Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2013/2257(BUD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A7-0390/2013

Predložena besedila :

A7-0390/2013

Razprave :

Glasovanja :

PV 20/11/2013 - 8.3
CRE 20/11/2013 - 8.3
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P7_TA(2013)0474

Sprejeta besedila
PDF 1083kWORD 701k
Sreda, 20. november 2013 - Strasbourg
Sprememba proračuna št. 9/2013: uporaba Solidarnostnega sklada EU za Romunijo (suša in gozdni požari v letu 2012) ter za Nemčijo, Avstrijo in Češko Republiko (poplave v maju in juniju 2013)
P7_TA(2013)0474A7-0390/2013
Resolucija
 Priloga

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 20. novembra 2013 o stališču Sveta o predlogu spremembe proračuna Evropske unije št. 9/2013 za proračunsko leto 2013, oddelek III – Komisija (14872/2013 – C7-0388/2013 – 2013/2257(BUD))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju člena 314 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU) in člena 106a Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(1), zlasti člena 41,

–  ob upoštevanju splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2013, ki je bil dokončno sprejet 12. decembra 2012(2),

–  ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju(3) (v nadaljevanju: „medinstitucionalni sporazum“),

–  ob upoštevanju predloga spremembe proračuna št. 9/2013, ki ga je Komisija sprejela 3. oktobra 2013 (COM(2013)0691),

–  ob upoštevanju stališča o predlogu spremembe proračuna št. 9/2013, ki ga je Svet sprejel 30. oktobra 2013 (14872/2013 – C7-0388/2013),

–  ob upoštevanju skupnih sklepov, ki jih je spravni odbor potrdil 12. novembra 2013(4),

–  ob upoštevanju člena 75b Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračun (A7-0390/2013),

A.  ker se predlog spremembe proračuna št. 9 za leto 2013 nanaša na uporabo Solidarnostnega sklada EU v znesku 400,5 milijona EUR v obveznostih in plačilih, ki bo porabljen za odpravo škode, ki so jo poleti 2012 povzročili poplave in gozdni požari v Romuniji, in škode, ki je nastala v poplavah v Nemčiji, Avstriji in Češki republiki maja in junija 2013,

B.  ker je namen predloga spremembe proračuna št. 9/2013 ta, da se proračunska prilagoditev uradno vključi v proračun za leto 2013,

1.  je seznanjen s predlogom spremembe proračuna št. 9/2013, kot ga je predložila Komisija;

2.  poziva Svet, naj svojih stališč po členu 314(3) PDEU v prihodnje ne vlaga več v obliki pravnih aktov (sklep), ker je to v nasprotju s členom 314 PDEU, kot je pojasnilo Sodišče Evropske unije v sodbi z dne 17. septembra 2013 v zadevi C-77/11 (Svet proti Parlamentu); opominja, da je stališče v skladu s členom 314(3) PDEU pripravljalni ukrep, ki začne veljati z dnevom sprejetja; poudarja, da bo zavrnil in prezrl vse določbe, s katerimi bo skušal Svet veljavnost svojih stališč v proračunskem postopku pogojevati s tem, da Parlament predhodno odobri drugačen proračun, spremembe proračuna ali zakonodajne akte;

3.  obžaluje stališče Sveta o predlogu spremembe proračuna št. 9/2013, saj predlog Komisije spreminja tako, da se bi sredstva, ki bodo izplačana iz sklada, v celoti financirala iz proračunskih vrstic, v katerih naj bi bilo izvrševanje konec leta 2013 nezadostno in ki jih je Komisija opredelila v predlogu skupne prerazporeditve za leto 2013 (DEC 26/2013);

4.  pozdravlja dogovor, dosežen 12. novembra 2013 v spravnem odboru, saj bo v letu 2013 s prerazporeditvami omogočil uporabo 250,5 milijona EUR v obliki plačil, v letu 2014 pa zagotovil 150 milijonov EUR dodatnih sredstev; z zadovoljstvom ugotavlja, da bo to omogočilo financiranje potreb na področju raziskav, opredeljenih v sklopu skupne prerazporeditve v višini 200 milijonov EUR, tako da bo mogoče še letos podpisati več novih raziskovalnih pogodb;

5.  vseeno poudarja, da vztraja pri načelnem stališču, da bi bilo treba za posebne instrumente, kot je Solidarnostni sklad EU, v proračunu predvideti dodatna sredstva, ki ne bodo upoštevana v zgornjih mejah večletnega finančnega okvira, in da ne podpira enostranske izjave Sveta o sredstvih za plačila, priložene skupnim sklepom o proračunu za leto 2014;

6.  zato stališče Sveta spreminja, kot sledi:

(v milijonih EUR)

Proračunska vrstica

Opis

Obveznosti

Plačila

06 06 02 03

Skupno podjetje SESAR

12,458

08 02 02

Sodelovanje – Zdravje – Skupno podjetje za pobudo za inovativna zdravila

17,981

08 04 01

Sodelovanje – Nanoznanosti, nanotehnologije, materiali in nove proizvodne tehnologije

19,936

08 06 01

Sodelovanje – Okolje (vključno s podnebnimi spremembami)

2,804

08 10 01

Zamisli

41,884

08 19 01

Zmogljivosti – Podpora za skladen razvoj raziskovalnih politik

0,406

09 04 01 01

Podpora sodelovanju v raziskavah na področju informacijskih in komunikacijskih tehnologij (IKT – Sodelovanje)

40,813

10 03 01

Dejavnosti Skupnega raziskovalnega središča (SRS) na jedrskem področju

0,406

15 07 77

Ljudje

63,313

13 06 01

Solidarnostni sklad Evropske unije – Države članice

–  150,000

01 03 02

Makrofinančna pomoč

–  10,000

04 05 01

Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji (ESPG)

–  13,116

08 01 04 31

Izvajalska agencija za raziskave (REA)

–3,915

–  3,915

08 01 05 01

Odhodki za sodelavce v raziskovalni dejavnosti

–7,230

–  7,230

08 01 05 03

Drugi izdatki za upravljanje v raziskovalni dejavnosti

–15,739

–  15,739

SKUPAJ

26,884

0

7.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji in nacionalnim parlamentom.

(1) UL L 298, 26.10.2012, str. 1.
(2) UL L 66, 8.3.2013.
(3) UL C 139, 14.6.2006, str. 1.
(4) Priloga k P7_TA(2013)0472 z dne 20. novembra 2013.


PRORAČUNSKA PRILOGA:

Predlog spremembe proračuna št. 9/2013

Odhodki — ODHODKI

Zneski

Naslov

Postavka

Proračun 2013

predlog spremembe proračuna št. 9/2013

Novi znesek

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

01

Gospodarske in finančne zadeve

555 684 796

428 350 972

-10 000 000

555 684 796

418 350 972

02

Podjetništvo

1 157 245 386

1 376 115 339

1 157 245 386

1 376 115 339

03

Konkurenca

92 219 149

92 219 149

92 219 149

92 219 149

04

Zaposlovanje in socialne zadeve

12 214 158 933

13 743 651 206

-13 116 000

12 214 158 933

13 730 535 206

05

Kmetijstvo in razvoj podeželja

58 851 894 643

56 895 357 629

-32 331 335

58 851 894 643

56 863 026 294

06

Mobilnost in promet

1 740 800 530

983 961 494

12 457 557

1 740 800 530

996 419 051

07

Okolje in podnebni ukrepi

498 383 275

404 177 073

498 383 275

404 177 073

08

Raziskave

6 901 336 033

5 231 942 972

-26 884 000

-233 072 948

6 874 452 033

4 998 870 024

09

KOMUNIKACIJSKA OMREŽJA, VSEBINE IN TEHNOLOGIJA

1 810 829 637

1 507 705 211

40 812 681

1 810 829 637

1 548 517 892

40 01 40, 40 02 41

391 985

1 811 221 622

391 985

1 508 097 196

391 985

1 811 221 622

391 985

1 548 909 877

10

Neposredne raziskave

424 319 156

419 320 143

405 852

424 319 156

419 725 995

11

Pomorske zadeve in ribištvo

919 262 394

763 270 938

919 262 394

763 270 938

40 01 40, 40 02 41

115 220 000

1 034 482 394

70 190 000

833 460 938

115 220 000

1 034 482 394

70 190 000

833 460 938

12

Notranji trg

103 313 472

101 938 194

103 313 472

101 938 194

40 02 41

3 000 000

106 313 472

3 000 000

104 938 194

3 000 000

106 313 472

3 000 000

104 938 194

13

Regionalna politika

43 792 849 672

43 417 676 111

400 519 089

171 531 335

44 193 368 761

43 589 207 446

14

Obdavčenje in carinska unija

144 620 394

127 227 655

144 620 394

127 227 655

15

Izobraževanje in kultura

2 829 575 587

2 564 555 677

63 312 858

2 829 575 587

2 627 868 535

16

Komuniciranje

265 992 159

252 703 941

265 992 159

252 703 941

17

Zdravje in varstvo potrošnikov

634 370 124

598 986 674

634 370 124

598 986 674

18

Notranje zadeve

1 227 109 539

906 396 228

1 227 109 539

906 396 228

40 01 40, 40 02 41

111 280 000

1 338 389 539

66 442 946

972 839 174

111 280 000

1 338 389 539

66 442 946

972 839 174

19

Zunanji odnosi

5 001 226 243

3 292 737 301

5 001 226 243

3 292 737 301

20

Trgovina

107 473 453

104 177 332

107 473 453

104 177 332

21

Razvoj in odnosi z afriškimi, karibskimi in pacifiškimi (AKP) državami

1 571 699 626

1 235 408 520

1 571 699 626

1 235 408 520

22

Širitev

1 091 261 928

913 197 071

1 091 261 928

913 197 071

23

Humanitarna pomoč

917 322 828

979 489 048

917 322 828

979 489 048

24

Boj proti goljufijam

75 427 800

69 443 664

75 427 800

69 443 664

40 01 40

3 929 200

79 357 000

3 929 200

73 372 864

3 929 200

79 357 000

3 929 200

73 372 864

25

Usklajevanje politike Komisije in pravno svetovanje

193 336 661

194 086 661

193 336 661

194 086 661

26

Upravna služba Komisije

1 030 021 548

1 023 305 407

1 030 021 548

1 023 305 407

27

Proračun

142 450 570

142 450 570

142 450 570

142 450 570

28

Revizija

11 879 141

11 879 141

11 879 141

11 879 141

29

Statistika

82 071 571

114 760 614

82 071 571

114 760 614

40 01 40, 40 02 41

51 900 000

133 971 571

7 743 254

122 503 868

51 900 000

133 971 571

7 743 254

122 503 868

30

Pokojnine in z njimi povezani odhodki

1 399 471 000

1 399 471 000

1 399 471 000

1 399 471 000

31

Jezikovne službe

396 815 433

396 815 433

396 815 433

396 815 433

32

Energetika

738 302 781

814 608 051

738 302 781

814 608 051

33

Pravosodje

218 238 524

184 498 972

218 238 524

184 498 972

40

Rezerve

1 049 836 185

231 697 385

1 049 836 185

231 697 385

Skupaj

148 190 800 171

140 923 582 776

373 635 089

148 564 435 260

140 923 582 776

Od tega rezerve: 40 01 40, 40 02 41

285 721 185

151 697 385

285 721 185

151 697 385

Naslov XX — Upravni odhodki, dodeljeni posameznim področjem

Zneski

Razvrstitev po vrstah

Naslov Poglavje Člen Postavka

Postavka

FO

Proračun 2013

predlog spremembe proračuna št. 9/2013

Novi znesek

XX 01

Upravni odhodki, dodeljeni posameznim področjem

XX 01 01

Odhodki za aktivno zaposlene na posameznih področjih

XX 01 01 01

Odhodki za aktivno zaposlene v instituciji

XX 01 01 01 01

Prejemki in nadomestila

5

1 835 168 000

1 835 168 000

XX 01 01 01 02

Izdatki in nadomestila, povezani z zaposlovanjem, premestitvami in prenehanjem zaposlitve

5

14 878 000

14 878 000

XX 01 01 01 03

Prilagoditve prejemkov

5

15 496 000

15 496 000

Vmesni seštevek

1 865 542 000

1 865 542 000

XX 01 01 02

Odhodki za aktivno zaposlene Komisije v delegacijah Unije

XX 01 01 02 01

Prejemki in nadomestila

5

110 428 000

110 428 000

XX 01 01 02 02

Izdatki in nadomestila, povezani z zaposlovanjem, premestitvami in prenehanjem zaposlitve

5

7 462 000

7 462 000

XX 01 01 02 03

Odobritve za kritje za kakršne koli prilagoditve prejemkov

5

871 000

871 000

Vmesni seštevek

118 761 000

118 761 000

Člen XX 01 01 — Vmesni seštevek

1 984 303 000

1 984 303 000

XX 01 02

Odhodki za zunanje sodelavce in drugi odhodki za upravljanje

XX 01 02 01

Zunanji sodelavci, ki sodelujejo z institucijo

XX 01 02 01 01

Pogodbeno osebje

5

66 373 486

66 373 486

XX 01 02 01 02

Osebje agencij ter tehnična in upravna pomoč za podporo različnih dejavnosti

5

23 545 000

23 545 000

XX 01 02 01 03

Državni javni uslužbenci, začasno dodeljeni instituciji

5

39 727 000

39 727 000

Vmesni seštevek

129 645 486

129 645 486

XX 01 02 02

Zunanji sodelavci Komisije v delegacijah Unije

XX 01 02 02 01

Prejemki ostalega osebja

5

7 619 000

7 619 000

XX 01 02 02 02

Usposabljanje strokovnih sodelavcev in napotenih nacionalnih strokovnjakov

5

2 300 000

2 300 000

XX 01 02 02 03

Odhodki ostalega osebja in plačilo ostalih storitev

5

256 000

256 000

Vmesni seštevek

10 175 000

10 175 000

XX 01 02 11

Drugi odhodki institucije za upravljanje

XX 01 02 11 01

Stroški za službena potovanja in reprezentančni stroški

5

56 391 000

56 391 000

XX 01 02 11 02

Stroški za konference in sestanke

5

27 008 000

27 008 000

XX 01 02 11 03

Sestanki odborov

5

12 863 000

12 863 000

XX 01 02 11 04

Študije in posvetovanja

5

6 400 000

6 400 000

XX 01 02 11 05

Informacijski in upravljavski sistemi

5

26 985 000

26 985 000

XX 01 02 11 06

Nadaljnje usposabljanje in usposabljanje vodstva

5

13 500 000

13 500 000

Vmesni seštevek

143 147 000

143 147 000

XX 01 02 12

Drugi odhodki za poslovodenje v zvezi z osebjem Komisije v delegacijah Unije

XX 01 02 12 01

Stroški za službena potovanja in konference ter reprezentančni stroški

5

6 328 000

6 328 000

XX 01 02 12 02

Nadaljnje usposabljanje osebja v delegacijah

5

500 000

500 000

Vmesni seštevek

6 828 000

6 828 000

Člen XX 01 02 — Vmesni seštevek

289 795 486

289 795 486

XX 01 03

Odhodki za opremo in storitve IKT ter zgradbe

XX 01 03 01

Odhodki za opremo in storitve IKT Komisije

XX 01 03 01 03

Oprema IKT

5

54 525 000

54 525 000

XX 01 03 01 04

Storitve IKT

5

63 545 000

63 545 000

Vmesni seštevek

118 070 000

118 070 000

XX 01 03 02

Odhodki za zgradbe in z njimi povezani odhodki za osebje Komisije v delegacijah Unije

XX 01 03 02 01

Nakup ali najem stavb in s tem povezani odhodki

5

46 908 000

46 908 000

XX 01 03 02 02

Oprema, pohištvo, dobave in storitve

5

9 638 000

9 638 000

Vmesni seštevek

56 546 000

56 546 000

Člen XX 01 03 — Vmesni seštevek

174 616 000

174 616 000

XX 01 05

Odhodki za aktivno zaposlene v posrednem raziskovanju

XX 01 05 01

Plačila in nadomestila za aktivno zaposlene v posrednem raziskovanju

1.1

197 229 000

-7 230 000

189 999 000

XX 01 05 02

Zunanji sodelavci v posrednem raziskovanju

1.1

47 262 000

47 262 000

XX 01 05 03

Drugi odhodki za upravljanje v posrednem raziskovanju

1.1

80 253 000

-15 739 000

64 514 000

Člen XX 01 05 — Vmesni seštevek

324 744 000

-22 969 000

301 775 000

Poglavje XX 01 — Skupaj

2 773 458 486

-22 969 000

2 750 489 486

Poglavje XX 01 — Upravni odhodki, dodeljeni posameznim področjem

Člen XX 01 05 — Odhodki za aktivno zaposlene v posrednem raziskovanju

Postavka XX 01 05 01 — Plačila in nadomestila za aktivno zaposlene v posrednem raziskovanju

Zneski

Proračun 2013

predlog spremembe proračuna št. 9/2013

Novi znesek

197 229 000

-7 230 000

189 999 000

Opombe

Naslednje pripombe veljajo za vsa področja (podjetništvo in industrija, mobilnost in promet, raziskave, informacijska družba in mediji, izobraževanje in kultura, energetika), vključena v posredne ukrepe iz sedmega okvirnega programa za raziskave.

Te odobritve krijejo odhodke za osebje iz Kadrovskih predpisov za zasedbo delovnih mest po odobrenih kadrovskih načrtih v okviru posrednih ukrepov iz jedrskih in nejedrskih programov, vključno z osebjem v delegacijah Unije.

Razčlenitev teh odobritev za odhodke za osebje je naslednja:

Program

Odobritve

Okvirni program (jedrski)

22 840 000

Okvirni program (nejedrski)

167 159 000

Skupaj

189 999 000

Prispevki držav Efte v skladu s Sporazumom o Evropskem gospodarskem prostoru ter zlasti členom 82 Sporazuma in Protokolom 32 k Sporazumu se morajo dodati k odobritvam, ki se vnesejo v to postavko. Ti zneski izhajajo iz prispevkov držav Efte, ki se vnesejo v člen 6 3 0 izkaza prihodkov, ki so namenski prejemki v skladu s členom 21(2)(e) do (g) finančne uredbe; so podlaga za zagotavljanje ustreznih odobritev in izvrševanje v skladu s Prilogo „Evropski gospodarski prostor“ k temu delu izkaza odhodkov v tem oddelku, ki je sestavni del splošnega proračuna.

Pravna podlaga

Sklep št. 1982/2006/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o Sedmem okvirnem programu Evropske skupnosti za raziskave, tehnološki razvoj in predstavitvene dejavnosti (2007–2013) (UL L 412, 30.12.2006, str. 1).

Sklep Sveta 2006/970/Euratom z dne 18. decembra 2006 o Sedmem okvirnem programu Evropske skupnosti za atomsko energijo (Euratom) za dejavnosti na področju jedrskih raziskav in usposabljanja (2007–2011) (UL L 400, 30.12.2006, str. 60).

Odločba Sveta 2006/971/ES z dne 19. decembra 2006 o posebnem programu „Sodelovanje“ za izvajanje sedmega okvirnega programa Evropske skupnosti za raziskave, tehnološki razvoj in predstavitvene dejavnosti (2007–2013) (UL L 400, 30.12.2006, str. 86).

Odločba Sveta 2006/972/ES z dne 19. decembra 2006 o posebnem programu „Zamisli“ za izvajanje sedmega okvirnega programa Evropske skupnosti za raziskave, tehnološki razvoj in predstavitvene dejavnosti (2007–2013) (UL L 400, 30.12.2006, str. 243).

Odločba Sveta 2006/973/ES z dne 19. decembra 2006 o posebnem programu „Ljudje“ za izvajanje sedmega okvirnega programa Evropske skupnosti za raziskave, tehnološki razvoj in predstavitvene dejavnosti (2007–2013) (UL L 400, 30.12.2006, str. 270).

Odločba Sveta 2006/974/ES z dne 19. decembra 2006 o posebnem programu „Zmogljivosti“ za izvajanje sedmega okvirnega programa Evropske skupnosti za raziskave, tehnološki razvoj in predstavitvene dejavnosti (2007–2013) (UL L 400, 30.12.2006, str. 299).

Odločba Sveta 2006/976/Euratom z dne 19. decembra 2006 o posebnem programu za izvajanje sedmega okvirnega programa Evropske skupnosti za atomsko energijo (Euratom) za dejavnosti na področju jedrskih raziskav in usposabljanja (2007–2011) (UL L 400, 30.12.2006, str. 404).

Sklep Sveta 2012/93/Euratom z dne 19. decembra 2011 o okvirnem programu Evropske skupnosti za atomsko energijo za dejavnosti na področju jedrskih raziskav in usposabljanja (2012–2013) (UL L 47, 18.2.2012, str. 25).

Uredba Sveta (Euratom) št. 139/2012 z dne 19. decembra 2011 o določitvi pravil za udeležbo podjetij, raziskovalnih središč in univerz pri posrednih ukrepih okvirnega programa Evropske skupnosti za atomsko energijo ter za razširjanje rezultatov raziskav (2012–2013) (UL L 47, 18.2.2012, str. 1).

Sklep Sveta 2012/94/Euratom z dne 19. decembra 2011 o posebnem programu, ki se bo s posrednimi ukrepi izvajal v sklopu okvirnega programa Evropske skupnosti za atomsko energijo za dejavnosti na področju jedrskih raziskav in usposabljanja (2012–2013) (UL L 47, 18.2.2012, str. 33).

Postavka XX 01 05 03 — Drugi odhodki za upravljanje v posrednem raziskovanju

Zneski

Proračun 2013

predlog spremembe proračuna št. 9/2013

Novi znesek

80 253 000

-15 739 000

64 514 000

Opombe

Naslednje pripombe veljajo za vsa področja (podjetništvo in industrija, mobilnost in promet, raziskave, informacijska družba in mediji, izobraževanje in kultura, energetika), vključena v posredne ukrepe iz sedmega okvirnega programa za raziskave.

Te odobritve krijejo druge upravne odhodke za celotno upravljanje raziskav v obliki posrednih ukrepov iz jedrskih in nejedrskih programov, vključno z upravnimi odhodki osebja v delegacijah Unije.

Razčlenitev teh odobritev za odhodke za osebje je naslednja:

Program

Odobritve

Okvirni program (jedrski)

10 984 000

Okvirni program (nejedrski)

53 530 000

Skupaj

64 514 000

Prispevki držav Efte v skladu s Sporazumom o Evropskem gospodarskem prostoru ter zlasti členom 82 Sporazuma in Protokolom 32 k Sporazumu se morajo dodati k odobritvam, ki se vnesejo v to postavko. Ti zneski izhajajo iz prispevkov držav Efte, ki se vnesejo v člen 6 3 0 izkaza prihodkov, ki so namenski prejemki v skladu s členom 21(2)(e) do (g) finančne uredbe; so podlaga za zagotavljanje ustreznih odobritev in izvrševanje v skladu s Prilogo „Evropski gospodarski prostor“ k temu delu izkaza odhodkov v tem oddelku, ki je sestavni del splošnega proračuna.

Pravna podlaga

Sklep št. 1982/2006/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o Sedmem okvirnem programu Evropske skupnosti za raziskave, tehnološki razvoj in predstavitvene dejavnosti (2007–2013) (UL L 412, 30.12.2006, str. 1).

Sklep Sveta 2006/970/Euratom z dne 18. decembra 2006 o Sedmem okvirnem programu Evropske skupnosti za atomsko energijo (Euratom) za dejavnosti na področju jedrskih raziskav in usposabljanja (2007–2011) (UL L 400, 30.12.2006, str. 60).

Odločba Sveta 2006/971/ES z dne 19. decembra 2006 o posebnem programu „Sodelovanje“ za izvajanje sedmega okvirnega programa Evropske skupnosti za raziskave, tehnološki razvoj in predstavitvene dejavnosti (2007–2013) (UL L 400, 30.12.2006, str. 86).

Odločba Sveta 2006/972/ES z dne 19. decembra 2006 o posebnem programu „Zamisli“ za izvajanje sedmega okvirnega programa Evropske skupnosti za raziskave, tehnološki razvoj in predstavitvene dejavnosti (2007–2013) (UL L 400, 30.12.2006, str. 243).

Odločba Sveta 2006/973/ES z dne 19. decembra 2006 o posebnem programu „Ljudje“ za izvajanje sedmega okvirnega programa Evropske skupnosti za raziskave, tehnološki razvoj in predstavitvene dejavnosti (2007–2013) (UL L 400, 30.12.2006, str. 270).

Odločba Sveta 2006/974/ES z dne 19. decembra 2006 o posebnem programu „Zmogljivosti“ za izvajanje sedmega okvirnega programa Evropske skupnosti za raziskave, tehnološki razvoj in predstavitvene dejavnosti (2007–2013) (UL L 400, 30.12.2006, str. 299).

Odločba Sveta 2006/976/Euratom z dne 19. decembra 2006 o posebnem programu za izvajanje sedmega okvirnega programa Evropske skupnosti za atomsko energijo (Euratom) za dejavnosti na področju jedrskih raziskav in usposabljanja (2007–2011) (UL L 400, 30.12.2006, str. 404).

Sklep Sveta 2012/93/Euratom z dne 19. decembra 2011 o okvirnem programu Evropske skupnosti za atomsko energijo za dejavnosti na področju jedrskih raziskav in usposabljanja (2012–2013) (UL L 47, 18.2.2012, str. 25).

Uredba Sveta (Euratom) št. 139/2012 z dne 19. decembra 2011 o določitvi pravil za udeležbo podjetij, raziskovalnih središč in univerz pri posrednih ukrepih okvirnega programa Evropske skupnosti za atomsko energijo ter za razširjanje rezultatov raziskav (2012–2013) (UL L 47, 18.2.2012, str. 1).

Sklep Sveta 2012/94/Euratom z dne 19. decembra 2011 o posebnem programu, ki se bo s posrednimi ukrepi izvajal v sklopu okvirnega programa Evropske skupnosti za atomsko energijo za dejavnosti na področju jedrskih raziskav in usposabljanja (2012–2013) (UL L 47, 18.2.2012, str. 33).

Naslov 01 — Gospodarske in finančne zadeve

Zneski

Naslov Poglavje

Postavka

FO

Proračun 2013

predlog spremembe proračuna št. 9/2013

Novi znesek

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

01 01

Upravni odhodki na področju „gospodarske in finančne zadeve“

5

82 524 796

82 524 796

82 524 796

82 524 796

01 02

Ekonomska in monetarna unija

13 000 000

12 953 676

13 000 000

12 953 676

01 03

Mednarodne ekonomske in finančne zadeve

4

94 550 000

56 339 890

-10 000 000

94 550 000

46 339 890

01 04

Finančni posli in instrumenti

365 610 000

276 532 610

365 610 000

276 532 610

Naslov 01 — Skupaj

555 684 796

428 350 972

-10 000 000

555 684 796

418 350 972

Poglavje 01 03 — Mednarodne ekonomske in finančne zadeve

Zneski

Naslov Poglavje Člen Postavka

Postavka

FO

Proračun 2013

predlog spremembe proračuna št. 9/2013

Novi znesek

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

01 03

Mednarodne ekonomske in finančne zadeve

01 03 01

Udeležba v kapitalu mednarodnih finančnih institucij

01 03 01 01

Evropska banka za obnovo in razvoj – Zagotavljanje vplačanih deležev vpisanega kapitala

4

01 03 01 02

Evropska banka za obnovo in razvoj – Delež vpisanega kapitala na poziv

4

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Člen 01 03 01 — Vmesni seštevek

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

01 03 02

Makro-finančna pomoč

4

94 550 000

56 339 890

-10 000 000

94 550 000

46 339 890

Poglavje 01 03 — Skupaj

94 550 000

56 339 890

-10 000 000

94 550 000

46 339 890

Člen 01 03 02 — Makro-finančna pomoč

Zneski

Proračun 2013

predlog spremembe proračuna št. 9/2013

Novi znesek

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

94 550 000

56 339 890

-10 000 000

94 550 000

46 339 890

Opombe

Ta izredna pomoč je namenjena lajšanju finančnih omejitev določenih tretjih držav, ki se spopadajo z makro-finančnimi težavami, katerih značilnosti so primanjkljaj plačilne bilance in/ali bistvena proračunska neravnovesja.

Neposredno je povezana z izvajanjem makro-finančnih stabilizacijskih in strukturnih uskladitvenih ukrepov v državah prejemnicah. Dejavnost Unije na splošno dopolnjuje dejavnost Mednarodnega denarnega sklada , v koordinaciji z drugimi bilateralnimi donatorji.

Komisija dvakrat letno obvesti proračunski organ o makro-finančnem položaju držav upravičenk ter vsako leto obsežno poroča o izvrševanju te pomoči.

Odobritve iz tega člena bodo porabljene tudi za finančno pomoč za obnovo gruzijskih območij, ki so bila prizadeta v spopadih z Rusijo. Ukrepi bi morali biti namenjeni predvsem makro-finančni stabilizaciji države. Skupni znesek pomoči je bil določen na mednarodni konferenci donatorjev leta 2008.

Pravna podlaga

Sklep Sveta 2006/880/ES z dne 30. novembra 2006 o zagotovitvi izredne finančne pomoči Skupnosti Kosovu (UL L 339, 6.12.2006, str. 36).

Sklep Sveta 2007/860/ES z dne 10. decembra 2007 o zagotovitvi makro-finančne pomoči Skupnosti Libanonu (UL L 337, 21.12.2007, str. 111).

Sklep Sveta 2009/889/ES z dne 30. novembra 2009 o zagotavljanju makro-finančne pomoči Gruziji (UL L 320, 5.12.2009, str. 1).

Sklep Sveta 2009/890/ES z dne 30. novembra 2009 o zagotavljanju makro-finančne pomoči Armeniji (UL L 320, 5.12.2009, str. 3).

Sklep št. 938/2010/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. oktobra 2010 o zagotavljanju makro-finančne pomoči Republiki Moldaviji (UL L 277, 21.10.2010, str. 1).

Naslov 04 — Zaposlovanje in socialne zadeve

Zneski

Naslov Poglavje

Postavka

FO

Proračun 2013

predlog spremembe proračuna št. 9/2013

Novi znesek

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

04 01

Upravni odhodki na področju „zaposlovanje in socialne zadeve“

94 756 546

94 756 546

94 756 546

94 756 546

04 02

Evropski socialni sklad

1

11 804 862 310

13 358 557 851

11 804 862 310

13 358 557 851

04 03

Delo v Evropi – Socialni dialog in mobilnost

1

79 097 000

58 354 054

79 097 000

58 354 054

04 04

Zaposlovanje, socialna solidarnost in enakost med spoloma

1

122 286 000

108 376 020

122 286 000

108 376 020

04 05

Evropski sklad za prilagajanje globalizaciji (ESPG)

1

p.m.

58 454 161

-13 116 000

p.m.

45 338 161

04 06

Instrument za predpristopno pomoč (IPA) – Razvoj človeških virov

4

113 157 077

65 152 574

113 157 077

65 152 574

Naslov 04 — Skupaj

12 214 158 933

13 743 651 206

-13 116 000

12 214 158 933

13 730 535 206

Poglavje 04 05 — Evropski sklad za prilagajanje globalizaciji (ESPG)

Zneski

Naslov Poglavje Člen Postavka

Postavka

FO

Proračun 2013

predlog spremembe proračuna št. 9/2013

Novi znesek

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

04 05

Evropski sklad za prilagajanje globalizaciji (ESPG)

04 05 01

Evropski sklad za prilagajanje globalizaciji (ESPG)

1.1

p.m.

58 454 161

-13 116 000

p.m.

45 338 161

Poglavje 04 05 — Skupaj

p.m.

58 454 161

-13 116 000

p.m.

45 338 161

Člen 04 05 01 — Evropski sklad za prilagajanje globalizaciji (ESPG)

Zneski

Proračun 2013

predlog spremembe proračuna št. 9/2013

Novi znesek

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

p.m.

58 454 161

-13 116 000

p.m.

45 338 161

Opombe

Odobritve so namenjene financiranju Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji (ESPG), s katerim bo lahko Unija zagotavljala začasno in usmerjeno podporo delavcem, ki postanejo odvečni zaradi velikih strukturnih sprememb v svetovnih trgovinskih tokovih zaradi globalizacije, ko imajo ti presežki delovne sile zelo škodljiv vpliv na regionalno ali lokalno gospodarstvo. Pri vlogah, predloženih pred 31. decembrom 2011, se lahko uporablja tudi za podporo delavcem, ki postanejo presežni neposredno zaradi svetovne finančne in gospodarske krize.

Odhodki iz Sklada znašajo največ 500 000 000 EUR na leto.

Cilj te rezerve je v skladu s točko 28 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 zagotoviti dodatno začasno podporo delavcem, ki so jih prizadele posledice večjih strukturnih sprememb v svetovnih trgovinskih tokovih, in jim pomagati pri njihovi ponovni vključitvi na trg dela.

Ukrepi, ki so bili sprejeti v okviru ESPG, morajo dopolnjevati ukrepe Evropskega socialnega sklada. Financiranje iz teh instrumentov se ne sme podvajati.

Metoda za vključitev proračunskih sredstev v to rezervo in za uporabo Sklada je določena v točki 28 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 in členu 12 Uredbe (ES) št. 1927/2006.

Pravna podlaga

Uredba (ES) št. 1927/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. decembra 2006 o ustanovitvi Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji (UL L 406, 30.12.2006, str. 1).

Uredba (ES) št. 546/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. junija 2009 o spremembi Uredbe (ES) št. 1927/2006 o ustanovitvi Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji (UL L 167, 29.6.2009, str. 26).

Spremljajoči akti

Medinstitucionalni sporazum z dne 17. maja 2006 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju (UL C 139, 14.6.2006, str. 1).

Naslov 05 — Kmetijstvo in razvoj podeželja

Zneski

Naslov Poglavje

Postavka

FO

Proračun 2013

predlog spremembe proračuna št. 9/2013

Novi znesek

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

05 01

Upravni odhodki na področju „kmetijstvo in razvoj podeželja“

133 234 504

133 234 504

133 234 504

133 234 504

05 02

Intervencije na kmetijskih trgih

2

2 773 440 000

2 772 526 798

2 773 440 000

2 772 526 798

05 03

Neposredne pomoči

2

40 931 900 000

40 931 900 000

40 931 900 000

40 931 900 000

05 04

Razvoj podeželja

2

14 804 955 797

13 022 586 520

14 804 955 797

13 022 586 520

05 05

Predpristopni ukrepi na področju kmetijstva in razvoja podeželja

4

259 328 000

81 470 000

-32 331 335

259 328 000

49 138 665

05 06

Mednarodni vidiki na področju „Kmetijstvo in razvoj podeželja“

4

6 629 000

5 069 602

6 629 000

5 069 602

05 07

Revizija odhodkov za kmetijstvo

2

-84 900 000

-84 900 000

-84 900 000

-84 900 000

05 08

Strategija in usklajevanje politike na področju „kmetijstvo in razvoj podeželja“

2

27 307 342

33 470 205

27 307 342

33 470 205

Naslov 05 — Skupaj

58 851 894 643

56 895 357 629

-32 331 335

58 851 894 643

56 863 026 294

Poglavje 05 05 — Predpristopni ukrepi na področju kmetijstva in razvoja podeželja

Zneski

Naslov Poglavje Člen Postavka

Postavka

FO

Proračun 2013

predlog spremembe proračuna št. 9/2013

Novi znesek

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

05 05

Predpristopni ukrepi na področju kmetijstva in razvoja podeželja

05 05 01

Posebni pristopni program za kmetijstvo in razvoj podeželja (Sapard) – Zaključek predhodnih ukrepov

05 05 01 01

Predpristopni instrument Sapard – Zaključek programa (2000–2006)

4

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

05 05 01 02

Predpristopni instrument Sapard – Zaključek predpristopne pomoči osmim državam prosilkam

4

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Člen 05 05 01 — Vmesni seštevek

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

05 05 02

Instrument za predpristopno pomoč za razvoj podeželja (IPARD)

4

259 328 000

81 470 000

-32 331 335

259 328 000

49 138 665

Poglavje 05 05 — Skupaj

259 328 000

81 470 000

-32 331 335

259 328 000

49 138 665

Člen 05 05 02 — Instrument za predpristopno pomoč za razvoj podeželja (IPARD)

Zneski

Proračun 2013

predlog spremembe proračuna št. 9/2013

Novi znesek

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

259 328 000

81 470 000

-32 331 335

259 328 000

49 138 665

Opombe

Te odobritve so namenjene kritju pomoči Unije državam kandidatkam, ki jo krije IPA, za postopno uskladitev s standardi in politikami Unije ter, če je to potrebno, s pravnim redom Unije, da bi pridobile članstvo. Dejavnost „razvoj podeželja“ podpira države pri njihovih pripravah v zvezi z izvajanjem in vodenjem skupne kmetijske politike, uskladitvijo s strukturami Unije ter popristopnimi programi za razvoj podeželja, ki jih financira Unija.

Pravna podlaga

Uredba Sveta (ES) št. 1085/2006 z dne 17. julija 2006 o vzpostavitvi instrumenta za predpristopno pomoč (IPA) (UL L 210, 31.7.2006, str. 82).

Naslov 06 — Mobilnost in promet

Zneski

Naslov Poglavje

Postavka

FO

Proračun 2013

predlog spremembe proračuna št. 9/2013

Novi znesek

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

06 01

Upravni odhodki na področju „mobilnost in promet“

68 011 011

68 011 011

68 011 011

68 011 011

06 02

Notranji, zračni in pomorski promet

1

201 808 724

151 320 581

201 808 724

151 320 581

06 03

Vseevropska omrežja

1

1 410 000 000

721 545 956

1 410 000 000

721 545 956

06 06

Raziskave na področju prometa

1

60 980 795

43 083 946

12 457 557

60 980 795

55 541 503

Naslov 06 — Skupaj

1 740 800 530

983 961 494

12 457 557

1 740 800 530

996 419 051

Poglavje 06 06 — Raziskave na področju prometa

Zneski

Naslov Poglavje Člen Postavka

Postavka

FO

Proračun 2013

predlog spremembe proračuna št. 9/2013

Novi znesek

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

06 06

Raziskave na področju prometa

06 06 02

Raziskave na področju prometa (vključno z aeronavtiko)

06 06 02 01

Raziskave na področju prometa (vključno z aeronavtiko)

1.1

p.m.

10 542 392

p.m.

10 542 392

06 06 02 02

Raziskave na področju prometa (vključno z aeronavtiko) — Skupno podjetje za gorivne celice in vodik (GCV)

1.1

2 656 000

2 305 982

2 656 000

2 305 982

06 06 02 03

Skupno podjetje SESAR

1.1

58 324 795

29 652 574

12 457 557

58 324 795

42 110 131

Člen 06 06 02 — Vmesni seštevek

60 980 795

42 500 948

12 457 557

60 980 795

54 958 505

06 06 04

Odobritve iz prispevkov tretjih strank (ki niso del Evropskega gospodarskega prostora) za raziskave in tehnološki razvoj

1.1

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

06 06 05

Zaključek prejšnjih programov

06 06 05 01

Zaključek programov (pred 2003)

1.1

p.m.

p.m.

06 06 05 02

Zaključek šestega okvirnega programa ES (2003–2006)

1.1

582 998

582 998

Člen 06 06 05 — Vmesni seštevek

582 998

582 998

Poglavje 06 06 — Skupaj

60 980 795

43 083 946

12 457 557

60 980 795

55 541 503

Opombe

Te opombe veljajo za vse postavke v tem poglavju.

Te odobritve bodo uporabljene za sedmi okvirni program Evropske skupnosti za raziskave, tehnološki razvoj in predstavitvene dejavnosti, ki vključuje obdobje 2007–2013.

Program se bo izvajal, da bi sledili splošnim ciljem iz člena 179 Pogodbe o delovanju Evropske unije in tako prispevali k ustvarjanju družbe znanja, ki bo temeljila na Evropskem raziskovalnem prostoru. Ti cilji so spodbujanje transnacionalnega sodelovanja na vseh ravneh v Uniji, povečanje dinamičnosti, kreativnosti in odličnosti evropskih raziskav do meja znanja, krepitev človeških virov na področju raziskav in tehnologije v Evropi v smislu kvantitete in tudi kvalitete, povečanje raziskovalnih in inovacijskih zmogljivosti v celi Evropi ter zagotovitev njihove optimalne izrabe.

Pod te člene in postavke spadajo tudi stroški znanstvenih in tehnoloških srečanj na visoki ravni, konferenc, delavnic in seminarjev, ki jih v okviru evropskega interesa organizira Komisija, financiranje znanstvenih in tehnoloških analiz na visoki ravni, ki se jih opravlja v imenu Unije, da bi preučili nova področja raziskovanja, primerna za aktivnost Unije, med drugim tudi v kontekstu Evropskega raziskovalnega prostora, ter ukrepov za spremljanje in razširjanje rezultatov programov, vključno z ukrepi poprejšnjih okvirnih programov.

Te odobritve pokrivajo tudi upravne izdatke, vključno z izdatki za osebje, informacije, objave, upravno in tehnično delovanje ter določene druge postavke izdatkov, ki se nanašajo na notranjo infrastrukturo, povezano z doseganjem ciljev konkretnega ukrepa, katerega sestavni del so, vključno z delovanjem in ukrepi, ki so potrebni za pripravo in spremljanje strategije RTR Unije.

Za nekatere od teh projektov je predvidena možnost udeležbe tretjih držav ali ustanov iz tretjih držav v evropskem sodelovanju na področju znanstvenih in tehničnih raziskav. Vsi finančni prispevki bodo vneseni v postavki 6 0 1 3 in 6 0 1 5 izkaza prihodkov in lahko omogočijo dodatne odobritve, dane na voljo v skladu s členom 21 finančne uredbe.

Prihodki iz držav, ki so udeležene pri evropskem sodelovanju na področju znanstvenih in tehničnih raziskav, bodo vneseni v postavko 6 0 1 6 izkaza prihodkov in lahko omogočijo dodatne odobritve, dane na voljo v skladu s členom 21 finančne uredbe.

Kakršni koli prihodki iz prispevkov držav kandidatk in, kjer je to primerno, potencialnih držav kandidatk zahodnega Balkana za sodelovanje v programih Unije, ki se vnesejo v postavko 6 0 3 1 izkaza prihodkov, lahko omogočijo dodatne odobritve v skladu s členom 21(2)(e) do (g) finančne uredbe.

Kakršni koli prihodki iz prispevkov zunanjih organov za dejavnosti Unije bodo vneseni v postavko 6 0 3 3 izkaza prihodkov in lahko omogočijo dodatne odobritve, dane na voljo v skladu s členom 21 finančne uredbe.

Dodatne odobritve bodo na voljo v členu 06 06 04.

Člen 06 06 02 — Raziskave na področju prometa (vključno z aeronavtiko)

Postavka 06 06 02 03 — Skupno podjetje SESAR

Zneski

Proračun 2013

predlog spremembe proračuna št. 9/2013

Novi znesek

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

58 324 795

29 652 574

12 457 557

58 324 795

42 110 131

Opombe

Te odobritve so namenjene kritju razvojne faze programa SESAR za vključitev tehnološkega vidika politike enotnega evropskega neba (SESAR), vključno z delovanjem skupnega podjetja SESAR.

Prispevki držav Efte v skladu s Sporazumom o Evropskem gospodarskem prostoru ter zlasti členom 82 Sporazuma in Protokolom 32 k Sporazumu se morajo dodati k odobritvam, ki se vnesejo v to postavko. Ti zneski izhajajo iz prispevkov držav Efte, ki se vnesejo v člen 6 3 0 izkaza prihodkov, ki predstavljajo namenske prejemke v skladu s členom 21(2)(e) do (g) finančne uredbe; so podlaga za zagotavljanje ustreznih odobritev in izvrševanje v skladu s Prilogo „Evropski gospodarski prostor“ k temu delu izkaza izdatkov tega oddelka, ki je sestavni del splošnega proračuna.

Pravna podlaga

Sklep št. 1982/2006/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o Sedmem okvirnem programu Evropske skupnosti za raziskave, tehnološki razvoj in predstavitvene dejavnosti (2007–2013) (UL L 412, 30.12.2006, str. 1).

Uredba (ES) št. 1906/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o določitvi pravil za udeležbo podjetij, raziskovalnih središč in univerz pri ukrepih v okviru Sedmega okvirnega programa in razširjanju rezultatov raziskav (2007–2013) (UL L 391, 30.12.2006, str. 1).

Odločba Sveta 2006/971/ES z dne 19. decembra 2006 o posebnem programu „Sodelovanje“ za izvajanje Sedmega okvirnega programa Evropske skupnosti za raziskave, tehnološki razvoj in predstavitvene dejavnosti (2007–2013) (UL L 400, 30.12.2006, str. 86).

Uredba Sveta (ES) št. 219/2007 z dne 27. februarja 2007 o ustanovitvi skupnega podjetja za razvoj nove generacije evropskega sistema upravljanja zračnega prometa (SESAR) (UL L 64, 2.3.2007, str. 1).

Uredba Sveta (ES) št. 1361/2008 z dne 16. decembra 2008 o spremembi Uredbe (ES) št. 219/2007 o ustanovitvi skupnega podjetja za razvoj nove generacije evropskega sistema upravljanja zračnega prometa (SESAR) (UL L 352, 31.12.2008, str. 12).

Naslov 08 — Raziskave

Zneski

Naslov Poglavje

Postavka

FO

Proračun 2013

predlog spremembe proračuna št. 9/2013

Novi znesek

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

08 01

Upravni izdatki na področju „raziskave“

346 871 798

346 871 798

-26 884 000

-26 884 000

319 987 798

319 987 798

08 02

Sodelovanje – Zdravje

1

1 011 075 530

842 660 918

17 980 852

1 011 075 530

860 641 770

08 03

Sodelovanje – Hrana, kmetijstvo in ribištvo ter biotehnologija

1

363 076 419

323 404 000

363 076 419

323 404 000

08 04

Sodelovanje – Nanoznanosti, nanotehnologije, materiali in nove proizvodne tehnologije

1

621 408 062

504 625 722

19 936 245

621 408 062

524 561 967

08 05

Sodelovanje – Energija

1

218 718 047

165 048 655

218 718 047

165 048 655

08 06

Sodelovanje – Okolje (vključno s podnebnimi spremembami)

1

340 570 726

283 092 998

2 804 213

340 570 726

285 897 211

08 07

Sodelovanje – Promet (vključno z aeronavtiko)

1

560 200 746

444 884 572

560 200 746

444 884 572

08 08

Sodelovanje – Družbeno-ekonomske in humanistične znanosti

1

112 677 988

67 955 934

112 677 988

67 955 934

08 09

Sodelovanje – Sklad za financiranje na osnovi delitve tveganja (RSFF)

1

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

08 10

Zamisli

1

1 714 721 109

1 026 958 500

41 883 890

1 714 721 109

1 068 842 390

08 12

Zmogljivosti – Raziskovalne infrastrukture

1

74 993 775

128 562 844

74 993 775

128 562 844

08 13

Zmogljivosti – Raziskave v korist malih in srednje velikih podjetij (MSP)

1

274 436 455

236 286 122

274 436 455

236 286 122

08 14

Zmogljivosti – Regije znanja

1

27 351 639

19 269 599

27 351 639

19 269 599

08 15

Zmogljivosti – Raziskovalni potencial

1

74 266 567

56 254 471

74 266 567

56 254 471

08 16

Zmogljivosti – Znanost v družbi

1

63 656 771

40 164 131

63 656 771

40 164 131

08 17

Zmogljivosti – Dejavnosti mednarodnega sodelovanja

1

39 858 805

27 329 402

39 858 805

27 329 402

08 18

Zmogljivosti – Sklad za financiranje na osnovi delitve tveganja (RSFF)

1

50 221 512

50 237 726

50 221 512

50 237 726

08 19

Zmogljivosti – Podpora za skladen razvoj raziskovalnih politik

1

13 470 414

8 912 772

405 852

13 470 414

9 318 624

08 20

Euratom – Fuzijska energija

1

937 673 290

573 362 274

-289 200 000

937 673 290

284 162 274

08 21

Euratom – Jedrska fisija in zaščita pred sevanjem

1

56 086 380

54 244 745

56 086 380

54 244 745

08 22

Zaključek prejšnjih okvirnih programov in drugih dejavnosti

1

p.m.

31 815 789

p.m.

31 815 789

08 23

Raziskovalni program Raziskovalnega sklada za premog in jeklo

1

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Naslov 08 — Skupaj

6 901 336 033

5 231 942 972

-26 884 000

-233 072 948

6 874 452 033

4 998 870 024

Opombe

Te opombe se nanašajo na vse proračunske postavke iz tega naslova (z izjemo poglavja 08 22).

Te odobritve se bodo uporabile v skladu z Uredbo (ES) št. 1906/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o določitvi pravil za udeležbo podjetij, raziskovalnih središč in univerz pri ukrepih v okviru Sedmega okvirnega programa in razširjanju rezultatov raziskav (2007–2013) (UL L 391, 30.12.2006, str. 1) in Uredbo Sveta (Euratom) št. 1908/2006 z dne 19. decembra 2006 o določitvi pravil za udeležbo podjetij, raziskovalnih središč in univerz pri ukrepih v okviru Sedmega okvirnega programa Evropske skupnosti za atomsko energijo in pri razširjanju rezultatov raziskav (2007–2011) (UL L 400, 30.12.2006, str. 1).

Za vse odobritve iz tega naslova se uporablja ista opredelitev malih in srednje velikih podjetij (MSP), kot se uporablja za posebne horizontalne programe, namenjene MSP, v sklopu istega okvirnega programa. Ta opredelitev se glasi: upravičen MSP je pravna oseba v skladu z opredelitvijo MSP v Priporočilu Komisije 2003/361/ES in ni raziskovalni center, raziskovalni inštitut, pogodbena raziskovalna organizacija ali svetovalno podjetje. Raziskovalne dejavnosti, ki se izvajajo v okviru Sedmega okvirnega programa, morajo spoštovati temeljna etična načela (v skladu s členom 6(1) Sklepa št. 1982/2006/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o Sedmem okvirnem programu Evropske skupnosti za raziskave, tehnološki razvoj in predstavitvene dejavnosti (2007–2013) (UL L 412, 30.12.2006, str. 1)), vključno z zahtevami za dobro počutje živali. To vključuje zlasti načela iz člena 6 Pogodbe o Evropski uniji in Listine o temeljnih pravicah Evropske unije. Posebna pozornost bo usmerjena na poudarjanje dejavnosti, katerih cilj je promocija vloge žensk v znanosti in raziskovalnih dejavnostih.

Pod te člene in postavke spadajo tudi stroški znanstvenih in tehnoloških srečanj na visoki ravni, konferenc, delavnic in seminarjev, ki jih v okviru evropskega interesa organizira Komisija, financiranje znanstvenih in tehnoloških analiz ter ocen na visoki ravni, ki se jih opravlja v imenu Unije, da bi preučili nova področja raziskovanja, primerna za dejavnost Unije, med drugim tudi v kontekstu Evropskega raziskovalnega prostora, ter ukrepov za spremljanje in razširjanje rezultatov programov, vključno z ukrepi prejšnjih okvirnih programov.

Te odobritve krijejo tudi upravne izdatke, vključno z izdatki za osebje, ki so ali pa ne kriti s Kadrovskimi predpisi, informiranje, publikacije, upravno in tehnično delovanje ter določene druge postavke odhodkov, ki se nanašajo na notranjo infrastrukturo, povezano z doseganjem ciljev konkretnega ukrepa, katerega sestavni del so, vključno z delovanjem in pobudami, ki so potrebni za pripravo in spremljanje strategije raziskav in tehničnega razvoja Unije.

Prihodki iz sporazumov o sodelovanju med Evropsko skupnostjo za atomsko energijo in Švico ali večstranskega Evropskega sporazuma o razvoju fuzije (EFDA) bodo vneseni v postavki 6 0 1 1 in 6 0 1 2 izkaza prihodkov in lahko omogočijo dodatne odobritve, dane na voljo v skladu s členom 21 finančne uredbe.

Za nekatere od teh projektov je predvidena možnost udeležbe tretjih držav ali ustanov iz tretjih držav v evropskem sodelovanju na področju znanstvenih in tehničnih raziskav. Vsi finančni prispevki bodo vneseni v postavki 6 0 1 3 in 6 0 1 5 izkaza prihodkov in lahko omogočijo dodatne odobritve, dane na voljo v skladu s členom 21 finančne uredbe.

Prihodki iz držav, ki so udeležene pri evropskem sodelovanju na področju znanstvenih in tehničnih raziskav, bodo vneseni v postavko 6 0 1 6 izkaza prihodkov in lahko omogočijo dodatne odobritve, dane na voljo v skladu s členom 21 finančne uredbe.

Vsi prihodki iz prispevkov držav kandidatk in, kjer je to primerno, potencialnih držav kandidatk zahodnega Balkana za udeležbo v programih Unije, ki se vnesejo v postavko 6 0 3 1 izkaza prihodkov, lahko omogočijo dodatne odobritve v skladu s členom 21(2)(e) do (g) finančne uredbe.

Vsi prihodki iz prispevkov zunanjih organov za dejavnosti Unije, ki se vnesejo v postavko 6 0 3 3 izkaza prihodkov in lahko omogočijo dodatne odobritve v skladu s členom 21 finančne uredbe.

Dodatne odobritve bodo na voljo v členu 08 22 04.

Da bi uresničili cilj 15 % udeležbe MSP v projektih, ki se financirajo iz teh sredstev, kot določa Sklep št. 1982/2006/ES, so potrebni bolj specifični ukrepi. Projekti, ki se lahko uvrstijo med posebne ukrepe za MSP, bi morali biti upravičeni do financiranja v okviru tematskega programa, če ti projekti izpolnjujejo potrebne (tematske) zahteve.

Poglavje 08 01 — Upravni izdatki na področju „raziskave“

Zneski

Naslov Poglavje Člen Postavka

Postavka

FO

Proračun 2013

predlog spremembe proračuna št. 9/2013

Novi znesek

08 01

Upravni izdatki na področju „raziskave“

08 01 01

Izdatki za aktivno zaposlene na področju politike Raziskave

5

8 879 594

8 879 594

08 01 02

Izdatki za zunanje osebje in drugi izdatki za upravljanje na področju politike Raziskave

08 01 02 01

Zunanje osebje

5

265 716

265 716

08 01 02 11

Drugi izdatki za upravljanje

5

394 554

394 554

Člen 08 01 02 — Vmesni seštevek

660 270

660 270

08 01 03

Odhodki za opremo in storitve IKT na področju raziskave

5

561 934

561 934

08 01 04

Izdatki za podporo dejavnostim na področju raziskave

08 01 04 30

Izvajalska agencija Evropskega raziskovalnega sveta (ERCEA)

1.1

39 000 000

39 000 000

08 01 04 31

Izvajalska agencija za raziskave (REA)

1.1

49 300 000

-3 915 000

45 385 000

08 01 04 40

Evropsko skupno podjetje za ITER – Fuzija za energijo – Odhodki za upravno poslovodenje

1.1

39 390 000

39 390 000

Člen 08 01 04 — Vmesni seštevek

127 690 000

-3 915 000

123 775 000

08 01 05

Izdatki za podporo dejavnostim na področju Raziskave

08 01 05 01

Izdatki za osebje v raziskovalni dejavnosti

1.1

127 793 000

-7 230 000

120 563 000

08 01 05 02

Zunanje osebje v raziskovalni dejavnosti

1.1

26 287 000

26 287 000

08 01 05 03

Drugi izdatki za upravljanje v raziskovalni dejavnosti

1.1

55 000 000

-15 739 000

39 261 000

Člen 08 01 05 — Vmesni seštevek

209 080 000

-22 969 000

186 111 000

Poglavje 08 01 — Skupaj

346 871 798

-26 884 000

319 987 798

Člen 08 01 04 — Izdatki za podporo dejavnostim na področju „raziskave“

Postavka 08 01 04 31 — Izvajalska agencija za raziskave (REA)

Zneski

Proračun 2013

predlog spremembe proračuna št. 9/2013

Novi znesek

49 300 000

-3 915 000

45 385 000

Opombe

Te odobritve so namenjene kritju stroškov delovanja Izvajalske agencije za raziskave, nastalih zaradi vloge Agencije pri upravljanju nekaterih delov posebnih programov „Ljudje“, „Zmogljivosti“ in „Sodelovanje“ na področju raziskav.

Prispevki držav Efte v skladu s Sporazumom o Evropskem gospodarskem prostoru ter zlasti členom 82 Sporazuma in Protokolom 32 k Sporazumu se morajo dodati k odobritvam, ki se vnesejo v to postavko. Ti zneski izhajajo iz prispevkov držav Efte, ki se vnesejo v člen 6 3 0 izkaza prihodkov in predstavljajo namenske prejemke v skladu s členom 21(2)(e) do (g) finančne uredbe; so podlaga za zagotavljanje ustreznih odobritev in izvrševanje v skladu s Prilogo „Evropski gospodarski prostor“ k temu delu izkaza izdatkov tega oddelka, ki je sestavni del splošnega proračuna.

Kadrovski načrt Agencije je določen v Prilogi „Osebje“ k temu oddelku.

Pravna podlaga

Sklep 1982/2006/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o Sedmem okvirnem programu Evropske skupnosti za raziskave, tehnološki razvoj in predstavitvene dejavnosti (2007–2013) (UL L 412, 30.12.2006, str. 1).

Uredba (ES) št. 1906/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o določitvi pravil za udeležbo podjetij, raziskovalnih središč in univerz pri ukrepih v okviru Sedmega okvirnega programa in razširjanju rezultatov raziskav (2007–2013) (UL L 391, 30.12.2006, str. 1).

Odločba Sveta 2006/971/ES z dne 19. decembra 2006 o posebnem programu „Sodelovanje“ za izvajanje Sedmega okvirnega programa Evropske skupnosti za raziskave, tehnološki razvoj in predstavitvene dejavnosti (2007–2013) (UL L 400, 30.12.2006, str. 86).

Odločba Sveta 2006/973/ES z dne 19. decembra 2006 o posebnem programu „Ljudje“ za izvajanje Sedmega okvirnega programa Evropske skupnosti za raziskave, tehnološki razvoj in predstavitvene dejavnosti (2007–2013) (UL L 400, 30.12.2006, str. 270).

Odločba Sveta 2006/974/ES z dne 19. decembra 2006 o posebnem programu „Zmogljivosti“ za izvajanje Sedmega okvirnega programa Evropske skupnosti za raziskave, tehnološki razvoj in predstavitvene dejavnosti (2007–2013) (UL L 400, 30.12.2006, str. 299).

Spremljajoči akti

Sklep Komisije 2008/46/ES z dne 14. decembra 2007 o ustanovitvi Izvajalske agencije za raziskave za upravljanje nekaterih delov posebnih programov Skupnosti Ljudje, Zmogljivosti in Sodelovanje na področju raziskav z uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 58/2003 (UL L 11, 15.1.2008, str. 9).

Člen 08 01 05 — Izdatki za podporo dejavnostim na področju „Raziskave“

Postavka 08 01 05 01 — Izdatki za osebje v raziskovalni dejavnosti

Zneski

Proračun 2013

predlog spremembe proračuna št. 9/2013

Novi znesek

127 793 000

-7 230 000

120 563 000

Postavka 08 01 05 03 — Drugi izdatki za upravljanje v raziskovalni dejavnosti

Zneski

Proračun 2013

predlog spremembe proračuna št. 9/2013

Novi znesek

55 000 000

-15 739 000

39 261 000

Poglavje 08 02 — Sodelovanje – Zdravje

Zneski

Naslov Poglavje Člen Postavka

Postavka

FO

Proračun 2013

predlog spremembe proračuna št. 9/2013

Novi znesek

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

08 02

Sodelovanje – Zdravje

08 02 01

Sodelovanje – Zdravje

1.1

799 767 530

737 750 113

799 767 530

737 750 113

08 02 02

Sodelovanje – Zdravje – Skupno podjetje za pobudo za inovativna zdravila

1.1

207 068 000

100 719 908

17 980 852

207 068 000

118 700 760

08 02 03

Sodelovanje – Zdravje – Izdatki za podporo skupnemu podjetju za pobudo za inovativna zdravila

1.1

4 240 000

4 190 897

4 240 000

4 190 897

Poglavje 08 02 — Skupaj

1 011 075 530

842 660 918

17 980 852

1 011 075 530

860 641 770

Člen 08 02 02 — Sodelovanje – Zdravje – Skupno podjetje za pobudo za inovativna zdravila

Zneski

Proračun 2013

predlog spremembe proračuna št. 9/2013

Novi znesek

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

207 068 000

100 719 908

17 980 852

207 068 000

118 700 760

Opombe

Skupno podjetje za pobudo za inovativna zdravila prispeva k uresničevanju Sedmega okvirnega programa in zlasti teme „Zdravje“ v sklopu posebnega programa „Sodelovanje“ za izvajanje Sedmega okvirnega programa. Njegov cilj je znatno izboljšati učinkovitost in uspešnost procesa razvoja zdravil, dolgoročni cilj pa je, da bi evropski farmacevtski sektor proizvedel več učinkovitejših in varnejših inovativnih zdravil. Zlasti bo:

–  podpiralo „predkonkurenčne farmacevtske raziskave in razvoj“ v državah članicah in državah, pridruženih k Sedmemu okvirnemu programu, z usklajenim pristopom za odpravljanje ugotovljenih ozkih grl pri raziskavah v procesu razvoja zdravil,

–  podpiralo izvajanje raziskovalnih prednostnih nalog iz raziskovalnega programa skupne tehnološke pobude za inovativna zdravila (raziskovalne dejavnosti), zlasti z dodeljevanjem nepovratnih sredstev na podlagi konkurenčnih razpisov za zbiranje predlogov,

–  zagotavljalo dopolnjevanje z drugimi dejavnostmi iz Sedmega okvirnega programa,

–  kot javno-zasebno partnerstvo povečalo naložbe v raziskave na biofarmacevtskem področju v državah članicah in državah, pridruženih k Sedmemu okvirnemu programu, z združevanjem virov in spodbujanjem sodelovanja med javnim in zasebnim sektorjem,

–  podpiralo sodelovanje malih in srednje velikih podjetij pri svojih dejavnostih v skladu s cilji Sedmega okvirnega programa.

Prispevki držav Efte v skladu s Sporazumom o Evropskem gospodarskem prostoru ter zlasti členom 82 Sporazuma in Protokolom 32 k Sporazumu se morajo dodati k odobritvam, ki se vnesejo v ta člen. Ti zneski izhajajo iz prispevkov držav Efte, ki se vnesejo v člen 6 3 0 izkaza prihodkov, ki predstavljajo namenske prejemke v skladu s členom 21(2)(e) do (g) finančne uredbe; so podlaga za zagotavljanje ustreznih odobritev in izvrševanje v skladu s Prilogo „Evropski gospodarski prostor“ k temu delu izkaza izdatkov tega oddelka, ki je sestavni del splošnega proračuna.

Pravna podlaga

Sklep št. 1982/2006/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o Sedmem okvirnem programu Evropske skupnosti za raziskave, tehnološki razvoj in predstavitvene dejavnosti (2007–2013) (UL L 412, 30.12.2006, str. 1).

Odločba Sveta 2006/971/ES z dne 19. decembra 2006 o posebnem programu Sodelovanje za izvajanje Sedmega okvirnega programa Evropske skupnosti za raziskave, tehnološki razvoj in predstavitvene dejavnosti (2007–2013) (UL L 400, 30.12.2006, str. 86).

Uredba Sveta (ES) št. 73/2008 z dne 20. decembra 2007 o ustanovitvi Skupnega podjetja za izvajanje skupne tehnološke pobude za inovativna zdravila (UL L 30, 4.2.2008, str. 38).

Poglavje 08 04 — Sodelovanje – Nanoznanosti, nanotehnologije, materiali in nove proizvodne tehnologije

Zneski

Naslov Poglavje Člen Postavka

Postavka

FO

Proračun 2013

predlog spremembe proračuna št. 9/2013

Novi znesek

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

08 04

Sodelovanje – Nanoznanosti, nanotehnologije, materiali in nove proizvodne tehnologije

08 04 01

Sodelovanje – Nanoznanosti, nanotehnologije, materiali in nove proizvodne tehnologije

1.1

612 616 062

497 518 000

19 936 245

612 616 062

517 454 245

08 04 02

Sodelovanje – Nanoznanosti, nanotehnologije, materiali in nove proizvodne tehnologije – Skupno podjetje za gorivne celice in vodik

1.1

8 792 000

7 107 722

8 792 000

7 107 722

Poglavje 08 04 — Skupaj

621 408 062

504 625 722

19 936 245

621 408 062

524 561 967

Člen 08 04 01 — Sodelovanje – Nanoznanosti, nanotehnologije, materiali in nove proizvodne tehnologije

Zneski

Proračun 2013

predlog spremembe proračuna št. 9/2013

Novi znesek

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

612 616 062

497 518 000

19 936 245

612 616 062

517 454 245

Opombe

Dejavnosti, ki se izvajajo na tem področju, so namenjene pomoči pri doseganju kritične mase zmogljivosti, potrebnih za razvijanje in izkoriščanje, zlasti za ekološko učinkovitost in zmanjšanje odvajanja nevarnih snovi v okolje, za vodilne mejne tehnologije za proizvode, storitve in proizvodne postopke v prihodnjih letih, ki temeljijo zlasti na znanju in inteligenci.

Treba je zagotoviti zadostna sredstva za raziskave na področju nanotehnologije v povezavi z oceno tveganja za okolje in zdravje, saj je temu danes namenjeno samo 5–10 % vseh raziskav na področju nanotehnologije.

Dovolj proračunskih sredstev je treba nameniti dejavnostim, ki spodbujajo raziskovanje in nastajanje procesov in praks učinkovite rabe virov, kot so na primer ekološko oblikovanje, možnost ponovne uporabe, možnost recikliranja ter raziskave za zamenjavo nevarnih ali kritičnih snovi.

Sem spadajo tudi stroški znanstvenih in tehnoloških srečanj na visoki ravni, konferenc, delavnic in seminarjev, ki jih zaradi evropskega interesa organizira Komisija, financiranje študij, subvencij, spremljanja in vrednotenja posebnih programov kot tudi financiranje sekretariata IPS, znanstvenih in tehnoloških analiz na visoki ravni ter ukrepov prejšnjih okvirnih programov.

Prispevki držav Efte v skladu s Sporazumom o Evropskem gospodarskem prostoru ter zlasti členom 82 Sporazuma in Protokolom 32 k Sporazumu se morajo dodati k odobritvam, ki se vnesejo v ta člen. Ti zneski izhajajo iz prispevkov držav Efte, ki se vnesejo v člen 6 3 0 izkaza prihodkov, ki predstavljajo namenske prejemke v skladu s členom 21(2)(e) do (g) finančne uredbe; so podlaga za zagotavljanje ustreznih odobritev in izvrševanje v skladu s Prilogo „Evropski gospodarski prostor“ k temu delu izkaza izdatkov tega oddelka, ki je sestavni del splošnega proračuna.

Pravna podlaga

Sklep št. 1982/2006/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o Sedmem okvirnem programu Evropske skupnosti za raziskave, tehnološki razvoj in predstavitvene dejavnosti (2007–2013) (UL L 412, 30.12.2006, str. 1).

Uredba (ES) št. 1906/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o določitvi pravil za udeležbo podjetij, raziskovalnih središč in univerz pri ukrepih v okviru Sedmega okvirnega programa in razširjanju rezultatov raziskav (2007–2013) (UL L 391, 30.12.2006, str. 1).

Odločba Sveta 2006/971/ES z dne 19. decembra 2006 o posebnem programu Sodelovanje za izvajanje Sedmega okvirnega programa Evropske skupnosti za raziskave, tehnološki razvoj in predstavitvene dejavnosti (2007–2013) (UL L 400, 30.12.2006, str. 86).

Poglavje 08 06 — Sodelovanje – Okolje (vključno s podnebnimi spremembami)

Zneski

Naslov Poglavje Člen Postavka

Postavka

FO

Proračun 2013

predlog spremembe proračuna št. 9/2013

Novi znesek

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

08 06

Sodelovanje – Okolje (vključno s podnebnimi spremembami)

08 06 01

Sodelovanje – Okolje (vključno s podnebnimi spremembami)

1.1

336 619 726

280 421 301

2 804 213

336 619 726

283 225 514

08 06 02

Sodelovanje – Okolje – Skupno podjetje za gorivne celice in vodik

1.1

3 951 000

2 671 697

3 951 000

2 671 697

Poglavje 08 06 — Skupaj

340 570 726

283 092 998

2 804 213

340 570 726

285 897 211

Člen 08 06 01 — Sodelovanje – Okolje (vključno s podnebnimi spremembami)

Zneski

Proračun 2013

predlog spremembe proračuna št. 9/2013

Novi znesek

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

336 619 726

280 421 301

2 804 213

336 619 726

283 225 514

Opombe

Raziskave na področju okolja v okviru Sedmega okvirnega programa se bodo izvajale znotraj teme „Okolje (vključno s podnebnimi spremembami)“. Cilj je spodbujati trajnostno gospodarjenje z naravnim in človekovim okoljem ter njegovimi viri s pomočjo pospeševanja našega znanja o medsebojnih vplivih med biosfero, ekosistemi in človekovimi dejavnostmi ter razvijanjem novih tehnologij, orodij in storitev, da bi na celosten način rešili svetovne okoljske probleme. Poudarek bo na napovedovanju sprememb podnebnih, ekoloških, zemeljskih in oceanskih sistemov ter na orodju in tehnologijah za spremljanje, preprečevanje in zmanjševanje pritiskov na okolje in tveganj, vključno s tveganjem za zdravje, ter za trajnost naravne in kulturne krajine.

Raziskave v okviru te teme bodo prispevale k izvajanju mednarodnih obvez in pobud, kot npr. globalno opazovanje Zemlje (GEO). Poleg tega bodo podpirale raziskovalne potrebe, ki izhajajo iz obstoječe in nastajajoče zakonodaje in politik Unije, s tem povezanih tematskih strategij, akcijskega načrta za okoljske tehnologije ter akcijskega načrta za okolje in zdravje. Raziskave bodo prispevale tudi k tehnološkemu razvoju, ki bo izboljšal tržni položaj evropskih podjetij, zlasti majhnih in srednje velikih podjetij, na področjih, kot so okoljske tehnologije.

Prispevki držav Efte v skladu s Sporazumom o Evropskem gospodarskem prostoru ter zlasti členom 82 Sporazuma in Protokolom 32 k Sporazumu se morajo dodati k odobritvam, ki se vnesejo v ta člen. Ti zneski izhajajo iz prispevkov držav Efte, ki se vnesejo v člen 6 3 0 izkaza prihodkov, ki predstavljajo namenske prejemke v skladu s členom 21(2)(e) do (g) finančne uredbe; so podlaga za zagotavljanje ustreznih odobritev in izvrševanje v skladu s Prilogo „Evropski gospodarski prostor“ k temu delu izkaza izdatkov tega oddelka, ki je sestavni del splošnega proračuna.

Pravna podlaga

Sklep št. 1982/2006/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o Sedmem okvirnem programu Evropske skupnosti za raziskave, tehnološki razvoj in predstavitvene dejavnosti (2007–2013) (UL L 412, 30.12.2006, str. 1).

Uredba (ES) št. 1906/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o določitvi pravil za udeležbo podjetij, raziskovalnih središč in univerz pri ukrepih v okviru Sedmega okvirnega programa in razširjanju rezultatov raziskav (2007–2013) (UL L 391, 30.12.2006, str. 1).

Odločba Sveta 2006/971/ES z dne 19. decembra 2006 o posebnem programu Sodelovanje za izvajanje Sedmega okvirnega programa Evropske skupnosti za raziskave, tehnološki razvoj in predstavitvene dejavnosti (2007–2013) (UL L 400, 30.12.2006, str. 86).

Poglavje 08 10 — Zamisli

Zneski

Naslov Poglavje Člen Postavka

Postavka

FO

Proračun 2013

predlog spremembe proračuna št. 9/2013

Novi znesek

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

08 10

Zamisli

08 10 01

Zamisli

1.1

1 714 721 109

1 026 958 500

41 883 890

1 714 721 109

1 068 842 390

Poglavje 08 10 — Skupaj

1 714 721 109

1 026 958 500

41 883 890

1 714 721 109

1 068 842 390

Člen 08 10 01 — Zamisli

Zneski

Proračun 2013

predlog spremembe proračuna št. 9/2013

Novi znesek

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

1 714 721 109

1 026 958 500

41 883 890

1 714 721 109

1 068 842 390

Opombe

Splošni cilj dejavnosti Evropskega raziskovalnega sveta v okviru posebnega programa „Zamisli“ je opredeliti najboljše raziskovalne skupine v Evropi in spodbujati „raziskave na novih področjih znanja“ s financiranjem večdisciplinarnih projektov in projektov z visokim tveganjem, ovrednotenih izključno na podlagi merila odličnosti s strokovnim ocenjevanjem na evropski ravni, ter hkrati spodbujati zlasti nastajanje omrežij med raziskovalnimi skupinami v različnih državah, da se spodbuja razvoj evropske znanstvene skupnosti.

Prispevki držav Efte v skladu s Sporazumom o Evropskem gospodarskem prostoru ter zlasti členom 82 Sporazuma in Protokolom 32 k Sporazumu se morajo dodati k odobritvam, ki se vnesejo v ta člen. Ti zneski izhajajo iz prispevkov držav Efte, ki se vnesejo v člen 6 3 0 izkaza prihodkov, ki predstavljajo namenske prejemke v skladu s členom 21(2)(e) do (g) finančne uredbe; so podlaga za zagotavljanje ustreznih odobritev in izvrševanje v skladu s Prilogo „Evropski gospodarski prostor“ k temu delu izkaza izdatkov tega oddelka, ki je sestavni del splošnega proračuna.

Te odobritve bodo pokrivale tudi izdatke, ki ustrezajo prihodkom, ki so podlaga za zagotovitev dodatnih odobritev od tretjih oseb ali tretjih držav (ki niso del Evropskega gospodarskega prostora), ki sodelujejo v projektih na področju raziskav in tehnološkega razvoja.

V skladu s členom 21 finančne uredbe lahko vsak prihodek, vnesen v postavke 6 0 1 3, 6 0 1 5, 6 0 1 6, 6 0 3 1 in 6 0 3 3 izkaza prihodkov, omogoči dodatne odobritve.

Pravna podlaga

Sklep št. 1982/2006/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o Sedmem okvirnem programu Evropske skupnosti za raziskave, tehnološki razvoj in predstavitvene dejavnosti (2007–2013) (UL L 412, 30.12.2006, str. 1).

Uredba (ES) št. 1906/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o določitvi pravil za udeležbo podjetij, raziskovalnih središč in univerz pri ukrepih v okviru Sedmega okvirnega programa in razširjanju rezultatov raziskav (2007–2013) (UL L 391, 30.12.2006, str. 1).

Odločba Sveta 2006/972/ES z dne 19. decembra 2006 o posebnem programu „Zamisli“ za izvajanje Sedmega okvirnega programa Evropske skupnosti za raziskave, tehnološki razvoj in predstavitvene dejavnosti (2007–2013) (UL L 400, 30.12.2006, str. 243).

Poglavje 08 19 — Zmogljivosti – Podpora za skladen razvoj raziskovalnih politik

Zneski

Naslov Poglavje Člen Postavka

Postavka

FO

Proračun 2013

predlog spremembe proračuna št. 9/2013

Novi znesek

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

08 19

Zmogljivosti – Podpora za skladen razvoj raziskovalnih politik

08 19 01

Zmogljivosti – Podpora za skladen razvoj raziskovalnih politik

1.1

13 470 414

8 912 772

405 852

13 470 414

9 318 624

Poglavje 08 19 — Skupaj

13 470 414

8 912 772

405 852

13 470 414

9 318 624

Člen 08 19 01 — Zmogljivosti – Podpora za skladen razvoj raziskovalnih politik

Zneski

Proračun 2013

predlog spremembe proračuna št. 9/2013

Novi znesek

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

13 470 414

8 912 772

405 852

13 470 414

9 318 624

Opombe

Povečanje naložb v raziskave in razvoj do 3 % in izboljšanje njihove učinkovitosti sta glavni prednostni nalogi strategije Evropa 2020 za rast in delovna mesta. Glavna skrb javnih organov je zato razviti skladno kombinacijo politik za povečanje javnih in zasebnih naložb v raziskave. Dejavnosti iz te postavke bodo podpirale razvoj učinkovitih in skladnih raziskovalnih politik na regionalni in nacionalni ravni ter na ravni Unije, in sicer z zagotavljanjem strukturiranih informacij, kazalcev in analiz ter z ukrepi za usklajevanje raziskovalnih politik, zlasti z uporabo odprte metode usklajevanja pri raziskovalni politiki.

Prispevki držav Efte v skladu s Sporazumom o Evropskem gospodarskem prostoru ter zlasti členom 82 Sporazuma in Protokolom 32 k Sporazumu se morajo dodati k odobritvam, ki se vnesejo v ta člen. Ti zneski izhajajo iz prispevkov držav Efte, ki se vnesejo v člen 6 3 0 izkaza prihodkov, ki predstavljajo namenske prejemke v skladu s členom 21(2)(e) do (g) finančne uredbe; so podlaga za zagotavljanje ustreznih odobritev in izvrševanje v skladu s Prilogo „Evropski gospodarski prostor“ k temu delu izkaza izdatkov tega oddelka, ki je sestavni del splošnega proračuna.

Pravna podlaga

Sklep št. 1982/2006/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o Sedmem okvirnem programu Evropske skupnosti za raziskave, tehnološki razvoj in predstavitvene dejavnosti (2007–2013) (UL L 412, 30.12.2006, str. 1).

Uredba (ES) št. 1906/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o določitvi pravil za udeležbo podjetij, raziskovalnih središč in univerz pri ukrepih v okviru Sedmega okvirnega programa in razširjanju rezultatov raziskav (2007–2013) (UL L 391, 30.12.2006, str. 1).

Odločba Sveta 2006/974/ES z dne 19. decembra 2006 o posebnem programu Zmogljivosti za izvajanje Sedmega okvirnega programa Evropske skupnosti za raziskave, tehnološki razvoj in predstavitvene dejavnosti (2007–2013) (UL L 400, 30.12.2006, str. 299).

Poglavje 08 20 — Euratom – Fuzijska energija

Zneski

Naslov Poglavje Člen Postavka

Postavka

FO

Proračun 2013

predlog spremembe proračuna št. 9/2013

Novi znesek

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

08 20

Euratom – Fuzijska energija

08 20 01

Euratom – Fuzijska energija

1.1

72 163 290

78 549 779

72 163 290

78 549 779

08 20 02

Euratom – Evropsko skupno podjetje za ITER – Fuzija za energijo

1.1

865 510 000

494 812 495

-289 200 000

865 510 000

205 612 495

Poglavje 08 20 — Skupaj

937 673 290

573 362 274

-289 200 000

937 673 290

284 162 274

Člen 08 20 02 — Euratom – Evropsko skupno podjetje za ITER – Fuzija za energijo

Zneski

Proračun 2013

predlog spremembe proračuna št. 9/2013

Novi znesek

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

865 510 000

494 812 495

-289 200 000

865 510 000

205 612 495

Opombe

Fuzija ponuja možnost skoraj neomejenega zagotavljanja oskrbe s čisto energijo, pri čemer je ITER naslednji ključni korak k napredku pri doseganju končnega cilja. V ta namen je bilo v obliki skupnega podjetja ustanovljena Evropska organizacija za ITER in razvoj fuzijske energije. Evropsko skupno podjetje za ITER in razvoj fuzijske energije (fuzija za energijo) bo imelo naslednje naloge:

(a)  zagotoviti prispevek EURATOM za Mednarodno organizacijo za fuzijsko energijo ITER;

(b)  zagotoviti prispevek EURATOM za dejavnosti širšega pristopa z Japonsko za hiter razvoj fuzijske energije;

(c)  izvajati program dejavnosti za pripravo gradnje demonstracijskega fuzijskega reaktorja in sorodnih naprav, vključno z eksperimentalno obsevalno napravo za testiranje fuzijskih materialov in tehnologij (IFMIF).

Pravna podlaga

Sklep Sveta z dne 25. septembra 2006 o sklenitvi s strani Komisije Sporazuma o ustanovitvi Mednarodne organizacije za fuzijsko energijo ITER za skupno izvajanje projekta ITER, Dogovora o začasni uporabi Sporazuma o ustanovitvi Mednarodne organizacije za fuzijsko energijo ITER za skupno izvajanje projekta ITER in Sporazuma o privilegijih in imunitetah Mednarodne organizacije za fuzijsko energijo ITER za skupno izvajanje projekta ITER.

Odločba Komisije 2006/943/Euratom z dne 17. novembra 2006 o začasni uporabi Sporazuma o ustanovitvi Mednarodne organizacije za fuzijsko energijo ITER za skupno izvajanje projekta ITER ter Sporazuma o privilegijih in imunitetah Mednarodne organizacije za fuzijsko energijo ITER za skupno izvajanje projekta ITER (UL L 358, 16.12.2006, str. 60).

Sklep Sveta 2006/970/Euratom z dne 18. decembra 2006 o Sedmem okvirnem programu Evropske skupnosti za atomsko energijo (Euratom) za dejavnosti na področju jedrskih raziskav in usposabljanja (2007–2011) (UL L 400, 30.12.2006, str. 60).

Uredba Sveta (Euratom) št. 1908/2006 z dne 19. decembra 2006 o določitvi pravil za udeležbo podjetij, raziskovalnih središč in univerz pri ukrepih v okviru Sedmega okvirnega programa Evropske skupnosti za atomsko energijo in pri razširjanju rezultatov raziskav (2007–2011) (UL L 400, 30.12.2006, str. 1).

Odločba Sveta 2006/976/Euratom z dne 19. decembra 2006 o posebnem programu za izvajanje Sedmega okvirnega programa Evropske skupnosti za atomsko energijo (Euratom) za dejavnosti na področju jedrskih raziskav in usposabljanja (2007–2011) (UL L 400, 30.12.2006, str. 404).

Odločba Sveta 2007/198/Euratom z dne 27. marca 2007 o ustanovitvi Evropskega skupnega podjetja za ITER in razvoj fuzijske energije ter dodelitvi prednosti le-temu (UL L 90, 30.3.2007, str. 58).

Sklep Sveta 2012/93/Euratom z dne 19. decembra 2011 o okvirnem programu Evropske skupnosti za atomsko energijo za dejavnosti na področju jedrskih raziskav in usposabljanja (2012–2013) (UL L 47, 18.2.2012, str. 25).

Uredba Sveta (Euratom) št. 139/2012 z dne 19. decembra 2011 o določitvi pravil za udeležbo podjetij, raziskovalnih središč in univerz pri posrednih ukrepih okvirnega programa Evropske skupnosti za atomsko energijo ter za razširjanje rezultatov raziskav (2012–2013) (UL L 47, 18.2.2012, str. 1).

Sklep Sveta 2012/94/Euratom z dne 19. decembra 2011 o posebnem programu, ki se bo s posrednimi ukrepi izvajal v sklopu okvirnega programa Evropske skupnosti za atomsko energijo za dejavnosti na področju jedrskih raziskav in usposabljanja (2012–2013) (UL L 47, 18.2.2012, str. 33).

Naslov 09 — KOMUNIKACIJSKA OMREŽJA, VSEBINE IN TEHNOLOGIJA

Zneski

Naslov Poglavje

Postavka

FO

Proračun 2013

predlog spremembe proračuna št. 9/2013

Novi znesek

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

09 01

Upravni odhodki na področju politike „KOMUNIKACIJSKA OMREŽJA, VSEBINE IN TEHNOLOGIJA“

127 323 333

127 323 333

127 323 333

127 323 333

09 02

Regulativni okvir programa za digitalne tehnologije

18 137 969

25 484 774

18 137 969

25 484 774

40 02 41

391 985

18 529 954

391 985

25 876 759

391 985

18 529 954

391 985

25 876 759

09 03

Prevzem informacijsko-komunikacijskih tehnologij

1

144 265 000

132 209 900

144 265 000

132 209 900

09 04

Sodelovanje – Informacijske in komunikacijske tehnologije (IKT)

1

1 483 700 335

1 168 738 402

40 812 681

1 483 700 335

1 209 551 083

09 05

Zmogljivosti – Raziskovalne infrastrukture

1

37 403 000

53 948 802

37 403 000

53 948 802

Naslov 09 — Skupaj

1 810 829 637

1 507 705 211

40 812 681

1 810 829 637

1 548 517 892

40 01 40, 40 02 41

Skupaj + rezerva

391 985

1 811 221 622

391 985

1 508 097 196

391 985

1 811 221 622

391 985

1 548 909 877

Poglavje 09 04 — Sodelovanje – Informacijske in komunikacijske tehnologije (IKT)

Zneski

Naslov Poglavje Člen Postavka

Postavka

FO

Proračun 2013

predlog spremembe proračuna št. 9/2013

Novi znesek

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

09 04

Sodelovanje – Informacijske in komunikacijske tehnologije (IKT)

09 04 01

Podpora sodelovanju v raziskavah na področju informacijskih in komunikacijskih tehnologij (IKT – Sodelovanje)

09 04 01 01

Podpora sodelovanju v raziskavah na področju informacijskih in komunikacijskih tehnologij (IKT – Sodelovanje)

1.1

1 307 359 400

1 102 379 643

40 812 681

1 307 359 400

1 143 192 324

09 04 01 02

Sodelovanje – Informacijske in komunikacijske tehnologije – Skupno podjetje ARTEMIS

1.1

65 000 000

19 016 953

65 000 000

19 016 953

09 04 01 03

Sodelovanje – Informacijske in komunikacijske tehnologije – Odhodki za podporo skupnemu podjetju ARTEMIS

1.1

911 793

901 234

911 793

901 234

09 04 01 04

Sodelovanje – Informacijske in komunikacijske tehnologije – Skupno podjetje ENIAC

1.1

110 000 000

35 143 790

110 000 000

35 143 790

09 04 01 05

Sodelovanje – Informacijske in komunikacijske tehnologije – Odhodki za podporo skupnemu podjetju ENIAC

1.1

429 142

424 172

429 142

424 172

Člen 09 04 01 — Vmesni seštevek

1 483 700 335

1 157 865 792

40 812 681

1 483 700 335

1 198 678 473

09 04 02

Odobritve iz prispevkov tretjih oseb (ki niso del Evropskega gospodarskega prostora) za raziskave in tehnološki razvoj

1.1

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

09 04 03

Zaključek prejšnjih okvirnih programov Evropske skupnosti (pred letom 2007)

1.1

10 872 610

10 872 610

Poglavje 09 04 — Skupaj

1 483 700 335

1 168 738 402

40 812 681

1 483 700 335

1 209 551 083

Člen 09 04 01 — Podpora sodelovanju v raziskavah na področju informacijskih in komunikacijskih tehnologij (IKT – Sodelovanje)

Postavka 09 04 01 01 — Podpora sodelovanju v raziskavah na področju informacijskih in komunikacijskih tehnologij (IKT – Sodelovanje)

Zneski

Proračun 2013

predlog spremembe proračuna št. 9/2013

Novi znesek

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

1 307 359 400

1 102 379 643

40 812 681

1 307 359 400

1 143 192 324

Opombe

Cilj sedmega okvirnega programa Evropske skupnosti za raziskave, tehnološki razvoj in predstavitvene dejavnosti (2007–2013) ter teme „Informacijske in komunikacijske tehnologije“ posebnega programa „Sodelovanje“ je izboljšati konkurenčnost evropske industrije in omogočiti Evropi, da v skladu z dolgoročno evropsko strategijo za IKT obvladuje in oblikuje prihodnji razvoj IKT tako, da bodo izpolnjene družbene in gospodarske zahteve, evropski standardi pa bodo pomagali oblikovati svetovni razvoj IKT, namesto da sledijo drugim rastočim svetovnim trgom.

Dejavnosti bodo okrepile znanstveno in tehnološko bazo Evrope in zagotovile njen svetovni vodilni položaj na področju IKT, pomagale pospeševati in spodbujati inovativnost z uporabo IKT in zagotovile hitro prenašanje napredka IKT v koristi za državljane, podjetja, industrijo in vlade.

Tema IKT daje prednost strateškim raziskavam v zvezi s ključnimi stebri tehnologije, omogoča neprekinjeno vključevanje tehnologij ter zagotavlja znanje in sredstva za razvoj širokega spektra inovativnih uporab IKT.

Dejavnosti povečujejo industrijsko in tehnološko prednost v sektorju IKT ter izboljšujejo konkurenčno prednost pomembnih sektorjev, ki temeljijo na intenzivni rabi IKT – tako z inovativnimi izdelki in storitvami z veliko vrednostjo, ki temeljijo na IKT, kot tudi z novimi ali izboljšanimi organizacijskimi postopki v podjetjih in upravah. Poleg tega ta tema z aktiviranjem IKT za izpolnjevanje javnih in družbenih zahtev podpira druge politike Unije.

Dejavnosti vključujejo sodelovanje in izmenjavo praktičnih zgledov z namenom opredelitve skupnih standardov Unije, ki so združljivi s svetovnimi ali slednje določajo, povezovanje v omrežja ter pobude za usklajevanje nacionalnih programov. V ta člen sodijo tudi stroški neodvisnih strokovnjakov, ki pomagajo pri ocenjevanju predlogov in preverjanju projektov, stroški dogodkov, srečanj, konferenc, delavnic in seminarjev, ki jih zaradi evropskega interesa organizira Komisija, stroški študij, analiz in ocen, stroški spremljanja in vrednotenja posebnih programov in okvirnih programov ter stroški ukrepov za spremljanje in razširjanje rezultatov programov, vključno z ukrepi prejšnjih okvirnih programov.

Prispevki držav Efte v skladu s Sporazumom o Evropskem gospodarskem prostoru ter zlasti členom 82 Sporazuma in Protokolom 32 k Sporazumu se morajo dodati k odobritvam, ki se vnesejo v to postavko. Ti zneski izhajajo iz prispevkov držav Efte, ki se vnesejo v člen 6 3 0 izkaza prihodkov in so namenski prejemki v skladu s členom 21(2)(e) do (g) finančne uredbe; so podlaga za zagotavljanje ustreznih odobritev in izvrševanje v skladu s Prilogo „Evropski gospodarski prostor“ k temu delu izkaza odhodkov tega oddelka, ki je sestavni del splošnega proračuna.

Del teh sredstev je namenjenih spodbujanju skupnih pristopov h glavnim svetovnim izzivom, kot je strategija IKT, ki ne bo sposobna samo tekmovanja s hitro rastočimi trgi IKT, npr. azijskimi, temveč bo določala standarde za politiko IKT na svetovni ravni v korist evropskih vrednot z združevanjem virov in pospeševanjem izmenjave praktičnih zgledov za napredek raziskav, razvoja in inovacij na področju IKT. Ukrepi bodo usmerjeni v izboljšanje učinkovitosti ukrepov mednarodne skupnosti in bodo dopolnjevali obstoječe mehanizme in uspešne delovne odnose. Ta sredstva bodo porabljena za financiranje inovativnih skupnih projektov evropskih in tretjih držav. Obseg teh skupnih projektov ni mogoče uresničiti v eni sami državi, in prejema koristi od Unije in njenih partnerjev pri pripravi njihove vodilne vloge pri določanju prihodnjih standardov IKT. Komisija bo pri izvajanju tega ukrepa zagotovila uravnoteženo dodeljevanje subvencij. Akterje na svetovni ravni bo pomagala pritegniti k udeležbi v raziskovalnih partnerstvih, z namenom spodbujanja inovacij na področju IKT.

Pravna podlaga

Sklep št. 1982/2006/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o sedmem okvirnem programu Evropske skupnosti za raziskave, tehnološki razvoj in predstavitvene dejavnosti (2007–2013) (UL L 412, 30.12.2006, str. 1).

Uredba (ES) št. 1906/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o določitvi pravil za udeležbo podjetij, raziskovalnih središč in univerz pri ukrepih v okviru sedmega okvirnega programa in razširjanju rezultatov raziskav (2007–2013) (UL L 391, 30.12.2006, str. 1).

Odločba Sveta 2006/971/ES z dne 19. decembra 2006 o posebnem programu „Sodelovanje“ za izvajanje Sedmega okvirnega programa Evropske skupnosti za raziskave, tehnološki razvoj in predstavitvene dejavnosti (2007–2013) (UL L 400, 30.12.2006, str. 86).

Naslov 10 — Neposredne raziskave

Zneski

Naslov Poglavje

Postavka

FO

Proračun 2013

predlog spremembe proračuna št. 9/2013

Novi znesek

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

10 01

Upravni odhodki na področju „neposredne raziskave“

1

350 080 000

350 080 000

350 080 000

350 080 000

10 02

Operativne odobritve za neposredno financirane raziskave — Sedmi okvirni program (2007–2013) — EU

1

33 089 156

30 721 154

33 089 156

30 721 154

10 03

Operativne odobritve za neposredno financirane raziskave — Sedmi okvirni program (2007–2011 in 2012–2013) — Euratom

1

10 250 000

9 314 301

405 852

10 250 000

9 720 153

10 04

Zaključek prejšnjih okvirnih programov in drugih dejavnosti

1

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

10 05

Zgodovinske odgovornosti, ki izvirajo iz jedrskih dejavnosti Skupnega raziskovalnega središča v okviru Pogodbe Euratom

1

30 900 000

29 204 688

30 900 000

29 204 688

Naslov 10 — Skupaj

424 319 156

419 320 143

405 852

424 319 156

419 725 995

Opombe

Te opombe se nanašajo na vse proračunske postavke na področju „neposredne raziskave“ (z izjemo poglavja 10 05).

Odobritve ne krijejo le odhodkov za dejavnosti in osebje, ki so zajeti v Kadrovskih predpisih, ampak tudi odhodke za osebje, pogodbeno delo, infrastrukturo, informiranje in publikacije ter kakršne koli druge upravne odhodke, ki izhajajo iz dejavnosti raziskovalnega in tehnološkega razvoja, vključujoč predhodne raziskave.

V skladu s členom 21 finančne uredbe lahko vsi prihodki, vpisani v postavkah 6 2 2 4 in 6 2 2 5 izkaza prihodkov, omogočijo dodatne odobritve.

Drugi prihodki lahko omogočijo dodatne odobritve, ki se uporabljajo v poglavjih 10 02, 10 03 ali 10 04 ali v členu 10 01 05, odvisno od njihovega namena.

Vsi prihodki iz prispevkov držav kandidatk in, kjer je to primerno, potencialnih držav kandidatk Zahodnega Balkana za udeležbo v programih Unije, ki se vnesejo v postavko 6 0 3 1 izkaza prihodkov, lahko omogočijo dodatne odobritve v skladu s členom 21(2)(e) do (g) finančne uredbe.

Možnost udeležbe tretjih držav ali organizacij iz tretjih držav v evropskem sodelovanju na področju znanstvenih in tehničnih raziskav je predvidena v primeru nekaterih od teh projektov. Vsi finančni prispevki bodo vneseni v postavko 6 0 1 3 izkaza prihodkov in lahko vodijo do dodatnih odobritev, danih na voljo v skladu s členom 21 finančne uredbe.

Dodatne odobritve bodo na voljo v členih 10 02 02 in 10 03 02.

Odobritve iz tega naslova krijejo stroške osebja, ki dela v finančnem in administrativnem oddelku Skupnega raziskovalnega središča, in podpore, ki jo potrebujejo (približno 15 % stroškov).

Poglavje 10 03 — Operativne odobritve za neposredno financirane raziskave — Sedmi okvirni program (2007–2011 in 2012–2013) — Euratom

Zneski

Naslov Poglavje Člen Postavka

Postavka

FO

Proračun 2013

predlog spremembe proračuna št. 9/2013

Novi znesek

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

10 03

Operativne odobritve za neposredno financirane raziskave — Sedmi okvirni program (2007–2011 in 2012–2013) — Euratom

10 03 01

Dejavnosti Skupnega raziskovalnega središča (SRS) na jedrskem področju

1.1

10 250 000

9 314 301

405 852

10 250 000

9 720 153

10 03 02

Odobritve iz prispevkov tretjih oseb (ki niso del Evropskega gospodarskega prostora) za raziskave in tehnološki razvoj

1.1

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Poglavje 10 03 — Skupaj

10 250 000

9 314 301

405 852

10 250 000

9 720 153

Člen 10 03 01 — Dejavnosti Skupnega raziskovalnega središča (SRS) na jedrskem področju

Zneski

Proračun 2013

predlog spremembe proračuna št. 9/2013

Novi znesek

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

10 250 000

9 314 301

405 852

10 250 000

9 720 153

Opombe

Te odobritve so namenjene kritju znanstvene in tehnične podpore ter raziskovalnih dejavnosti, ki jih izvaja Skupno raziskovalno središče v skladu s posebnim programom na jedrskem področju na naslednjih področjih:

–  ravnanje z jedrskimi odpadki, vplivi na okolje, temeljno znanje in raziskave glede razgradnje,

–  jedrska varnost,

–  jedrsko varstvo.

Te odobritve krijejo dejavnosti, ki so nujne za izvajanje nadzornih ukrepov v skladu s poglavjem 7 naslova II Pogodbe Euratom in obveznosti, ki izhajajo iz Pogodbe o neširjenju jedrskega orožja ter izvajanja programa Komisije za podporo Mednarodne agencije za atomsko energijo (IAEA).

Krijejo posebne odhodke, ki se nanašajo na zadevne raziskovalne in podporne dejavnosti (vse vrste nakupov in pogodbe). To vključuje odhodke znanstvene infrastrukture, neposredno povezane z zadevnimi projekti.

Te odobritve so namenjene tudi kritju kakršnih koli odhodkov, ki se nanašajo na raziskovalne dejavnosti v zvezi z dejavnostmi, zajetimi v tem členu, za katere je bilo zadolženo Skupno raziskovalno središče v okviru svoje udeležbe na konkurenčni osnovi v posrednih dejavnostih.

V skladu s členom 21 in členom 183(2) finančne uredbe lahko vsi prihodki v postavki 6 2 2 6 izkaza prihodkov omogočijo dodatne odobritve.

Pravna podlaga

Sklep Sveta 2006/970/Euratom z dne 18. decembra 2006 o Sedmem okvirnem programu Evropske skupnosti za atomsko energijo (Euratom) za dejavnosti na področju jedrskih raziskav in usposabljanja (2007–2011) (UL L 400, 30.12.2006, str. 60).

Odločba Sveta 2006/977/Euratom z dne 19. decembra 2006 o posebnem programu, ki ga bo s pomočjo neposrednih ukrepov izvajalo Skupno raziskovalno središče v okviru Sedmega okvirnega programa Evropske skupnosti za atomsko energijo (Euratom) za dejavnosti na področju jedrskih raziskav in usposabljanja (2007–2011) (UL L 400, 30.12.2006, str. 434).

Uredba Sveta (Euratom) št. 1908/2006 z dne 19. decembra 2006 o določitvi pravil za udeležbo podjetij, raziskovalnih središč in univerz pri ukrepih v okviru Sedmega okvirnega programa Evropske skupnosti za atomsko energijo in pri razširjanju rezultatov raziskav (2007–2011) (UL L 400, 30.12.2006, str. 1).

Sklep Sveta 2012/93/Euratom z dne 19. decembra 2011 o okvirnem programu Evropske skupnosti za atomsko energijo za dejavnosti na področju jedrskih raziskav in usposabljanja (2012–2013) (UL L 47, 18.2.2012, str. 25).

Uredba Sveta (Euratom) št. 139/2012 z dne 19. decembra 2011 o določitvi pravil za udeležbo podjetij, raziskovalnih središč in univerz pri posrednih ukrepih okvirnega programa Evropske skupnosti za atomsko energijo ter za razširjanje rezultatov raziskav (2012–2013) (UL L 47, 18.2.2012, str. 1).

Sklep Sveta 2012/95/Euratom z dne 19. decembra 2011 o posebnem programu, ki ga bo z neposrednimi ukrepi izvajalo Skupno raziskovalno središče v sklopu okvirnega programa Evropske skupnosti za atomsko energijo za dejavnosti na področju jedrskih raziskav in usposabljanja (2012–2013) (UL L 47, 18.2.2012, str. 40).

Naslov 13 — Regionalna politika

Zneski

Naslov Poglavje

Postavka

FO

Proračun 2013

predlog spremembe proračuna št. 9/2013

Novi znesek

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

13 01

Upravni odhodki na področju „regionalna politika“

88 792 579

88 792 579

88 792 579

88 792 579

13 03

Evropski sklad za regionalni razvoj in druge regionalne operacije

1

30 639 878 699

31 410 089 436

30 639 878 699

31 410 089 436

13 04

Kohezijski sklad

1

12 499 800 000

11 414 497 449

12 499 800 000

11 414 497 449

13 05

Predpristopne intervencije, povezane s strukturnimi politikami

549 770 452

489 688 705

-78 987 754

549 770 452

410 700 951

13 06

Solidarnostni sklad

14 607 942

14 607 942

400 519 089

250 519 089

415 127 031

265 127 031

Naslov 13 — Skupaj

43 792 849 672

43 417 676 111

400 519 089

171 531 335

44 193 368 761

43 589 207 446

Poglavje 13 05 — Predpristopne intervencije, povezane s strukturnimi politikami

Zneski

Naslov Poglavje Člen Postavka

Postavka

FO

Proračun 2013

predlog spremembe proračuna št. 9/2013

Novi znesek

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

13 05

Predpristopne intervencije, povezane s strukturnimi politikami

13 05 01

Instrument strukturnih politik v predpristopnem obdobju (ISPA) – Zaključek prejšnjih projektov (2000–2006)

13 05 01 01

Instrument strukturnih politik v predpristopnem obdobju (ISPA) – Zaključek drugih prejšnjih projektov (2000–2006)

4

p.m.

232 278 493

-78 987 754

p.m.

153 290 739

13 05 01 02

Instrument strukturnih politik v predpristopnem obdobju – Prenehanje predpristopne pomoči osmim državam prosilkam

4

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Člen 13 05 01 — Vmesni seštevek

p.m.

232 278 493

-78 987 754

p.m.

153 290 739

13 05 02

Instrument za predpristopno pomoč (IPA) – Oddelek za regionalni razvoj

4

462 000 000

172 734 477

462 000 000

172 734 477

13 05 03

Instrument za predpristopno pomoč (IPA) – Oddelek za čezmejno sodelovanje (CBC)

13 05 03 01

Čezmejno sodelovanje (CBC) – Prispevek iz podrazdelka 1b

1.2

51 491 401

50 000 000

51 491 401

50 000 000

13 05 03 02

Čezmejno sodelovanje (CBC) in sodelovanje držav kandidatk in potencialnih držav kandidatk v nadnacionalnih in medregionalnih programih sodelovanja v okviru strukturnih skladov — Prispevek iz razdelka 4

4

36 279 051

34 675 735

36 279 051

34 675 735

Člen 13 05 03 — Vmesni seštevek

87 770 452

84 675 735

87 770 452

84 675 735

Poglavje 13 05 — Skupaj

549 770 452

489 688 705

-78 987 754

549 770 452

410 700 951

Člen 13 05 01 — Instrument strukturnih politik v predpristopnem obdobju (ISPA) – Zaključek prejšnjih projektov (2000–2006)

Opombe

Namen pomoči instrumenta strukturnih politik v predpristopnem obdobju (ISPA) je bil pomagati državam kandidatkam iz Srednje in Vzhodne Evrope pri njihovem pristopu k Evropski uniji. ISPA se je uporabljala za pomoč državam upravičenkam pri njihovi uskladitvi s pravnim redom Unije na področju okolja in prometa.

Postavka 13 05 01 01 — Instrument strukturnih politik v predpristopnem obdobju (ISPA) – Zaključek drugih prejšnjih projektov (2000–2006)

Zneski

Proračun 2013

predlog spremembe proračuna št. 9/2013

Novi znesek

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

p.m.

232 278 493

-78 987 754

p.m.

153 290 739

Opombe

Te odobritve krijejo pomoč v okviru ISPA in tehnično pomoč, zagotovljeno izven Komisije, ki je potrebna za izvajanje v državah kandidatkah Srednje in Vzhodne Evrope.

Ne glede na upravičenca pa niso odobreni nobeni upravni odhodki po tej postavki.

Pravna podlaga

Uredba Sveta (ES) št. 1266/1999 z dne 21. junija 1999 o usklajevanju pomoči državam prosilkam v okviru predpristopne strategije (UL L 161, 26.6.1999, str. 68).

Uredba Sveta (ES) št. 1267/1999 z dne 21. junija 1999 o vzpostavitvi instrumenta strukturne politike v predpristopnem obdobju (UL L 161, 26.6.1999, str. 73).

Uredba Sveta (ES) št. 2257/2004 z dne 20. decembra 2004 o spremembah Uredb (EGS) št. 3906/89, (ES) št. 1267/1999, (ES) št. 1268/1999 in (ES) št. 2666/2000 zaradi upoštevanja statusa Hrvaške kot države kandidatke (UL L 389, 30.12.2004, str. 1).

Poglavje 13 06 — Solidarnostni sklad

Zneski

Naslov Poglavje Člen Postavka

Postavka

FO

Proračun 2013

predlog spremembe proračuna št. 9/2013

Novi znesek

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

13 06

Solidarnostni sklad

13 06 01

Solidarnostni sklad Evropske unije – Države članice

3.2

14 607 942

14 607 942

400 519 089

250 519 089

415 127 031

265 127 031

13 06 02

Solidarnostni sklad Evropske unije – Države, ki se pogajajo za pristop

4

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Poglavje 13 06 — Skupaj

14 607 942

14 607 942

400 519 089

250 519 089

415 127 031

265 127 031

Člen 13 06 01 — Solidarnostni sklad Evropske unije – Države članice

Zneski

Proračun 2013

predlog spremembe proračuna št. 9/2013

Novi znesek

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

14 607 942

14 607 942

400 519 089

250 519 089

415 127 031

265 127 031

Opombe

Ta člen je namenjen beleženju odobrenih proračunskih sredstev, ki izhajajo iz uporabe Solidarnostnega sklada Evropske unije v primeru večjih nesreč v državah članicah. Pomoč bi bilo treba uporabiti zlasti v primeru naravnih nesreč, lahko pa bi jo zagotovili tudi, če se zadevna država članica znajde v izrednih razmerah, vendar je v tem primeru treba določiti rok za porabo odobrene finančne pomoči in dodati določbo, da morajo države upravičenke utemeljiti uporabo pomoči, ki so jo prejele. Prejeto pomoč, ki je naknadno poravnana s plačili tretjih oseb v skladu z uporabo načela „onesnaževalec plača“ ali ki je presegala končno oceno škode, bi bilo treba vrniti.

O dodelitvi proračunskih sredstev bo sprejeta odločitev v okviru spremembe proračuna, katere izključni namen je uporaba Solidarnostnega sklada Evropske unije.

Pravna podlaga

Uredba Sveta (ES) št. 2012/2002 z dne 11. novembra 2002 o ustanovitvi Solidarnostnega sklada Evropske unije (UL L 311, 14.11.2002, str. 3).

Spremljajoči akti

Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta, ki ga je Komisija predložila dne 6. aprila 2005, o ustanovitvi Solidarnostnega sklada Evropske unije (COM(2005) 0108).

Medinstitucionalni sporazum z dne 17. maja 2006 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju (UL C 139, 14.6.2006, str. 1).

Naslov 15 — Izobraževanje in kultura

Zneski

Naslov Poglavje

Postavka

FO

Proračun 2013

predlog spremembe proračuna št. 9/2013

Novi znesek

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

15 01

Upravni izdatki na področju „izobraževanje in kultura“

123 603 923

123 603 923

123 603 923

123 603 923

15 02

Vseživljenjsko učenje, vključno z večjezičnostjo

1 417 215 664

1 379 114 216

1 417 215 664

1 379 114 216

15 04

Razvoj kulturnega in avdiovizualnega sodelovanja v Evropi

175 715 000

159 896 411

175 715 000

159 896 411

15 05

Pospeševanje in spodbujanje sodelovanja na področju mladine in športa

3

149 539 000

130 166 227

149 539 000

130 166 227

15 07

Ljudje – Program za mobilnost raziskovalcev

1

963 502 000

771 774 900

63 312 858

963 502 000

835 087 758

Naslov 15 — Skupaj

2 829 575 587

2 564 555 677

63 312 858

2 829 575 587

2 627 868 535

Poglavje 15 07 — Ljudje – Program za mobilnost raziskovalcev

Zneski

Naslov Poglavje Člen Postavka

Postavka

FO

Proračun 2013

predlog spremembe proračuna št. 9/2013

Novi znesek

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

15 07

Ljudje – Program za mobilnost raziskovalcev

15 07 77

Ljudje

1.1

963 502 000

771 275 000

63 312 858

963 502 000

834 587 858

15 07 78

Odobrena proračunska sredstva iz prispevkov tretjih oseb (ki niso del Evropskega gospodarskega prostora) za raziskovalni in tehnološki razvoj

1.1

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

15 07 79

Pilotni projekt – Partnerstva za znanje

1.1

p.m.

499 900

p.m.

499 900

Poglavje 15 07 — Skupaj

963 502 000

771 774 900

63 312 858

963 502 000

835 087 758

Člen 15 07 77 — Ljudje

Zneski

Proračun 2013

predlog spremembe proračuna št. 9/2013

Novi znesek

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

963 502 000

771 275 000

63 312 858

963 502 000

834 587 858

Opombe

Evropa mora postati privlačnejša za raziskovalce, da bi povečali njeno zmogljivost in učinkovitost na področju raziskav in tehnološkega razvoja ter hkrati uskladili ter nadalje razvili Evropski raziskovalni prostor. Zaradi rastoče konkurence na svetovni ravni je potreben razvoj odprtega in konkurenčnega evropskega trga dela za raziskovalce z raznolikimi in privlačnimi poklicnimi možnostmi.

Dodana vrednost zagotovljene pomoči s posebnim programom Ljudje (ki se izvaja v okviru dejavnosti Marie Curie, noči raziskovalcev in dejavnosti EURAXESS) je spodbujanje mednarodne, interdisciplinarne in medsektorske mobilnosti raziskovalcev kot ključne gonilne sile evropskih inovacij. Dejavnosti Marie Curie prav tako spodbujajo tesnejše sodelovanje med izobraževanjem, raziskavami in podjetji iz različnih držav na področju usposabljanja in razvoja poklicne poti raziskovalcev, da se razširi njihovo znanje in da se jih pripravi za prihodnje zaposlitve. Dejavnosti Marie Curie prispevajo k tesnemu partnerstvu med izobraževanjem in podjetji, da se poveča prenos znanja in okrepi doktorsko usposabljanje, prilagojeno potrebam gospodarstva. S spodbujanjem pogojev zaposlovanja v skladu z listino in kodeksom evropskih raziskovalcev se prispeva k večji privlačnosti raziskovalne poklicne poti v Evropi.

Prispevki držav Efte v skladu s Sporazumom o Evropskem gospodarskem prostoru ter zlasti členom 82 Sporazuma in Protokolom 32 k Sporazumu se morajo dodati k odobritvam, ki se vnesejo v ta člen. Ti zneski izhajajo iz prispevkov držav Efte, ki se vnesejo v člen 6 3 0 izkaza prihodkov in predstavljajo namenske prejemke v skladu s členom 21(2)(e) do (g) finančne uredbe; so podlaga za zagotavljanje ustreznih odobritev in izvrševanje v skladu s Prilogo „Evropski gospodarski prostor“ k temu delu izkaza izdatkov tega oddelka, ki je sestavni del splošnega proračuna.

Te odobritve bodo pokrivale tudi izdatke, ki ustrezajo prihodkom, ki so podlaga za zagotovitev dodatnih odobritev od tretjih oseb ali tretjih držav (ki niso del Evropskega gospodarskega prostora), ki sodelujejo v projektih na področju raziskav in tehnološkega razvoja.

Vsak prihodek, vnesen v postavke 6 0 1 3, 6 0 1 5, 6 0 1 6, 6 0 3 1 in 6 0 3 3 stanja prihodkov, lahko omogoči dodatne odobritve v skladu s členom 21 finančne uredbe.

Pravna podlaga

Uredba (ES) št. 1906/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o določitvi pravil za udeležbo podjetij, raziskovalnih središč in univerz pri ukrepih v okviru Sedmega okvirnega programa in razširjanju rezultatov raziskav (2007–2013) (UL L 391, 30.12.2006, str. 1).

Sklep št. 1982/2006/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o Sedmem okvirnem programu Evropske skupnosti za raziskave, tehnološki razvoj in predstavitvene dejavnosti (2007–2013) (UL L 412, 30.12.2006, str. 1).

Odločba Sveta 2006/973/ES z dne 19. decembra 2006 o posebnem programu „Ljudje“ za izvajanje Sedmega okvirnega programa Evropske skupnosti za raziskave, tehnološki razvoj in predstavitvene dejavnosti (2007–2013) (UL L 400, 30.12.2006, str. 272).

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov