Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2013/2257(BUD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0390/2013

Indgivne tekster :

A7-0390/2013

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 20/11/2013 - 8.3
CRE 20/11/2013 - 8.3
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2013)0474

Vedtagne tekster
PDF 1012kWORD 614k
Onsdag den 20. november 2013 - Strasbourg
Ændringsbudget nr. 9/2013: Anvendelse af EU's Solidaritetsfond til fordel for Rumænien (Tørke og skovbrande i 2012) og for Tyskland, Østrig og Den Tjekkiske Republik (Oversvømmelser i maj og juni 2013)
P7_TA(2013)0474A7-0390/2013
Beslutning
 Bilag

Europa-Parlamentets beslutning af 20. november 2013 om Rådets holdning til forslag til Den Europæiske Unions ændringsbudget nr. 9/2013 for regnskabsåret 2013, Sektion III – Kommissionen (14872/2013 – C7-0388/2013 – 2013/2257(BUD))

Europa-Parlamentet,

—  der henviser til artikel 314 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde og artikel 106A i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab,

—  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(1),

—  der henviser til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2013, endeligt vedtaget den 12. december 2012(2),

—  der henviser til den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning (herefter IIA)(3),

—  der henviser til forslag til Den Europæiske Unions ændringsbudget nr. 9/2013 for regnskabsåret 2013, som Kommissionen vedtog den 3. oktober 2013 (COM(2013)0691),

—  der henviser til Rådets holdning til forslag til ændringsbudget nr. 9/2013, vedtaget af Rådet den 30. oktober 2013 (14872/2013 – C7‑0388/2013),

—  der henviser til de fælles konklusioner godkendt af Forligsudvalget den 12. november 2013(4),

—  der henviser til forretningsordenens artikel 75b,

—  der henviser til betænkning fra Budgetudvalget (A7-0390/2013),

A.  der henviser til, at forslaget til ændringsbudget nr. 9 for 2013 vedrører anvendelsen af et beløb på 400,5 mio. EUR i forpligtelses- og betalingsbevillinger fra EU's Solidaritetsfond til Rumænien i forbindelse med tørken og skovbrandene i sommeren 2012 og til Tyskland, Østrig og Den Tjekkiske Republik i forbindelse med oversvømmelserne i maj og juni 2013;

B.  der henviser til, at formålet med forslag til ændringsbudget nr. 9/2013 er formelt at opføre disse budgetmæssige tilpasninger i 2013-budgettet;

1.  noterer sig forslaget til ændringsbudget nr. 9/2013 som forelagt af Kommissionen;

2.  opfordrer Rådet til at ophøre med at forelægge sine holdninger i medfør af artikel 314, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) i form af retsakter (”afgørelser”), idet dette ikke er i overensstemmelse med artikel 314 TEUF, således som Domstolen har fortolket den i sin dom af 17. september 2013 i sag C-77/11, Rådet mod Parlamentet; minder om, at en holdning fremsat i medfør af 314, stk. 3, TEUF er en forberedende retsakt, som er gyldig fra datoen for dens vedtagelse; understreger, at det vil afvise og ignorere enhver klausul, med hvilken Rådet søger at gøre gyldigheden af sin holdning i en budgetprocedure afhængig af, at Parlamentet forud herfor godkender et andet budget, et ændringsbudget eller en lovgivningsmæssig retsakt;

3.  beklager Rådets holdning til forslag til ændringsbudget nr. 9/2013, som ændrer Kommissionens forslag med henblik på at finansiere anvendelsen af fonden fuldt ud ved hjælp af omfordelinger fra andre budgetposter, der forventes at være underudnyttede ved udgangen af 2013, som påvist af Kommissionen i dens forslag til samlet bevillingsoverførsel 2013 (DEC 26/2013);

4.  godkender den aftale, som blev indgået den 12. november 2013 inden for rammerne af Forligsudvalget, med hensyn til finansiering af denne anvendelse op til et beløb på 250,5 mio. EUR i betalingsbevillinger i 2013 ved hjælp af omfordelinger og 150 mio. EUR i 2014 ved hjælp af nye bevillinger; bemærker med tilfredshed, at dette vil gøre det muligt at finansiere forskningsbehov, der i den samlede overførsel vurderes til 200 mio. EUR, og især muligt at indgå en række nye forskningsaftaler allerede i indeværende år;

5.  understreger imidlertid, at det fastholder sin principielle holdning om, at finansieringen af særlige instrumenter såsom EU's Solidaritetsfond bør opføres på budgettet ud over lofterne i den flerårige finansielle ramme , og støtter ikke Rådets ensidige erklæring om betalingsbevillinger, der er vedføjet som bilag til de fælles konklusioner om 2014-budgettet;

6.  beslutter derfor at ændre Rådets holdning på følgende måde:

(in EUR million)

Budgetpost

Beskrivelse

CA

PA

06 06 02 03

SESAR-fællesforetagendet

12,458

08 02 02

Samarbejde – sundhed – fællesforetagendet for initiativet vedrørende innovative lægemidler

17,981

08 04 01

Samarbejde – nanovidenskab, nanoteknologi, materialer og ny produktionsteknologi

19,936

08 06 01

Samarbejde – miljø (herunder klimaændringer)

2,804

08 10 01

Idéer

41,884

08 19 01

Kapacitet – støtte til sammenhængende udvikling af forskningspolitikker

0,406

09 04 01 01

Støtte til forskningssamarbejde på området informations- og kommunikationsteknologi (ikt-samarbejde)

40,813

10 03 01

Det Fælles Forskningscenters (JRC) nukleare aktiviteter

0,406

15 07 77

Mennesker

63,313

13 06 01

Den Europæiske Unions Solidaritetsfond — medlemsstaterne

—  150,000

01 03 02

Makrofinansiel bistand

—  10,000

04 05 01

Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (EGF)

—  13,116

08 01 04 31

Forvaltningsorganet for Forskning (REA)

—  3,915

—  3,915

08 01 05 01

Udgifter vedrørende forskningspersonale

—  7,230

—  7,230

08 01 05 03

Betalinger Eksternt personale inden for institutionen

—  15,739

—  15,739

I ALT

—  26,884

0

7.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

(1) EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.
(2) EUT L 66 af 8.3.2013.
(3) EUT C 139 af 14.6.2006, s. 1.
(4) Bilag til P7_TA(2013)0472 af 20. november 2013.


BUDGET BILAG

Forslag til ændringsbudget nr. 9/2013

Udgifter — UDGIFTER

Tal

Afsnit

Tekst

Budget 2013

Forslag til ændringsbudget nr. 9/2013

Nyt beløb

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

01

Økonomiske og finansielle anliggender

555 684 796

428 350 972

-10 000 000

555 684 796

418 350 972

02

Erhvervspolitik

1 157 245 386

1 376 115 339

1 157 245 386

1 376 115 339

03

Konkurrence

92 219 149

92 219 149

92 219 149

92 219 149

04

Beskæftigelse og sociale anliggender

12 214 158 933

13 743 651 206

-13 116 000

12 214 158 933

13 730 535 206

05

Landbrug og udvikling af landdistrikter

58 851 894 643

56 895 357 629

-32 331 335

58 851 894 643

56 863 026 294

06

Mobilitet og transport

1 740 800 530

983 961 494

12 457 557

1 740 800 530

996 419 051

07

Miljø og klimaindsats

498 383 275

404 177 073

498 383 275

404 177 073

08

Forskning

6 901 336 033

5 231 942 972

-26 884 000

-233 072 948

6 874 452 033

4 998 870 024

09

kommunikationsnet, Indhold og Teknologi

1 810 829 637

1 507 705 211

40 812 681

1 810 829 637

1 548 517 892

40 01 40, 40 02 41

391 985

1 811 221 622

391 985

1 508 097 196

391 985

1 811 221 622

391 985

1 548 909 877

10

Direkte forskning

424 319 156

419 320 143

405 852

424 319 156

419 725 995

11

Maritime anliggender og fiskeri

919 262 394

763 270 938

919 262 394

763 270 938

40 01 40, 40 02 41

115 220 000

1 034 482 394

70 190 000

833 460 938

115 220 000

1 034 482 394

70 190 000

833 460 938

12

Det indre marked

103 313 472

101 938 194

103 313 472

101 938 194

40 02 41

3 000 000

106 313 472

3 000 000

104 938 194

3 000 000

106 313 472

3 000 000

104 938 194

13

Regionalpolitik

43 792 849 672

43 417 676 111

400 519 089

171 531 335

44 193 368 761

43 589 207 446

14

Beskatning og toldunion

144 620 394

127 227 655

144 620 394

127 227 655

15

Uddannelse og kultur

2 829 575 587

2 564 555 677

63 312 858

2 829 575 587

2 627 868 535

16

Kommunikation

265 992 159

252 703 941

265 992 159

252 703 941

17

Sundhed og forbrugere

634 370 124

598 986 674

634 370 124

598 986 674

18

Indre anliggender

1 227 109 539

906 396 228

1 227 109 539

906 396 228

40 01 40, 40 02 41

111 280 000

1 338 389 539

66 442 946

972 839 174

111 280 000

1 338 389 539

66 442 946

972 839 174

19

Eksterne forbindelser

5 001 226 243

3 292 737 301

5 001 226 243

3 292 737 301

20

Handel

107 473 453

104 177 332

107 473 453

104 177 332

21

Udvikling og forbindelser med staterne i Afrika, Vestindien og Stillehavet (AVS)

1 571 699 626

1 235 408 520

1 571 699 626

1 235 408 520

22

Udvidelse

1 091 261 928

913 197 071

1 091 261 928

913 197 071

23

Humanitær bistand

917 322 828

979 489 048

917 322 828

979 489 048

24

Bekæmpelse af svig

75 427 800

69 443 664

75 427 800

69 443 664

40 01 40

3 929 200

79 357 000

3 929 200

73 372 864

3 929 200

79 357 000

3 929 200

73 372 864

25

Koordinering af Kommissionens politik og juridisk rådgivning

193 336 661

194 086 661

193 336 661

194 086 661

26

Kommissionens administration

1 030 021 548

1 023 305 407

1 030 021 548

1 023 305 407

27

Budget

142 450 570

142 450 570

142 450 570

142 450 570

28

Revision

11 879 141

11 879 141

11 879 141

11 879 141

29

Statistik

82 071 571

114 760 614

82 071 571

114 760 614

40 01 40, 40 02 41

51 900 000

133 971 571

7 743 254

122 503 868

51 900 000

133 971 571

7 743 254

122 503 868

30

Pensioner og dertil knyttede udgifter

1 399 471 000

1 399 471 000

1 399 471 000

1 399 471 000

31

Sprogtjenester

396 815 433

396 815 433

396 815 433

396 815 433

32

Energi

738 302 781

814 608 051

738 302 781

814 608 051

33

Retlige anliggender

218 238 524

184 498 972

218 238 524

184 498 972

40

Reserver

1 049 836 185

231 697 385

1 049 836 185

231 697 385

I alt

148 190 800 171

140 923 582 776

373 635 089

148 564 435 260

140 923 582 776

Heraf reserver: 40 01 40, 40 02 41

285 721 185

151 697 385

285 721 185

151 697 385

Afsnit XX — Administrative udgifter vedrørende politikområder

Tal

Klassifikation efter art

Afsnit Kapitel Artikel Konto

Tekst

FR

Budget 2013

Forslag til ændringsbudget nr. 9/2013

Nyt beløb

XX 01

Administrative udgifter vedrørende politikområder

XX 01 01

Udgifter vedrørende tjenstgørende personale inden for politikområder

XX 01 01 01

Udgifter vedrørende tjenstgørende personale inden for institutionen

XX 01 01 01 01

Vederlag og godtgørelser

5

1 835 168 000

1 835 168 000

XX 01 01 01 02

Udgifter og godtgørelser ved ansættelse, forflyttelse og udtræden af tjenesten

5

14 878 000

14 878 000

XX 01 01 01 03

Tilpasninger af vederlag

5

15 496 000

15 496 000

Tilsammen

1 865 542 000

1 865 542 000

XX 01 01 02

Udgifter til Kommissionens personale i aktiv tjeneste i Unionens delegationer

XX 01 01 02 01

Vederlag og godtgørelser

5

110 428 000

110 428 000

XX 01 01 02 02

Udgifter og godtgørelser ved ansættelse, forflyttelse og udtræden af tjenesten

5

7 462 000

7 462 000

XX 01 01 02 03

Bevillinger til eventuelle tilpasninger af vederlag

5

871 000

871 000

Tilsammen

118 761 000

118 761 000

Artikel XX 01 01 — Tilsammen

1 984 303 000

1 984 303 000

XX 01 02

Eksternt personale og andre administrationsudgifter

XX 01 02 01

Eksternt personale inden for institutionen

XX 01 02 01 01

Kontraktansat personale

5

66 373 486

66 373 486

XX 01 02 01 02

Midlertidigt personale og teknisk og administrativ bistand på forskellige aktivitetsområder

5

23 545 000

23 545 000

XX 01 02 01 03

Nationale embedsmænd, som midlertidigt ansættes i institutionen

5

39 727 000

39 727 000

Tilsammen

129 645 486

129 645 486

XX 01 02 02

Eksternt personale i Kommissionen ansat i EU's delegationer

XX 01 02 02 01

Vederlag til øvrige ansatte

5

7 619 000

7 619 000

XX 01 02 02 02

Uddannelse af junioreksperter og udstationerede nationale eksperter

5

2 300 000

2 300 000

XX 01 02 02 03

Udgifter til øvrige ansatte og andre tjenesteydelser

5

256 000

256 000

Tilsammen

10 175 000

10 175 000

XX 01 02 11

Andre administrationsudgifter for institutionen

XX 01 02 11 01

Udgifter til tjenesterejser og repræsentation

5

56 391 000

56 391 000

XX 01 02 11 02

Konference- og mødeomkostninger

5

27 008 000

27 008 000

XX 01 02 11 03

Udvalgsmøder

5

12 863 000

12 863 000

XX 01 02 11 04

Undersøgelser og konsultationer

5

6 400 000

6 400 000

XX 01 02 11 05

Informations- og forvaltningssystemer

5

26 985 000

26 985 000

XX 01 02 11 06

Faglig efter- og videreuddannelse samt managementuddannelse

5

13 500 000

13 500 000

Tilsammen

143 147 000

143 147 000

XX 01 02 12

Andre forvaltningsudgifter vedrørende Kommissions personale i Unionens delegationer

XX 01 02 12 01

Underkonto XX 01 02 12 01 — Tjenesterejser, konferencer og repræsentation

5

6 328 000

6 328 000

XX 01 02 12 02

Faglig efter- og videreuddannelse af ansatte i delegationerne

5

500 000

500 000

Tilsammen

6 828 000

6 828 000

Artikel XX 01 02 — Tilsammen

289 795 486

289 795 486

XX 01 03

Udgifter til informations- og kommunikationsteknologiudstyr og ‑tjenester samt bygninger

XX 01 03 01

Udgifter til informations- og kommunikationsteknologiudstyr og ‑tjenester for Kommissionen

XX 01 03 01 03

Informations- og kommunikationsteknologiudstyr

5

54 525 000

54 525 000

XX 01 03 01 04

Informations- og kommunikationsteknologitjenester

5

63 545 000

63 545 000

Tilsammen

118 070 000

118 070 000

XX 01 03 02

Bygninger og hermed forbundne udgifter vedrørende Kommissionens personale i Unionens delegationer

XX 01 03 02 01

Udgifter til køb og leje m.m.

5

46 908 000

46 908 000

XX 01 03 02 02

Udstyr, møbler, forsyninger og tjenesteydelser

5

9 638 000

9 638 000

Tilsammen

56 546 000

56 546 000

Artikel XX 01 03 — Tilsammen

174 616 000

174 616 000

XX 01 05

Udgifter vedrørende tjenstgørende personale inden for indirekte forskning

XX 01 05 01

Vederlag og godtgørelser vedrørende tjenstgørende personale inden for indirekte forskning

1.1

197 229 000

-7 230 000

189 999 000

XX 01 05 02

Eksternt personale inden for indirekte forskning

1.1

47 262 000

47 262 000

XX 01 05 03

Andre administrationsudgifter vedrørende indirekte forskning

1.1

80 253 000

-15 739 000

64 514 000

Artikel XX 01 05 — Tilsammen

324 744 000

-22 969 000

301 775 000

Kapitel XX 01 — I alt

2 773 458 486

-22 969 000

2 750 489 486

Kapitel XX 01 — Administrative udgifter vedrørende politikområder

Artikel XX 01 05 — Udgifter vedrørende tjenstgørende personale inden for indirekte forskning

Konto XX 01 05 01 — Vederlag og godtgørelser vedrørende tjenstgørende personale inden for indirekte forskning

Tal

Budget 2013

Forslag til ændringsbudget nr. 9/2013

Nyt beløb

197 229 000

-7 230 000

189 999 000

Anmærkninger

Nedenstående er en fælles anmærkning for alle de politikområder (erhvervspolitik, mobilitet og transport, forskning, informationssamfundet og medier, uddannelse og kultur, energi), der er involveret i de indirekte aktioner under det syvende rammeprogram for forskning.

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne for det fastansatte personale, som det fremgår af antallet af stillinger i forbindelse med indirekte aktioner under nukleare og ikke-nukleare programmer, indberegnet personale ansat i EU-delegationer.

Fordelingen af bevillingerne til personaleudgifter er følgende:

Program

Bevillinger

Rammeprogram, nuklear energi

22 840 000

Rammeprogram, ikke-nuklear energi

167 159 000

I alt

189 999 000

Bidraget fra EFTA-landene i overensstemmelse med aftalen om oprettelse af Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, særlig artikel 82 og protokol 32, skal lægges til de under denne konto opførte bevillinger. Til orientering afstedkommer disse beløb, som stammer fra EFTA-landenes bidrag, der er opført under artikel 6 3 0 i oversigten over indtægter, og som er formålsbestemte indtægter, jf. finansforordningens artikel 21, stk. 2, litra e)-g), at de tilsvarende bevillinger afsættes og anvendes inden for rammerne af bilaget om »Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde« til nærværende del af oversigten over udgifter i denne sektion, der udgør en integrerende del af det almindelige budget.

Retsgrundlag

Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1982/2006/EF af 18. december 2006 om Det Europæiske Fællesskabs syvende rammeprogram for forskning, teknologisk udvikling og demonstration (2007-2013) (EUT L 412 af 30.12.2006, s. 1).

Rådets afgørelse 2006/970/Euratom af 18. december 2006 om Det Europæiske Atomenergifællesskabs (Euratoms) syvende rammeprogram for forskning og uddannelse på det nukleare område (2007-2011) (EUT L 400 af 30.12.2006, s. 60).

Rådets beslutning 2006/971/EF af 19. december 2006 om særprogrammet Samarbejde til gennemførelse af Det Europæiske Fællesskabs syvende rammeprogram for forskning, teknologisk udvikling og demonstration (2007-2013) (EUT L 400 af 30.12.2006, s. 86).

Rådets beslutning 2006/972/EF af 19. december 2006 om særprogrammet Idéer til gennemførelse af Det Europæiske Fællesskabs syvende rammeprogram for forskning, teknologisk udvikling og demonstration (2007-2013) (EUT L 400 af 30.12.2006, s. 243).

Rådets beslutning 2006/973/EF af 19. december 2006 om særprogrammet Mennesker til gennemførelse af Det Europæiske Fællesskabs syvende rammeprogram for forskning, teknologisk udvikling og demonstration (2007-2013) (EUT L 400 af 30.12.2006, s. 270).

Rådets beslutning 2006/974/EF af 19. december 2006 om særprogrammet Kapacitet til gennemførelse af Det Europæiske Fællesskabs syvende rammeprogram for forskning, teknologisk udvikling og demonstration (2007-2013) (EUT L 400 af 30.12.2006, s. 299).

Rådets beslutning 2006/976/Euratom af 19. december 2006 om særprogrammet til gennemførelse af Det Europæiske Atomenergifællesskabs (Euratoms) syvende rammeprogram for forskning og uddannelse på det nukleare område (2007-2011) (EUT L 400 af 30.12.2006, s. 404).

Rådets afgørelse 2012/93/Euratom af 19. december 2011 om Det Europæiske Atomenergifællesskabs rammeprogram for forskning og uddannelse på det nukleare område (2012-2013) (EUT L 47 af 18.2.2012, s. 25).

Rådets forordning (Euratom) nr. 139/2012 af 19. december 2011 om regler for virksomheders, forskningscentres og universiteters deltagelse i indirekte aktioner under Det Europæiske Atomenergifællesskabs rammeprogram og for formidling af forskningsresultater (2012-2013) (EUT L 47 af 18.2.2012, s. 1).

Rådets afgørelse 2012/94/Euratom af 19. december 2011 om særprogrammet for gennemførelse af indirekte aktioner under Det Europæiske Atomenergifællesskabs rammeprogram for forskning og uddannelse på det nukleare område (2012-2013) (EUT L 47 af 18.2.2012, s. 33).

Konto XX 01 05 03 — Andre administrationsudgifter vedrørende indirekte forskning

Tal

Budget 2013

Forslag til ændringsbudget nr. 9/2013

Nyt beløb

80 253 000

-15 739 000

64 514 000

Anmærkninger

Nedenstående er en fælles anmærkning for alle de politikområder (erhvervspolitik, mobilitet og transport, forskning, informationssamfundet og medier, uddannelse og kultur, energi), der er involveret i de indirekte aktioner under det syvende rammeprogram for forskning.

Denne bevilling er bestemt til at dække andre administrative udgifter i forbindelse med den samlede administration af indirekte forskningsaktioner under nukleare og ikke-nukleare programmer, indberegnet andre udgifter indgået af personale ansat i EU-delegationer.

Fordelingen af bevillingerne til personaleudgifter er følgende:

Program

Bevillinger

Rammeprogram, nuklear energi

10 984 000

Rammeprogram, ikke-nuklear energi

53 530 000

I alt

64 514 000

Bidraget fra EFTA-landene i overensstemmelse med aftalen om oprettelse af Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, særlig artikel 82 og protokol 32, skal lægges til de under denne konto opførte bevillinger. Til orientering afstedkommer disse beløb, som stammer fra EFTA-landenes bidrag, der er opført under artikel 6 3 0 i oversigten over indtægter, og som er formålsbestemte indtægter, jf. finansforordningens artikel 21, stk. 2, litra e)-g), at de tilsvarende bevillinger afsættes og anvendes inden for rammerne af bilaget om »Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde« til nærværende del af oversigten over udgifter i denne sektion, der udgør en integrerende del af det almindelige budget.

Retsgrundlag

Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1982/2006/EF af 18. december 2006 om Det Europæiske Fællesskabs syvende rammeprogram for forskning, teknologisk udvikling og demonstration (2007-2013) (EUT L 412 af 30.12.2006, s. 1).

Rådets afgørelse 2006/970/Euratom af 18. december 2006 om Det Europæiske Atomenergifællesskabs (Euratoms) syvende rammeprogram for forskning og uddannelse på det nukleare område (2007-2011) (EUT L 400 af 30.12.2006, s. 60).

Rådets beslutning 2006/971/EF af 19. december 2006 om særprogrammet Samarbejde til gennemførelse af Det Europæiske Fællesskabs syvende rammeprogram for forskning, teknologisk udvikling og demonstration (2007-2013) (EUT L 400 af 30.12.2006, s. 86).

Rådets beslutning 2006/972/EF af 19. december 2006 om særprogrammet Idéer til gennemførelse af Det Europæiske Fællesskabs syvende rammeprogram for forskning, teknologisk udvikling og demonstration (2007-2013) (EUT L 400 af 30.12.2006, s. 243).

Rådets beslutning 2006/973/EF af 19. december 2006 om særprogrammet Mennesker til gennemførelse af Det Europæiske Fællesskabs syvende rammeprogram for forskning, teknologisk udvikling og demonstration (2007-2013) (EUT L 400 af 30.12.2006, s. 270).

Rådets beslutning 2006/974/EF af 19. december 2006 om særprogrammet Kapacitet til gennemførelse af Det Europæiske Fællesskabs syvende rammeprogram for forskning, teknologisk udvikling og demonstration (2007-2013) (EUT L 400 af 30.12.2006, s. 299).

Rådets beslutning 2006/976/Euratom af 19. december 2006 om særprogrammet til gennemførelse af Det Europæiske Atomenergifællesskabs (Euratoms) syvende rammeprogram for forskning og uddannelse på det nukleare område (2007-2011) (EUT L 400 af 30.12.2006, s. 404).

Rådets afgørelse 2012/93/Euratom af 19. december 2011 om Det Europæiske Atomenergifællesskabs rammeprogram for forskning og uddannelse på det nukleare område (2012-2013) (EUT L 47 af 18.2.2012, s. 25).

Rådets forordning (Euratom) nr. 139/2012 af 19. december 2011 om regler for virksomheders, forskningscentres og universiteters deltagelse i indirekte aktioner under Det Europæiske Atomenergifællesskabs rammeprogram og for formidling af forskningsresultater (2012-2013) (EUT L 47 af 18.2.2012, s. 1).

Rådets afgørelse 2012/94/Euratom af 19. december 2011 om særprogrammet for gennemførelse af indirekte aktioner under Det Europæiske Atomenergifællesskabs rammeprogram for forskning og uddannelse på det nukleare område (2012-2013) (EUT L 47 af 18.2.2012, s. 33).

Afsnit 01 — Økonomiske og finansielle anliggender

Tal

Afsnit Kapitel

Tekst

FR

Budget 2013

Forslag til ændringsbudget nr. 9/2013

Nyt beløb

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

01 01

Administrative udgifter vedrørende politikområdet økonomiske og finansielle anliggender

5

82 524 796

82 524 796

82 524 796

82 524 796

01 02

Den Økonomiske og Monetære Union

13 000 000

12 953 676

13 000 000

12 953 676

01 03

Internationale økonomiske og finansielle anliggender

4

94 550 000

56 339 890

-10 000 000

94 550 000

46 339 890

01 04

Finansielle transaktioner og instrumenter

365 610 000

276 532 610

365 610 000

276 532 610

Afsnit 01 — I alt

555 684 796

428 350 972

-10 000 000

555 684 796

418 350 972

Kapitel 01 03 — Internationale økonomiske og finansielle anliggender

Tal

Afsnit Kapitel Artikel Konto

Tekst

FR

Budget 2013

Forslag til ændringsbudget nr. 9/2013

Nyt beløb

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

01 03

Internationale økonomiske og finansielle anliggender

01 03 01

Deltagelse i kapitalen i internationale finansielle institutioner

01 03 01 01

Den Europæiske Bank for Genopbygning og Udvikling — tilrådighedsstillelse af de indbetalte dele af den tegnede kapital

4

01 03 01 02

Den Europæiske Bank for Genopbygning og Udvikling — del af den tegnede kapital, som kan indkaldes

4

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Artikel 01 03 01 — Tilsammen

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

01 03 02

Makrofinansiel bistand

4

94 550 000

56 339 890

-10 000 000

94 550 000

46 339 890

Kapitel 01 03 — I alt

94 550 000

56 339 890

-10 000 000

94 550 000

46 339 890

Artikel 01 03 02 — Makrofinansiel bistand

Tal

Budget 2013

Forslag til ændringsbudget nr. 9/2013

Nyt beløb

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

94 550 000

56 339 890

-10 000 000

94 550 000

46 339 890

Anmærkninger

Denne ekstraordinære bistand skal lette de finansielle forpligtelser for visse tredjelande i tilfælde af makroøkonomiske vanskeligheder, hvor der er store budgetunderskud og/eller betalingsbalanceproblemer.

Den er direkte forbundet med modtagerlandenes gennemførelse af makroøkonomiske stabiliseringsforanstaltninger eller strukturtilpasningsforanstaltninger. Unionens indsats supplerer generelt Den Internationale Valutafonds støtte, der koordineres med andre bilaterale donorer.

En gang hvert halve år underretter Kommissionen budgetmyndigheden om den makroøkonomiske situation i de støttemodtagende lande og rapporterer udførligt om gennemførelsen af denne bistand på årsbasis.

Bevillingerne under denne artikel vil også blive anvendt til at dække økonomisk bistand til genopbygning af de områder i Georgien, der er påvirket af konflikten med Rusland. Indsatsen bør hovedsagelig tage sigte på den makroøkonomiske stabilisering af landet. Det samlede støttebeløb blev fastsat på en international konference for donorlande i 2008.

Retsgrundlag

Rådets afgørelse 2006/880/EF af 30. november 2006 om ekstraordinær finansiel bistand fra Fællesskabet til Kosovo (EUT L 339 af 6.12.2006, s. 36).

Rådets afgørelse 2007/860/EF af 10. december 2007 om makrofinansiel bistand fra Fællesskabet til Libanon (EUT L 337 af 21.12.2007, s. 111).

Rådets afgørelse 2009/889/EF af 30. november 2009 om makrofinansiel bistand til Georgien (EUT L 320 af 5.12.2009, s. 1).

Rådets afgørelse 2009/890/EF af 30. november 2009 om makrofinansiel bistand til Armenien (EUT L 320 af 5.12.2009, s. 3).

Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 938/2010/EU af 20. oktober 2010 om makrofinansiel bistand til Republikken Moldova (EUT L 277 af 21.10.2010, s. 1).

Afsnit 04 — Beskæftigelse og sociale anliggender

Tal

Afsnit Kapitel

Tekst

FR

Budget 2013

Forslag til ændringsbudget nr. 9/2013

Nyt beløb

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

04 01

Administrative udgifter vedrørende politikområdet beskæftigelse og sociale anliggender

94 756 546

94 756 546

94 756 546

94 756 546

04 02

Den Europæiske Socialfond

1

11 804 862 310

13 358 557 851

11 804 862 310

13 358 557 851

04 03

Arbejde i Europa — social dialog og mobilitet

1

79 097 000

58 354 054

79 097 000

58 354 054

04 04

Beskæftigelse, social solidaritet og ligestilling

1

122 286 000

108 376 020

122 286 000

108 376 020

04 05

Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (EGF)

1

p.m.

58 454 161

-13 116 000

p.m.

45 338 161

04 06

Instrument til førtiltrædelsesbistand (Ipa) — udvikling af menneskelige ressourcer

4

113 157 077

65 152 574

113 157 077

65 152 574

Afsnit 04 — I alt

12 214 158 933

13 743 651 206

-13 116 000

12 214 158 933

13 730 535 206

Kapitel 04 05 — Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (EGF)

Tal

Afsnit Kapitel Artikel Konto

Tekst

FR

Budget 2013

Forslag til ændringsbudget nr. 9/2013

Nyt beløb

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

04 05

Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (EGF)

04 05 01

Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (EGF)

1.1

p.m.

58 454 161

-13 116 000

p.m.

45 338 161

Kapitel 04 05 — I alt

p.m.

58 454 161

-13 116 000

p.m.

45 338 161

Artikel 04 05 01 — Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (EGF)

Tal

Budget 2013

Forslag til ændringsbudget nr. 9/2013

Nyt beløb

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

p.m.

58 454 161

-13 116 000

p.m.

45 338 161

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (EGF), som skal gøre det muligt for Unionen at yde midlertidig og målrettet støtte til arbejdstagere, der bliver afskediget som følge af gennemgribende strukturelle ændringer i verdens handelsmønstre, der skyldes globaliseringen, i tilfælde hvor afskedigelserne har betydelige negative konsekvenser for økonomien på regionalt eller lokalt plan. I forbindelse med ansøgninger, som indgives før den 31. december 2011, kan den også anvendes til at yde støtte til arbejdstagere, der bliver afskediget som en direkte følge af den globale finansielle og økonomiske krise.

Der skal maksimalt kunne udbetales 500 000 000 EUR pr. år via EGF.

Formålet med denne reserve er i overensstemmelse med punkt 28 i den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 at yde supplerende midlertidig støtte til arbejdstagere, der er ramt af følgerne af større strukturændringer i verdenshandelsmønstrene, med henblik på deres reintegrering på arbejdsmarkedet.

De foranstaltninger, der træffes under EGF, skal supplere foranstaltningerne under Den Europæiske Socialfond. Der må ikke forekomme dobbeltfinansiering via disse fonde.

Den metode, der anvendes til at opføre bevillinger under denne reserve og til at anvende EGF, er fastlagt i punkt 28 i den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 og i artikel 12 i forordning (EF) nr. 1927/2006.

Retsgrundlag

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1927/2006 af 20. december 2006 om oprettelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (EUT L 406 af 30.12.2006, s. 1).

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 546/2009 af 18. juni 2009 om ændring af forordning (EF) nr. 1927/2006 om oprettelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (EUT L 167 af 29.6.2009, s. 26).

Referenceretsakter

Interinstitutionel aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning (EUT C 139 af 14.6.2006, s. 1).

Afsnit 05 — Landbrug og udvikling af landdistrikter

Tal

Afsnit Kapitel

Tekst

FR

Budget 2013

Forslag til ændringsbudget nr. 9/2013

Nyt beløb

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

05 01

Administrative udgifter vedrørende politikområdet landbrug og udvikling af landdistrikter

133 234 504

133 234 504

133 234 504

133 234 504

05 02

Interventioner på landbrugsmarkeder

2

2 773 440 000

2 772 526 798

2 773 440 000

2 772 526 798

05 03

Direkte støtte

2

40 931 900 000

40 931 900 000

40 931 900 000

40 931 900 000

05 04

Udvikling af landdistrikter

2

14 804 955 797

13 022 586 520

14 804 955 797

13 022 586 520

05 05

Førtiltrædelsesforanstaltninger inden for landbrug og udvikling af landdistrikter

4

259 328 000

81 470 000

-32 331 335

259 328 000

49 138 665

05 06

Internationale aspekter vedrørende politikområdet landbrug og udvikling af landdistrikter

4

6 629 000

5 069 602

6 629 000

5 069 602

05 07

Revision af landbrugsudgifter

2

-84 900 000

-84 900 000

-84 900 000

-84 900 000

05 08

Politisk strategi og koordination vedrørende politikområdet landbrug og udvikling af landdistrikter

2

27 307 342

33 470 205

27 307 342

33 470 205

Afsnit 05 — I alt

58 851 894 643

56 895 357 629

-32 331 335

58 851 894 643

56 863 026 294

Kapitel 05 05 — Førtiltrædelsesforanstaltninger inden for landbrug og udvikling af landdistrikter

Tal

Afsnit Kapitel Artikel Konto

Tekst

FR

Budget 2013

Forslag til ændringsbudget nr. 9/2013

Nyt beløb

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

05 05

Førtiltrædelsesforanstaltninger inden for landbrug og udvikling af landdistrikter

05 05 01

Særligt tiltrædelsesprogram vedrørende landbrug og udvikling af landdistrikter (Sapard) — afslutning af tidligere foranstaltninger

05 05 01 01

Førtiltrædelsesinstrumentet Sapard — afslutning af programmet (2000-2006)

4

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

05 05 01 02

Førtiltrædelsesinstrumentet Sapard — indstilling af førtiltrædelsesbistanden til otte ansøgerlande

4

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Artikel 05 05 01 — Tilsammen

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

05 05 02

Instrument til førtiltrædelsesbistand til udvikling af landdistrikter (Ipard)

4

259 328 000

81 470 000

-32 331 335

259 328 000

49 138 665

Kapitel 05 05 — I alt

259 328 000

81 470 000

-32 331 335

259 328 000

49 138 665

Artikel 05 05 02 — Instrument til førtiltrædelsesbistand til udvikling af landdistrikter (Ipard)

Tal

Budget 2013

Forslag til ændringsbudget nr. 9/2013

Nyt beløb

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

259 328 000

81 470 000

-32 331 335

259 328 000

49 138 665

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække Unionens bistand til kandidatlandene omfattet af Ipa med gradvis tilpasning til Unionens normer og politikker, herunder i givet fald gældende EU-ret, med henblik på medlemskab. Den del, der vedrører udvikling af landdistrikter, skal støtte landene i deres forberedelser til at gennemføre og forvalte den fælles landbrugspolitik, tilpasse sig EU-strukturerne og de af Unionen finansierede programmer for udvikling af landdistrikterne efter tiltrædelsen.

Retsgrundlag

Rådets forordning (EF) nr. 1085/2006 af 17. juli 2006 om oprettelse af et instrument til førtiltrædelsesbistand (Ipa) (EUT L 210 af 31.7.2006, s. 82).

Afsnit 06 — Mobilitet og transport

Tal

Afsnit Kapitel

Tekst

FR

Budget 2013

Forslag til ændringsbudget nr. 9/2013

Nyt beløb

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

06 01

Administrative udgifter vedrørende politikområdet mobilitet og transport

68 011 011

68 011 011

68 011 011

68 011 011

06 02

Land-, sø- og lufttransport

1

201 808 724

151 320 581

201 808 724

151 320 581

06 03

Transeuropæiske net

1

1 410 000 000

721 545 956

1 410 000 000

721 545 956

06 06

Forskning inden for transport

1

60 980 795

43 083 946

12 457 557

60 980 795

55 541 503

Afsnit 06 — I alt

1 740 800 530

983 961 494

12 457 557

1 740 800 530

996 419 051

Kapitel 06 06 — Forskning inden for transport

Tal

Afsnit Kapitel Artikel Konto

Tekst

FR

Budget 2013

Forslag til ændringsbudget nr. 9/2013

Nyt beløb

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

06 06

Forskning inden for transport

06 06 02

Forskning inden for transport (herunder luftfartsteknik)

06 06 02 01

Forskning inden for transport (herunder luftfartsteknik)

1.1

p.m.

10 542 392

p.m.

10 542 392

06 06 02 02

Forskning inden for transport (herunder luftfartsteknik) — fællesforetagendet for brændselsceller og brint

1.1

2 656 000

2 305 982

2 656 000

2 305 982

06 06 02 03

SESAR-fællesforetagendet

1.1

58 324 795

29 652 574

12 457 557

58 324 795

42 110 131

Artikel 06 06 02 — Tilsammen

60 980 795

42 500 948

12 457 557

60 980 795

54 958 505

06 06 04

Bevillinger hidrørende fra tredjeparters (ikke fra Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde) deltagelse i forskning og teknologisk udvikling

1.1

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

06 06 05

Afslutning af tidligere programmer

06 06 05 01

Afslutning af programmer (før 2003)

1.1

p.m.

p.m.

06 06 05 02

Afslutning af sjette EF-rammeprogram (2003-2006)

1.1

582 998

582 998

Artikel 06 06 05 — Tilsammen

582 998

582 998

Kapitel 06 06 — I alt

60 980 795

43 083 946

12 457 557

60 980 795

55 541 503

Anmærkninger

Følgende anmærkninger gælder for alle artikler og konti i dette kapitel.

Disse bevillinger vil blive anvendt til Det Europæiske Fællesskabs syvende rammeprogram for forskning, teknologisk udvikling og demonstration, som dækker perioden 2007-2013.

Programmets formål er at forfølge de generelle målsætninger i artikel 179 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde med henblik på at bidrage til opbygningen af et europæisk vidensamfund med grundlag i et europæisk forskningsrum ved at støtte transnationalt samarbejde på alle niveauer i Unionen, at øge dynamikken, kreativiteten og kvaliteten af europæisk forskning maksimalt, at styrke de menneskelige ressourcer inden for forskning og teknologi i Europa på kvalitativt og kvantitativt niveau og forsknings- og innovationskapaciteten i hele Europa samt at sikre optimal anvendelse heraf.

Ligeledes opført under disse artikler og konti er udgifter til møder, konferencer, workshopper og seminarer på højt videnskabeligt eller teknisk niveau, som er af europæisk interesse, og som arrangeres af Kommissionen, samt finansiering af analyser og evalueringer på højt videnskabeligt eller teknisk niveau til sondering af nye forskningsområder, der måtte høre ind under EU-foranstaltningen, bl.a. som led i det europæiske forskningsrum. Bevillingerne skal også anvendes til tilsyn med programmerne og resultatformidling, herunder foranstaltninger under de foregående rammeprogrammer.

Bevillingerne dækker også administrationsudgifter, herunder udgifter til personale omfattet af vedtægten og øvrige ansatte, udgifter til information, publikationer, administrativ og teknisk drift samt bestemte andre udgifter til intern infrastruktur og drift i forbindelse med gennemførelsen af målsætningerne for den aktion, hvoraf de udgør en integrerende del, herunder for de foranstaltninger og initiativer, der er nødvendige for opstillingen og opfølgningen af Unionens FTU-strategi.

I nogle af disse projekter er der mulighed for, at tredjelande eller institutioner fra tredjelande kan deltage i europæisk samarbejde inden for videnskabelig og teknisk forskning. Finansielle bidrag herfra vil blive opført under konto 6 0 1 3 og 6 0 1 5 i oversigten over indtægter og kan give anledning til, at der opføres supplerende bevillinger, jf. artikel 21 i finansforordningen.

Indtægter fra stater, som deltager i det europæiske samarbejde inden for videnskabelig og teknisk forskning, vil blive opført under konto 6 0 1 6 i oversigten over indtægter og kan give anledning til, at der opføres supplerende bevillinger, jf. artikel 21 i finansforordningen.

Indtægter fra bidrag fra kandidatlande og eventuelle potentielle kandidatlande på Vestbalkan, der deltager i EU-programmerne, som opføres under konto 6 0 3 1 i oversigten over indtægter, kan give anledning til, at der opføres supplerende bevillinger, jf. finansforordningens artikel 21, stk. 2, litra e)-g).

Indtægter fra bidrag fra tredjelandsorganisationer opføres under konto 6 0 3 3 i oversigten over indtægter og kan give anledning til, at der opføres supplerende bevillinger, jf. finansforordningens artikel 21.

De supplerende bevillinger opføres under artikel 06 06 04.

Artikel 06 06 02 — Forskning inden for transport (herunder luftfartsteknik)

Konto 06 06 02 03 — SESAR-fællesforetagendet

Tal

Budget 2013

Forslag til ændringsbudget nr. 9/2013

Nyt beløb

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

58 324 795

29 652 574

12 457 557

58 324 795

42 110 131

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække udviklingsfasen i forbindelse med SESAR-programmets gennemførelse af den tekniske komponent af politikken for det fælles europæiske luftrum (SESAR), herunder også SESAR-fællesforetagendets virksomhed.

Bidraget fra EFTA-landene i henhold til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, særlig artikel 82 og protokol 32, skal lægges til de under denne konto opførte bevillinger. Til orientering afstedkommer disse beløb, som stammer fra EFTA-landenes bidrag, der er konteret under artikel 6 3 0 i oversigten over indtægter, og som er formålsbestemte indtægter, jf. finansforordningens artikel 21, stk. 2, litra e)-g), afsættelse af de tilsvarende bevillinger og anvendelse heraf inden for rammerne af bilaget om »Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde« til nærværende del af oversigten over udgifter i denne sektion, der udgør en integrerende del af det almindelige budget.

Retsgrundlag

Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1982/2006/EF af 18. december 2006 om Det Europæiske Fællesskabs syvende rammeprogram for forskning, teknologisk udvikling og demonstration (2007-2013) (EUT L 412 af 30.12.2006, s. 1).

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1906/2006 af 18. december 2006 om regler for virksomheders, forskningscentres og universiteters deltagelse i foranstaltninger under syvende rammeprogram og for formidling af forskningsresultater (2007-2013) (EUT L 391 af 30.12.2006, s. 1).

Rådets beslutning 2006/971/EF af 19. december 2006 om særprogrammet »Samarbejde« til gennemførelse af Det Europæiske Fællesskabs syvende rammeprogram for forskning, teknologisk udvikling og demonstration (2007-2013) (EUT L 400 af 30.12.2006, s. 86).

Rådets forordning (EF) nr. 219/2007 af 27. februar 2007 om oprettelse af et fællesforetagende til udvikling af en ny generation af det europæiske lufttrafikstyringssystem (SESAR) (EUT L 64 af 2.3.2007, s. 1).

Rådets forordning (EF) nr. 1361/2008 af 16. december 2008 om ændring af forordning (EF) nr. 219/2007 om oprettelse af et fællesforetagende til udvikling af en ny generation af det europæiske lufttrafikstyringssystem (SESAR) (EUT L 352 af 31.12.2008, s. 12).

Afsnit 08 — Forskning

Tal

Afsnit Kapitel

Tekst

FR

Budget 2013

Forslag til ændringsbudget nr. 9/2013

Nyt beløb

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

08 01

Administrative udgifter vedrørende politikområdet forskning

346 871 798

346 871 798

-26 884 000

-26 884 000

319 987 798

319 987 798

08 02

Samarbejde — sundhed

1

1 011 075 530

842 660 918

17 980 852

1 011 075 530

860 641 770

08 03

Samarbejde — fødevarer, landbrug og fiskeri, og bioteknologi

1

363 076 419

323 404 000

363 076 419

323 404 000

08 04

Samarbejde — nanovidenskab, nanoteknologi, materialer og ny produktionsteknologi

1

621 408 062

504 625 722

19 936 245

621 408 062

524 561 967

08 05

Samarbejde — energi

1

218 718 047

165 048 655

218 718 047

165 048 655

08 06

Samarbejde — miljø (herunder klimaændringer)

1

340 570 726

283 092 998

2 804 213

340 570 726

285 897 211

08 07

Samarbejde — transport (herunder luftfartsteknik)

1

560 200 746

444 884 572

560 200 746

444 884 572

08 08

Samarbejde — samfundsvidenskaber og humaniora

1

112 677 988

67 955 934

112 677 988

67 955 934

08 09

Samarbejde — finansieringsfacilitet for risikodeling (RSFF)

1

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

08 10

Idéer

1

1 714 721 109

1 026 958 500

41 883 890

1 714 721 109

1 068 842 390

08 12

Kapacitet — forskningsinfrastruktur

1

74 993 775

128 562 844

74 993 775

128 562 844

08 13

Kapacitet — forskning til fordel for små og mellemstore virksomheder

1

274 436 455

236 286 122

274 436 455

236 286 122

08 14

Kapacitet — videnbaserede regioner

1

27 351 639

19 269 599

27 351 639

19 269 599

08 15

Kapacitet — forskningspotentiale

1

74 266 567

56 254 471

74 266 567

56 254 471

08 16

Kapacitet — videnskab og samfund

1

63 656 771

40 164 131

63 656 771

40 164 131

08 17

Kapacitet — internationalt samarbejde

1

39 858 805

27 329 402

39 858 805

27 329 402

08 18

Kapacitet — finansieringsfacilitet for risikodeling (RSFF)

1

50 221 512

50 237 726

50 221 512

50 237 726

08 19

Kapacitet — støtte til sammenhængende udvikling af forskningspolitikker

1

13 470 414

8 912 772

405 852

13 470 414

9 318 624

08 20

Euratom — fusionsenergi

1

937 673 290

573 362 274

-289 200 000

937 673 290

284 162 274

08 21

Euratom — nuklear fission og strålingsbeskyttelse

1

56 086 380

54 244 745

56 086 380

54 244 745

08 22

Afslutning af tidligere rammeprogrammer og andre aktiviteter

1

p.m.

31 815 789

p.m.

31 815 789

08 23

Forskningsprogram under Kul- og Stålforskningsfonden

1

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Afsnit 08 — I alt

6 901 336 033

5 231 942 972

-26 884 000

-233 072 948

6 874 452 033

4 998 870 024

Anmærkninger

Disse anmærkninger gælder for alle budgetposter i dette afsnit (med undtagelse af kapitel 08 22).

Disse bevillinger vil blive anvendt i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1906/2006 af 18. december 2006 om virksomheders, forskningscentres og universiteters deltagelse i foranstaltninger under syvende rammeprogram og for formidling af forskningsresultater (2007-2013) (EUT L 391 af 30.12.2006, s. 1) og Rådets forordning (Euratom) nr. 1908/2006 af 19. december 2006 om regler for virksomheders, forskningscentres og universiteters deltagelse i foranstaltninger under Det Europæiske Atomenergifællesskabs syvende rammeprogram og for formidling af forskningsresultater (2007-2011) (EUT L 400 af 30.12.2006, s. 1).

For alle bevillinger under dette afsnit anvendes den samme definition på små og mellemstore virksomheder (SMV'er) som den, der bruges i forbindelse med de specifikke horisontale programmer for SMV'er under samme rammeprogram. Ifølge denne definition er en støtteberettiget SMV en retlig enhed, som opfylder definitionen på SMV i Kommissionens henstilling 2003/361/EF, og som ikke er et forskningscenter eller ‑institut, en kontraktforskningsorganisation eller et konsulentfirma. Under alle forskningsaktiviteter, der gennemføres i medfør af syvende rammeprogram, skal der tages hensyn til de grundlæggende etiske principper (jf. artikel 6, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1982/2006/EF af 18. december 2006 om Det Europæiske Fællesskabs syvende rammeprogram for forskning, teknologisk udvikling og demonstration (2007-2013) (EUT L 412 af 30.12.2006, s. 1), herunder dem, der vedrører dyrs velfærd. Det omfatter navnlig de principper, der er opført i artikel 6 i traktaten om Den Europæiske Union og i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder. Der tages særlig hensyn til, at aktionerne skal styrke og øge kvinders deltagelse og rolle inden for forskning og videnskab.

Under disse artikler og konti opføres ligeledes udgifter til møder, konferencer, workshopper og kollokvier på højt videnskabeligt eller teknisk niveau, som er af europæisk interesse og gennemføres af Kommissionen, finansiering af analyser og evalueringer på højt videnskabeligt eller teknisk niveau på Unionens vegne til sondering af nye forskningsområder, hvor Unionen vil kunne gøre en indsats, bl.a. som led i det europæiske forskningsrum og foranstaltninger til opfølgning af programmer og resultatformidling, herunder foranstaltninger gennemført under de foregående rammeprogrammer.

Bevillingerne dækker også administrationsudgifter, herunder udgifter til personale, hvad enten de er omfattet af vedtægten eller ej, udgifter til information, publikationer, administrativ og teknisk drift samt bestemte andre udgifter til intern infrastruktur i forbindelse med gennemførelsen af målsætningerne for den foranstaltning, hvoraf de udgør en integrerende del, herunder for de foranstaltninger og initiativer, der er nødvendige for forberedelsen af og opfølgningen på Unionens strategi vedrørende forskning, teknologisk udvikling og demonstration.

Indtægter fra samarbejdsaftaler mellem Det Europæiske Atomenergifællesskab og Schweiz eller den multilaterale europæiske aftale om udvikling af fusionsenergi (EFDA) vil blive opført under konto 6 0 1 1 og 6 0 1 2 i oversigten over indtægter og kan give anledning til opførelse af supplerende bevillinger, jf. finansforordningens artikel 21.

I nogle af disse projekter er der mulighed for, at tredjelande eller institutter fra tredjelande kan deltage i europæisk samarbejde inden for videnskabelig og teknisk forskning. Finansielle bidrag herfra vil blive opført under konto 6 0 1 3 og 6 0 1 5 i oversigten over indtægter og kan give anledning til opførelse af supplerende bevillinger, jf. finansforordningens artikel 21.

Indtægter fra lande, der deltager i det europæiske samarbejde inden for videnskabelig og teknisk forskning vil blive opført under konto 6 0 1 6 i oversigten over indtægter og kan give anledning til opførelse af supplerende bevillinger, jf. finansforordningens artikel 21.

Indtægter fra bidrag fra kandidatlande og i givet fald potentielle kandidatlande på Vestbalkan, der deltager i EU-programmerne, som opføres under konto 6 0 3 1 i oversigten over indtægter, kan give anledning til opførelse af supplerende bevillinger, jf. finansforordningens artikel 21, stk. 2, litra e)-g).

Eventuelle indtægter fra eksterne organer, der bidrager til Unionens aktiviteter, vil blive opført under konto 6 0 3 3 i oversigten over indtægter og kan give anledning til opførelse af supplerende bevillinger, jf. finansforordningens artikel 21.

Supplerende bevillinger opføres under artikel 08 22 04.

For at kunne nå målet på 15 % i SMV-deltagelse inden for projekter, der finansieres med disse bevillinger, således som det er fastsat i afgørelse nr. 1982/2006/EF, er der behov for mere specifikke tiltag. Projekter, der opfylder kravene i forbindelse med særprogrammerne for SMV'er, bør kunne opnå støtte under det tematiske program, hvis de opfylder de relevante (tematiske) krav.

Kapitel 08 01 — Administrative udgifter vedrørende politikområdet forskning

Tal

Afsnit Kapitel Artikel Konto

Tekst

FR

Budget 2013

Forslag til ændringsbudget nr. 9/2013

Nyt beløb

08 01

Administrative udgifter vedrørende politikområdet forskning

08 01 01

Udgifter vedrørende tjenstgørende personale inden for politikområdet forskning

5

8 879 594

8 879 594

08 01 02

Eksternt personale og andre administrationsudgifter på politikområdet forskning

08 01 02 01

Eksternt personale

5

265 716

265 716

08 01 02 11

Andre administrationsudgifter

5

394 554

394 554

Artikel 08 01 02 — Tilsammen

660 270

660 270

08 01 03

Udgifter til ikt-udstyr og –tjenester inden for politikområdet forskning

5

561 934

561 934

08 01 04

Udgifter til støttefunktioner i forbindelse med foranstaltninger inden for politikområdet forskning

08 01 04 30

Forvaltningsorganet for Det Europæiske Forskningsråd (ERCEA)

1.1

39 000 000

39 000 000

08 01 04 31

Forvaltningsorganet for Forskning (REA)

1.1

49 300 000

-3 915 000

45 385 000

08 01 04 40

Det Europæiske Fællesforetagende for ITER og Fusionsenergiudvikling (Fusion for Energy) — udgifter til den administrative forvaltning

1.1

39 390 000

39 390 000

Artikel 08 01 04 — Tilsammen

127 690 000

-3 915 000

123 775 000

08 01 05

Udgifter til støttefunktioner i forbindelse med foranstaltninger inden for politikområdet forskning

08 01 05 01

Udgifter vedrørende forskningspersonale

1.1

127 793 000

-7 230 000

120 563 000

08 01 05 02

Eksternt forskningspersonale

1.1

26 287 000

26 287 000

08 01 05 03

Andre forskningsrelaterede administrationsudgifter

1.1

55 000 000

-15 739 000

39 261 000

Artikel 08 01 05 — Tilsammen

209 080 000

-22 969 000

186 111 000

Kapitel 08 01 — I alt

346 871 798

-26 884 000

319 987 798

Artikel 08 01 04 — Udgifter til støttefunktioner i forbindelse med foranstaltninger inden for politikområdet forskning

Konto 08 01 04 31 — Forvaltningsorganet for Forskning (REA)

Tal

Budget 2013

Forslag til ændringsbudget nr. 9/2013

Nyt beløb

49 300 000

-3 915 000

45 385 000

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække de driftsomkostninger, som Forvaltningsorganet for Forskning har i forbindelse med forvaltningen af visse områder af særprogrammerne »Mennesker«, »Kapacitet« og »Samarbejde« vedrørende forskning.

Bidraget fra EFTA-landene i henhold til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, særlig artikel 82 og protokol 32, skal lægges til de under denne konto opførte bevillinger. Til orientering afstedkommer disse beløb, som stammer fra EFTA-landenes bidrag, der er konteret under artikel 6 3 0 i oversigten over indtægter, og som er formålsbestemte indtægter, jf. finansforordningens artikel 21, stk. 2, litra e)-g), afsættelse af de tilsvarende bevillinger og anvendelse heraf inden for rammerne af bilaget om »Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde« til nærværende del af oversigten over udgifter i denne sektion, der udgør en integrerende del af det almindelige budget.

Stillingsfortegnelsen for agenturet er anført under »Personale« i sektion III — Kommissionen (bind 3).

Retsgrundlag

Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse 1982/2006/EF af 18. december 2006 om Det Europæiske Fællesskabs syvende rammeprogram for forskning, teknologisk udvikling og demonstration (2007-2013) (EUT L 412 af 30.12.2006, s. 1).

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1906/2006 af 18. december 2006 om regler for virksomheders, forskningscentres og universiteters deltagelse i foranstaltninger under syvende rammeprogram og for formidling af forskningsresultater (2007-2013) (EUT L 391 af 30.12.2006, s. 1).

Rådets beslutning 2006/971/EF af 19. december 2006 om særprogrammet »Samarbejde« til gennemførelse af Det Europæiske Fællesskabs syvende rammeprogram for forskning, teknologisk udvikling og demonstration (2007-2013) (EUT L 400 af 30.12.2006, s. 86).

Rådets beslutning 2006/973/EF af 19. december 2006 om særprogrammet »Mennesker« til gennemførelse af Det Europæiske Fællesskabs syvende rammeprogram for forskning, teknologisk udvikling og demonstration (2007-2013) (EUT L 400 af 30.12.2006, s. 270).

Rådets beslutning 2006/974/EF af 19. december 2006 om særprogrammet »Kapacitet« til gennemførelse af Det Europæiske Fællesskabs syvende rammeprogram for forskning, teknologisk udvikling og demonstration (2007-2013) (EUT L 400 af 30.12.2006, s. 299).

Referenceretsakter

Kommissionens afgørelse 2008/46/EF af 14. december 2007 om oprettelse af et forvaltningsorgan for forskning til forvaltning af visse områder af Fællesskabets særprogrammer »Mennesker«, »Kapacitet« og »Samarbejde« inden for forskning i medfør af Rådets forordning (EF) nr. 58/2003 (EUT L 11 af 15.1.2008, s. 9).

Artikel 08 01 05 — Udgifter til støttefunktioner i forbindelse med foranstaltninger inden for politikområdet forskning

Konto 08 01 05 01 — Udgifter vedrørende forskningspersonale

Tal

Budget 2013

Forslag til ændringsbudget nr. 9/2013

Nyt beløb

127 793 000

-7 230 000

120 563 000

Konto 08 01 05 03 — Andre forskningsrelaterede administrationsudgifter

Tal

Budget 2013

Forslag til ændringsbudget nr. 9/2013

Nyt beløb

55 000 000

-15 739 000

39 261 000

Kapitel 08 02 — Samarbejde — sundhed

Tal

Afsnit Kapitel Artikel Konto

Tekst

FR

Budget 2013

Forslag til ændringsbudget nr. 9/2013

Nyt beløb

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

08 02

Samarbejde — sundhed

08 02 01

Samarbejde — sundhed

1.1

799 767 530

737 750 113

799 767 530

737 750 113

08 02 02

Samarbejde — sundhed — fællesforetagendet for initiativet vedrørende innovative lægemidler

1.1

207 068 000

100 719 908

17 980 852

207 068 000

118 700 760

08 02 03

Samarbejde — sundhed — støtteudgifter til fællesforetagendet for initiativet vedrørende innovative lægemidler

1.1

4 240 000

4 190 897

4 240 000

4 190 897

Kapitel 08 02 — I alt

1 011 075 530

842 660 918

17 980 852

1 011 075 530

860 641 770

Artikel 08 02 02 — Samarbejde — sundhed — fællesforetagendet for initiativet vedrørende innovative lægemidler

Tal

Budget 2013

Forslag til ændringsbudget nr. 9/2013

Nyt beløb

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

207 068 000

100 719 908

17 980 852

207 068 000

118 700 760

Anmærkninger

Fællesforetagendet for initiativet vedrørende innovative lægemidler bidrager til gennemførelsen af det syvende rammeprogram, særlig temaet »sundhed« under særprogrammet »Samarbejde« til gennemførelse af det syvende rammeprogram. Formålet skal være i betydelig grad at forbedre produktiviteten og effektiviteten af lægemiddeludviklingsprocessen, idet det langsigtede mål skal være, at lægemiddelsektoren vil producere mere effektive og sikre innovative lægemidler. Det skal bl.a.:

—  støtte prækompetitiv forskning i og udvikling af lægemidler i medlemsstaterne og de lande, der er associeret med det syvende rammeprogram, med en koordineret fremgangsmåde for at eliminere de påpegede flaskehalse inden for lægemiddeludviklingsprocessen

—  støtte gennemførelsen af forskningsprioriteterne som fastlagt i forskningsdagsordenen under det fælles teknologiinitiativ om »innovative lægemidler« (»forskningsaktiviteter«), især ved at yde tilskud på grundlag af indkaldelser af konkurrerende forslag

—  sikre komplementaritet med andre aktiviteter under syvende rammeprogram

—  fungere som et offentlig-privat partnerskab, der tilsigter at styrke forskningsinvesteringerne i biofarmakasektoren i medlemsstaterne og landene, som er associeret med det syvende rammeprogram, ved at sammenlægge ressourcer og opdyrke samarbejde mellem den offentlige og private sektor

—  fremme små og mellemstore virksomheders involvering i sine aktiviteter på linje med målene i syvende rammeprogram.

Bidraget fra EFTA-landene i henhold til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, særlig artikel 82 og protokol 32, skal lægges til de under denne artikel opførte bevillinger. Til orientering afstedkommer disse beløb, som stammer fra EFTA-landenes bidrag, der er konteret under artikel 6 3 0 i oversigten over indtægter, og som er formålsbestemte indtægter, jf. finansforordningens artikel 21, stk. 2, litra e)-g), afsættelse af de tilsvarende bevillinger og anvendelse heraf inden for rammerne af bilaget om »Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde« til nærværende del af oversigten over udgifter i denne sektion, der udgør en integrerende del af det almindelige budget.

Retsgrundlag

Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1982/2006/EF af 18. december 2006 om Det Europæiske Fællesskabs syvende rammeprogram for forskning, teknologisk udvikling og demonstration (2007-2013) (EUT L 412 af 30.12.2006, s. 1).

Rådets beslutning 2006/971/EF af 19. december 2006 om særprogrammet »Samarbejde« til gennemførelse af Det Europæiske Fællesskabs syvende rammeprogram for forskning, teknologisk udvikling og demonstration (2007-2013) (EUT L 400 af 30.12.2006, s. 86).

Rådets forordning (EF) nr. 73/2008 af 20. december 2007 om oprettelse af et fællesforetagende med henblik på gennemførelse af det fælles teknologiinitiativ om innovative lægemidler (EUT L 30 af 4.2.2008, s. 38).

Kapitel 08 04 — Samarbejde — nanovidenskab, nanoteknologi, materialer og ny produktionsteknologi

Tal

Afsnit Kapitel Artikel Konto

Tekst

FR

Budget 2013

Forslag til ændringsbudget nr. 9/2013

Nyt beløb

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

08 04

Samarbejde — nanovidenskab, nanoteknologi, materialer og ny produktionsteknologi

08 04 01

Samarbejde — nanovidenskab, nanoteknologi, materialer og ny produktionsteknologi

1.1

612 616 062

497 518 000

19 936 245

612 616 062

517 454 245

08 04 02

Samarbejde — nanovidenskab, nanoteknologi, materialer og ny produktionsteknologi — fællesforetagendet for brændselsceller og brint

1.1

8 792 000

7 107 722

8 792 000

7 107 722

Kapitel 08 04 — I alt

621 408 062

504 625 722

19 936 245

621 408 062

524 561 967

Artikel 08 04 01 — Samarbejde — nanovidenskab, nanoteknologi, materialer og ny produktionsteknologi

Tal

Budget 2013

Forslag til ændringsbudget nr. 9/2013

Nyt beløb

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

612 616 062

497 518 000

19 936 245

612 616 062

517 454 245

Anmærkninger

Målet med aktiviteterne på dette område er at bidrage til den kritiske masse af ressourcer, der skal til for, navnlig med sigte på økoeffektivitet og nedbringelse af udledningerne af farlige stoffer i miljøet, at udvikle og udnytte den mest avancerede teknologi som grundlag for de kommende års hovedsagelig viden- og intelligensbaserede produkter, tjenesteydelser og fremstillingsprocesser.

Der skal afsættes tilstrækkelige bevillinger til forskning i nanoteknologi i forbindelse med miljø- og sundhedsrisikovurderinger, da kun 5-10 % af den globale forskning i nanoteknologier i dag foregår inden for dette område.

Der skal afsættes tilstrækkelige budgetbevillinger til aktiviteter til fremme af forskning i og udvikling af ressourceeffektive processer og praksis, herunder miljøvenligt design, genbrugelighed, genvindelighed og forskning i substitution af farlige eller kritiske stoffer.

Her opføres også udgifter til møder, konferencer, workshopper og kollokvier på højt videnskabeligt eller teknologisk niveau, som afholdes af Kommissionen, og som er af europæisk interesse, finansiering af undersøgelser, støtte, overvågning og evaluering i forbindelse med særprogrammerne, finansiering af IMS-sekretariatet, analyser og evalueringer på højt videnskabeligt eller teknologisk niveau samt foranstaltninger under de foregående rammeprogrammer.

Bidraget fra EFTA-landene i henhold til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, særlig artikel 82 og protokol 32, skal lægges til de under denne artikel opførte bevillinger. Til orientering afstedkommer disse beløb, som stammer fra EFTA-landenes bidrag, der er konteret under artikel 6 3 0 i oversigten over indtægter, og som er formålsbestemte indtægter, jf. finansforordningens artikel 21, stk. 2, litra e)-g), afsættelse af de tilsvarende bevillinger og anvendelse heraf inden for rammerne af bilaget om »Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde« til nærværende del af oversigten over udgifter i denne sektion, der udgør en integrerende del af det almindelige budget.

Retsgrundlag

Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1982/2006/EF af 18. december 2006 om Det Europæiske Fællesskabs syvende rammeprogram for forskning, teknologisk udvikling og demonstration (2007-2013) (EUT L 412 af 30.12.2006, s. 1).

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1906/2006 af 18. december 2006 om regler for virksomheders, forskningscentres og universiteters deltagelse i foranstaltninger under syvende rammeprogram og for formidling af forskningsresultater (2007-2013) (EUT L 391 af 30.12.2006, s. 1).

Rådets beslutning 2006/971/EF af 19. december 2006 om særprogrammet »Samarbejde«til gennemførelse af Det Europæiske Fællesskabs syvende rammeprogram for forskning, teknologisk udvikling og demonstration (2007-2013) (EUT L 400 af 30.12.2006, s. 86).

Kapitel 08 06 — Samarbejde — miljø (herunder klimaændringer)

Tal

Afsnit Kapitel Artikel Konto

Tekst

FR

Budget 2013

Forslag til ændringsbudget nr. 9/2013

Nyt beløb

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

08 06

Samarbejde — miljø (herunder klimaændringer)

08 06 01

Samarbejde — miljø (herunder klimaændringer)

1.1

336 619 726

280 421 301

2 804 213

336 619 726

283 225 514

08 06 02

Samarbejde — miljø — fællesforetagendet for brændselsceller og brint

1.1

3 951 000

2 671 697

3 951 000

2 671 697

Kapitel 08 06 — I alt

340 570 726

283 092 998

2 804 213

340 570 726

285 897 211

Artikel 08 06 01 — Samarbejde — miljø (herunder klimaændringer)

Tal

Budget 2013

Forslag til ændringsbudget nr. 9/2013

Nyt beløb

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

336 619 726

280 421 301

2 804 213

336 619 726

283 225 514

Anmærkninger

I det syvende rammeprogram gennemføres miljøforskning under temaet »Miljø (herunder klimaændringer)«. Målet er at fremme en bæredygtig forvaltning af det naturlige og det menneskeskabte miljø og dets ressourcer baseret på øget viden om samspillet mellem biosfæren, økosystemerne og menneskelige aktiviteter og på udvikling af nye teknologier, værktøjer og tjenester som udgangspunkt for en integreret tilgang til løsning af globale miljøproblemer. Hovedvægten vil blive lagt på forudsigelse af ændringer i klimasystemet, det økologiske system og jord- og havsystemet og på værktøjer og teknologier til overvågning, forebyggelse og afbødning af miljøbelastninger og ‑risici, herunder sundhedsrisici, og til bevaring af det naturlige og det menneskeskabte miljø.

Forskning inden for dette tema vil bidrage til gennemførelsen af internationale forpligtelser og initiativer, f.eks. i forbindelse med GEO (Global Earth Observation). Desuden vil der blive ydet støtte til forskning, som imødekommer behov i forbindelse med bestående og nye EU-retsakter og -politikker, de dertil hørende temastrategier og handlingsplanerne for miljøteknologi og miljø og sundhed. Forskningen skal også skabe teknologiske udviklinger, der kan forbedre europæiske virksomheders, især små og mellemstore virksomheders, position på markederne for bl.a. miljøteknologi.

Bidraget fra EFTA-landene i henhold til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, særlig artikel 82 og protokol 32, skal lægges til de under denne artikel opførte bevillinger. Til orientering afstedkommer disse beløb, som stammer fra EFTA-landenes bidrag, der er konteret under artikel 6 3 0 i oversigten over indtægter, og som er formålsbestemte indtægter, jf. finansforordningens artikel 21, stk. 2, litra e)-g), afsættelse af de tilsvarende bevillinger og anvendelse heraf inden for rammerne af bilaget om »Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde« til nærværende del af oversigten over udgifter i denne sektion, der udgør en integrerende del af det almindelige budget.

Retsgrundlag

Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1982/2006/EF af 18. december 2006 om Det Europæiske Fællesskabs syvende rammeprogram for forskning, teknologisk udvikling og demonstration (2007-2013) (EUT L 412 af 30.12.2006, s. 1).

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1906/2006 af 18. december 2006 om regler for virksomheders, forskningscentres og universiteters deltagelse i foranstaltninger under syvende rammeprogram og for formidling af forskningsresultater (2007-2013) (EUT L 391 af 30.12.2006, s. 1).

Rådets beslutning 2006/971/EF af 19. december 2006 om særprogrammet »Samarbejde« til gennemførelse af Det Europæiske Fællesskabs syvende rammeprogram for forskning, teknologisk udvikling og demonstration (2007-2013) (EUT L 400 af 30.12.2006, s. 86).

Kapitel 08 10 — Idéer

Tal

Afsnit Kapitel Artikel Konto

Tekst

FR

Budget 2013

Forslag til ændringsbudget nr. 9/2013

Nyt beløb

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

08 10

Idéer

08 10 01

Idéer

1.1

1 714 721 109

1 026 958 500

41 883 890

1 714 721 109

1 068 842 390

Kapitel 08 10 — I alt

1 714 721 109

1 026 958 500

41 883 890

1 714 721 109

1 068 842 390

Artikel 08 10 01 — Idéer

Tal

Budget 2013

Forslag til ændringsbudget nr. 9/2013

Nyt beløb

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

1 714 721 109

1 026 958 500

41 883 890

1 714 721 109

1 068 842 390

Anmærkninger

Det overordnede mål med aktiviteterne under særprogrammet »Idéer«, og gennem etableringen af Det Europæiske Forskningsråd, er at finde frem til de bedste forskerhold i Europa og stimulere »frontlinjeforskningen« ved at finansiere højrisikable, tværfaglige projekter, der udelukkende bedømmes på deres kvalitet, sådan som den vurderes af europæiske forskerkolleger på samme niveau, idet der særlig tilskyndes til oprettelse af netværk blandt forskergrupper i forskellige lande for at fremme udviklingen af et europæisk forskersamfund.

Bidraget fra EFTA-landene i henhold til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, særlig artikel 82 og protokol 32, skal lægges til de under denne artikel opførte bevillinger. Til orientering afstedkommer disse beløb, som stammer fra EFTA-landenes bidrag, der er konteret under artikel 6 3 0 i oversigten over indtægter, og som er formålsbestemte indtægter, jf. finansforordningens artikel 21, stk. 2, litra e)-g), afsættelse af de tilsvarende bevillinger og anvendelse heraf inden for rammerne af bilaget om »Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde« til nærværende del af oversigten over udgifter i denne sektion, der udgør en integrerende del af det almindelige budget.

Denne bevilling vil også at dække de udgifter, der svarer til de indtægter, der giver anledning til opførelse af supplerende bevillinger, og som hidrører fra tredjepart eller tredjeland (ikke-EØS), som deltager i aktioner inden for forskning og teknologisk udvikling.

I overensstemmelse med finansforordningens artikel 21 kan eventuelle indtægter, der opføres under konto 6 0 1 3, 6 0 1 5, 6 0 1 6, 6 0 3 1 og 6 0 3 3 i oversigten over indtægter, give anledning til åbning af supplerende bevillinger.

Retsgrundlag

Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1982/2006/EF af 18. december 2006 om Det Europæiske Fællesskabs syvende rammeprogram for forskning, teknologisk udvikling og demonstration (2007-2013) (EUT L 412 af 30.12.2006, s. 1).

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1906/2006 af 18. december 2006 om regler for virksomheders, forskningscentres og universiteters deltagelse i foranstaltninger under syvende rammeprogram og for formidling af forskningsresultater (2007-2013) (EUT L 391 af 30.12.2006, s. 1).

Rådets beslutning 2006/972/EF af 19. december 2006 om særprogrammet »Idéer« til gennemførelse af Det Europæiske Fællesskabs syvende rammeprogram for forskning, teknologisk udvikling og demonstration (2007-2013) (EUT L 400 af 30.12.2006, s. 243).

Kapitel 08 19 — Kapacitet — støtte til sammenhængende udvikling af forskningspolitikker

Tal

Afsnit Kapitel Artikel Konto

Tekst

FR

Budget 2013

Forslag til ændringsbudget nr. 9/2013

Nyt beløb

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

08 19

Kapacitet — støtte til sammenhængende udvikling af forskningspolitikker

08 19 01

Kapacitet — støtte til sammenhængende udvikling af forskningspolitikker

1.1

13 470 414

8 912 772

405 852

13 470 414

9 318 624

Kapitel 08 19 — I alt

13 470 414

8 912 772

405 852

13 470 414

9 318 624

Artikel 08 19 01 — Kapacitet — støtte til sammenhængende udvikling af forskningspolitikker

Tal

Budget 2013

Forslag til ændringsbudget nr. 9/2013

Nyt beløb

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

13 470 414

8 912 772

405 852

13 470 414

9 318 624

Anmærkninger

Et hovedmål for Europa 2020-strategien for vækst og beskæftigelse er at hæve investeringerne i forskning og udvikling til 3 % og at øge deres effektivitet. Tilrettelæggelsen af et sammenhængende sæt af politikker, der kan fremkalde offentlige og private investeringer, er således et hovedanliggende for myndighederne. Indsatsen under dette udgiftsområde vil støtte tilrettelæggelsen af effektive og sammenhængende forskningspolitikker på regionalt og nationalt plan samt på EU-plan ved at stille strukturerede oplysninger, indikatorer og analyser til rådighed og ved aktioner, der sigter mod at samordne forskningspolitikkerne, særlig ved anvendelse af den åbne koordineringsmetode på det forskningspolitiske område.

Bidraget fra EFTA-landene i henhold til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, særlig artikel 82 og protokol 32, skal lægges til de under denne artikel opførte bevillinger. Til orientering afstedkommer disse beløb, som stammer fra EFTA-landenes bidrag, der er konteret under artikel 6 3 0 i oversigten over indtægter, og som er formålsbestemte indtægter, jf. finansforordningens artikel 21, stk. 2, litra e)-g), afsættelse af de tilsvarende bevillinger og anvendelse heraf inden for rammerne af bilaget om »Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde« til nærværende del af oversigten over udgifter i denne sektion, der udgør en integrerende del af det almindelige budget.

Retsgrundlag

Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1982/2006/EF af 18. december 2006 om Det Europæiske Fællesskabs syvende rammeprogram for forskning, teknologisk udvikling og demonstration (2007-2013) (EUT L 412 af 30.12.2006, s. 1).

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1906/2006 af 18. december 2006 om regler for virksomheders, forskningscentres og universiteters deltagelse i foranstaltninger under syvende rammeprogram og for formidling af forskningsresultater (2007-2013) (EUT L 391 af 30.12.2006, s. 1).

Rådets beslutning 2006/974/EF af 19. december 2006 om særprogrammet »Kapacitet« til gennemførelse af Det Europæiske Fællesskabs syvende rammeprogram for forskning, teknologisk udvikling og demonstration (2007-2013) (EUT L 400 af 30.12.2006, s. 299).

Kapitel 08 20 — Euratom — fusionsenergi

Tal

Afsnit Kapitel Artikel Konto

Tekst

FR

Budget 2013

Forslag til ændringsbudget nr. 9/2013

Nyt beløb

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

08 20

Euratom — fusionsenergi

08 20 01

Euratom — fusionsenergi

1.1

72 163 290

78 549 779

72 163 290

78 549 779

08 20 02

Euratom — Det Europæiske Fællesforetagende for ITER og Fusionsenergiudvikling (Fusion for Energy)

1.1

865 510 000

494 812 495

-289 200 000

865 510 000

205 612 495

Kapitel 08 20 — I alt

937 673 290

573 362 274

-289 200 000

937 673 290

284 162 274

Artikel 08 20 02 — Euratom — Det Europæiske Fællesforetagende for ITER og Fusionsenergiudvikling (Fusion for Energy)

Tal

Budget 2013

Forslag til ændringsbudget nr. 9/2013

Nyt beløb

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

865 510 000

494 812 495

-289 200 000

865 510 000

205 612 495

Anmærkninger

Nuklear fusion giver udsigt til en ren og næsten uudtømmelig energikilde, og ITER er det afgørende næste skridt på vejen frem mod dette endelige mål. Derfor blev der oprettet en europæisk organisation for ITER og fusionsenergiudvikling i form af et fællesforetagende. Dette europæiske fællesforetagende for ITER og fusionsenergiudvikling (Fusion for Energy) har følgende opgaver:

a)  at levere Euratoms bidrag til Den Internationale Fusionsenergiorganisation for ITER

b)  at levere Euratoms bidrag til aktiviteterne under »den bredere strategi«, der udføres i samarbejde med Japan med henblik på hurtig realisering af fusionsenergi

c)  at gennemføre et program til forberedelse af opførelsen af en demonstrationsreaktor for fusionsenergi og dertil knyttede anlæg, herunder Det Internationale Fusionsmaterialebestrålingsanlæg (IFMIF).

Retsgrundlag

Rådets afgørelse af 25. september 2006 om Kommissionens indgåelse af aftalen om oprettelse af Den Internationale Fusionsenergiorganisation for ITER, der skal forestå den fælles gennemførelse af ITER-projektet, af ordningen for foreløbig anvendelse af aftalen om oprettelse af Den Internationale Fusionsenergiorganisation for ITER, der skal forestå den fælles gennemførelse af ITER-projektet, og af aftalen om privilegier og immuniteter for Den Internationale Fusionsenergiorganisation for ITER, der skal forestå den fælles gennemførelse af ITER-projektet.

Kommissionens beslutning 2006/943/Euratom af 17. november 2006 om foreløbig anvendelse af aftalen om oprettelse af Den Internationale Fusionsenergiorganisation for ITER, der skal forestå den fælles gennemførelse af ITER-projektet, og af aftalen om privilegier og immuniteter for Den Internationale Fusionsenergiorganisation for ITER, der skal forestå den fælles gennemførelse af ITER-projektet (EUT L 358 af 16.12.2006, s. 60).

Rådets afgørelse 2006/970/Euratom af 18. december 2006 om Det Europæiske Atomenergifællesskabs (Euratoms) syvende rammeprogram for forskning og uddannelse på det nukleare område (2007-2011) (EUT L 400 af 30.12.2006, s. 60).

Rådets forordning (Euratom) nr. 1908/2006 af 19. december 2006 om regler for virksomheders, forskningscentres og universiteters deltagelse i foranstaltninger under Det Europæiske Atomenergifællesskabs syvende rammeprogram og for formidling af forskningsresultater (2007-2011) (EUT L 400 af 30.12.2006, s. 1).

Rådets beslutning 2006/976/Euratom af 19. december 2006 om særprogrammet til gennemførelse af Det Europæiske Atomenergifællesskabs (Euratoms) syvende rammeprogram for forskning og uddannelse på det nukleare område (2007-2011) (EUT L 400 af 30.12.2006, s. 404).

Rådets beslutning 2007/198/Euratom af 27. marts 2007 om oprettelse af et europæisk fællesforetagende for ITER og fusionsenergiudvikling og om tilståelse af fordele til det (EUT L 90 af 30.3.2007, s. 58).

Rådets afgørelse 2012/93/Euratom af 19. december 2011 om Det Europæiske Atomenergifællesskabs rammeprogram for forskning og uddannelse på det nukleare område (2012-2013) (EUT L 47 af 18.2.2012, s. 25).

Rådets forordning (Euratom) nr. 139/2012 af 19. december 2011 om regler for virksomheders, forskningscentres og universiteters deltagelse i indirekte aktioner under Det Europæiske Atomenergifællesskabs rammeprogram og for formidling af forskningsresultater (2012-2013) (EUT L 47 af 18.2.2012, s. 1).

Rådets afgørelse 2012/94/Euratom af 19. december 2011 om særprogrammet for gennemførelse af indirekte aktioner under Det Europæiske Atomenergifællesskabs rammeprogram for forskning og uddannelse på det nukleare område (2012-2013) (EUT L 47 af 18.2.2012, s. 33).

Afsnit 09 — kommunikationsnet, Indhold og Teknologi

Tal

Afsnit Kapitel

Tekst

FR

Budget 2013

Forslag til ændringsbudget nr. 9/2013

Nyt beløb

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

09 01

Administrative udgifter vedrørende politikområdet kommunikationsnet, indhold og teknologi

127 323 333

127 323 333

127 323 333

127 323 333

09 02

Lovgrundlaget for den digitale dagsorden

18 137 969

25 484 774

18 137 969

25 484 774

40 02 41

391 985

18 529 954

391 985

25 876 759

391 985

18 529 954

391 985

25 876 759

09 03

Udbredelse af informations- og kommunikationsteknologi

1

144 265 000

132 209 900

144 265 000

132 209 900

09 04

Samarbejde — informations- og kommunikationsteknologi (Ikt)

1

1 483 700 335

1 168 738 402

40 812 681

1 483 700 335

1 209 551 083

09 05

Kapacitet — Forskningsinfrastruktur

1

37 403 000

53 948 802

37 403 000

53 948 802

Afsnit 09 — I alt

1 810 829 637

1 507 705 211

40 812 681

1 810 829 637

1 548 517 892

40 01 40, 40 02 41

I alt + reserve

391 985

1 811 221 622

391 985

1 508 097 196

391 985

1 811 221 622

391 985

1 548 909 877

Kapitel 09 04 — Samarbejde — informations- og kommunikationsteknologi (Ikt)

Tal

Afsnit Kapitel Artikel Konto

Tekst

FR

Budget 2013

Forslag til ændringsbudget nr. 9/2013

Nyt beløb

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

09 04

Samarbejde — informations- og kommunikationsteknologi (Ikt)

09 04 01

Støtte til forskningssamarbejde på området informations- og kommunikationsteknologi (Ikt — Samarbejde)

09 04 01 01

Støtte til forskningssamarbejde på området informations- og kommunikationsteknologi (Ikt — Samarbejde)

1.1

1 307 359 400

1 102 379 643

40 812 681

1 307 359 400

1 143 192 324

09 04 01 02

Samarbejde — informations- og kommunikationsteknologi — fællesforetagendet Artemis

1.1

65 000 000

19 016 953

65 000 000

19 016 953

09 04 01 03

Samarbejde — informations- og kommunikationsteknologi — støtteudgifter til fællesforetagendet Artemis

1.1

911 793

901 234

911 793

901 234

09 04 01 04

Samarbejde — informations- og kommunikationsteknologi — fællesforetagendet Eniac

1.1

110 000 000

35 143 790

110 000 000

35 143 790

09 04 01 05

Samarbejde — informations- og kommunikationsteknologi — støtteudgifter til fællesforetagendet Eniac

1.1

429 142

424 172

429 142

424 172

Artikel 09 04 01 — Tilsammen

1 483 700 335

1 157 865 792

40 812 681

1 483 700 335

1 198 678 473

09 04 02

Bevillinger hidrørende fra tredjeparters (ikke fra Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde) deltagelse i forskning og teknologisk udvikling

1.1

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

09 04 03

Afslutning af tidligere EF-rammeprogrammer (før 2007)

1.1

10 872 610

10 872 610

Kapitel 09 04 — I alt

1 483 700 335

1 168 738 402

40 812 681

1 483 700 335

1 209 551 083

Artikel 09 04 01 — Støtte til forskningssamarbejde på området informations- og kommunikationsteknologi (Ikt — Samarbejde)

Konto 09 04 01 01 — Støtte til forskningssamarbejde på området informations- og kommunikationsteknologi (Ikt — Samarbejde)

Tal

Budget 2013

Forslag til ændringsbudget nr. 9/2013

Nyt beløb

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

1 307 359 400

1 102 379 643

40 812 681

1 307 359 400

1 143 192 324

Anmærkninger

Målet med Det Europæiske Fællesskabs syvende rammeprogram for forskning, teknologisk udvikling og demonstration (2007-2013) og temaet »informations- og kommunikationsteknologi« under særprogrammet »Samarbejde« er at forbedre den europæiske industris konkurrenceevne og sætte Europa i stand til at beherske og forme den fremtidige udvikling af informations- og kommunikationsteknologi i overensstemmelse med en langsigtet europæisk ikt-strategi, så samfundets og økonomiens behov kan blive opfyldt og europæiske standarder kan være med til at forme den globale ikt-udvikling snarere end at bliver overhalet af andre voksende globale markeder.

Aktiviteterne skal styrke Europas videnskabelige og teknologiske grundlag og sikre dets førerposition på verdensplan inden for ikt, sætte gang i innovation gennem brug af ikt og sikre, at fremskridt på ikt-området hurtigt omsættes til fordele for Europas borgere, virksomheder, industri og myndigheder.

Strategisk forskning under ikt-temaet er centreret omkring nogle nøgleteknologiområder, sikrer fuld integrering af teknologierne og bevirker øget viden om og midler til at udvikle en lang række innovative ikt-applikationer.

Aktiviteterne fungerer som løftestang for industrielle og teknologiske fremskridt i ikt-sektoren og giver vigtige ikt-intensive sektorer et konkurrencemæssigt forspring dels gennem innovative ikt-baserede produkter og tjenester med høj værditilvækst, dels gennem nye processer eller effektivisering af de organisatoriske processer i såvel virksomheder som offentlige forvaltninger. Også andre EU-politikker vil blive understøttet af forskning i forbindelse med dette tema gennem mobilisering af ikt for at imødekomme offentlighedens og samfundets behov.

Aktiviteterne omfatter samarbejde og udveksling af bedste praksis med henblik på at opstille fælles standarder for Unionen, som er kompatible med eller sætter globale standarder, etablering af netværk og initiativer til koordinering af nationale programmer. Denne bevilling skal også dække udgifter til uafhængige eksperter, der yder bistand til evaluering af forslag og gennemgang af projekter, udgifter til arrangementer, møder, konferencer, workshopper og seminarer, som er af europæisk interesse, og som arrangeres af Kommissionen, udgifter til undersøgelser, analyser og evalueringer, udgifter til tilsyn med og evaluering af særprogrammerne og rammeprogrammerne og udgifter til opfølgning af programmerne og resultatformidling, herunder foranstaltninger under de foregående rammeprogrammer.

Bidraget fra EFTA-landene i henhold til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, særlig artikel 82 og protokol 32, skal lægges til de under denne konto opførte bevillinger. Til orientering afstedkommer disse beløb, som stammer fra EFTA-landenes bidrag, der er konteret under artikel 6 3 0 i oversigten over indtægter, og som er formålsbestemte indtægter, jf. finansforordningens artikel 21, stk. 2, litra e)-g), afsættelse af de tilsvarende bevillinger og anvendelse heraf inden for rammerne af bilaget om »Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde« til nærværende del af oversigten over udgifter i denne sektion, der udgør en integrerende del af det almindelige budget.

En del af denne bevilling skal fremme fælles tilgange til vigtige globale udfordringer, såsom en ikt-strategi, der ikke alene kan konkurrere med hastigt voksende ikt-markeder f.eks. i Asien, men som også kan sætte standarder for den globale ikt-politik til fordel for europæiske værdier ved at samle ressourcer og fremme udvekslingen af bedste praksis til fremme af forskning, udvikling og innovation inden for ikt. Foranstaltninger vil have til formål at gøre det internationale samfunds aktiviteter mere effektive og vil supplere eksisterende mekanismer og succesrige samarbejdsrelationer. Bevillingerne vil blive anvendt til at finansiere innovative tiltag mellem europæiske lande og tredjelande. Omfanget af sådanne tiltag er for omfattende til at kunne klares af et enkelt land, og vil være til gavn for både Unionen og dens partnere i forberedelsen af deres ledende rolle inden for udformningen af fremtidige ikt-standarder. Ved gennemførelsen af denne foranstaltning sikrer Kommissionen en ligelig fordeling af midler. Det vil også bidrage til at motivere aktører på globalt plan til at engagere sig i forskningspartnerskaber for at fremme innovation på ikt-området.

Retsgrundlag

Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1982/2006/EF af 18. december 2006 om Det Europæiske Fællesskabs syvende rammeprogram for forskning, teknologisk udvikling og demonstration (2007-2013) (EUT L 412 af 30.12.2006, s. 1).

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1906/2006 af 18. december 2006 om regler for virksomheders, forskningscentres og universiteters deltagelse i foranstaltninger under syvende rammeprogram og for formidling af forskningsresultater (2007-2013) (EUT L 391 af 30.12.2006, s. 1).

Rådets beslutning 2006/971/EF af 19. december 2006 om særprogrammet »Samarbejde« til gennemførelse af Det Europæiske Fællesskabs syvende rammeprogram for forskning, teknologisk udvikling og demonstration (2007-2013) (EUT L 400 af 30.12.2006, s. 86).

Afsnit 10 — Direkte forskning

Tal

Afsnit Kapitel

Tekst

FR

Budget 2013

Forslag til ændringsbudget nr. 9/2013

Nyt beløb

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

10 01

Administrative udgifter vedrørende politikområdet direkte forskning

1

350 080 000

350 080 000

350 080 000

350 080 000

10 02

Direkte finansieret forskning, aktionsbevillinger — syvende rammeprogram (2007-2013) — EU

1

33 089 156

30 721 154

33 089 156

30 721 154

10 03

Direkte finansieret forskning, aktionsbevillinger — Syvende rammeprogram (2007-2011 og 2012-2013) — Euratom

1

10 250 000

9 314 301

405 852

10 250 000

9 720 153

10 04

Afslutning af tidligere rammeprogrammer og andre aktiviteter

1

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

10 05

Den nukleare fortidsbyrde efter Det Fælles Forskningscenters nukleare aktiviteter i henhold til Euratom-traktaten

1

30 900 000

29 204 688

30 900 000

29 204 688

Afsnit 10 — I alt

424 319 156

419 320 143

405 852

424 319 156

419 725 995

Anmærkninger

Disse anmærkninger er relevante for alle budgetposter vedrørende politikområdet direkte forskning (dog ikke kapitel 10 05).

Bevillingerne under dette afsnit dækker ikke kun udgifterne til interventioner og vedtægtspersonale, men også øvrige personaleomkostninger, udgifterne til virksomhedskontrakter, infrastrukturudgifterne, informations- og publikationsudgifterne og andre driftsudgifter som følge af forsknings- og udviklingsaktioner, herunder sonderende forskning.

I overensstemmelse med finansforordningens artikel 21 kan eventuelle indtægter, der opføres under konto 6 2 2 4 og 6 2 2 5 i oversigten over indtægter, give anledning til åbning af supplerende bevillinger.

Diverse indtægter kan opføres som supplerende bevillinger, der alt efter deres bestemmelse anvendes under et af følgende kapitler 10 02, 10 03 eller 10 04 eller artikel 10 01 05.

Indtægter fra bidrag fra kandidatlande og i givet fald potentielle kandidatlande på Vestbalkan, der deltager i EU-programmerne, som opføres under konto 6 0 3 1 i oversigten over indtægter, kan give anledning til, at der opføres supplerende bevillinger, i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 2, litra e)-g).

Det forventes, at en række tredjelande eller organisationer i tredjelande deltager i visse af disse aktioner som led i det europæiske samarbejde inden for videnskabelig og teknisk forskning. Et eventuelt finansielt bidrag opføres under konto 6 0 1 3 i oversigten over indtægter og kan give anledning til opførelse af supplerende bevillinger i overensstemmelse med finansforordningens artikel 21.

De supplerende bevillinger opføres under artikel 10 02 02 og 10 03 02.

Bevillinger under dette afsnit dækker omkostningerne til det tjenstgørende personale i de finansielle og administrative afdelinger i Det Fælles Forskningscenter og deres behov for støttebevillinger (ca. 15 % af omkostningerne).

Kapitel 10 03 — Direkte finansieret forskning, aktionsbevillinger — Syvende rammeprogram (2007-2011 og 2012-2013) — Euratom

Tal

Afsnit Kapitel Artikel Konto

Tekst

FR

Budget 2013

Forslag til ændringsbudget nr. 9/2013

Nyt beløb

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

10 03

Direkte finansieret forskning, aktionsbevillinger — Syvende rammeprogram (2007-2011 og 2012-2013) — Euratom

10 03 01

Det Fælles Forskningscenters (JRC) nukleare aktiviteter

1.1

10 250 000

9 314 301

405 852

10 250 000

9 720 153

10 03 02

Bevillinger hidrørende fra tredjeparters (ikke fra Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde) deltagelse i forskning og teknologisk udvikling

1.1

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Kapitel 10 03 — I alt

10 250 000

9 314 301

405 852

10 250 000

9 720 153

Artikel 10 03 01 — Det Fælles Forskningscenters (JRC) nukleare aktiviteter

Tal

Budget 2013

Forslag til ændringsbudget nr. 9/2013

Nyt beløb

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

10 250 000

9 314 301

405 852

10 250 000

9 720 153

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække Det Fælles Forskningscenters arbejde inden for teknisk-videnskabelig støtte og forskningsaktiviteter i henhold til det nukleare særprograms bestemmelser inden for følgende områder:

—  håndtering af nukleart affald, miljøpåvirkninger og grundviden og forskning vedrørende nedlukning

—  nuklear sikkerhed

—  nuklear sikkerhedskontrol.

Den dækker de aktiviteter, som er nødvendige til gennemførelse af sikkerhedskontrol, jf. kapitel 7 i afsnit II i Euratom-traktaten, og de forpligtelser, som ikke-spredningstraktaten afføder, samt gennemførelse af Kommissionens program for støtte til Den Internationale Atomenergiorganisation.

Den dækker de specifikke udgifter vedrørende de pågældende forsknings- og støtteaktiviteter (anskaffelser af enhver art og kontrakter). Heri indgår udgifter til forskningsinfrastruktur til de pågældende projekter.

Den skal også dække udgifter af enhver art til forskningsaktiviteter i forbindelse med aktiviteter under denne artikel, der udføres af Det Fælles Forskningscenter som led i centrets deltagelse i indirekte aktioner på konkurrencevilkår.

I overensstemmelse med finansforordningens artikel 21og artikel 183, stk. 2, kan eventuelle indtægter, der opføres under konto 6 2 2 3 og 6 2 2 6 i oversigten over indtægter, give anledning til opførelse af supplerende bevillinger.

Retsgrundlag

Rådets afgørelse 2006/970/Euratom af 18. december 2006 om Det Europæiske Atomenergifællesskabs (Euratoms) syvende rammeprogram for forskning og uddannelse på det nukleare område (2007-2011) (EUT L 400 af 30.12.2006, s. 60).

Rådets beslutning 2006/977/Euratom af 19. december 2006 om særprogrammet for Det Fælles Forskningscenters gennemførelse af direkte aktioner under Det Europæiske Atomenergifællesskabs (Euratoms) syvende rammeprogram for forskning og uddannelse på det nukleare område (2007-2011) (EUT L 400 af 30.12.2006, s. 434).

Rådets forordning (Euratom) nr. 1908/2006 af 19. december 2006 om regler for virksomheders, forskningscentres og universiteters deltagelse i foranstaltninger under Det Europæiske Atomenergifællesskabs syvende rammeprogram og for formidling af forskningsresultater (2007-2011) (EUT L 400 af 30.12.2006, s. 1).

Rådets afgørelse 2012/93/Euratom af 19. december 2011 om Det Europæiske Atomenergifællesskabs rammeprogram for forskning og uddannelse på det nukleare område (2012-2013) (EUT L 47 af 18.2.2012, s. 25).

Rådets forordning (Euratom) nr. 139/2012 af 19. december 2011 om regler for virksomheders, forskningscentres og universiteters deltagelse i indirekte aktioner under Det Europæiske Atomenergifællesskabs rammeprogram og for formidling af forskningsresultater (2012-2013) (EUT L 47 af 18.2.2012, s. 1).

Rådets afgørelse 2012/95/Euratom af 19. december 2011 om særprogrammet for Det Fælles Forskningscenters gennemførelse af direkte aktioner under Det Europæiske Atomenergifællesskabs rammeprogram for forskning og uddannelse på det nukleare område (2012-2013) (EUT L 47 af 18.2.2012, s. 40).

Afsnit 13 — Regionalpolitik

Tal

Afsnit Kapitel

Tekst

FR

Budget 2013

Forslag til ændringsbudget nr. 9/2013

Nyt beløb

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

13 01

Administrative udgifter vedrørende politikområdet regionalpolitik

88 792 579

88 792 579

88 792 579

88 792 579

13 03

Den Europæiske Fond for Regionaludvikling og andre regionale foranstaltninger

1

30 639 878 699

31 410 089 436

30 639 878 699

31 410 089 436

13 04

Samhørighedsfonden

1

12 499 800 000

11 414 497 449

12 499 800 000

11 414 497 449

13 05

Førtiltrædelsesforanstaltninger i tilknytning til strukturpolitikkerne

549 770 452

489 688 705

-78 987 754

549 770 452

410 700 951

13 06

Solidaritetsfonden

14 607 942

14 607 942

400 519 089

250 519 089

415 127 031

265 127 031

Afsnit 13 — I alt

43 792 849 672

43 417 676 111

400 519 089

171 531 335

44 193 368 761

43 589 207 446

Kapitel 13 05 — Førtiltrædelsesforanstaltninger i tilknytning til strukturpolitikkerne

Tal

Afsnit Kapitel Artikel Konto

Tekst

FR

Budget 2013

Forslag til ændringsbudget nr. 9/2013

Nyt beløb

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

13 05

Førtiltrædelsesforanstaltninger i tilknytning til strukturpolitikkerne

13 05 01

Strukturpolitisk førtiltrædelsesinstrument (Ispa) — afslutning af tidligere projekter (2000-2006)

13 05 01 01

Strukturpolitisk førtiltrædelsesinstrument (Ispa) — afslutning af tidligere projekter (2000-2006)

4

p.m.

232 278 493

-78 987 754

p.m.

153 290 739

13 05 01 02

Strukturpolitisk førtiltrædelsesinstrument — indstilling af førtiltrædelsesbistanden vedrørende otte ansøgerlande

4

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Artikel 13 05 01 — Tilsammen

p.m.

232 278 493

-78 987 754

p.m.

153 290 739

13 05 02

Instrument til førtiltrædelsesbistand (Ipa) — komponent til regional udvikling

4

462 000 000

172 734 477

462 000 000

172 734 477

13 05 03

Instrument til førtiltrædelsesbistand (Ipa) — komponent til grænseoverskridende samarbejde

13 05 03 01

Grænseoverskridende samarbejde — bidrag fra underudgiftsområde 1 b

1.2

51 491 401

50 000 000

51 491 401

50 000 000

13 05 03 02

Grænseoverskridende samarbejde og kandidatlandes/potentielle kandidatlandes deltagelse i strukturfondsfinansierede transnationale og interregionale samarbejdsprogrammer — bidrag fra udgiftsområde 4

4

36 279 051

34 675 735

36 279 051

34 675 735

Artikel 13 05 03 — Tilsammen

87 770 452

84 675 735

87 770 452

84 675 735

Kapitel 13 05 — I alt

549 770 452

489 688 705

-78 987 754

549 770 452

410 700 951

Artikel 13 05 01 — Strukturpolitisk førtiltrædelsesinstrument (Ispa) — afslutning af tidligere projekter (2000-2006)

Anmærkninger

Førtiltrædelsesinstrumentet på strukturområdet (Ispa) havde til hensigt at yde støtte til de central- og østeuropæiske kandidatlandes tiltrædelse af Unionen. Ispa blev anvendt til at hjælpe modtagerlandene med at overholde gældende EU-ret på miljø- og transportområdet.

Konto 13 05 01 01 — Strukturpolitisk førtiltrædelsesinstrument (Ispa) — afslutning af tidligere projekter (2000-2006)

Tal

Budget 2013

Forslag til ændringsbudget nr. 9/2013

Nyt beløb

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

p.m.

232 278 493

-78 987 754

p.m.

153 290 739

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække støtten fra Ispa samt den tekniske bistand, der leveres uden for Kommissionen med henblik på støttens gennemførelse i de central- og østeuropæiske kandidatlande.

Denne konto kan ikke anvendes til finansiering af administrative udgifter, uanset hvem støtten går til.

Retsgrundlag

Rådets forordning (EF) nr. 1266/1999 af 21. juni 1999 om samordning af støtten til ansøgerlandene som led i førtiltrædelsesstrategien (EFT L 161 af 26.6.1999, s. 68).

Rådets forordning (EF) nr. 1267/1999 af 21. juni 1999 om oprettelse af et strukturpolitisk førtiltrædelsesinstrument (EFT L 161 af 26.6.1999, s. 73).

Rådets forordning (EF) nr. 2257/2004 af 20. december 2004 om ændring af forordning (EØF) nr. 3906/89, (EF) nr. 1267/1999, (EF) nr. 1268/1999 og (EF) nr. 2666/2000 for at tage hensyn til Kroatiens status som kandidatland (EUT L 389 af 30.12.2004, s. 1).

Kapitel 13 06 — Solidaritetsfonden

Tal

Afsnit Kapitel Artikel Konto

Tekst

FR

Budget 2013

Forslag til ændringsbudget nr. 9/2013

Nyt beløb

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

13 06

Solidaritetsfonden

13 06 01

Den Europæiske Unions Solidaritetsfond — medlemsstaterne

3.2

14 607 942

14 607 942

400 519 089

250 519 089

415 127 031

265 127 031

13 06 02

Den Europæiske Unions Solidaritetsfond — lande, som har indledt tiltrædelsesforhandlinger

4

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Kapitel 13 06 — I alt

14 607 942

14 607 942

400 519 089

250 519 089

415 127 031

265 127 031

Artikel 13 06 01 — Den Europæiske Unions Solidaritetsfond — medlemsstaterne

Tal

Budget 2013

Forslag til ændringsbudget nr. 9/2013

Nyt beløb

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

14 607 942

14 607 942

400 519 089

250 519 089

415 127 031

265 127 031

Anmærkninger

Under denne artikel opføres de bevillinger, der følger af anvendelsen af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond i tilfælde af større katastrofer i medlemsstaterne. Bistand bør først og fremmest ydes i forbindelse med naturkatastrofer, men kan ligeledes ydes i tilfælde af en nødsituation i de pågældende medlemsstater, hvor der fastsættes en frist for anvendelsen af den økonomiske bistand, og hvor der fastlægges bestemmelser om, at modtagerlandene skal forelægge dokumentation for anvendelsen af den hjælp, de modtager. Allerede modtaget bistand, som efterfølgende dækkes af tredjepart inden for rammerne af »forureneren betaler«-princippet, for eksempel, eller som overstiger den endelige opgørelse af skaderne, bør betales tilbage.

Der vil blive truffet afgørelse om tildeling af bevillingerne i et ændringsbudget, der kun har til formål at anvende midler fra Den Europæiske Unions Solidaritetsfond.

Retsgrundlag

Rådets forordning (EF) nr. 2012/2002 af 11. november 2002 om oprettelse af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond (EFT L 311 af 14.11.2002, s. 3).

Referenceretsakter

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond, forelagt af Kommissionen den 6. april 2005 (COM(2005)0108).

Interinstitutionel aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning (EUT C 139 af 14.6.2006, s. 1).

Afsnit 15 — Uddannelse og kultur

Tal

Afsnit Kapitel

Tekst

FR

Budget 2013

Forslag til ændringsbudget nr. 9/2013

Nyt beløb

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

15 01

Administrative udgifter vedrørende politikområdet uddannelse og kultur

123 603 923

123 603 923

123 603 923

123 603 923

15 02

Livslang læring, herunder flersprogethed

1 417 215 664

1 379 114 216

1 417 215 664

1 379 114 216

15 04

Udvikling af det kulturelle og audiovisuelle samarbejde i Europa

175 715 000

159 896 411

175 715 000

159 896 411

15 05

Fremme af samarbejde vedrørende ungdom og sport

3

149 539 000

130 166 227

149 539 000

130 166 227

15 07

Mennesker — Program for mobilitet blandt forskere

1

963 502 000

771 774 900

63 312 858

963 502 000

835 087 758

Afsnit 15 — I alt

2 829 575 587

2 564 555 677

63 312 858

2 829 575 587

2 627 868 535

Kapitel 15 07 — Mennesker — Program for mobilitet blandt forskere

Tal

Afsnit Kapitel Artikel Konto

Tekst

FR

Budget 2013

Forslag til ændringsbudget nr. 9/2013

Nyt beløb

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

15 07

Mennesker — Program for mobilitet blandt forskere

15 07 77

Mennesker

1.1

963 502 000

771 275 000

63 312 858

963 502 000

834 587 858

15 07 78

Bevillinger hidrørende fra tredjeparters (ikke fra Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde) deltagelse i forskning og teknologisk udvikling

1.1

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

15 07 79

Pilotprojekt — Videnpartnerskaber

1.1

p.m.

499 900

p.m.

499 900

Kapitel 15 07 — I alt

963 502 000

771 774 900

63 312 858

963 502 000

835 087 758

Artikel 15 07 77 — Mennesker

Tal

Budget 2013

Forslag til ændringsbudget nr. 9/2013

Nyt beløb

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

963 502 000

771 275 000

63 312 858

963 502 000

834 587 858

Anmærkninger

Det er vigtigt at gøre Europa mere attraktivt for forskere for at øge kapaciteten og forbedre præstationerne inden for forskning og teknologisk udvikling og samtidig konsolidere og videreudvikle det europæiske forskningsrum. I betragtning af den stigende konkurrence på verdensplan er det nødvendigt at skabe et åbent og konkurrencedygtigt europæisk arbejdsmarked for forskere med et bredt udvalg af attraktive karriereudsigter.

Merværdien af den støtte, der ydes under særprogrammet »Mennesker« (som gennemføres ved Marie Curie-foranstaltninger, »forskernatten« og Euraxess-initiativet), ligger i en øget mobilitet, på tværs af grænser, fag og sektorer, for forskere som drivkraft i den europæiske innovation. Marie Curie-foranstaltninger fremmer endvidere samarbejde mellem uddannelse, forskning og erhvervsliv fra forskellige lande, for så vidt angår uddannelse og karriereudvikling for forskere, med henblik på at udvikle deres færdigheder og forberede dem på fremtidens arbejdsopgaver. Marie Curie-foranstaltningerne styrker et snævrere samarbejde mellem uddannelse og erhvervsliv for at øge udvekslingen af viden og forbedre ph.d-uddannelsen, der tilpasses erhvervslivets behov. Ved at fremme ansættelsesvilkårene i overensstemmelse med det europæiske charter og adfærdskodeksen for forskere bidrager disse tiltag til at gøre en forskerkarriere i Europa mere attraktiv.

Bidraget fra EFTA-landene i henhold til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, særlig artikel 82 og protokol 32, skal lægges til de under denne artikel opførte bevillinger. Til orientering afstedkommer disse beløb, som stammer fra EFTA-landenes bidrag, der er konteret under artikel 6 3 0 i oversigten over indtægter, og som er formålsbestemte indtægter, jf. finansforordningens artikel 21, stk. 2, litra e)-g), opførelse af de tilsvarende bevillinger og anvendelse heraf inden for rammerne af EØS-bilaget til nærværende del af oversigten over udgifter i denne sektion, der udgør en integrerende del af det almindelige budget.

Denne bevilling vil også dække de udgifter, der svarer til de indtægter, der giver anledning til opførelse af supplerende bevillinger, og som hidrører fra tredjepart eller tredjeland (ikke-EØS), som deltager i aktioner inden for forskning og teknologisk udvikling.

Eventuelle indtægter, der opføres under konto 6 0 1 3, 6 0 1 5, 6 0 1 6, 6 0 3 1 og 6 0 3 3 i oversigten over indtægter, kan give anledning til opførelse af supplerende bevillinger, jf. finansforordningens artikel 21.

Retsgrundlag

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1906/2006 af 18. december 2006 om regler for virksomheders, forskningscentres og universiteters deltagelse i foranstaltninger under syvende rammeprogram og for formidling af forskningsresultater (2007-2013) (EUT L 391 af 30.12.2006, s. 1).

Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1982/2006/EF af 18. december 2006 om Det Europæiske Fællesskabs syvende rammeprogram for forskning, teknologisk udvikling og demonstration (2007-2013) (EUT L 412 af 30.12.2006, s. 1).

Rådets beslutning 2006/973/EF af 19. december 2006 om særprogrammet Mennesker til gennemførelse af Det Europæiske Fællesskabs syvende rammeprogram for forskning, teknologisk udvikling og demonstration (2007-2013) (EUT L 400 af 30.12.2006, s. 270).

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik