Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2013/2159(BUD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0370/2013

Predkladané texty :

A7-0370/2013

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 20/11/2013 - 8.5
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2013)0476

Prijaté texty
PDF 286kWORD 39k
Streda, 20. novembra 2013 - Štrasburg
Mobilizácia nástroja flexibility s cieľom doplniť finančné prostriedky vo všeobecnom rozpočte EÚ na rok 2013 na účel financovania Európskeho sociálneho fondu v záujme zvýšenia rozpočtových príspevkov pre Francúzsko, Taliansko a Španielsko
P7_TA(2013)0476A7-0370/2013
Uznesenie
 Príloha

Uznesenie Európskeho parlamentu z 20. novembra 2013 o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii nástroja flexibility (COM(2013)0559 – C7-0235/2013 – 2013/2159(BUD))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2013 prijatý s konečnou platnosťou 12. decembra 2012(1),

–  so zreteľom na návrh opravného rozpočtu č. 7/2013, ktorý Komisia predložila 25. júla 2013 (COM(2013)0557),

–  so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu zo 17. mája 2006 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení(2), a najmä na jej bod 27,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2013)0559 – C7-0235/2013),

–  so zreteľom na pozíciu Rady zo 7. októbra 2013,

–  so zreteľom na správu Výboru pre rozpočet (A7-0370/2013),

A.  keďže po preskúmaní všetkých možností prerozdelenia viazaných rozpočtových prostriedkov v okruhu 1b sa javí potrebné mobilizovať nástroj flexibility;

B.  keďže Komisia navrhla mobilizovať nástroj flexibility na doplnenie financovania všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2013 nad strop v okruhu 1b, t.j. na 134 049 037 EUR, na financovanie Európskeho sociálneho fondu (ESF) s cieľom zvýšiť rozpočtové prostriedky pre Francúzsko, Taliansko a Španielsko na rok 2013 o celkovú sumu 150 miliónov EUR;

1.  berie na vedomie návrh Komisie prekročiť strop na rok 2013 v okruhu 1b o 134 049 037 EUR s cieľom zvýšiť rozpočtové prostriedky v rámci ESF pre Francúzsko, Taliansko a Španielsko na rok 2013 o celkovú sumu 150 miliónov EUR a príslušne mobilizovať nástroj flexibility;

2.  súhlasí s mobilizáciou nástroja flexibility vo viazaných rozpočtových prostriedkov do maximálnej výšky 134 049 037 EUR na financovanie takýchto dodatočných rozpočtových prostriedkov v okruhu 1b;

3.  schvaľuje rozhodnutie, ktoré je uvedené v prílohe k tomuto uzneseniu;

4.  poveruje svojho predsedu, aby podpísal toto rozhodnutie spoločne s predsedom Rady a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie;

5.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie spolu s prílohou Rade a Komisii.

(1) Ú. v. EÚ L 66, 8.3.2013.
(2) Ú. v. EÚ C 139, 14.6.2006, s. 1.


PRÍLOHA

ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY

o mobilizácii nástroja flexibility

(Znenie tejto prílohy sa neuvádza, pretože zodpovedá konečnému aktu, rozhodnutiu 2014/94/EÚ.)

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia