillinger) til decentraliserede organer er fastsat til det niveau, Kommissionen foreslog i budgetforslaget (BF) med undtagelse af:

—  Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA), hvortil der er opnået enighed om et yderligere beløb til på 2,1 mio. EUR på grundlag af EU's finansieringsnøgle på 40 % (60 % medfinansieres af de nationale tilsynsmyndigheder),

—  Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger (EIOPA), hvortil der er opnået enighed om et yderligere beløb til på 1,2 mio. EUR på grundlag af EU's finansieringsnøgle på 40 % (60 % medfinansieres af de nationale tilsynsmyndigheder),

—  Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA), hvortil der er opnået enighed om et yderligere beløb til på 2,0 mio. EUR, på grundlag af EU's finansieringsnøgle på 40 % (60 % medfinansieres af de nationale tilsynsmyndigheder),

—  Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO), hvortil der er opnået enighed om et yderligere beløb på 0,130 mio. EUR,

—  Europol, hvortil der er opnået enighed om et yderligere beløb på 1,7 mio. EUR samt

—  Frontex, hvortil der er opnået enighed om et yderligere beløb på 2,0 mio. EUR.

Forligsudvalget er nået til enighed om den i del 3.4 indeholdte fælles erklæring om decentraliserede organer.

Forvaltningsorganer

EU's bidrag (i forpligtelsesbevillinger og i betalingsbevillinger) og antallet af stillinger i gennemførelsesorganerne er fastsat på det niveau, Kommissionen foreslog i ændringsskrivelse nr. 2/2014.

Fælles teknologiinitiativer

EU's bidrag (i forpligtelsesbevillinger og i betalingsbevillinger) og antallet af stillinger i de fælles teknologiinitiativer er fastsat på det niveau, Kommissionen foreslog i budgetforslaget (BF), som er ændret ved ændringsskrivelse nr. 1/2014.

Pilotprojekter/forberedende foranstaltninger

Der er opnået til enighed om en omfattende pakke af 68 pilotprojekter/forberedende foranstaltninger til et beløb på 79,4 mio. EUR i forpligtelsesbevillinger som foreslået af Parlamentet. Når et pilotprojekt eller en forberedende foranstaltning synes omfattet af et eksisterende retsgrundlag, kan Kommissionen foreslå overførsel af bevillinger til dette retsgrundlag for at fremme foranstaltningens gennemførelse.

Denne pakke overholder fuldt ud de lofter for pilotprojekter og forberedende foranstaltninger, der er fastlagt i finansforordningen.

1.3.  Udgiftsområder i den finansielle ramme - forpligtelsesbevillinger

Efter at have taget højde for ovennævnte konklusioner vedrørende "færdigbehandlede" budgetposter, organer og pilotprojekter og forberedende foranstaltninger er Forligsudvalget nået til enighed om følgende:

Udgiftsområde 1a

Forpligtelsesbevillingerne er fastsat på det niveau, Kommissionen foreslog i budgetforslaget, som er ændret ved ændringsskrivelse nr. 1/2014 og nr. 2/2014 med følgende undtagelser:

i mio. EUR

Budgetpost

Navn

Forhøjelser af/nedskæringer i forpligtelsesbevilliger

BF 2014

Budget 2014

Forskel

01 02 01

Koordinering, overvågning og kommunikation vedrørende Den Økonomiske og Monetære Union, herunder euroen

13,000

11,000

—  2,000

04 03 01 02

Social Dialog

38,500

-

—  38,500

04 03 01 05

Oplysnings- og uddannelsesvirksomhed til fordel for arbejdstagerorganisationer

-

18,600

18,600

04 03 01 06

Information, høring og deltagelse af virksomhedsrepræsentanter

-

7,250

7,250

04 03 01 08

Forholdet mellem arbejdsmarkedets parter og den sociale dialog

-

15,935

15,935

04 03 02 02

EURES—fremme af arbejdstageres geografiske mobilitet og styrkelse af beskæftigelsesmuligheder

19,310

21,300

1,990

04 03 02 03

Mikrofinansiering og socialt iværksætteri — lette adgangen til finansiering for iværksættere, særlig dem, der befinder sig længst væk fra arbejdsmarkedet, og socialøkonomiske virksomheder

25,074

26,500

1,426

06 02 05

Aktiviteter til støtte for den europæiske transportpolitik og passagerers rettigheder, herunder kommunikationsaktiviteter

16,019

20,019

4,000

09 03 01

Fremskynde ibrugtagningen af bredbåndsnetværk

-

10,000

10,000

09 04 01 01

Styrkelse af forskning i fremtidige og fremspirende teknologier (FET)

241,003

246,003

5,000

15 02 10

Særlige årlige begivenheder

-

3,000

3,000

I alt

26,701

Som følge heraf og efter hensyntagen til pilotprojekter og forberedende foranstaltninger såvel som decentraliserede agenturer er margenen under udgiftsloftet for udgiftsområde 1a på 76,0 mio. EUR.

Udgiftsområde 1b

Forpligtelsesbevillingerne er fastsat på det niveau, Kommissionen foreslog i budgetforslaget som ændret ved ændringsskrivelse nr. 1/2014 med undtagelse af følgende budgetposter, hvoraf der for hver af dem er opnået enighed om 2,5 mio. EUR i forpligtelser:

—  13 03 67 Makroregionale strategier 2014-2020: EU-strategi for Østersøområdet – Teknisk bistand og

—  13 03 68 Makroregionale strategier 2014-2020: EU-strategi for Donauområdet – Teknisk bistand.

Endvidere blev der opnået enighed om et yderligere beløb på 134,9 mio. EUR i forpligtelser til Den Europæiske Fond for Bistand til de Socialt Dårligst Stillede (kapitel 04 06). Et tilsvarende beløb i forpligtelser overføres fra Den Europæiske Socialfond (ESF, kapitel 04 02) fordelt som følger:

—  – 67,9 mio. EUR til "Mindre udviklede regioner" (budgetpost 04 02 60)

—  – 22,2 mio. EUR til "Overgangsregioner" (budgetpost 04 02 61)

—  – 44,8 mio. EUR til "Mere udviklede regioner" (budgetpost 04 02 62)

Der vil fra fleksibilitetsinstrumentet blive frigjort et beløb på 89,3 mio. EUR til yderligere bistand til Cypern.

Udgiftsområde 2

Forpligtelsesbevillingerne er fastsat på det niveau, Kommissionen foreslog i budgetforslaget som ændret ved ændringsskrivelse nr. 2/2014 med undtagelse af:

—  budgetpost 05 08 80 Unionens deltagelse i verdensudstillingen i 2015 "Feeding the Planet: Energy for Life" i Milano, hvortil der er opnået enighed om 1 mio. EUR i forpligtelser.

Som følge heraf og efter hensyntagen til pilotprojekter og forberedende foranstaltninger er margenen under udgiftsloftet for udgiftsområde 2 på 35,8 mio. EUR.

Udgiftsområde 3

Forpligtelsesbevillingerne er fastsat på det niveau, Kommissionen foreslog i budgetforslaget som ændret ved ændringsskrivelse nr. 2/2014 med følgende undtagelser:

i mio. EUR

Budgetpost

Navn

Forhøjelser af forpligtelsesbevillinger

BF 2014

Budget 2014

Forskel

15 04 02

Støtte til kultursektoren og kreative sektorer, så de kan fungere i og uden for Europa og fremme tværnational udbredelse og mobilitet

52,922

53,922

1,000

15 04 03

Media-delprogram – Støtte til MEDIA's kulturelle og kreative sektorer, så de kan operere i og uden for Europa og fremme tværnational udbredelse og mobilitet

102,321

103,321

1,000

16 02 01

Europa for Borgerne — styrkelse af historiebevidstheden og fremme af kapaciteten til aktivt medborgerskab på EU-plan

21,050

23,050

2,000

16 03 01 01

Multimedieaktiviteter

18,740

25,540

6,800

33 02 02

Fremme af ikke-forskelsbehandling og lighed

30,651

31,151

0,500

I alt

11,300

Som følge heraf og efter hensyntagen til pilotprojekter og forberedende foranstaltninger såvel som decentraliserede organer er margenen under udgiftsloftet for udgiftsområde 3 på 7,0 mio. EUR.

Udgiftsområde 4

Forpligtelsesbevillingerne er fastsat på det niveau, Kommissionen foreslog i budgetforslaget som ændret ved ændringsskrivelse nr. 2/2014 med følgende undtagelser:

i mio. EUR

Budgetpost

Navn

Forhøjelser af/nedskæringer i forpligtelsesbevilliger

BF 2014

Budget 2014

Forskel

01 03 02

Makrofinansiel bistand

76,257

60,000

—  16,257

19 02 01

Indsats over for eksisterende eller begyndende krisesituationer (stabilitetsinstrumentet)

201,867

204,337

2,470

19 02 02

Støtte til forebyggelse af konflikter, kriseberedskab og fredsopbygning (stabilitetsinstrumentet)

22,000

22,494

0,494

19 05 01

Samarbejde med tredjelande for at fremme EU-interesser og fælles interesser

100,511

106,109

5,598

21 02 01 01

Latinamerika — Fattigdomsreduktion og bæredygtig udvikling

205,735

0,000

—  205,735

21 02 01 02

Latinamerika — Demokrati, retsstatsprincippet, god regeringsførelse og respekt for menneskerettighederne

48,259

0,000

—  48,259

21 02 02 01

Asien — Fattigdomsreduktion og bæredygtig udvikling

581,964

0,000

—  581,964

21 02 02 02

Asien — Demokrati, retsstatsprincippet, god regeringsførelse og respekt for menneskerettighederne

154,699

0,000

—  154,699

21 02 03 01

Centralasien — Fattigdomsreduktion og bæredygtig udvikling

65,240

0,000

—  65,240

21 02 03 02

Centralasien — Demokrati, retsstatsprincippet, god regeringsførelse og respekt for menneskerettighederne

4,911

0,000

—  4,911

21 02 04 01

Mellemøsten — Fattigdomsreduktion og bæredygtig udvikling

37,305

0,000

—  37,305

21 02 04 02

Mellemøsten — Demokrati, retsstatsprincippet, god regeringsførelse og respekt for menneskerettighederne

13,107

0,000

—  13,107

21 02 05 01

Sydafrika — Fattigdomsreduktion og bæredygtig udvikling

22,768

0,000

—  22,768

21 02 05 02

Sydafrika — Demokrati, retsstatsprincippet, god regeringsførelse og respekt for menneskerettighederne

2,530

0,000

—  2,530

21 02 06 01

Afrika — Fattigdomsreduktion og bæredygtig udvikling

85,210

0,000

—  85,210

21 02 06 02

Afrika som helhed — Demokrati, retsstatsprincippet, god regeringsførelse og respekt for menneskerettighederne

9,468

0,000

—  9,468

21 02 07 01

Globale almene goder — fattigdomsreduktion og bæredygtig udvikling

620,988

0,000

—  620,988

21 02 07 02

Globale almene goder — Demokrati, retsstatsprincippet, god regeringsførelse og respekt for menneskerettighederne

19,036

0,000

—  19,036

21 02 07 03

Miljø og klimaændringer

0,000

163,094

163,094

21 02 07 04

Bæredygtig energi

0,000

82,852

82,852

21 02 07 05

Menneskelig udvikling

0,000

163,094

163,094

21 02 07 06

Fødevaresikkerhed og bæredygtigt landbrug

0,000

197,018

197,018

21 02 07 07

Migration og asyl

0,000

46,319

46,319

21 02 08 01

Ikke-statslige aktører og lokale myndigheder — Fattigdomsreduktion og bæredygtig udvikling

183,452

0,000

—  183,452

21 02 08 02

Ikke-statslige aktører og lokale myndigheder — Demokrati, retsstatsprincippet, god regeringsførelse og respekt for menneskerettighederne

61,151

0,000

—  61,151

21 02 08 03

Civilsamfundet i udviklingssamarbejde

0,000

212,399

212,399

21 02 08 04

Lokale myndigheder i udviklingssamarbejde

0,000

36,366

36,366

21 02 09

Mellemøsten

0,000

51,182

51,182

21 02 10

Centralasien

0,000

71,571

71,571

21 02 11

Afrika som helhed

0,000

97,577

97,577

21 02 12

Latinamerika

0,000

259,304

259,304

21 02 13

Sydafrika

0,000

25,978

25,978

21 02 14

Asien

0,000

537,057

537,057

21 02 15

Afghanistan

0,000

203,497

203,497

21 03 01 01

Middelhavslandene — menneskerettigheder og mobilitet

205,355

211,087

5,731

21 03 01 02

Middelhavslandene — Fattigdomsreduktion og bæredygtig udvikling

680,400

687,811

7,411

21 03 01 03

Middelhavslandene — tillidsskabelse, sikkerhed og forebyggelse og løsning af konflikter

75,950

80,199

4,249

21 03 01 04

Støtte til fredsprocessen og finansiel bistand til Palæstina og til De Forenede Nationers Hjælpeorganisation for Palæstinaflygtninge (UNRWA)

250,000

300,000

50,000

21 03 02 01

Det østlige partnerskab — menneskerettigheder og mobilitet

240,841

247,067

6,226

21 03 02 02

Det østlige partnerskab — Fattigdomsreduktion og bæredygtig udvikling

335,900

339,853

3,953

21 03 02 03

Det østlige partnerskab — tillidsskabelse, sikkerhed og forebyggelse og løsning af konflikter

11,800

12,966

1,166

21 03 03 03

Støtte til andre former for samarbejde med flere nabolande

163,277

163,771

0,494

21 04 01

Større respekt for og overholdelse af menneskerettighederne og grundlæggende frihedsrettigheder og støtte til demokratiske reformer

127,841

132,782

4,941

21 05 01

Globale og tværregionale trusler mod sikkerheden (stabilitetsinstrumentet)

81,514

82,255

0,741

21 08 02

Koordinering og oplysning på udviklingsområdet

11,700

13,331

1,631

22 02 01

Støtte til Albanien, Bosnien-Hercegovina, Kosovo, Montenegro, Serbien og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien

22 02 01 01

Støtte til politiske reformer og en gradvis tilpasning til og vedtagelse, gennemførelse og håndhævelse af EU-retten

248,565

249,800

1,235

22 02 01 02

Støtte til økonomisk, social og territorial udvikling

248,565

249,800

1,235

22 02 03

Støtte til Tyrkiet

22 02 03 01

Støtte til politiske reformer og en gradvis tilpasning til og vedtagelse, gennemførelse og håndhævelse af EU-retten

292,938

294,173

1,235

22 02 03 02

Støtte til økonomisk, social og territorial udvikling

292,938

294,173

1,235

22 03 01

Økonomisk støtte til fremme af den økonomiske udvikling af det tyrkisk-cypriotiske samfund

30,000

31,482

1,482

23 02 01

Ydelse af hurtig, effektiv og behovsbaseret humanitær bistand og fødevarebistand

859,529

874,529

15,000

I alt

131,755

Som følge heraf og efter hensyntagen til pilotprojekter og forberedende foranstaltninger er margenen under udgiftsloftet for udgiftsområde 4 på 10,0 mio. EUR.

Udgiftsområde 5

For så vidt angår stillingsfortegnelsens stillinger i sektionerne blev der opnået enighed om det niveau, Kommissionen foreslog i budgetforslaget som ændret ved ændringsskrivelse nr. 2/2014 med undtagelse af Europa-Parlamentet, hvor der er opnået enighed om dens egen behandling.

Forpligtelsesbevillingerne er fastsat på det niveau, Kommissionen foreslog i budgetforslaget som ændret ved ændringsskrivelse nr. 2/2014, med undtagelse af:

—  De beløb, som svarer til den mulige indvirkning af tilpasning af vederlagene for 2011 og 2012, er ikke medtaget i budgetterne for de enkelte sektioner på dette tidspunkt, indtil Domstolens dom foreligger. Forligsudvalget er nået til enighed om den i del 3.5 indeholdte fælles erklæring.

—  Endvidere blev der med hensyn til bevillingerne for de andre sektioner opnået enighed om det niveau, Europa-Parlamentet foreslog, med følgende undtagelser:

—  For Revisionsretten (Sektion V) blev der opnået enighed om den nedskæringssats, Rådet foreslog.

—  For Domstolen (Sektion IV) med undtagelse af den nedskæring på 0,6 mio. EUR, Europa-Parlamentet foreslog.

—  For Tjenesten for EU's Optræden Udadtil (Sektion X) undtagen den overførsel af EU's særlige repræsentanter, Europa-Parlamentet foreslog. Forligsudvalget er nået til enighed om den i del 3.6 indeholdte fælles erklæring.

—  Herudover medtages tre nye budgetposter (30 01 16 01, 30 01 16 02, 30 01 16 03) i Kommissionens budget (Sektion III) med det tilsvarende niveau af bevillinger, Europa-Parlamentet foreslog i sin behandling.

Som følge heraf og efter hensyntagen til pilotprojekter og forberedende foranstaltninger er margenen under udgiftsloftet for udgiftsområde 5 på 316,8 mio. EUR.

Oprettelse af ansættelsesgruppen AST/SC

Stillingsfortegnelserne for alle EU-institutioner og organer vil blive ændret for at tage hensyn til oprettelsen af den nye ansættelsesgruppe AST/SC i personalevedtægten som foreslået i ændringsskrivelse nr. 2/2014.

Udgiftsområde 6

Forpligtelsesbevillingerne er fastsat på det niveau, Kommissionen foreslog i budgetforslaget.

1.4.  Særlige instrumenter

Forpligtelsesbevillinger til Nødhjælpsreserven (EAR) og Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (EGF) er fastsat på det niveau, Kommissionen foreslog i budgetforslaget.

1.5.  Betalingsbevillinger

Det samlede niveau for betalingsbevillinger på 2014-budgettet er fastsat til 135 504 613 000 EUR.

Rådets holdning til budgetforslaget bruges som et udgangspunkt for at anvende følgende fordeling af betalingsbevillinger på budgetposterne i 2014:

1.  Der tages først hensyn til det niveau, der er opnået enighed om, for forpligtelsesbevillinger for ikke-opdelte bevillinger, for hvilke niveauet af betalingsbevillinger per definition svarer til niveauet af forpligtelser.

2.  I analogi hermed gælder det samme for decentraliserede agenturer, for hvilke EU's bidrag i betalingsbevillinger er sat til det i del 1.2 ovenfor foreslåede niveau.

3.  Betalingsbevillingerne til alle nye pilotprojekter og forberedende foranstaltninger er fastsat til 50 % af de hertil svarende forpligtelsesbevillinger eller på Parlamentets foreslåede niveau, hvis dette er lavere. I tilfælde af forlængelser af allerede eksisterende pilotprojekter og forberedende foranstaltninger er niveauet for betalingsbevillinger det niveau, der er fastsat i budgetforslaget plus 50 % af de hertil svarende nye forpligtelsesbevillinger, eller det af Parlamentet foreslåede niveau, hvis dette er lavere.

4.  Der er opnået enighed om følgende specifikke beløb i betalingsbevillinger:

a.  Niveauet for betalingsbevillinger til EU's Solidaritetsfond i 2014 er sat til 150 mio. EUR.

b.  Niveauet for betalingsbevillinger for de fælles teknologiinitiativer er sat til det niveau, som er foreslået i ændringsskrivelse nr. 1/2014, mens niveauet for betalingsbevillinger til de internationale fiskeriaftaler er sat til niveauet, som er foreslået i ændringsskrivelse nr. 2/2014.

c.  Niveauet for betalingsbevillinger til "Støtte til fredsprocessen og finansiel bistand til Palæstina og til De Forenede Nationers Hjælpeorganisation for Palæstinaflygtninge (UNRWA) er sat til 200 mio. EUR.

d.  Niveauet for betalingsbevillinger for makroregionale strategier 2014-2020 er sat til 50 % af niveauet for forpligtelser, der er fastsat under udgiftsområde 1b i del 1.3. ovenfor.

e.  Niveauet for betalingsbevillinger for særlige årlige begivenheder er sat til 50 % af niveauet for forpligtelser, der er fastsat under udgiftsområde 1b i del 1.3. ovenfor.

5.  Niveauet for betalingsbevillinger i punkt 2-4 har en nettoindvirkning på 285 mio. EUR sammenlignet med Rådets holdning til budgetforslaget for de pågældende udgiftsposter. Der tages hensyn til forskellen mellem det samlede niveau af betalingsbevillinger på 135 504 613 000 EUR og Rådets holdning til budgetforslaget, hvor det resterende beløb på 125 mio. EUR giver mulighed for at forhøje betalingsbevillingerne på tværs af alle budgetposter med differentierede bevillinger, for hvilke der ikke er fastsat specifikke regler i punkt 2-4 ovenfor med hensyn til forskellen mellem Kommissionens foreslåede budgetforslag og Rådets holdning.

Som led i det samlede kompromis er der i Forligsudvalget opnået enighed om den i afsnit 3.1. nedenfor indeholdte fælles erklæring om betalinger.

Rådet noterer sig den fælles erklæring fra Europa-Parlamentet og Kommissionen om betalingsbevillinger, som fremgår af afsnit 3.2 nedenfor.

1.6.  Budgetanmærkninger

Der er opnået enighed om alle ændringer, som er foreslået af Europa-Parlamentet eller Rådet, til ordlyden af budgetanmærkningerne med de ændringer, der fremgår af bilag I. Der er en aftale om, at de ikke kan ændre eller udvide omfanget af et eksisterende retsgrundlag eller påvirke institutionernes administrative autonomi, og at foranstaltningerne kan dækkes af de disponible midler.

1.7.  Nye budgetposter

Medmindre andet er anført i de fælles konklusioner, som Forligsudvalget eller budgetmyndighedens to parter er nået til enighed om under deres respektive behandlinger, vil den budgetkontoplan, som Kommissionen har foreslået i sit budgetforslag og dets ændringsskrivelse nr. 1/2014 og nr. 2/2014 forblive uændret, dog med undtagelse af pilotprojekter og forberedende foranstaltninger.

De ændringer i kontoplanen, der er opnået enighed om, vedrører følgende budgetposter:

Budgetpost

Navn

04 03 01 05

Oplysnings- og uddannelsesvirksomhed til fordel for arbejdstagerorganisationer

04 03 01 06

Information, høring og deltagelse af virksomhedsrepræsentanter

04 03 01 08

Forholdet mellem arbejdsmarkedets parter og den sociale dialog

15 02 01

Fremme af ekspertise og samarbejde i det europæiske område for uddannelse, erhvervsuddannelse og ungdomsanliggender, dets relevans på arbejdsmarkedet og unges deltagelse i det europæiske demokrati

15 02 01 01

Uddannelse og erhvervsuddannelse

15 02 01 02

Ungdom

15 02 10

Særlige årlige begivenheder

21 02 07 03

Miljø og klimaændringer

21 02 07 04

Bæredygtig energi

21 02 07 05

Menneskelig udvikling

21 02 07 06

Fødevaresikkerhed og bæredygtigt landbrug

21 02 07 07

Migration og asyl

21 02 08 03

Civilsamfundet i udviklingssamarbejde

21 02 08 04

Lokale myndigheder i udviklingssamarbejde

21 02 09

Mellemøsten

21 02 10

Centralasien

21 02 11

Afrika som helhed

21 02 12

Latinamerika

21 02 13

Sydafrika

21 02 14

Asien

21 02 15

Afghanistan

30 01 16 01

Alderspension for tidligere medlemmer af Europa-Parlamentet

30 01 16 02

Invalidepension for tidligere medlemmer af Europa-Parlamentet

30 01 16 03

Efterladtepension efter tidligere medlemmer af Europa-Parlamentet

Budgetanmærkningerne til de nye budgetposter om social dialog, som er foreslået af Kommissionen, fremgår af bilaget.

1.8.  Reserver

Der er opnået enighed om reserven på 2 mio. EUR, som er fastsat af Europa-Parlamentet til budgetpost 01 02 01 "Koordinering, overvågning og kommunikation vedrørende Den Økonomiske og Monetære Union, herunder euroen".

1.9.  Indtægter

Budgettets indtægtsside er godkendt som foreslået af Kommissionen i budgetforslaget som ændret ved ændringsskrivelse nr. 2/2014 tilpasset med niveauet for betalinger, som der er opnået enighed om i Forligsudvalget.

2.  Budget 2013

Der er opnået enighed om forslag til ændringsbudget (FÆB) nr. 8/2013 med de beløb, som Rådet har foreslået.

Der er opnået enighed om FÆB nr. 9/2013 som foreslået af Rådet med følgende ændringer:

1.   Der er opnået enighed om en forhøjelse på 200 mio. EUR for at imødekomme resterende behov for betalingsbevillinger i 2013 inden for forskning for de følgende budgetposter:

i mio. EUR

Budgetpost

Navn

Forhøjelse i betalingsbevillinger i 2013

06 06 02 03

SESAR-fællesforetagendet

12,458 mio.

08 02 02

Samarbejde – sundhed – fællesforetagendet for initiativet vedrørende innovative lægemidler

17,981 mio.

08 04 01

Samarbejde – nanovidenskab, nanoteknologi, materialer og ny produktionsteknologi

19,936 mio.

08 06 01

Samarbejde – miljø (herunder klimaændringer)

2,804 mio.

08 10 01

Idéer

41,884 mio.

08 19 01

Kapacitet – støtte til sammenhængende udvikling af forskningspolitikker

0,406 mio.

09 04 01 01

Støtte til forskningssamarbejde på området informations- og kommunikationsteknologi (ikt-samarbejde)

40,813 mio.

10 03 01

Det Fælles Forskningscenters (JRC) nukleare aktiviteter

0,406 mio.

15 07 77

Mennesker

63,313 mio.

I alt

200 mio.

2.  Der er opnået enighed om en omfordeling af betalingsbevillinger for samlet 50 mio. EUR i 2013 fra følgende budgetposter:

i mio. EUR

Budgetpost

Navn

Omfordeling af betalingsbevillinger

Budget 2013

FÆB 9/2013

Forskel

01 03 02

Makrofinansiel bistand

10,000

04 05 01

Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (EGF)

13,116

08 01 04 31

Forvaltningsorganet for Forskning (REA)

3,915

08 01 05 01

Udgifter vedrørende forskningspersonale

7,230

08 01 05 03

Andre forskningsrelaterede administrationsudgifter

15,739

I alt

50,000

Omfordelingen af betalingsbevillinger til administrative udgifter vedrørende forskning (kapitel 08 01) i 2013 vedrører ikke-opdelte bevillinger, som fører til en tilsvarende reduktion i forpligtelsesbevillinger (-26,9 mio. EUR) i de tre sidste budgetposter i ovennævnte tabel.

Et beløb på 250 mio. EUR i betalingsbevillinger til EU's Solidaritetsfond er medtaget i 2013-budgettet, mens et beløb på 150 mio. EUR i betalingsbevillinger til EU's Solidaritetsfond er medtaget i 2014-budgettet.

3.  Erklæringer

3.1.  Fælles erklæring om betalingsbevillinger

Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen minder om deres fælles ansvar, jf. artikel 323 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF): "Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen sørger for, at der er tilstrækkelige finansielle midler til rådighed til, at Unionen kan opfylde sine juridiske forpligtelser over for tredjemand."

Europa-Parlamentet og Rådet minder om behovet for i forbindelse med gennemførelsen at sikre en behørig udvikling i betalinger for at undgå en unormal overførsel af uindfriede forpligtelser (UF) til 2015-budgettet. De vil i denne forbindelse eventuelt blive nødt til at anvende forskellige fleksibilitetsmekanismer, som indgår i FFR-forordningen, bl.a. i dens artikel 13.

Europa-Parlamentet og Rådet er enige om at fastsætte niveauet for betalingsbevillinger for 2014 til 135 504 613 000 EUR. De anmoder Kommissionen om at iværksætte de nødvendige foranstaltninger på grundlag af bestemmelserne i udkastet til FFR-forordningen og finansforordningen for at opfylde det ansvar, der er pålagt i henhold til traktaten, og navnlig efter at have undersøgt, hvilket spillerum der er for reallokering af de relevante bevillinger under særlig hensyntagen til en eventuel forventet underudnyttelse af bevillinger (finansforordningens artikel 41, stk. 2) med henblik på at anmode om yderligere betalingsbevillinger i et ændringsbudget, hvis bevillingerne, der er opført på 2014-budgettet, er utilstrækkelige til at dække udgifterne.

Europa-Parlamentet og Rådet vil fastlægge deres holdning til ethvert forslag til ændringsbudget så hurtigt som muligt for at undgå en eventuel mangel på betalingsbevillinger. Desuden giver Europa-Parlamentet og Rådet tilsagn om hurtigt at behandle eventuelle overførsler af betalingsbevillinger, herunder på tværs af udgiftsområder i den finansielle ramme, for at anvende de betalingsbevillinger, der er opført på budgettet, bedst muligt og tilpasse dem til den faktiske gennemførelse og de faktiske behov.

Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen vil i løbet af hele året aktivt følge situationen for gennemførelsen af 2014-budgettet, navnlig i underudgiftsområde 1b (Økonomisk, social og territorial samhørighed) og udvikling af landdistrikter i udgiftsområde 2 (Bæredygtig vækst: naturressourcer). Dette sker i form af særlige interinstitutionelle møder i overensstemmelse med punkt 36 i bilaget til det interinstitutionelle aftale for at gøre status over gennemførelsen af betalinger og reviderede overslag.

3.2.  Europa-Parlamentets og Kommissionens erklæring om betalingsbevillinger

Europa-Parlamentet og Kommissionen minder om behovet for særlig og maksimal fleksibilitet i forbindelse med FFR 2014-2020. Ændringer til de foreslåede retsgrundlag, som vedtages af lovgivningsmyndigheden, vil føre til et yderligere pres på betalingslofterne i FFR 2014-2020. I forbindelse med afslutningen af lovgivningspakken for samhørighedspolitikken for 2014-2020 og under hensyntagen til den mulige indvirkning af SMV-initiativet udstedte Kommissionen en erklæring om indvirkningen af den indgåede aftale om resultatreserven og forfinansieringsniveauet, på betalingsbehovet. Mens dens samlede indvirkning af disse ændringer på yderligere betalingsbevillinger i FFR 2014-2020 anses for at forblive begrænset, mente Kommissionen, at de årlige udsving i det samlede niveau af betalinger vil blive administreret ved anvendelse af den samlede margen for betalinger. Hvis det er nødvendigt, kan Kommissionen også gøre brug af fleksibilitetsinstrumentet og margenen til uforudsete udgifter, som der er opnået enighed om i udkastet til FFR-forordningen.

Kommissionen agter derfor at foreslå korrigerende foranstaltninger i forbindelse med gennemførelsen ved i nødvendigt omfang at gøre brug af alle de instrumenter, som den nye FFR giver mulighed for. Kommissionen kan navnlig i løbet af 2014 blive nødt til at foreslå at anvende margenen til uforudsete udgifter i overensstemmelse med artikel 13 i udkastet til FFR-forordningen.

3.3.  Rådets erklæring om betalingsbevillinger

Rådet minder om, at de særlige instrumenter kun kan aktiveres for at tage højde reelt uforudsete situationer.

Det minder om, at margenen til uforudsete udgifter ikke må føre til en overskridelse af de samlede lofter for forpligtelses- og betalingsbevillinger.

Rådet minder om med hensyn til andre særlige instrumenter, at artikel 3, stk. 2, i udkastet til FFR-forordningen foreskriver, at forpligtelsesbevillinger kan opføres på budgettet over niveauet for lofterne i de relevante udgiftsområder.

3.4.  Fælles erklæring om decentraliserede agenturer

Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen minder om betydningen af gradvist at reducere personaleniveauet i samtlige EU-institutioner, -organer og -agenturer med 5 % over fem år, som der er opnået enighed om i punkt 23 i udkastet til den interinstitutionelle aftale om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning.

Europa-Parlamentet og Rådet forpligter sig til fortløbende at følge den ovennævnte reduktion på 5 % af personalet i perioden 2013-2017, samtidigt med at de også insisterer på agenturernes tilfredsstillende funktion, så de kan udføre de opgaver, som de er blevet pålagt af lovgivningsmyndigheden. De mener i denne forbindelse, at yderligere foranstaltninger, herunder strukturelle foranstaltninger, kan blive nødvendige for at opnå denne reduktion for decentraliserede agenturer. Kommissionen vil i denne forbindelse fortsætte sin vurdering af mulighederne for at sammenlægge og/nedlægge nogle af de eksisterende agenturer og/eller andre måder til at opnå synergier.

I fortsættelse af det arbejde, der blev udført af den interinstitutionelle arbejdsgruppe, og som førte til den fælles indstilling for de decentraliserede agenturer, som blev indgået i juli 2012, er Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen enige om behovet for en nøjere og mere permanent undersøgelse af udviklingen i de decentraliserede agenturer for at sikre en konsekvent tilgang. Uden at det berører deres respektive beføjelser, er de enige om at nedsætte en særlig interinstitutionel arbejdsgruppe med henblik på at finde frem til et klart udviklingsforløb for agenturer baseret på objektive kriterier. Gruppen bør navnlig drøfte:

—  vurderingen af stillingsfortegnelserne i hvert enkelt tilfælde

—  måder til at tilvejebringe tilstrækkelige bevillinger og personale til yderligere opgaver, som de enkelte agenturer har fået tildelt af lovgivningsmyndigheden

—  behandlingen af agenturer, som fuldt ud eller delvist er gebyrfinansierede

—  agenturernes administrative struktur, finansieringsmodeller, behandling af formålsbestemte indtægter

—  revurderingen af behov, eventuelle sammenlægninger/lukninger, overførsel af opgaver til Kommissionen.

Europa-Parlamentet og Rådet vil i deres drøftelser som lovgivnings- og budgetmyndighed tage behørigt hensyn til de resultater, der er opnået i den interinstitutionelle arbejdsgruppe.

3.5.  Fælles erklæring om udgiftsområde 5 og tilpasning af vederlag

Europa-Parlamentet og Rådet er enige om, at indtil udfaldet af sagerne for Den Europæiske Unions Domstol, vil bevillingerne til den foreslåede tilpasning af vederlagene på 1,7 % for 2011 og 1,7 % for 2012 på dette tidspunkt ikke blive medtaget i 2014-budgettet.

Afsiger Domstolen en dom til fordel for Kommissionen, vil Kommissionen forelægge et forslag til ændringsbudget for alle sektioner i 2014 for at dække de foreslåede tilpasninger af vederlag. Europa-Parlamentet og Rådet forpligter sig til i en sådan situation at handle hurtigt i forbindelse med det relevante ændringsbudget.

3.6.  Fælles erklæring om EU's særlige repræsentanter

Parlamentet og Rådet er enige om at behandle overførslen af bevillinger til Den Europæiske Unions særlige repræsentanter fra Kommissionens budget (Sektion III) til budgettet for Tjenesten for EU's Optræden Udadtil (Sektion X) i forbindelse med budgetproceduren for 2015.

Bilag 1 – Ændring af budgetanmærkninger

Med henvisning til afsnit 1.6 i de fælles konklusioner er der sammenlignet med de budgetanmærkninger, som Rådet og Parlamentet har stemt om, opnået enighed om følgende ændringer:

Udgiftsområde 1A

04 03 01 05

Oplysnings- og uddannelsesvirksomhed til fordel for arbejdstagerorganisationer

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne til oplysnings- og uddannelsesvirksomhed til fordel for arbejdstagerorganisationer i forbindelse med omsættelsen af EU-foranstaltninger til gennemførelsen af Unionens sociale dimension, herunder deltagelse i disse aktioner af repræsentanter for arbejdstagerorganisationerne i kandidatlandene. Disse foranstaltninger bør gøre det lettere for arbejdstagerorganisationerne at bidrage til indsatsen med Unionens beskæftigelses- og arbejdsmarkedspolitik over for de overordnede problemer som fastsat i Europa 2020-strategien og den social- og arbejdsmarkedspolitiske dagsorden og inden for rammerne af EU-initiativer til afhjælpning af konsekvenserne af den økonomiske krise.

Derudover skal denne bevilling støtte arbejdsprogrammerne for de to institutter, ETUI (European Trade Union Institute) og EZA (det europæiske center for arbejdstagerspørgsmål), som er oprettet med det formål at fremme kapacitetsopbygning gennem uddannelsestiltag og forskning på europæisk plan, herunder i kandidatlande, for i større omfang at inddrage arbejdstagerrepræsentanter i beslutningsprocesserne.

Denne bevilling skal navnlig dække følgende aktiviteter:

—  støtte til arbejdsprogrammerne for de to særlige fagforeningsinstitutter ETUI (European Trade Union Institute) og EZA (European Centre for Workers' Questions), som er oprettet med det formål at lette opbygningen af kapacitet via uddannelse og forskning på europæisk plan og øge arbejdstagerrepræsentanternes engagement i de europæiske forvaltningsstrukturer

—  oplysnings- og uddannelsesvirksomhed til fordel for arbejdstagerorganisationer, herunder repræsentanter for arbejdstagerorganisationer i kandidatlande, i forbindelse med iværksættelsen af Unionens indsats vedrørende gennemførelsen af Unionens sociale dimension

—  foranstaltninger, der inddrager repræsentanter for arbejdsmarkedets parter i kandidatlandene med det specifikke formål at fremme den sociale dialog på EU-plan. Den har også til formål at fremme kvinders og mænds ligelige deltagelse i fagforeningers besluttende organer.

Retsgrundlag

Opgaver, der følger af de særlige beføjelser, Kommissionen har fået tillagt direkte ved artikel 154 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.

Konvention indgået i 1959 mellem EKSF's Høje Myndighed og Det Internationale Center for Information om Arbejdssikkerhed og Arbejdshygiejne (CIS) under Den Internationale Arbejdsorganisation.

Rådets direktiv 89/391/EØF af 12. juni 1989 om iværksættelse af foranstaltninger til forbedring af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen (EFT L 183 af 29.6.1989, s. 1) og hertil knyttede særdirektiver.

Rådets direktiv 92/29/EØF af 31. marts 1992 om minimumsforskrifter for sikkerhed og sundhed med henblik på at forbedre den lægelige bistand om bord på skibe (EFT L 113 af 30.4.1992, s. 19).

04 03 01 06

Information, høring og deltagelse af virksomhedsrepræsentanter

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække finansiering af foranstaltninger med henblik på at give mulighed for at støtte udviklingen af medarbejderindflydelse på virksomhedsplan ved at fremme direktiv 97/74/EF og 2009/38/EF om europæiske samarbejdsudvalg, direktiv 2001/86/EF og 2003/72/EF om medarbejderindflydelse i henholdsvis det europæiske selskab og det europæiske andelsselskab, direktiv 2002/14/EF om indførelse af en generel ramme for information og høring af arbejdstagerne i Det Europæiske Fællesskab og artikel 16 i direktiv 2005/56/EF om grænseoverskridende fusioner af selskaber med begrænset ansvar.

Denne bevilling dækker finansieringen af foranstaltninger, der tager sigte på at styrke det tværnationale samarbejde mellem arbejdstager- og arbejdsgiverrepræsentanter om information, høring og deltagelse af medarbejdere i virksomheder, der opererer i flere medlemsstater. Kortvarige uddannelseskurser rettet mod forhandlere og repræsentanter i tværnationale organer for information, høring og deltagelse kan finansieres som led heri. Dette kan omfatte arbejdsmarkedsparter fra kandidatlande. Denne bevilling kan anvendes til finansiering af foranstaltninger, der sætter arbejdsmarkedets parter i stand til at udøve deres rettigheder og opfylde deres forpligtelser med hensyn til medarbejderindflydelse, navnlig inden for rammerne af de europæiske samarbejdsudvalg og i SMV'er, gøre dem bekendt med tværnationale aftaler på virksomhedsniveau og styrke deres samarbejde vedrørende EU-lovgivningen om medarbejderindflydelse.

Den kan desuden anvendes til finansiering af foranstaltninger til at udvikle ekspertise vedrørende medarbejderindflydelse i medlemsstaterne, fremme samarbejde mellem relevante myndigheder og interessenter samt skabe forbindelser med EU-institutionerne for at støtte gennemførelsen og forbedre effektiviteten af EU-lovgivningen om medarbejderindflydelse og gøre den mere effektiv.

Denne bevilling skal navnlig dække følgende aktiviteter:

—  foranstaltninger, der kan tilvejebringe de rette betingelser for social dialog og egentlig medarbejderindflydelse i virksomheder, jf. direktiv 2009/38/EF om europæiske samarbejdsudvalg, direktiv 2001/86/EF og 2003/72/EF om medarbejderindflydelse i henholdsvis det europæiske selskab og det europæiske andelsselskab, direktiv 2002/14/EF om indførelse af en generel ramme for information og høring af arbejdstagerne i Det Europæiske Fællesskab, direktiv 98/59/EF om kollektive afskedigelser og artikel 16 i direktiv 2005/56/EF om grænseoverskridende fusioner af selskaber med begrænset ansvar

–  initiativer med henblik på at styrke det tværnationale samarbejde mellem arbejdstager- og arbejdsgiverrepræsentanter for så vidt angår information og høring af arbejdstagere og disses deltagelse i virksomheder, der opererer i mere end én medlemsstat, og kortvarige uddannelsestiltag for forhandlere og repræsentanter i tværnationale organer for information, høring og deltagelse kan finansieres i denne sammenhæng. Dette kan omfatte arbejdsmarkedsparter fra kandidatlande.

–  foranstaltninger med henblik på at sætte arbejdsmarkedets parter i stand til at udøve deres rettigheder og opfylde deres forpligtelser med hensyn til medarbejderindflydelse, særlig inden for rammerne af de europæiske samarbejdsudvalg, gøre dem bekendt med tværnationale overenskomster på virksomhedsniveau og styrke deres samarbejde i overensstemmelse med EU-lovgivningen om medarbejderindflydelse

—  tiltag, der fremmer medarbejderindflydelse i virksomheder

–  innovative aktioner vedrørende medarbejderindflydelse med henblik på at støtte foregribelse af forandringer samt forebyggelse og bilæggelse af tvister i forbindelse med omstrukturering, fusion, overtagelse og flytning, der vedrører EU-dækkende virksomheder og koncerner

–  foranstaltninger, der kan styrke samarbejdet mellem arbejdsmarkedets parter med henblik på udvikling af medarbejderindflydelse på udformningen af løsninger til håndtering af den økonomiske krises følgevirkninger som f.eks. masseafskedigelser eller nødvendigheden af at gå over til en inklusiv, bæredygtig lavemissionsøkonomi.

–  tværnational udveksling af oplysninger og god praksis vedrørende spørgsmål af relevans for den sociale dialog på virksomhedsplan

Retsgrundlag

Opgaver, der følger af de særlige beføjelser, Kommissionen har fået tillagt direkte ved artikel 154 og 155 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.

Rådets direktiv 97/74/EF af 15. december 1997 om udvidelse af direktiv 94/45/EF om indførelse af europæiske samarbejdsudvalg i fællesskabsvirksomheder og fællesskabskoncerner med henblik på at informere og høre arbejdstagerne, til at omfatte Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland (EFT L 10 af 16.1.1998, s. 22).

Rådets direktiv 2001/86/EF af 8. oktober 2001 om fastsættelse af supplerende bestemmelser til statut for det europæiske selskab (SE) for så vidt angår medarbejderindflydelse (EFT L 294 af 10.11.2001, s. 22).

Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser (EFT L 225 af 12.8.1998, s. 16).

Rådets direktiv 2001/23/EF af 12. marts 2001 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varetagelse af arbejdstagernes rettigheder i forbindelse med overførsel af virksomheder eller bedrifter eller af dele af virksomheder eller bedrifter (EFT L 82 af 22.3.2001, s. 16).

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/14/EF af 11. marts 2002 om indførelse af en generel ramme for information og høring af arbejdstagerne i Det Europæiske Fællesskab (EFT L 80 af 23.3.2002, s. 29).

Rådets direktiv 2003/72/EF af 22. juli 2003 om supplerende bestemmelser til statutten for det europæiske andelsselskab for så vidt angår medarbejderindflydelse (EUT L 207 af 18.8.2003, s. 25).

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/56/EF af 26. oktober 2005 om grænseoverskridende fusioner af selskaber med begrænset ansvar (EUT L 310 af 25.11.2005, s. 1).

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/38/EF af 6. maj 2009 om indførelse af europæiske samarbejdsudvalg eller en procedure i fællesskabsvirksomheder og fællesskabskoncerner med henblik på at informere og høre arbejdstagerne (omarbejdning) (EUT L 122 af 16.5.2009, s. 28).

Konvention indgået i 1959 mellem EKSF's Høje Myndighed og Det Internationale Center for Information om Arbejdssikkerhed og Arbejdshygiejne (CIS) under Den Internationale Arbejdsorganisation.

04 03 01 08

Forholdet mellem arbejdsmarkedets parter og den sociale dialog

Anmærkninger

Formålet med denne aktivitet er at styrke den sociale dialogs rolle og fremme vedtagelsen af aftaler og andre fælles aktioner mellem arbejdsmarkedets parter på EU-niveau. Denne bevilling har til formål at finansiere arbejdsmarkedets parters deltagelse De aktioner, der finansieres, skal gøre det lettere for arbejdsmarkedets parter at tackle i den europæiske beskæftigelsesstrategi og arbejdsmarkedets parters bidrag til at tackle de overordnede problemer i forhold til den europæiske beskæftigelses- og socialpolitik som fastsat i Europa 2020-strategien og den social- og arbejdsmarkedspolitiske dagsorden og inden for rammerne af EU-initiativer til afhjælpning af den økonomiske krises konsekvenser samt til at forbedre og formidle viden om institutioner og praksisser, som vedrører industrielle relationer. Den skal dække tilskud til fremme af arbejdsmarkedsdialog på tværfagligt og sektormæssigt plan, jf. artikel 154 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde. Den skal således anvendes til finansiering af konsultationer, møder, forhandlinger og andre foranstaltninger til virkeliggørelse af ovennævnte mål.

Denne bevilling kan desuden dække støtte til foranstaltninger vedrørende forholdet mellem arbejdsmarkedets parter, navnlig foranstaltninger med sigte på udvikling af ekspertise og udveksling af EU-relevant information.

Denne bevilling kan desuden dække finansiering af foranstaltninger med deltagelse af repræsentanter for arbejdsmarkedets parter fra kandidatlandene med det specifikke mål at fremme arbejdsmarkedsdialogen på EU-plan. Der tages hensyn til kønsaspektet ved gennemførelsen af dette mål og den skal også fremme kvinders og mænds ligelige deltagelse i både fagforeningers og arbejdsgiverforeningers besluttende organer. De to sidstnævnte elementer er tværgående.

Med udgangspunkt i disse mål er følgende to delprogrammer blevet fastlagt:

–  støtte til den europæiske sociale dialog

–  forbedret ekspertise vedrørende forholdet mellem arbejdsmarkedets parter.

Denne bevilling skal navnlig dække følgende aktiviteter:

–  undersøgelser, høringer, ekspertmøder, forhandlinger, information og publikationer samt andre tiltag i direkte tilknytning til gennemførelsen af ovennævnte målsætning eller de aktioner, der er dækket af denne konto, samt alle andre udgifter til teknisk og administrativ bistand, som ikke indebærer udøvelse af offentlig myndighed, og som Kommissionen har uddelegeret til offentlige myndigheder ved indgåelse af ad hoc-kontrakter om tjenesteydelser

–  aktioner, der iværksættes af arbejdsmarkedets parter med henblik på at fremme den sociale dialog (herunder kapaciteten hos arbejdsmarkedets parter) på tværfagligt plan og sektorplan

–  aktioner med henblik på at forbedre den eksisterende viden om arbejdsmarkedsinstitutioner og -praksis i EU og resultatformidlingen

–  foranstaltninger, der inddrager repræsentanter for arbejdsmarkedets parter i kandidatlandene med det specifikke formål at fremme den sociale dialog på EU-plan. Den skal også fremme kvinders og mænds ligelige deltagelse i både fagforeningers og arbejdsgiverforeningers besluttende organer.

–  aktioner med henblik på at støtte foranstaltninger vedrørende arbejdsmarkedsrelationer, navnlig foranstaltninger, der tager sigte på udvikling af ekspertise og udveksling af EU-relevante oplysninger.

Retsgrundlag

Opgaver, der følger af de særlige beføjelser, Kommissionen har fået tillagt direkte ved artikel 154 og 155 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.

15 02 10

Særlige årlige begivenheder

Anmærkninger

Anmærkningerne for denne budgetpost affattes således:

Tilføj følgende tekst:

Denne bevilling skal dække udgifterne til fuldførelsen af foranstaltninger, der støttes som værende særlige årlige sportsbegivenheder.

Særlig årlig begivenhed: Den europæiske bevægelsesuge MOVE

Forpligtelser: 1 000 000 EUR. Betalinger: 1 000 000 EUR.

Den europæiske bevægelsesuge MOVE er en vigtig begivenhed på europæisk plan, der fremmer breddeidræt og fysisk aktivitet og deres positive indvirkning på Europas borgere og samfund.

Som en del af visionen om at få 100 millioner flere europæere til at være aktive inden for sport og fysisk aktivitet i 2020 anvender bevægelsesugen MOVE 2014 en bottom-up-tilgang, hvor den inddrager lokalsamfundene, sportsklubber, skoler, arbejdspladser og byer i en storstilet fejring af idræt og fysisk aktivitet. Den er en integreret del af den europæiske NowWeMove-kampagne og udgør således et bæredygtigt bidrag til at gøre de europæiske borgere mere fysisk aktive og sundere.

Bevægelsesugen MOVE 2014 byder på mindst 300 begivenheder fra alle 28 EU-medlemsstater og i mindst 150 byer, hvor der iværksættes nye initiativer inden for sport og fysisk aktivitet, og hvor det store antal vellykkede eksisterende foranstaltninger fremhæves.

Særlig årlig begivenhed: Special Olympics europæiske sommerlege i Antwerpen i Belgien 2014

Forpligtelser: 2 000 000 EUR. Betalinger: 2 000 000 EUR.

Denne bevilling skal dække udgifterne til foranstaltninger, der støttes som værende særlige årlige begivenheder. Der afsættes et beløb på 2 000 000 EUR til at medfinansiere den flerårige begivenhed Special Olympics europæiske sommerlege i Antwerpen, Belgien (13.-20. september 2014). Disse midler vil bl.a. gøre det muligt for de deltagende idrætsfolk fra alle 28 medlemsstater at træne, forberede sig og deltage i legene i Belgien.

Begivenheden vil omfatte 2 000 idrætsfolk og deres delegationer fra 58 lande, som konkurrerer i mere end 10 dage. Mere end 4 000 frivillige vil bidrage til, at denne multisportsbegivenhed bliver enestående. Ud over sportsaktiviteterne vil der blive iværksat andre videnskabelige, uddannelsesmæssige og familiemæssige programmer. Antwerpen vil være vært for begivenheden, og omkring 30 belgiske byer vil være vært for legene. Der vil blive arrangeret mange særlige begivenheder både før, under og efter legene.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik