Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2013/2145(BUD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0387/2013

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0387/2013

Συζήτηση :

PV 19/11/2013 - 5
CRE 19/11/2013 - 5

Ψηφοφορία :

PV 20/11/2013 - 8.1
CRE 20/11/2013 - 8.1

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2013)0472

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 843kWORD 284k
Τετάρτη 20 Νοεμβρίου 2013 - Στρασβούργο
Διαδικασία προϋπολογισμού 2014: κοινό κείμενο
P7_TA(2013)0472A7-0387/2013
Ψήφισμα
 Παράρτημα

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 20ής Νοεμβρίου 2013 σχετικά με το κοινό κείμενο για το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2014, που ενέκρινε η επιτροπή συνδιαλλαγής στο πλαίσιο της διαδικασίας του προϋπολογισμού (16106/2013 ADD 1-5 – C7-0413/2013 – 2013/2145(BUD))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το κοινό κείμενο που εγκρίθηκε από την επιτροπή συνδιαλλαγής (PE-CONS 16106/2013 ADD 1-5 – C7‑0413/2013) και τις σχετικές δηλώσεις του Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, που επισυνάπτονται στο παρόν ψήφισμα,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 23ης Οκτωβρίου 2013, σχετικά με το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2014 όπως τροποποιήθηκε από το Συμβούλιο - όλα τα Τμήματα(1) και τις τροπολογίες του προϋπολογισμού που περιλαμβάνονται σε αυτό,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2014, που ενέκρινε η Επιτροπή στις 28 Ιουνίου 2013 (COM(2013)0450),

–  έχοντας υπόψη τη θέση που ενέκρινε το Συμβούλιο επί του σχεδίου προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 2 Σεπτεμβρίου 2013 και διαβιβάστηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 12 Σεπτεμβρίου 2013 (13176/2013 – C7-0260/2013),

–  έχοντας υπόψη τις διορθωτικές επιστολές αριθ. 1/2014 (COM(2013)0644) και 2/2014 (COM(2013)0719) στο σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2014, που υπέβαλε η Επιτροπή στις 18 Σεπτεμβρίου 2013 και στις 16 Οκτωβρίου 2013 αντιστοίχως,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 314 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το άρθρο 106α της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση 2007/436/ΕΚ, Ευρατόμ του Συμβουλίου, της 7ης Ιουνίου 2007, για το σύστημα των ιδίων πόρων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(2),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(3),

–  έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 17ης Μαΐου 2006 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για δημοσιονομική πειθαρχία και χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(4),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο διοργανικής συμφωνίας μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο κανονισμού του Συμβουλίου, σχετικά με για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014 – 2020,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 75δ και 75ε του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της αντιπροσωπείας του στην επιτροπή συνδιαλλαγής (A7‑0387/2013),

1.  εγκρίνει το κοινό κείμενο που συμφωνήθηκε στην επιτροπή συνδιαλλαγής, το οποίο συνίσταται στα ακόλουθα έγγραφα συνολικά:

   κατάλογος των γραμμών του προϋπολογισμού που δεν τροποποιούνται σε σχέση με το σχέδιο προϋπολογισμού ή τη θέση του Συμβουλίου·
   συγκεντρωτικά αριθμητικά στοιχεία κατά τομέα του δημοσιονομικού πλαισίου·
   αριθμητικά στοιχεία κατά γραμμή προϋπολογισμού για όλα τα κονδύλια του προϋπολογισμού·
   ενοποιημένο έγγραφο που παρουσιάζει τα αριθμητικά στοιχεία και το τελικό κείμενο όλων των γραμμών που τροποποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της συνδιαλλαγής·

2.  επιβεβαιώνει τις κοινές δηλώσεις του Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, που περιλαμβάνονται στα κοινά συμπεράσματα τα οποία συμφωνήθηκαν στην επιτροπή συνδιαλλαγής και επισυνάπτονται στο παρόν ψήφισμα·

3.  επιβεβαιώνει τις κοινές δηλώσεις του Κοινοβουλίου και της Επιτροπής, σχετικά με τις πιστώσεις πληρωμών, και του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, σχετικά με τον τομέα 5 και τις μισθολογικές αναπροσαρμογές, και σχετικά με τους Ειδικούς Εκπροσώπους της ΕΕ, που επισυνάπτονται στο παρόν ψήφισμα·

4.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να κηρύξει την οριστική έγκριση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2014 και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

5.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν νομοθετικό ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στα λοιπά ενδιαφερόμενα θεσμικά και άλλα όργανα καθώς και στα εθνικά κοινοβούλια.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0437.
(2) ΕΕ L 163, 23.6.2007, σ. 17.
(3) ΕΕ L 298, 26.10.2012, σ. 1.
(4) ΕΕ C 139, 14.6.2006, σ. 1.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΔΟΧΗ 12/11/2013

Προϋπολογισμός 2014 – Κοινά συμπεράσματα

Τα ανά χείρας κοινά συμπεράσματα καλύπτουν τα ακόλουθα:

1.  Προϋπολογισμός 2014

2.  Προϋπολογισμός 2013 – διορθωτικοί προϋπολογισμοί αριθ. 8/2013 και 9/2013

3.  Δηλώσεις

1.  Προϋπολογισμός 2014

1.1.  Γραμμές που έχουν «κλείσει»

Εάν δεν υπάρχει σχετική διευκρίνιση στα κατωτέρω συμπεράσματα, όλες οι γραμμές του προϋπολογισμού που δεν τροποποιούνται από το Συμβούλιο ή από το Κοινοβούλιο, καθώς και εκείνες για τις οποίες το Κοινοβούλιο δέχτηκε τις τροπολογίες του Συμβουλίου κατά την ανάγνωσή τους, επιβεβαιώνονται.

Για τις άλλες γραμμές του προϋπολογισμού η επιτροπή συνδιαλλαγής κατέληξε στα εξής συμπεράσματα:

1.2.  Οριζόντια θέματα

Αποκεντρωμένοι οργανισμοί

Ο αριθμός των θέσεων για όλους τους αποκεντρωμένους οργανισμούς καθορίζεται στο επίπεδο που προτείνει η Επιτροπή στο σχέδιο προϋπολογισμού, με τις ακόλουθες εξαιρέσεις:

—  Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας (EASA), για τον οποίο συμφωνούνται επτά πρόσθετες θέσεις·

—  Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΑΤ), για την οποία συμφωνούνται οκτώ πρόσθετες θέσεις·

—  Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (ΕΑΑΕΣ), για την οποία συμφωνούνται τρεις πρόσθετες θέσεις·

—  Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ΕΑΚΑΑ), για την οποία συμφωνούνται πέντε πρόσθετες θέσεις·

—  Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO), για την οποία συμφωνούνται δύο πρόσθετες θέσεις· και

—  EUROPOL, για την οποία συμφωνούνται δύο πρόσθετες θέσεις.

Η συνεισφορά της ΕΕ (σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων και πιστώσεις πληρωμών) για τους αποκεντρωμένους οργανισμούς καθορίζεται στο επίπεδο που προτείνει η Επιτροπή στο σχέδιο προϋπολογισμού (ΣΠ), με τις ακόλουθες εξαιρέσεις:

—  Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΑΤ), για την οποία συμφωνείται πρόσθετο ποσό 2,1 εκατομμυρίων EUR, με βάση την κλείδα ενωσιακής χρηματοδότησης 40% (το 60% θα συγχρηματοδοτηθεί από τις εθνικές εποπτικές αρχές)·

—  Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (ΕΑΑΕΣ), για την οποία συμφωνείται πρόσθετο ποσό 1,2 εκατομμυρίων EUR, με βάση την κλείδα ενωσιακής χρηματοδότησης 40% (το 60% θα συγχρηματοδοτηθεί από τις εθνικές εποπτικές αρχές)·

—  Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ΕΑΚΑΑ), για την οποία συμφωνείται πρόσθετο ποσό 2,0 εκατομμυρίων EUR, με βάση κλείδα ενωσιακής χρηματοδότησης 40% (το 60% θα συγχρηματοδοτηθεί από τις εθνικές εποπτικές αρχές)·

—  Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO), για την οποία συμφωνείται πρόσθετο ποσό 0,130 εκατομμυρίων EUR·

—  EUROPOL, για την οποία συμφωνείται πρόσθετο ποσό 1,7 εκατομμυρίων EUR· και

—  FRONTEX, για την οποία συμφωνείται πρόσθετο ποσό 2,0 εκατομμυρίων EUR.

Η Επιτροπή Συνδιαλλαγής συμφωνεί επί της κοινής δήλωσης σχετικά με τους αποκεντρωμένους οργανισμούς, που περιλαμβάνεται στο τμήμα 3.4.

Εκτελεστικοί οργανισμοί

Η συνεισφορά της ΕΕ (σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων και πιστώσεις πληρωμών), καθώς και ο αριθμός των θέσεων προσωπικού για τους εκτελεστικούς οργανισμούς καθορίζονται στα επίπεδα που προτείνει η Επιτροπή με τη διορθωτική επιστολή 2/2014.

Κοινές Τεχνολογικές Πρωτοβουλίες (ΚΤΠ)

Η συνεισφορά της ΕΕ (σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων και πιστώσεις πληρωμών), καθώς και ο αριθμός των θέσεων προσωπικού για τις Κοινές Τεχνολογικές Πρωτοβουλίες καθορίζονται στο επίπεδο που προτείνει η Επιτροπή στο σχέδιο προϋπολογισμού (ΣΠ), όπως τροποποιήθηκε με τη διορθωτική επιστολή αριθ. 1/2014.

Δοκιμαστικά σχέδια / Προπαρασκευαστικές ενέργειες

Συμφωνείται συνολική δέσμη 68 δοκιμαστικών σχεδίων/προπαρασκευαστικών ενεργειών (ΔΣ/ΠΕ), ύψους 79,4 εκατομμυρίων EUR σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων, όπως πρότεινε το Κοινοβούλιο. Αν ένα δοκιμαστικό σχέδιο ή μια προπαρασκευαστική ενέργεια εμφανίζεται να καλύπτεται από υπάρχουσα νομική βάση, η Επιτροπή μπορεί να προτείνει τη μεταφορά πιστώσεων στην αντίστοιχη νομική βάση, για να διευκολύνει την υλοποίηση της ενέργειας.

Η δέσμη αυτή τηρεί πλήρως τα ανώτατα όρια για τα δοκιμαστικά σχέδια και τις προπαρασκευαστικές ενέργειες, όπως προβλέπονται στη διοργανική συμφωνία.

1.3.  Τομείς δαπανών του δημοσιονομικού πλαισίου – πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων

Αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω συμπεράσματα όσον αφορά τις γραμμές που έχουν «κλείσει», τους αποκεντρωμένους οργανισμούς και τα δοκιμαστικά σχέδια και τις προπαρασκευαστικές ενέργειες, η επιτροπή συνδιαλλαγής συμφώνησε στα εξής:

Τομέας 1α

Οι πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων καθορίζονται στο επίπεδο που προτείνει η Επιτροπή στο σχέδιο προϋπολογισμού, όπως τροποποιήθηκε με τη διορθωτική επιστολή αριθ. 1 και 2/2014, με τις ακόλουθες εξαιρέσεις:

σε εκατομμύρια EUR

Γραμμή του προϋπολογισμού

Ονομασία

Αυξήσεις / μειώσεις των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων

ΣΠ 2014

Προϋπολογισμός 2014

Διαφορά

38,500-- 38,50001 02 01

Συντονισμός, εποπτεία και επικοινωνία σχετικά με την Οικονομική και Νομισματική Ένωση, συμπεριλαμβανομένου του ευρώ

13,000

11,000

—  2,000

04 03 01 05Κοινωνικός διάλογος

04 03 01 02

Ενέργειες ενημέρωσης και επιμόρφωσης υπέρ των οργανώσεων εργαζομένων

-

18,600

18,600

04 03 01 06

Ενημέρωση, διαβούλευση και συμμετοχή των εκπροσώπων των επιχειρήσεων

-

7,250

7,250

04 03 01 08

Εργασιακές σχέσεις και κοινωνικός διάλογος

-

15,935

15,935

04 03 02 02

EURES — Προώθηση της γεωγραφικής κινητικότητας των εργαζομένων και ενίσχυση των προοπτικών απασχόλησης

19,310

21,300

1,990

04 03 02 03

Μικροχρηματοδότηση και κοινωνική επιχειρηματικότητα — Διευκόλυνση της πρόσβασης των επιχειρηματιών στη χρηματοδότηση, ιδίως εκείνων που είναι οι πλέον απομακρυσμένοι από την αγορά εργασίας, καθώς και των επιχειρήσεων κοινωνικής οικονομίας

25,074

26,500

1,426

06 02 05

Δραστηριότητες στήριξης της ευρωπαϊκής πολιτικής μεταφορών και των δικαιωμάτων επιβατών, συμπεριλαμβανομένων των επικοινωνιακών δραστηριοτήτων

16,019

20,019

4,000

09 03 01

Επιτάχυνση της ανάπτυξης των ευρυζωνικών δικτύων

-

10,000

10,000

09 04 01 01

Ενίσχυση της έρευνας στις ΜΑΤ — Μελλοντικές και αναδυόμενες τεχνολογίες

241,003

246,003

5,000

15 02 10

Ειδικές ετήσιες εκδηλώσεις

-

3,000

3,000

Σύνολο

26,701

Κατά συνέπεια, και αφού ληφθούν υπόψη τα δοκιμαστικά σχέδια και οι προπαρασκευαστικές ενέργειες, καθώς και οι αποκεντρωμένοι οργανισμοί, το περιθώριο έως το ανώτατο όριο δαπανών για τον τομέα 1α ανέρχεται σε 76,0 εκατομμύρια EUR.

Τομέας 1β

Οι πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων καθορίζονται στο επίπεδο που προτείνει η Επιτροπή στο σχέδιο προϋπολογισμού, όπως τροποποιήθηκε με τη διορθωτική επιστολή αριθ. 1/2014, με εξαίρεση τις ακόλουθες γραμμές του προϋπολογισμού, για καθεμιά από τις οποίες συμφωνήθηκε ποσό 2,5 εκατομμυρίων EUR σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων:

—  13 03 67 «Μακροπεριφερειακές στρατηγικές 2014-2020: Ευρωπαϊκή στρατηγική για την περιοχή της Βαλτικής Θάλασσας – Τεχνική βοήθεια» και

—  13 03 68 «Μακροπεριφερειακές στρατηγικές 2014-2020: Ευρωπαϊκή στρατηγική για την περιοχή του Δούναβη – Τεχνική βοήθεια».

Επιπλέον, για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ, κεφάλαιο 04 06) συμφωνείται πρόσθετο ποσό 134,9 εκατομμυρίων EUR σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων. Αντίστοιχο ποσό σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων μεταφέρεται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ, κεφάλαιο 04 02), κατανεμημένο ως εξής:

—  67,9 εκατομμύρια EUR για τις «Λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες» (γραμμή 04 02 60)

—  22,2 εκατομμύρια EUR για τις «Περιφέρειες μετάβασης» (γραμμή 04 02 61)

—  44,8 εκατομμύρια EUR για τις «Περισσότερο αναπτυγμένες περιφέρειες» (γραμμή 04 02 62)

Το μέσο ευελιξίας θα κινητοποιηθεί για ποσό 89,3 εκατομμυρίων EUR για πρόσθετη βοήθεια προς την Κύπρο.

Τομέας 2

Οι πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων καθορίζονται στο επίπεδο που προτείνει η Επιτροπή στο σχέδιο προϋπολογισμού, όπως τροποποιήθηκε με τη διορθωτική επιστολή αριθ. 2/2014, με εξαίρεση:

—  τη γραμμή 05 08 80, Συμμετοχή της Ένωσης στην Παγκόσμια Έκθεση του 2015 ««Τροφή για τον Πλανήτη: η Ενέργεια Πηγή Ζωής» στο Μιλάνο, για την οποία συμφωνήθηκε πρόσθετο ποσό ενός εκατομμυρίου EUR σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων.

Κατά συνέπεια, και αφού ληφθούν υπόψη τα δοκιμαστικά σχέδια και οι προπαρασκευαστικές ενέργειες, το περιθώριο έως το ανώτατο όριο δαπανών για τον τομέα 2 ανέρχεται σε 35,8 εκατομμύρια EUR.

Τομέας 3

Οι πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων καθορίζονται στο επίπεδο που προτείνει η Επιτροπή στο σχέδιο προϋπολογισμού, όπως τροποποιήθηκε με τη διορθωτική επιστολή αριθ. 2/2014, με τις ακόλουθες εξαιρέσεις:

σε εκατομμύρια EUR

Γραμμή του προϋπολογισμού

Ονομασία

Αυξήσεις των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων

ΣΠ 2014

Προϋπολογισμός 2014

Διαφορά

15 04 02

Ενίσχυση της λειτουργίας του πολιτιστικού τομέα στην Ευρώπη αλλά και εκτός αυτής και προώθηση της διακρατικής κυκλοφορίας και κινητικότητας

52,922

53,922

1,000

15 04 03

Ενίσχυση της λειτουργίας του τομέα MEDIA στην Ευρώπη αλλά και εκτός αυτής και προώθηση της διακρατικής κυκλοφορίας και κινητικότητας

102,321

103,321

1,000

16 02 01

Ευρώπη για τους πολίτες — Ενδυνάμωση της μνήμης και ενίσχυση της ικανότητας για συμμετοχή στα κοινά σε επίπεδο Ένωσης

21,050

23,050

2,000

16 03 01 01

Ενέργειες πολυμέσων

18,740

25,540

6,800

33 02 02

Προώθηση της απαγόρευσης των διακρίσεων, και της ισότητας

30,651

31,151

0,500

Σύνολο

11,300

Κατά συνέπεια, και αφού ληφθούν υπόψη τα δοκιμαστικά σχέδια και οι προπαρασκευαστικές ενέργειες, καθώς και οι αποκεντρωμένοι οργανισμοί, το περιθώριο έως το ανώτατο όριο δαπανών για τον τομέα 3 ανέρχεται σε 7,0 εκατομμύρια EUR.

Τομέας 4

Οι πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων καθορίζονται στο επίπεδο που προτείνει η Επιτροπή στο σχέδιο προϋπολογισμού, όπως τροποποιήθηκε με τη διορθωτική επιστολή αριθ. 2/2014, με τις ακόλουθες εξαιρέσεις:

σε εκατομμύρια EUR

Γραμμή του προϋπολογισμού

Ονομασία

Αυξήσεις / μειώσεις των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων

ΣΠ 2014

Προϋπολογισμός 2014

Διαφορά

01 03 02

Μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή

76,257

60,000

—  16,257

19 02 01

Αντιμετώπιση κρίσεων και διαφαινόμενων κρίσεων (Μέσο σταθερότητας)

201,867

204,337

2,470

19 02 02

Στήριξη της πρόληψης των συγκρούσεων, της ετοιμότητας απέναντι στις κρίσεις και της οικοδόμησης της ειρήνης (Μέσο σταθερότητας)

22,000

22,494

0,494

19 05 01

Συνεργασία με τρίτες χώρες για την προαγωγή και την προώθηση των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των αμοιβαίων συμφερόντων

100,511

106,109

5,598

21 02 01 01

Λατινική Αμερική — Μείωση της φτώχειας και βιώσιμη ανάπτυξη

205,735

0,000

—  205,735

21 02 01 02

Λατινική Αμερική — Δημοκρατία, κράτος δικαίου, χρηστή διακυβέρνηση και σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων

48,259

0,000

—  48,259

21 02 02 01

Ασία — Μείωση της φτώχειας και βιώσιμη ανάπτυξη

581,964

0,000

—  581,964

21 02 02 02

Ασία — Δημοκρατία, κράτος δικαίου, χρηστή διακυβέρνηση και σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων

154,699

0,000

—  154,699

21 02 03 01

Κεντρική Ασία — Μείωση της φτώχειας και βιώσιμη ανάπτυξη

65,240

0,000

—  65,240

21 02 03 02

Κεντρική Ασία — Δημοκρατία, κράτος δικαίου, χρηστή διακυβέρνηση και σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων

4,911

0,000

—  4,911

21 02 04 01

Μέση Ανατολή — Μείωση της φτώχειας και βιώσιμη ανάπτυξη

37,305

0,000

—  37,305

21 02 04 02

Μέση Ανατολή — Δημοκρατία, κράτος δικαίου, χρηστή διακυβέρνηση και σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων

13,107

0,000

—  13,107

21 02 05 01

Νότια Αφρική — Μείωση της φτώχειας και βιώσιμη ανάπτυξη

22,768

0,000

—  22,768

21 02 05 02

Νότια Αφρική — Δημοκρατία, κράτος δικαίου, χρηστή διακυβέρνηση και σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων

2,530

0,000

—  2,530

21 02 06 01

Αφρική — Μείωση της φτώχειας και βιώσιμη ανάπτυξη

85,210

0,000

—  85,210

21 02 06 02

Αφρική — Δημοκρατία, κράτος δικαίου, χρηστή διακυβέρνηση και σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων

9,468

0,000

—  9,468

21 02 07 01

Παγκόσμια δημόσια αγαθά — Μείωση της φτώχειας και βιώσιμη ανάπτυξη

620,988

0,000

—  620,988

21 02 07 02

Παγκόσμια δημόσια αγαθά — Δημοκρατία, κράτος δικαίου, χρηστή διακυβέρνηση και σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων

19,036

0,000

—  19,036

21 02 07 03

Περιβάλλον και κλιματική αλλαγή

0,000

163,094

163,094

21 02 07 04

Βιώσιμη ενέργεια

0,000

82,852

82,852

21 02 07 05

Ανθρώπινη ανάπτυξη

0,000

163,094

163,094

21 02 07 06

Επισιτιστική ασφάλεια και βιώσιμη γεωργία

0,000

197,018

197,018

21 02 07 07

Μετανάστευση και άσυλο

0,000

46,319

46,319

21 02 08 01

Μη κρατικοί φορείς και τοπικές αρχές — Μείωση της φτώχειας και βιώσιμη ανάπτυξη

183,452

0,000

—  183,452

21 02 08 02

Μη κρατικοί φορείς και τοπικές αρχές — Δημοκρατία, κράτος δικαίου, χρηστή διακυβέρνηση και σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων

61,151

0,000

—  61,151

21 02 08 03

Η κοινωνία των πολιτών στην ανάπτυξη

0,000

212,399

212,399

21 02 08 04

Οι τοπικές αρχές στην ανάπτυξη

0,000

36,366

36,366

21 02 09

Μέση Ανατολή

0,000

51,182

51,182

21 02 10

Κεντρική Ασία

0,000

71,571

71,571

21 02 11

Αφρική

0,000

97,577

97,577

21 02 12

Λατινική Αμερική

0,000

259,304

259,304

21 02 13

Νότια Αφρική

0,000

25,978

25,978

21 02 14

Ασία

0,000

537,057

537,057

21 02 15

Αφγανιστάν

0,000

203,497

203,497

21 03 01 01

Μεσογειακές χώρες — Ανθρώπινα δικαιώματα και κινητικότητα

205,355

211,087

5,731

21 03 01 02

Μεσογειακές χώρες — Μείωση της φτώχειας και βιώσιμη ανάπτυξη

680,400

687,811

7,411

21 03 01 03

Μεσογειακές χώρες — Οικοδόμηση εμπιστοσύνης, ασφάλεια και πρόληψη, και επίλυση συγκρούσεων

75,950

80,199

4,249

21 03 01 04

Υποστήριξη της ειρηνευτικής διαδικασίας και χρηματοοικονομική συνδρομή προς την Παλαιστίνη και την Υπηρεσία Αρωγής και Έργων των ΗΕ για τους Παλαιστίνιους Πρόσφυγες (UNRWA)

250,000

300,000

50,000

21 03 02 01

Ανατολική Εταιρική Σχέση — Ανθρώπινα δικαιώματα και κινητικότητα

240,841

247,067

6,226

21 03 02 02

Ανατολική Εταιρική Σχέση — Μείωση της φτώχειας και βιώσιμη ανάπτυξη

335,900

339,853

3,953

21 03 02 03

Ανατολική Εταιρική Σχέση — Οικοδόμηση εμπιστοσύνης, ασφάλεια και πρόληψη, και επίλυση συγκρούσεων

11,800

12,966

1,166

21 03 03 03

Στήριξη άλλων μορφών συνεργασίας με πολλές χώρες στην περιοχή γειτονίας

163,277

163,771

0,494

21 04 01

Προώθηση του σεβασμού και της τήρησης των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών και στήριξη των δημοκρατικών μεταρρυθμίσεων

127,841

132,782

4,941

21 05 01

Παγκόσμιες και διαπεριφερειακές απειλές για την ασφάλεια (Μέσο σταθερότητας)

81,514

82,255

0,741

21 08 02

Συντονισμός και προώθηση της ευαισθητοποίησης στα αναπτυξιακά θέματα

11,700

13,331

1,631

22 02 01

Στήριξη στην Αλβανία, τη Βοσνία και Ερζεγοβίνη, το Κοσσυφοπέδιο, το Μαυροβούνιο, τη Σερβία και την πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας

22 02 01 01

Στήριξη για πολιτικές μεταρρυθμίσεις και προοδευτική ευθυγράμμιση με το «κοινοτικό κεκτημένο» και υιοθέτηση, εφαρμογή και επιβολή του κεκτημένου αυτού

248,565

249,800

1,235

22 02 01 02

Στήριξη για οικονομική, κοινωνική και εδαφική ανάπτυξη

248,565

249,800

1,235

22 02 03

Στήριξη στην Τουρκία

22 02 03 01

Στήριξη για πολιτικές μεταρρυθμίσεις και προοδευτική ευθυγράμμιση με το «κοινοτικό κεκτημένο» και υιοθέτηση, εφαρμογή και επιβολή του κεκτημένου αυτού

292,938

294,173

1,235

22 02 03 02

Στήριξη για οικονομική, κοινωνική και εδαφική ανάπτυξη

292,938

294,173

1,235

22 03 01

Χρηματοδοτική στήριξη με σκοπό την ενθάρρυνση της οικονομικής ανάπτυξης της τουρκοκυπριακής κοινότητας

30,000

31,482

1,482

23 02 01

Παροχή ταχείας, αποτελεσματικής και βάσει των αναγκών ανθρωπιστικής βοήθειας και επισιτιστικής βοήθειας

859,529

874,529

15,000

Σύνολο

131,755

Κατά συνέπεια, και αφού ληφθούν υπόψη τα δοκιμαστικά σχέδια και οι προπαρασκευαστικές ενέργειες, το περιθώριο έως το ανώτατο όριο δαπανών για τον τομέα 4 ανέρχεται σε 10,0 εκατομμύρια EUR.

Τομέας 5

Σε ό,τι αφορά τις οργανικές θέσεις των σχετικών τμημάτων, συμφωνείται το επίπεδο που προτείνει η Επιτροπή στο σχέδιο προϋπολογισμού, όπως τροποποιήθηκε με τη διορθωτική επιστολή αριθ. 2/2014, με εξαίρεση το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, για το οποίο συμφωνείται η δική του ανάγνωση.

Οι πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων καθορίζονται στο επίπεδο που προτείνει η Επιτροπή στο σχέδιο προϋπολογισμού, όπως τροποποιήθηκε με τη διορθωτική επιστολή αριθ. 2/2014, με εξαίρεση:

—  τα ποσά που αντιστοιχούν στον πιθανό αντίκτυπο των αναπροσαρμογών των μισθών για το 2011 και το 2012, τα οποία δεν περιλαμβάνονται στους προϋπολογισμούς των αντίστοιχων τμημάτων στο παρόν στάδιο, εν αναμονή της απόφασης του Δικαστηρίου. Η Επιτροπή Συνδιαλλαγής συμφωνεί επί της κοινής δήλωσης που περιλαμβάνεται στο τμήμα 3.5.

—  Επιπλέον, σε ό,τι αφορά τις πιστώσεις των λοιπών τμημάτων, συμφωνείται το επίπεδο που προτείνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με τις ακόλουθες εξαιρέσεις:

—  Για το Ελεγκτικό Συνέδριο (τμήμα V), συμφωνείται το ποσοστό κατ’ αποκοπή μείωσης που πρότεινε το Συμβούλιο·

—  Το Δικαστήριο (τμήμα IV) εξαιρείται από τη μείωση κατά 0,6 εκατομμύρια EUR που πρότεινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο·

—  Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (τμήμα X) εξαιρείται από τη μεταφορά των Ειδικών Εντεταλμένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης που πρότεινε το Κοινοβούλιο. Η Επιτροπή Συνδιαλλαγής συμφωνεί επί της κοινής δήλωσης που περιλαμβάνεται στο τμήμα 3.6.

—  Επιπλέον, στον προϋπολογισμό της Επιτροπής (τμήμα III) προστίθενται τρεις νέες γραμμές (30 01 16 01, 30 01 16 02, 30 01 16 03), με τα αντίστοιχα επίπεδα πιστώσεων που πρότεινε το Κοινοβούλιο κατά την ανάγνωσή του.

Κατά συνέπεια, και αφού ληφθούν υπόψη τα δοκιμαστικά σχέδια και οι προπαρασκευαστικές ενέργειες, το περιθώριο έως το ανώτατο όριο δαπανών για τον τομέα 5 ανέρχεται σε 316,8 εκατομμύρια EUR.

Δημιουργία νέας ομάδας καθηκόντων AST/SC

Τα οργανογράμματα όλων των θεσμικών και λοιπών οργάνων της ΕΕ θα τροποποιηθούν προκειμένου να ληφθεί υπόψη η δημιουργία της νέας ομάδας καθηκόντων AST/SC στον Κανονισμό Υπηρεσιακής Κατάστασης, όπως προτείνεται με τη διορθωτική επιστολή αριθ. 2/2014.

Τομέας 6

Οι πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων καθορίζονται στο επίπεδο που προτείνει η Επιτροπή στο σχέδιο προϋπολογισμού.

1.4.  Ειδικά μέσα

Οι πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων για το Αποθεματικό Έκτακτης Βοήθειας (ΑΕΒ) και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) καθορίζονται στο επίπεδο που προτείνει η Επιτροπή στο σχέδιο προϋπολογισμού.

1.5.  Πιστώσεις πληρωμών

Το συνολικό επίπεδο των πιστώσεων πληρωμών στον προϋπολογισμό του 2014 καθορίζεται σε 135 504 613 000 EUR.

Η θέση του Συμβουλίου επί του σχεδίου προϋπολογισμού χρησιμοποιείται ως σημείο εκκίνησης για την εφαρμογή της ακόλουθης κατανομής των πιστώσεων πληρωμών στο σύνολο των γραμμών του προϋπολογισμού του 2014:

1.  Πρώτον, λαμβάνεται υπόψη το επίπεδο των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων για μη διαχωριζόμενες δαπάνες, για το οποίο το επίπεδο των πιστώσεων πληρωμών είναι εξ ορισμού ίσο με το επίπεδο των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων·

2.  Κατ' αναλογία, το ίδιο ισχύει για τους αποκεντρωμένους οργανισμούς, για τους οποίους η συνεισφορά της ΕΕ σε πιστώσεις πληρωμών καθορίζεται στο επίπεδο που προτείνεται στο τμήμα 1.2 ανωτέρω·

3.  Οι πιστώσεις πληρωμών για κάθε νέο δοκιμαστικό σχέδιο και προπαρασκευαστική ενέργεια ορίζονται στο 50% των αντιστοίχων πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων, ή στο επίπεδο που προτείνει το Κοινοβούλιο, αν είναι χαμηλότερο· σε περίπτωση παράτασης υφισταμένων δοκιμαστικών σχεδίων και προπαρασκευαστικών ενεργειών, το επίπεδο των πληρωμών είναι εκείνο που καθορίζεται στο σχέδιο προϋπολογισμού επαυξημένο κατά το 50% των αντιστοίχων νέων πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων, ή το επίπεδο που προτείνει το Κοινοβούλιο, αν είναι χαμηλότερο·

4.  Συμφωνούνται τα ακόλουθα ειδικά ποσά σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων:

α.  Το επίπεδο των πιστώσεων πληρωμών για το Ταμείο Αλληλεγγύης της ΕΕ για το 2014 καθορίζεται σε 150 εκατομμύρια EUR·

β.  Το επίπεδο των πιστώσεων πληρωμών για τις Κοινές Τεχνολογικές Πρωτοβουλίες καθορίζεται στο επίπεδο που προτείνεται με τη διορθωτική επιστολή αριθ. 1/2014, ενώ το επίπεδο των πιστώσεων πληρωμών για τις διεθνείς αλιευτικές συμφωνίες καθορίζεται στα επίπεδο που προτείνεται με τη διορθωτική επιστολή αριθ. 2/2014·

γ.  Το επίπεδο των πιστώσεων πληρωμών για την «Υποστήριξη της ειρηνευτικής διαδικασίας και χρηματοοικονομική συνδρομή προς την Παλαιστίνη και την Υπηρεσία Αρωγής και Έργων των ΗΕ για τους Παλαιστίνιους Πρόσφυγες (UNRWA)» καθορίζεται σε 200 εκατομμύρια EUR·

δ.  Το επίπεδο των πιστώσεων πληρωμών για τις μακροπεριφερειακές στρατηγικές κατά το διάστημα 2014-2020 καθορίζεται στο 50% του επιπέδου των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων που προβλέπεται στον τομέα 1β, στο τμήμα 1.3 ανωτέρω·

ε.  Το επίπεδο των πιστώσεων πληρωμών για τις ειδικές ετήσιες εκδηλώσεις καθορίζεται στο επίπεδο των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων που προβλέπεται στον τομέα 1α, στο τμήμα 1.3 ανωτέρω.

5.  Το επίπεδο των πιστώσεων πληρωμών που καθορίζεται στις παραγράφους 2 έως 4 έχει καθαρή επίπτωση 285 εκατομμύρια EUR σε σύγκριση με τη θέση του Συμβουλίου επί του σχεδίου προϋπολογισμού για τις σχετικές δαπάνες. Λαμβανομένης υπόψη της διαφοράς μεταξύ του συνολικού επιπέδου πιστώσεων πληρωμών, ύψους 135 504 613 000 EUR, και της θέσης του Συμβουλίου επί του σχεδίου προϋπολογισμού, το ποσό που απομένει, ύψους 215 εκατομμυρίων EUR, επιτρέπει την αύξηση των πιστώσεων πληρωμών σε όλες τις γραμμές του προϋπολογισμού που περιλαμβάνουν διαχωριζόμενες πιστώσεις για τις οποίες δεν ορίζονται ειδικοί κανόνες στις παραγράφους 2 έως 4, ανωτέρω, κατ’ αναλογία προς τη διαφορά μεταξύ του σχεδίου προϋπολογισμού της Επιτροπής και της θέσης του Συμβουλίου.

Ως τμήμα του όλου συμβιβασμού, η Επιτροπή Συνδιαλλαγής συμφωνεί επί της κοινής δήλωσης σχετικά με τις πληρωμές, που περιλαμβάνεται στο τμήμα 3.1 κατωτέρω.

Το Συμβούλιο λαμβάνει υπόψη την κοινή δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με τις πιστώσεις πληρωμών, όπως καθορίζεται στο τμήμα 3.2 κατωτέρω.

1.6.  Παρατηρήσεις του προϋπολογισμού

Όλες οι τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου στο κείμενο των παρατηρήσεων του προϋπολογισμού συμφωνούνται με τις αλλαγές που καθορίζονται στο παράρτημα I. Εξυπακούεται ότι δεν είναι δυνατή η τροποποίηση ή η διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής της υπάρχουσας νομικής βάσης, ούτε η επέμβαση στη διοικητική αυτονομία των θεσμικών οργάνων, και ότι η εκάστοτε δράση πρέπει να καλύπτεται από διαθέσιμους πόρους·

1.7.  Νέες γραμμές του προϋπολογισμού

Αν δεν αναφέρεται διαφορετικά στα κοινά συμπεράσματα που συμφωνήθηκαν στην επιτροπή συνδιαλλαγής ή αν δεν έχει συμφωνηθεί σχετικά από κοινού από τα δύο σκέλη της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής στις αντίστοιχες αναγνώσεις τους, η ονοματολογία του προϋπολογισμού που προτείνει η Επιτροπή στο σχέδιο προϋπολογισμού και στις διορθωτικές επιστολές αριθ. 1/2014 και 2/2014 παραμένει αμετάβλητη, με εξαίρεση τα δοκιμαστικά σχέδια και τις προπαρασκευαστικές ενέργειες.

Οι από κοινού συμφωνηθείσες τροποποιήσεις της ονοματολογίας αφορούν τις ακόλουθες γραμμές του προϋπολογισμού:

Γραμμή του προϋπολογισμού

Ονομασία

04 03 01 05

Ενέργειες ενημέρωσης και επιμόρφωσης υπέρ των οργανώσεων εργαζομένων

04 03 01 06

Ενημέρωση, διαβούλευση και συμμετοχή των εκπροσώπων των επιχειρήσεων

04 03 01 08

Εργασιακές σχέσεις και κοινωνικός διάλογος

15 02 01

Προώθηση της αριστείας και της συνεργασίας στον ευρωπαϊκό τομέα της εκπαίδευσης, κατάρτισης και νεολαίας, ενίσχυση της συνάφειας με την αγορά εργασίας και της συμμετοχής των νέων στον ευρωπαϊκό δημοκρατικό βίο

15 02 01 01

Εκπαίδευση και κατάρτιση

15 02 01 02

Νεολαία

15 02 10

Ειδικές ετήσιες εκδηλώσεις

21 02 07 03

Περιβάλλον και κλιματική αλλαγή

21 02 07 04

Βιώσιμη ενέργεια

21 02 07 05

Ανθρώπινη ανάπτυξη

21 02 07 06

Επισιτιστική ασφάλεια και βιώσιμη γεωργία

21 02 07 07

Μετανάστευση και άσυλο

21 02 08 03

Η κοινωνία των πολιτών στην ανάπτυξη

21 02 08 04

Οι τοπικές αρχές στην ανάπτυξη

21 02 09

Μέση Ανατολή

21 02 10

Κεντρική Ασία

21 02 11

Αφρική

21 02 12

Λατινική Αμερική

21 02 13

Νότια Αφρική

21 02 14

Ασία

21 02 15

Αφγανιστάν

30 01 16 01

Συντάξεις γήρατος πρώην βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

30 01 16 02

Συντάξεις αναπηρίας για τους πρώην βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

30 01 16 03

Συντάξεις επιζώντων για τους πρώην βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Οι παρατηρήσεις του προϋπολογισμού στις νέες θέσεις για τον κοινωνικό διάλογο, όπως προτείνονται από την Επιτροπή, περιλαμβάνονται στο Παράρτημα.

1.8.  Αποθεματικά

Συμφωνείται να εγγραφεί το αποθεματικό ύψους 2 εκατομμυρίων EUR που καθόρισε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τη θέση 01 02 01 «Συντονισμός, εποπτεία και επικοινωνία σχετικά με την Οικονομική και Νομισματική Ένωση, συμπεριλαμβανομένου του ευρώ».

1.9.  Έσοδα

Η πλευρά των εσόδων του προϋπολογισμού εγκρίνεται όπως προτείνεται από την Επιτροπή στο σχέδιο προϋπολογισμού, όπως τροποποιήθηκε με τη διορθωτική επιστολή αριθ. 2/2014, προσαρμοσμένη στο επίπεδο των πληρωμών που συμφωνήθηκε στην Επιτροπή Συνδιαλλαγής.

2.  Προϋπολογισμός 2013

Το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού (ΣΔΠ) αριθ. 8/2013 συμφωνείται με τα ποσά που προτείνει το Συμβούλιο.

Το ΣΔΠ αριθ. 9/2013 συμφωνείται όπως προτείνεται από το Συμβούλιο, με τις ακόλουθες τροποποιήσεις:

1.  Αύξηση κατά 200 εκατομμύρια EUR προκειμένου να καλυφθούν οι εκκρεμείς ανάγκες σε πιστώσεις πληρωμών το 2013 στον τομέα της έρευνας, κατανεμημένη στις ακόλουθες γραμμές του προϋπολογισμού:

σε εκατομμύρια EUR

Γραμμή του προϋπολογισμού

Ονομασία

Αύξηση των πιστώσεων πληρωμών το 2013

06 06 02 03

Κοινή επιχείρηση SESAR

12,458

08 02 02

Συνεργασία –Υγεία –Κοινή επιχείρηση πρωτοβουλίας για τα καινοτόμα φάρμακα

17,981

08 04 01

Συνεργασία – Νανοεπιστήμες, νανοτεχνολογίες, υλικά και νέες τεχνολογίες παραγωγής

19,936

08 06 01

Συνεργασία – Περιβάλλον (συμπεριλαμβανομένης της αλλαγής του κλίματος)

2,804

08 10 01

Ιδέες

41,884

08 19 01

Ικανότητες – Στήριξη για τη συνεκτική ανάπτυξη των πολιτικών έρευνας

0,406

09 04 01 01

Στήριξη της συνεργασίας στην έρευνα στον τομέα των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών (ΤΠΕ – Συνεργασία)

40,813

10 03 01

Πυρηνικές δραστηριότητες του Κοινού Κέντρου Ερευνών (JRC)

0,406

15 07 77

Άνθρωποι

63,313

Σύνολο

200

2.  Συμφωνείται ανακατανομή πιστώσεων πληρωμών συνολικού ύψους 50 εκατομμυρίων EUR το 2013, από τις ακόλουθες γραμμές του προϋπολογισμού:

σε εκατομμύρια EUR

Γραμμή του προϋπολογισμού

Ονομασία

Ανακατανομή πιστώσεων πληρωμών

Προϋπολογισμός 2013

ΣΔΠ 9/2013

Διαφορά

01 03 02

Μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή

10,000

04 05 01

Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ)

13,116

08 01 04 31

Εκτελεστικός Οργανισμός Έρευνας (ΕΟΕ)

3,915

08 01 05 01

Δαπάνες σχετικές με το ερευνητικό προσωπικό

7,230

08 01 05 03

Άλλες διαχειριστικές δαπάνες για την έρευνα

15,739

Σύνολο

50,000

Η ανακατεύθυνση πιστώσεων πληρωμών σε δαπάνες διοικητικής υποστήριξης της έρευνας (κεφάλαιο 08 01) το 2013 αφορά μη διαχωριζόμενες δαπάνες, και ως εκ τούτου οδηγεί σε αντίστοιχη μείωση των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων (-26,9 εκατομμύρια EUR) στις τρεις τελευταίες γραμμές του ανωτέρω πίνακα.

Στον προϋπολογισμό του 2013 περιλαμβάνεται ποσό 250 εκατομμυρίων EUR σε πιστώσεις πληρωμών για το Ταμείο Αλληλεγγύης της ΕΕ, ενώ ο προϋπολογισμός του 2014 διαθέτει για το Ταμείο Αλληλεγγύης της ΕΕ πιστώσεις πληρωμών ύψους 150 εκατομμυρίων EUR.

3.  Δηλώσεις

3.1.  Κοινή δήλωση σχετικά με τις πιστώσεις πληρωμών

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, και η Επιτροπή υπενθυμίζουν την κοινή ευθύνη που τους ανατίθεται δυνάμει του άρθρου 323 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), το οποίο αναφέρει ότι «το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή μεριμνούν ώστε να είναι διαθέσιμα τα αναγκαία δημοσιονομικά μέσα που επιτρέπουν στην Ένωση να πληροί τις νομικές της υποχρεώσεις έναντι τρίτων».

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο υπενθυμίζουν την ανάγκη να εξασφαλιστεί, στο πλαίσιο της εκτέλεσης, η ομαλή ροή των πληρωμών, προκειμένου να αποφευχθεί οποιαδήποτε μη φυσιολογική μετάθεση υπολοίπων προς εκκαθάριση (RAL) στον προϋπολογισμό του 2015. Για τούτο, θα χρησιμοποιούν, όποτε είναι σκόπιμο, τους διάφορους μηχανισμούς ευελιξίας που προβλέπονται από τον κανονισμό για το ΠΔΠ, μεταξύ άλλων στο άρθρο 13 του κανονισμού αυτού.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο συμφωνούν να καθορίσουν το επίπεδο των πιστώσεων πληρωμών για το 2014 σε 135 504 613 000 EUR. Καλούν την Επιτροπή να προβεί σε κάθε απαιτούμενη ενέργεια, με βάση τις διατάξεις του σχεδίου κανονισμού για το ΠΔΠ και τον δημοσιονομικό κανονισμό, προκειμένου να ανταποκριθεί στην ευθύνη που της αναθέτει η Συνθήκη, ιδίως δε να ζητήσει πρόσθετες πιστώσεις πληρωμών, μέσω διορθωτικού προϋπολογισμού, αφού έχει εξετάσει προηγουμένως τη δυνατότητα ανακατανομής των σχετικών πιστώσεων, λαμβανομένης υπόψη οποιασδήποτε αναμενόμενης υποαπορρόφησης των πιστώσεων (δημοσιονομικός κανονισμός, άρθρο 41 παράγραφος 2), σε περίπτωση που οι εγγεγραμμένες πιστώσεις στον προϋπολογισμό του 2014 αποδειχτούν ανεπαρκείς για την κάλυψη των δαπανών.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο θα καθορίσουν τις θέσεις τους για οποιοδήποτε σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού το συντομότερο δυνατόν, προκειμένου να αποφευχθεί κάθε έλλειψη σε πιστώσεις πληρωμών. Επιπλέον, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο δεσμεύονται για την ταχεία διεκπεραίωση κάθε πιθανής μεταφοράς πιστώσεων πληρωμών, συμπεριλαμβανομένων των μεταφορών μεταξύ διαφορετικών τομέων του δημοσιονομικού πλαισίου, προκειμένου να αξιοποιούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις πιστώσεις πληρωμών που εγγράφονται στον προϋπολογισμό και να τις ευθυγραμμίζουν με τα πραγματικά δεδομένα της εκτέλεσης του προϋπολογισμού και τις πραγματικές ανάγκες.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή θα παρακολουθούν δραστήρια, καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, την κατάσταση της εκτέλεσης του προϋπολογισμού του 2014, ιδίως όσον αφορά τον υποτομέα 1β (Οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή) και την αγροτική ανάπτυξη στο πλαίσιο του τομέα 2 (Βιώσιμη ανάπτυξη: φυσικοί πόροι). Αυτό θα γίνει με ειδικές διοργανικές συσκέψεις, σύμφωνα με το σημείο 36 του παραρτήματος της διοργανικής συμφωνίας, ώστε να υπάρχει ενημέρωση σχετικά με την εκτέλεση των πιστώσεων και τις αναθεωρημένες προβλέψεις.

3.2.  Δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με τις πιστώσεις πληρωμών

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Επιτροπή υπενθυμίζουν την ανάγκη για συγκεκριμένη και μέγιστη ευελιξία στο ΠΔΠ 2014-2020. Οι αλλαγές στις προτεινόμενες νομικές βάσεις, που συμφωνήθηκαν από την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή, θα οδηγήσουν σε περαιτέρω πίεση των ανώτατων ορίων πληρωμών στο ΠΔΠ 2014-2020. Στο πλαίσιο της οριστικοποίησης της νομοθετικής δέσμης για την πολιτική συνοχής 2014-2020 και λαμβάνοντας υπόψη τον πιθανό αντίκτυπο της πρωτοβουλίας για τις ΜΜΕ, η Επιτροπή εξέδωσε δήλωση σχετικά με τον αντίκτυπο που θα έχει στις ανάγκες για πιστώσεις πληρωμών η συμφωνία που επιτεύχθηκε για το αποθεματικό επίδοσης και τα επίπεδα προχρηματοδότησης. Μολονότι ο συνολικός αντίκτυπος των αλλαγών αυτών όσον αφορά τις πιστώσεις πληρωμών στο ΠΔΠ 2014-2020 θεωρείται ότι θα παραμείνει περιορισμένος, η Επιτροπή δήλωσε ότι οι ετήσιες διακυμάνσεις στο συνολικό επίπεδο των πληρωμών θα αντιμετωπίζονται με τη χρήση του συνολικού περιθωρίου των πληρωμών. Αν χρειαστεί, η Επιτροπή μπορεί επίσης να χρησιμοποιήσει το μέσο ευελιξίας και το περιθώριο για απρόβλεπτες ανάγκες που συμφωνήθηκε στο σχέδιο κανονισμού του ΠΔΠ.

Συνεπώς, η Επιτροπή προτίθεται να προτείνει διορθωτικά μέτρα ανάλογα με την πορεία της εκτέλεσης, χρησιμοποιώντας, στον βαθμό που απαιτείται, όλα τα μέσα που προσφέρει το νέο ΠΔΠ. Ειδικότερα, μέσα στο 2014 η Επιτροπή μπορεί να χρειαστεί να προτείνει τη χρησιμοποίηση του αποθεματικού για απρόβλεπτες ανάγκες, σύμφωνα με το άρθρο 13 του σχεδίου κανονισμού του ΠΔΠ.

3.3.  Δήλωση του Συμβουλίου σχετικά με τις πιστώσεις πληρωμών

Το Συμβούλιο υπενθυμίζει ότι τα ειδικά μέσα μπορούν να ενεργοποιούνται μόνο για την αντιμετώπιση πραγματικά απρόβλεπτων καταστάσεων.

Υπενθυμίζει ότι το περιθώριο για απρόβλεπτες ανάγκες δεν μπορεί να οδηγήσει στην υπέρβαση των συνολικών ανώτατων ορίων των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων και των πιστώσεων πληρωμών.

Όσον αφορά τα άλλα ειδικά μέσα, το Συμβούλιο υπενθυμίζει πως το άρθρο 3 παράγραφος 2 του σχεδίου κανονισμού για το ΠΔΠ αναφέρει ότι οι πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων μπορούν να εγγραφούν στον προϋπολογισμό επιπλέον των ανωτάτων ορίων των σχετικών τομέων.

3.4.  Κοινή δήλωση για τους αποκεντρωμένους οργανισμούς

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή υπενθυμίζουν ότι είναι σημαντικό να μειωθεί σταδιακά ο αριθμός των υπαλλήλων όλων των θεσμικών και άλλων οργάνων και των οργανισμών της ΕΕ κατά 5% μέσα σε διάστημα πέντε ετών, όπως συμφωνήθηκε στο σημείο 23 του σχεδίου διοργανικής συμφωνίας για δημοσιονομική πειθαρχία, συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και χρηστή δημοσιονομική διαχείριση.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο δεσμεύονται να επιδιώξουν σταδιακά την προαναφερθείσα μείωση του προσωπικού κατά 5% στο διάστημα 2013-2017, επιμένοντας παράλληλα στην ομαλή λειτουργία των οργανισμών προκειμένου να μπορούν να επιτελούν το έργο που τους έχει ανατεθεί από τη νομοθετική αρχή. Στο πλαίσιο αυτό, θεωρούν ότι, για την επίτευξη της μείωσης αυτής στους αποκεντρωμένους οργανισμούς, ενδέχεται να απαιτηθούν περαιτέρω μέτρα, μεταξύ άλλων διαρθρωτικά. Συνεπώς, η Επιτροπή θα συνεχίσει να εξετάζει τις δυνατότητες συγχώνευσης και/ή κατάργησης ορισμένων από τους υπάρχοντες οργανισμούς, και/ή άλλους τρόπους για την επίτευξη συνεργιών.

Σε συνέχεια του έργου που επιτέλεσε η διοργανική ομάδα εργασίας, που κατέληξε στην κοινή προσέγγιση για τους αποκεντρωμένους οργανισμούς η οποία συμφωνήθηκε τον Ιούλιο του 2012, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή συμφωνούν στην ανάγκη για στενότερο και μονιμότερο έλεγχο των αποκεντρωμένων οργανισμών προκειμένου να εξασφαλιστεί μια συνεπής προσέγγιση. Με την επιφύλαξη των αντίστοιχων εξουσιών τους, συμφωνούν να συγκροτήσουν ειδική διοργανική ομάδα εργασίας για τον καθορισμό μιας σαφούς εξελικτικής πορείας των οργανισμών, με βάση αντικειμενικά κριτήρια. Η ομάδα αυτή θα εξετάσει ειδικότερα τα ακόλουθα ζητήματα:

—  Αξιολόγηση των οργανογραμμάτων καθενός ξεχωριστά

—  Τρόποι για την παροχή επαρκών πιστώσεων και προσωπικού για πρόσθετα καθήκοντα που ανατίθενται στους επιμέρους οργανισμούς από τη νομοθετική αρχή

—  Αντιμετώπιση των οργανισμών που είναι πλήρως ή εν μέρει αυτοχρηματοδοτούμενοι

—  Διοικητική διάρθρωση των οργανισμών, χρηματοδοτικά μοντέλα, χρήση εσόδων για ειδικό προορισμό

—  Επανεξέταση αναγκών· ενδεχόμενες συγχωνεύσεις/καταργήσεις· μεταφορά καθηκόντων στην Επιτροπή

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο θα λάβουν κατάλληλα υπόψη τα αποτελέσματα των διαβουλεύσεων της διοργανικής ομάδας εργασίας, ως νομοθετική και αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή.

3.5.  Κοινή δήλωση για τον τομέα 5 και τις μισθολογικές αναπροσαρμογές

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο συμφωνούν ότι εν αναμονή των αποφάσεων για τις υποθέσεις που βρίσκονται ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, οι πιστώσεις που αφορούν τις προτεινόμενες μισθολογικές αναπροσαρμογές ύψους 1,7% για το 2011 και 1,7% για το 2012 δεν θα περιληφθούν στο παρόν στάδιο στον προϋπολογισμό του 2014.

Αν το Δικαστήριο αποφανθεί υπέρ της Επιτροπής, η τελευταία θα υποβάλει σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού το 2014, προκειμένου να καλυφθούν οι προταθείσες μισθολογικές αναπροσαρμογές σε όλα τα τμήματα. Στην περίπτωση αυτή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο δεσμεύονται να ενεργήσουν αμέσως επί του σχετικού σχεδίου διορθωτικού προϋπολογισμού.

3.6.  Κοινή δήλωση για τους Ειδικούς Εκπροσώπους της ΕΕ

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο συμφωνούν να εξετάσουν τη δυνατότητα μεταφοράς πιστώσεων για τους Ειδικούς Εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τον προϋπολογισμό της Επιτροπής (Τμήμα ΙΙΙ) στον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης (Τμήμα Χ), στο πλαίσιο της διαδικασίας του προϋπολογισμού του 2015.

Παράρτημα Ι – Τροποποίηση των παρατηρήσεων του προϋπολογισμού

Αναφορικά με το τμήμα 1.6 των κοινών συμπερασμάτων, συμφωνούνται οι ακόλουθες τροποποιήσεις των παρατηρήσεων του προϋπολογισμού που ψηφίστηκαν από το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο.

Τομέας 1Α

04 03 01 05

Ενέργειες επιμόρφωσης και ενημέρωσης υπέρ των οργανώσεων εργαζομένων

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει ενέργειες πληροφόρησης και κατάρτισης υπέρ των οργανώσεων των εργαζομένων, συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων οργανώσεων των εργαζομένων στις υποψήφιες χώρες, οι οποίες απορρέουν από την εφαρμογή της δράσης τη δράση της Ένωσης στο πλαίσιο της υλοποίησης της κοινωνικής διάστασης της Ένωσης. Τα μέτρα αυτά θα βοηθήσουν τις οργανώσεις των εργαζομένων να συμβάλλουν στην αντιμετώπιση των κύριων προκλήσεων που αντιμετωπίζει η ευρωπαϊκή πολιτική απασχόλησης και η κοινωνική πολιτική, όπως ορίζεται στη στρατηγική Ευρώπη 2020 και στην κοινωνική ατζέντα, καθώς και στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών της Ένωσης για την αντιμετώπιση των συνεπειών από την οικονομική κρίση.

Επιπλέον, η πίστωση αυτή προορίζεται για την υποστήριξη των προγραμμάτων εργασίας των δύο οργανισμών, ETUI (European Trade Union Institute) και EZA (European Centre for Workers’ Questions), που ιδρύθηκαν για την προώθηση της ανάπτυξης ικανοτήτων μέσω εκπαιδευτικών μέτρων και έρευνας σε ευρωπαϊκό επίπεδο, συμπεριλαμβανομένων των υποψήφιων χωρών, για την ουσιαστικότερη συμμετοχή των εκπροσώπων των εργαζομένων στη διαδικασία λήψης αποφάσεων.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει ιδίως τις ακόλουθες δραστηριότητες.

—  Στήριξη των προγραμμάτων εργασίας των δύο ειδικών συνδικαλιστικών ινστιτούτων, του ETUI (Ευρωπαϊκό Συνδικαλιστικό Ινστιτούτο) και EZA (Ευρωπαϊκό Κέντρο για Θέματα Εργαζομένων), τα οποία συγκροτήθηκαν για να διευκολύνουν την ανάπτυξη ικανοτήτων μέσω της κατάρτισης και της έρευνας σε ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς και για τη βελτίωση του βαθμού συμμετοχής των εκπροσώπων των εργαζομένων στην ευρωπαϊκή διακυβέρνηση,

—  Μέτρα ενημέρωσης και κατάρτισης υπέρ των οργανώσεων των εργαζομένων, συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων οργανώσεων των εργαζομένων στις υποψήφιες χώρες, οι οποίες απορρέουν από την εφαρμογή των ενεργειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της υλοποίησης της κοινωνικής διάστασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

—  Μέτρα στα οποία συμμετέχουν οι εκπρόσωποι των κοινωνικών εταίρων από τις υποψήφιες χώρες, αποσκοπώντας συγκεκριμένα στην προώθηση του κοινωνικού διαλόγου σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προορίζεται επίσης για την προώθηση της ίσης συμμετοχής γυναικών και ανδρών στους φορείς λήψης αποφάσεων των οργανώσεων των εργαζομένων.

Νομικές βάσεις

Καθήκον που απορρέει από συγκεκριμένες αρμοδιότητες που έχουν ανατεθεί απευθείας στην Επιτροπή με το άρθρο 154 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σύμβαση του 1959 μεταξύ της Ανώτατης Αρχής της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα και του Διεθνούς Κέντρου Πληροφοριών, Ασφάλειας και Υγιεινής της Εργασίας του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας.

Οδηγία 89/391/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 12ης Ιουνίου 1989, σχετικά με την εφαρμογή μέτρων για την προώθηση της βελτίωσης της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία (ΕΕ L 183 της 29.6.1989, σ. 1), και οι σχετικές ειδικές οδηγίες.

Οδηγία 92/29/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 31ης Μαρτίου 1992, σχετικά με τις ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για την προώθηση βελτιωμένης ιατρικής περίθαλψης στα πλοία (ΕΕ L 113 της 30.4.1992, σ. 19).

04 03 01 06

Ενημέρωση, διαβούλευση και συμμετοχή των εκπροσώπων των επιχειρήσεων

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τη χρηματοδότηση ενεργειών για την προαγωγή της συμμετοχής των εργαζομένων στις επιχειρήσεις, προωθώντας τις οδηγίες 97/74/ΕΚ και 2009/38/ΕΚ των ευρωπαϊκών συμβουλίων επιχειρήσεων, τις οδηγίες 2001/86/ΕΚ και 2003/72/ΕΚ για τον ρόλο των εργαζομένων στην ευρωπαϊκή εταιρεία και στον ευρωπαϊκό συνεταιρισμό, αντιστοίχως, την οδηγία 2002/14/ΕΚ περί θεσπίσεως γενικού πλαισίου ενημερώσεως και διαβουλεύσεως των εργαζομένων στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα, και το άρθρο 16 της οδηγίας 2005/56/ΕΚ για τις διασυνοριακές συγχωνεύσεις κεφαλαιουχικών εταιρειών.

Η πίστωση αυτή καλύπτει τη χρηματοδότηση μέτρων για την ενίσχυση της διακρατικής συνεργασίας των εκπροσώπων των εργαζομένων και των εργοδοτών σε θέματα ενημέρωσης, διαβούλευσης και συμμετοχής εντός των επιχειρήσεων που λειτουργούν σε περισσότερα κράτη μέλη. Στο πλαίσιο αυτό είναι δυνατή η χρηματοδότηση σύντομων κύκλων κατάρτισης για διαπραγματευτές και εκπροσώπους σε διακρατικά όργανα πληροφόρησης, διαβούλευσης και συμμετοχής. Σε αυτές μπορούν να συμμετέχουν κοινωνικοί εταίροι από υποψήφιες προς ένταξη χώρες. Η πίστωση αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη χρηματοδότηση ενεργειών που αποσκοπούν να επιτρέψουν στους κοινωνικούς εταίρους να ασκούν τα δικαιώματά τους και να εκτελούν τα καθήκοντά τους όσον αφορά τη συμμετοχή των εργαζομένων, ειδικότερα στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών συμβουλίων επιχειρήσεων και των ΜΜΕ, να εξοικειωθούν με τις διακρατικές συμφωνίες επιχειρήσεων και να συνεργαστούν σε μεγαλύτερη κλίμακα για την εφαρμογή της ενωσιακής νομοθεσίας σχετικά με τη συμμετοχή των εργαζομένων.

Επιπλέον, μπορεί να χρησιμοποιείται για τη χρηματοδότηση ενεργειών που αποσκοπούν στην ανάπτυξη εμπειρογνωμοσύνης σχετικά με τη συμμετοχή των εργαζομένων στο σύνολο των κρατών μελών, την προώθηση της συνεργασίας μεταξύ των αρμόδιων αρχών και των ενδιαφερόμενων μερών, και την προαγωγή των σχέσεων με τα θεσμικά όργανα της Ένωσης, με σκοπό την υποστήριξη της εφαρμογής της νομοθεσίας της ΕΕ σχετικά με τη συμμετοχή των εργαζομένων και τη βελτίωση της αποτελεσματικότητάς της.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει ιδίως τις ακόλουθες δραστηριότητες.

—  Μέτρα που θα θέσουν τους όρους για τον κοινωνικό διάλογο στο εσωτερικό των εταιρειών και τη σωστή συμμετοχή των εργαζομένων στις επιχειρήσεις, όπως προβλέπεται στην οδηγία 2009/38/ΕΚ για τα ευρωπαϊκά συμβούλια εργαζομένων, τις οδηγίες 2001/86/ΕΚ και 2003/72/ΕΚ για τον ρόλο των εργαζομένων στην ευρωπαϊκή εταιρεία και στον ευρωπαϊκό συνεταιρισμό, αντιστοίχως, την οδηγία 2002/14/ΕΚ περί θεσπίσεως γενικού πλαισίου ενημερώσεως και διαβουλεύσεως των εργαζομένων στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα, την οδηγία 98/59/ΕΚ για τις ομαδικές απολύσεις και το άρθρο 16 της οδηγίας 2005/56/ΕΚ για τις διασυνοριακές συγχωνεύσεις κεφαλαιουχικών εταιρειών.

—  Πρωτοβουλίες για την ενίσχυση της διακρατικής συνεργασίας των εκπροσώπων των εργαζομένων και των εργοδοτών σε θέματα ενημέρωσης, διαβούλευσης και συμμετοχής των εργαζομένων στο εσωτερικό εταιρειών που λειτουργούν σε περισσότερα από ένα κράτη μέλη και σύντομες ενέργειες κατάρτισης των εντεταλμένων προσώπων και των εκπροσώπων σε διακρατικά όργανα ενημέρωσης, διαβούλευσης και συμμετοχής μπορούν, επίσης, να χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο αυτό. Σε αυτές μπορούν να συμμετέχουν κοινωνικοί εταίροι από υποψήφιες προς ένταξη χώρες.

—  Μέτρα που θα δώσουν τη δυνατότητα στους κοινωνικούς εταίρους να ασκούν τα δικαιώματα και να εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά τη συμμετοχή των εργαζομένων, ειδικά στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών συμβουλίων εργαζομένων, θα τους εξοικειώσουν με τις διακρατικές εταιρικές συμφωνίες και θα τονώσουν τη συνεργασία τους στο πλαίσιο της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη συμμετοχή των εργαζομένων.

—  Ενέργειες για την προαγωγή της συμμετοχής των εργαζομένων στις επιχειρήσεις.

—  Καινοτόμες ενέργειες σχετικά με τη συμμετοχή των εργαζομένων, με σκοπό την υποστήριξη της πρόβλεψης της αλλαγής και την πρόληψη και τη διευθέτηση των διαφορών στο πλαίσιο εταιρικών αναδιαρθρώσεων, συγχωνεύσεων, εξαγορών και μετεγκατάστασης επιχειρήσεων και ομίλων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

—  Μέτρα για την ενίσχυση της συνεργασίας των κοινωνικών εταίρων με στόχο την αύξηση της συμμετοχής των εργαζομένων στην εξεύρεση λύσεων για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης, όπως είναι οι μαζικές απολύσεις ή η ανάγκη στροφής προς μια βιώσιμη οικονομία με χαμηλές εκπομπές άνθρακα και χωρίς αποκλεισμούς.

—  Διακρατικές ανταλλαγές πληροφοριών και ορθών πρακτικών σε θέματα που συνδέονται με τον κοινωνικό διάλογο σε επίπεδο εταιρείας.

Νομικές βάσεις

Καθήκον που απορρέει από ειδικές αρμοδιότητες που ανατέθηκαν απευθείας στην Επιτροπή δυνάμει των άρθρων 154 και 155 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οδηγία 97/74/ΕΚ του Συμβουλίου, της 15ης Δεκεμβρίου 1997, για την επέκταση, στο Ηνωμένο Βασίλειο, της οδηγίας 94/45/ΕΚ για τη θέσπιση μιας ευρωπαϊκής επιτροπής επιχείρησης ή μιας διαδικασίας σε επιχειρήσεις και ομίλους επιχειρήσεων κοινοτικής κλίμακας με σκοπό να ενημερώνονται οι εργαζόμενοι και να ζητείται η γνώμη τους (ΕΕ L 10 της 16.1.1998, σ. 22).

Οδηγία 2001/86/ΕΚ του Συμβουλίου, της 8ης Οκτωβρίου 2001, για τη συμπλήρωση του καταστατικού της ευρωπαϊκής εταιρίας όσον αφορά το ρόλο των εργαζομένων (ΕΕ L 294 της 10.11.2001, σ. 22).

Οδηγία 98/59/ΕΚ, για προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών που αφορούν τις ομαδικές απολύσεις (ΕΕ L 225 της 12.8.1998, σ. 16).

Οδηγία 2001/23/ΕΚ, περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών, σχετικά με τη διατήρηση των δικαιωμάτων των εργαζομένων σε περίπτωση μεταβιβάσεων επιχειρήσεων, εγκαταστάσεων ή τμημάτων εγκαταστάσεων ή επιχειρήσεων (ΕΕ L 82 της 22.3.2001, σ. 16).

Οδηγία 2002/14/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 2002, περί θεσπίσεως γενικού πλαισίου ενημερώσεως και διαβουλεύσεως των εργαζομένων στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα (ΕΕ L 80 της 23.3.2002, σ. 29).

Οδηγία 2003/72/ΕΚ του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003, για τη συμπλήρωση του καταστατικού του ευρωπαϊκού συνεταιρισμού όσον αφορά τον ρόλο των εργαζομένων (ΕΕ L 207 της 18.8.2003, σ. 25).

Οδηγία 2005/56/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβούλιου, της 26ης Οκτωβρίου 2005, για τις διασυνοριακές συγχωνεύσεις κεφαλαιουχικών εταιρειών (ΕΕ L 310 της 25.11.2005, σ. 1).

Οδηγία 2009/38/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 6ης Μαΐου 2009, για τη θέσπιση ευρωπαϊκού συμβουλίου εργαζομένων ή διαδικασίας σε επιχειρήσεις και ομίλους επιχειρήσεων κοινοτικής κλίμακας με σκοπό να ενημερώνονται οι εργαζόμενοι και να ζητείται η γνώμη τους (αναδιατύπωση) (ΕΕ L 122 της 16.5.2009, σ. 28).

Σύμβαση του 1959 μεταξύ της Ανώτατης Αρχής της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα και του Διεθνούς Κέντρου Πληροφοριών, Ασφάλειας και Υγιεινής της Εργασίας του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας.

04 03 01 08

Εργασιακές σχέσεις και κοινωνικός διάλογος

Παρατηρήσεις

Στόχος της εν λόγω δραστηριότητας είναι η ενίσχυση του ρόλου του κοινωνικού διαλόγου και η προώθηση της σύναψης συμφωνιών και άλλων κοινών ενεργειών μεταξύ των κοινωνικών εταίρων σε επίπεδο ΕΕ. Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τη χρηματοδότηση της συμμετοχής των κοινωνικών εταίρων στην ευρωπαϊκή στρατηγική για την απασχόληση και της συνεισφοράς τους στην αντιμετώπιση των κύριων προκλήσεων που αντιμετωπίζουν η ευρωπαϊκή πολιτική απασχόλησης Οι χρηματοδοτούμενες ενέργειες θα βοηθήσουν τις οργανώσεις των κοινωνικών εταίρων να αντιμετωπίσουν τις κύριες προκλήσεις στις οποίες πρέπει να απαντήσει η ευρωπαϊκή πολιτική για την απασχόληση και η ευρωπαϊκή κοινωνική πολιτική, όπως ορίζεται ορίζονται στη στρατηγική «Ευρώπη 2020» και στην κοινωνική ατζέντα, και στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών της Ένωσης για την αντιμετώπιση των συνεπειών της οικονομικής κρίσης, καθώς και για να συμβάλει στη βελτίωση και τη διάδοση της γνώσης των θεσμών και της πρακτικής των εργασιακών σχέσεων. Προορίζεται για την κάλυψη επιδοτήσεων για την προώθηση του κοινωνικού διαλόγου σε διακλαδικό και κλαδικό επίπεδο, σύμφωνα με το άρθρο 154 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ως εκ τούτου, οι πιστώσεις χρησιμοποιούνται για τη χρηματοδότηση διαβουλεύσεων, συνεδριάσεων, διαπραγματεύσεων και άλλων ενεργειών που σχεδιάζονται για την επίτευξη αυτών των στόχων.

Επιπλέον, η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την υποστήριξη μέτρων στον τομέα των εργασιακών σχέσεων, και ιδίως αυτών που αποσκοπούν στην ανάπτυξη της εμπειρογνωμοσύνης και της ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά με την Ένωση.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει επίσης τη χρηματοδότηση ενεργειών στις οποίες συμμετέχουν οι αντιπρόσωποι των κοινωνικών εταίρων των υποψήφιων χωρών, αποσκοπώντας συγκεκριμένα στην προώθηση του κοινωνικού διαλόγου σε επίπεδο Ένωσης. Συνεκτιμάται μια προσέγγιση ευαίσθητη σε θέματα ισότητας των φύλων κατά την υλοποίηση των στόχων αυτών και, ως εκ τούτου, στόχος είναι να ενθαρρύνει την ίση συμμετοχή των γυναικών στο πλαίσιο των οργάνων λήψης αποφάσεων και των συνδικάτων και των ενώσεων εργοδοτών. Αυτά τα δύο τελευταία στοιχεία έχουν οριζόντιο χαρακτήρα.

Δεδομένων αυτών των στόχων, ορίζονται δύο επιμέρους προγράμματα:

–  υποστήριξη του ευρωπαϊκού κοινωνικού διαλόγου,

–  βελτίωση της εμπειρογνωμοσύνης στον τομέα των εργασιακών σχέσεων.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει ιδίως τις ακόλουθες δραστηριότητες.

—  Μελέτες, συμβουλευτικές υπηρεσίες, συνεδριάσεις εμπειρογνωμόνων, διαπραγματεύσεις, πληροφόρηση, δημοσιεύσεις και άλλες ενέργειες οι οποίες συνδέονται άμεσα με την υλοποίηση του προαναφερθέντος στόχου ή των ενεργειών που υπάγονται στην παρούσα γραμμή του προϋπολογισμού, καθώς και οποιεσδήποτε άλλες δαπάνες για τεχνική και διοικητική βοήθεια η οποία δεν συνεπάγεται καθήκοντα δημόσιας αρχής και την οποία η Επιτροπή έχει αναθέσει σε εξωτερικούς συνεργάτες με ad hoc συμβάσεις παροχής υπηρεσιών.

—  Ενέργειες που αναλαμβάνουν οι κοινωνικοί εταίροι για την προώθηση του κοινωνικού διαλόγου (καθώς και για τη βελτίωση της ικανότητας των κοινωνικών εταίρων) σε διακλαδικό και κλαδικό επίπεδο.

—  Ενέργειες για τη βελτίωση της γνώσης των θεσμών και της πρακτικής των εργασιακών σχέσεων σε όλη την ΕΕ και τη διάδοση των αποτελεσμάτων.

—  Μέτρα στα οποία συμμετέχουν οι εκπρόσωποι των κοινωνικών εταίρων από τις υποψήφιες χώρες, αποσκοπώντας συγκεκριμένα στην προώθηση του κοινωνικού διαλόγου σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αποσκοπεί επίσης στην προώθηση της ισότιμης συμμετοχής γυναικών και ανδρών στα όργανα λήψης των αποφάσεων τόσο στις συνδικαλιστικές οργανώσεις των εργαζομένων όσο και στις εργοδοτικές οργανώσεις.

—  Ενέργειες για την υποστήριξη μέτρων σχετικά με τις εργασιακές σχέσεις, ιδίως εκείνων που αφορούν την ανάπτυξη εμπειρογνωμοσύνης και την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με την Ένωση.

Νομική βάση

Καθήκον που απορρέει από ειδικές αρμοδιότητες που ανατέθηκαν απευθείας στην Επιτροπή δυνάμει των άρθρων 154 και 155 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

15 02 10

Ειδικές ετήσιες εκδηλώσεις

Παρατηρήσεις

Οι παρατηρήσεις της παρούσας θέσης του προϋπολογισμού είναι οι ακόλουθες:

Να προστεθεί το ακόλουθο κείμενο:

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες για την ολοκλήρωση των δράσεων που υποστηρίζονται ως ειδικές ετήσιες αθλητικές εκδηλώσεις.

Ειδική ετήσια εκδήλωση: Η ευρωπαϊκή εβδομάδα MOVE

Πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων: 1 000 000 EUR· Πιστώσεις πληρωμών: 1 000 000 EUR

Η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα MOVE είναι μια πανευρωπαϊκή εμβληματική εκδήλωση για την προαγωγή του αθλητισμού στη βάση και της σωματικής άσκησης, καθώς και της θετικής τους επίδρασης στους ευρωπαίους πολίτες και τις ευρωπαϊκές κοινωνίες.

Στο πλαίσιο του φιλόδοξου στόχου να ενθαρρυνθούν άλλα 100 εκατομμύρια Ευρωπαίοι να ασχοληθούν με τον αθλητισμό και τη σωματική άσκηση έως το 2020, η Εβδομάδα MOVE 2014 αποτελεί προσέγγιση από τη βάση προς την κορυφή, στο πλαίσιο της οποίας τοπικές κοινότητες, σχολεία, χώροι εργασίας και πόλεις συμμετέχουν σε μια μεγάλη γιορτή για τον αθλητισμό και τη σωματική άσκηση. Αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της ευρωπαϊκής εκστρατείας NowWeMove και ως εκ τούτου συνιστά διαρκή συμβολή στην αύξηση της σωματικής άσκησης και τη βελτίωση της υγείας των ευρωπαίων πολιτών.

Η Εβδομάδα MOVE 2014 θα περιλαμβάνει τουλάχιστον 300 εκδηλώσεις και από τα 28 κράτη μέλη, και τουλάχιστον 150 πόλεις, όπου θα παρουσιαστούν νέες πρωτοβουλίες στον τομέα του αθλητισμού και της σωματικής άσκησης, και θα προβληθούν οι ήδη υπάρχουσες πολυάριθμες επιτυχημένες ενέργειες.

Ειδική ετήσια εκδήλωση: Ευρωπαϊκοί Ειδικοί Θερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες στην Αμβέρσα του Βελγίου το 2014

Πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων: 2 000 000 EUR, Πιστώσεις πληρωμών: 2 000 000 EUR

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες των δράσεων που υποστηρίζονται ως ειδικές ετήσιες εκδηλώσεις. Διατίθεται ποσό 2 000 000 EUR για τη συγχρηματοδότηση της πολυετούς εκδήλωσης των Ευρωπαϊκών Ειδικών Θερινών Ολυμπιακών Αγώνων στην Αμβέρσα του Βελγίου (13 έως 20 Σεπτεμβρίου 2014). Η χρηματοδότηση αυτή θα επιτρέψει επίσης στους συμμετέχοντες αθλητές και από τα 28 κράτη μέλη να προπονηθούν, να προετοιμαστούν και να συμμετάσχουν στους αγώνες στο Βέλγιο.

Στην διοργάνωση θα συμμετάσχουν 2 000 αθλητές από 58 χώρες και οι αντιπροσωπείες τους. Οι αγώνες θα διαρκέσουν 10 ημέρες. Περισσότεροι από 4 000 εθελοντές θα συνεισφέρουν στην μοναδικότητα αυτής της πολυσχιδούς αθλητικής εκδήλωσης. Παράλληλα με το πρόγραμμα αθλητικών δραστηριοτήτων, θα διοργανωθούν και άλλες επιστημονικές και εκπαιδευτικές εκδηλώσεις και οικογενειακά προγράμματα. 30 βελγικές πόλεις θα φιλοξενήσουν τους αθλητές, και η Αμβέρσα θα φιλοξενήσει την εκδήλωση. Πριν, κατά και μετά τους αγώνες θα διοργανωθούν πολλές ειδικές εκδηλώσεις..

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου