Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2013/2159(BUD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0370/2013

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0370/2013

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 20/11/2013 - 8.5
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2013)0476

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 275kWORD 41k
Τετάρτη 20 Νοεμβρίου 2013 - Στρασβούργο
Κινητοποίηση του μέσου ευελιξίας προκειμένου να συμπληρωθεί η χρηματοδότηση στον γενικό προϋπολογισμό της ΕΕ για το 2013, για τη χρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου ώστε να αυξήσει τα κονδύλια που διατίθενται στη Γαλλία, την Ιταλία και την Ισπανία
P7_TA(2013)0476A7-0370/2013
Ψήφισμα
 Παράρτημα

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 20ής Nοεμβρίου 2013 σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κινητοποίηση του μέσου ευελιξίας (COM(2013)0559 – C7-0235/2013 – 2013/2159(BUD))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2013, ο οποίος εγκρίθηκε οριστικά στις 12 Δεκεμβρίου 2012(1),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 7/2013, το οποίο υποβλήθηκε από την Επιτροπή στις 25 Ιουλίου 2013 (COM(2013)0557),

–  έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 17ης Μαΐου 2006 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για δημοσιονομική πειθαρχία και χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(2), και συγκεκριμένα το σημείο 27,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2013)0559 – C7-0235/2013),

–  έχοντας υπόψη τη θέση του Συμβουλίου, η οποία εγκρίθηκε στις 7 Οκτωβρίου 2013,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A7-0370/2013),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, μετά την εξέταση όλων των δυνατοτήτων ανακατανομής των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων στο πλαίσιο του τομέα 1β, κρίνεται αναγκαία η κινητοποίηση του μέσου ευελιξίας·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή πρότεινε την κινητοποίηση του μέσου ευελιξίας προκειμένου να συμπληρωθεί η χρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕKT) στον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2013, πέραν του ανωτάτου ορίου του τομέα 1β, με ποσό ύψους 134 049 037 EUR, ούτως ώστε να αυξηθούν τα κονδύλια που διατίθενται στη Γαλλία, την Ιταλία και την Ισπανία για το έτος 2013 κατά 150 εκατομμύρια EUR συνολικά·

1.  λαμβάνει υπό σημείωση την πρόταση της Επιτροπής περί υπέρβασης του ανωτάτου ορίου του τομέα 1β για το 2013 κατά 134 049 037 EUR προκειμένου να αυξηθούν τα κονδύλια του ΕKT προς τη Γαλλία, την Ιταλία και την Ισπανία για το έτος 2013 κατά 150 εκατομμύρια EUR συνολικά και προκειμένου να κινητοποιηθεί για τον σκοπό αυτό το μέσο ευελιξίας·

2.  συμφωνεί με την κινητοποίηση του μέσου ευελιξίας σε αναλήψεις υποχρεώσεων μέχρι του ποσού των 134 049 037 EUR, προκειμένου να χρηματοδοτηθούν τα εν λόγω πρόσθετα κονδύλια στο πλαίσιο του τομέα 1β·

3.  εγκρίνει την απόφαση που επισυνάπτεται στο παρόν ψήφισμα·

4.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να υπογράψει την απόφαση με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

5.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα, συμπεριλαμβανομένου του παραρτήματός του, στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) ΕΕ L 66 της 8.3.2013.
(2) ΕΕ C 139 της 14.6.2006, σ. 1.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΪΟΥ

σχετικά με την κινητοποίηση του μέσου ευελιξίας

(Το κείμενο αυτού του παραρτήματος δεν επαναλαμβάνεται εδώ, εφόσον αντιστοιχεί στην τελική πράξη, απόφαση 2014/97/ΕΕ.)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου