Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2013/2223(BUD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0388/2013

Indgivne tekster :

A7-0388/2013

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 20/11/2013 - 8.2
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2013)0473

Vedtagne tekster
PDF 202kWORD 39k
Onsdag den 20. november 2013 - Strasbourg
Anvendelse af fleksibilitetsinstrumentet - Finansiering af de cypriotiske strukturfondprogrammer
P7_TA(2013)0473A7-0388/2013
Beslutning
 Bilag

Europa-Parlamentets beslutning af 20. november 2013 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om anvendelse af fleksibilitetsinstrumentet (COM(2013)0647 – C7-0302/2013 – 2013/2223(BUD))

Europa-Parlamentet,

—  der henviser til Kommissionens forslag til budget for regnskabsåret 2014 (COM(2013)0450), fremlagt den 28. juni 2013, som ændret ved ændringsskrivelse nr. 1 fremsendt af Kommissionen den 18. september 2013 (COM(2013)0644),

—  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2013)0647 – C7‑0302/2013),

—  der henviser til Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2014–2020(1), særlig artikel 11,

—  under henvisning til den interinstitutionelle aftale mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning(2), særlig punkt 12,

—  der henviser til sin holdning af 23. oktober 2013 om forslag til almindeligt budget for 2014,

—  der henviser til den fælles tekst, der blev godkendt i forligsudvalget den 12. november 2013 (16106/2013 ADD 1-5 – C7-0413/2013),

—  der henviser til betænkning fra Budgetudvalget (A7-0388/2013),

A.  der henviser til, at det efter undersøgelse af alle muligheder for at omfordele forpligtelsesbevillingerne under udgiftsområde 1b synes nødvendigt at bringe fleksibilitetsinstrumentet i anvendelse til forpligtelsesbevillingerne;

B.  der henviser til, at Kommissionen har stillet forslag om anvendelse af fleksibilitetsinstrumentet til at supplere den finansiering, der er indeholdt i Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2014, ud over loftet for udgiftsområde 1b, på 78 mio. EUR til finansiering af Strukturfondsprogrammerne for Cypern, med henblik på at yde en supplerede bevilling fra Strukturfonden til Cypern for året 2014 med et samlet beløb af 100 000 000 EUR;

1.  konstaterer, at 2014-lofterne over udgiftsområde 1b på trods af, at de omfatter forhøjelser af forpligtelsesbevillinger på et begrænset antal budgetposter og adskillige nedskæringer på andre ikke giver mulighed for tilstrækkelig finansiering af de vigtige og presserende politikprioriteter for Unionen, som Parlamentet og Rådet har vedtaget;

2.  tilslutter sig anvendelsen af fleksibilitetsinstrumentet i forpligtelsesbevillinger for finansieringen – under udgiftsområde 1b – af de cypriotiske strukturfondsprogrammer for et samlet beløb af 89 330 000 EUR;

3.  gentager, at mobiliseringen af dette instrument, som fastsat i artikel 11 i Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 , fremhæver endnu en gang, at det er afgørende nødvendigt, at EU's budget er mere fleksibelt;

4.  godkender den afgørelse, der er vedføjet som bilag til denne beslutning;

5.  pålægger sin formand at undertegne denne afgørelse sammen med Rådets formand og drage omsorg for, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende;

6.  pålægger sin formand at sende denne beslutning sammen med bilaget til Rådet og Kommissionen.

(1) EUT L 347 af 20.12.2013, s. 884.
(2) EUT C 373 af 20.12.2013, s. 1.


BILAG

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE

om anvendelse af fleksibilitetsinstrumentet

(Eftersom der var indgået en aftale mellem Parlamentet og Rådet, svarer Parlamentets holdning til den endelige retsakt, afgørelse 2014/97/EU).

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik