Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2013/2159(BUD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A7-0370/2013

Ingediende teksten :

A7-0370/2013

Debatten :

Stemmingen :

PV 20/11/2013 - 8.5
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P7_TA(2013)0476

Aangenomen teksten
PDF 203kWORD 49k
Woensdag 20 november 2013 - Straatsburg
Beschikbaarstelling van middelen uit het flexibiliteitsinstrument ter aanvulling van de middelen in de algemene begroting van de EU voor 2013 ten behoeve van het Europees Sociaal Fonds om de toewijzingen aan Frankrijk, Italië en Spanje te verhogen
P7_TA(2013)0476A7-0370/2013
Resolutie
 Bijlage

Resolutie van het Europees Parlement van 20 november 2013 over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het flexibiliteitsinstrument (COM(2013)0559 – C7-0235/2013 – 2013/2159(BUD))

Het Europees Parlement,

–  gezien de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2013, definitief vastgesteld op 12 december 2012(1),

–  gezien het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 7/2013, door de Commissie ingediend op 25 juli 2013 (COM(2013)0557),

–  gezien het Interinstitutioneel Akkoord van 17 mei 2006 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie betreffende de begrotingsdiscipline en een goed financieel beheer(2), en met name punt 27 hiervan,

–  gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2013)0559 – C7-0235/2013),

–  gezien het standpunt van de Raad, goedgekeurd op 7 oktober 2013,

–  gezien het verslag van de Begrotingscommissie (A7-0370/2013),

A.  overwegende dat het, na alle mogelijkheden voor een herschikking van kredieten binnen rubriek 1b te hebben onderzocht, nodig is middelen uit het flexibiliteitsinstrument beschikbaar te stellen;

B.  overwegende dat de Commissie heeft voorgesteld middelen uit het flexibiliteitsinstrument beschikbaar te stellen ter aanvulling van de financiering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2013, bovenop het maximum van rubriek 1b, met 134 049 037 EUR ten behoeve van het Europees Sociaal Fonds (ESF) om de toewijzingen aan Frankrijk, Italië en Spanje voor 2013 te verhogen met een totaalbedrag van 150 miljoen EUR;

1.  neemt kennis van het voorstel van de Commissie om het maximum van rubriek 1b te overschrijden met 134 049 037 EUR, teneinde de toewijzingen van het ESF aan Frankrijk, Italië en Spanje voor 2013 te verhogen met een totaalbedrag van 150 miljoen EUR, en voor een dienovereenkomstig bedrag middelen uit het flexibiliteitsinstrument beschikbaar te stellen;

2.  stemt in met de beschikbaarstelling van middelen uit het flexibiliteitsinstrument tot een bedrag van 134 049 037 EUR aan vastleggingskredieten, ter financiering van die aanvullende toewijzingen in rubriek 1b;

3.  hecht zijn goedkeuring aan het bij deze resolutie gevoegde besluit;

4.  verzoekt zijn Voorzitter dit besluit samen met de voorzitter van de Raad te ondertekenen en zorg te dragen voor publicatie ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie;

5.  verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie, met inbegrip van de bijlage, te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.

(1) PB L 66 van 8.3.2013.
(2) PB C 139 van 14.6.2006, blz. 1.


BIJLAGE

BESLUIT VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het flexibiliteitsinstrument

(De tekst van de bijlage wordt hier niet weergegeven, aangezien deze overeenkomt met de definitieve handeling: Besluit 2014/94/EU.)

Juridische mededeling - Privacybeleid