Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2011/0392(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0321/2013

Indgivne tekster :

A7-0321/2013

Forhandlinger :

PV 19/11/2013 - 17
CRE 19/11/2013 - 17

Afstemninger :

PV 20/11/2013 - 8.6
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2013)0477

Vedtagne tekster
PDF 132kWORD 52k
Onsdag den 20. november 2013 - Strasbourg
Europæiske satellitbaserede navigationssystemer ***I
P7_TA(2013)0477A7-0321/2013
Beslutning
 Tekst
 Bilag

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 20. november 2013 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om etablering og drift af de europæiske satellitbaserede navigationssystemer (COM(2011)0814 – C7-0464/2011 – 2011/0392(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

—  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2011)0814),

—  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 172 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C7-0464/2011),

—  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

—  der henviser til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg af 28. marts 2012(1),

—  efter høring af Regionsudvalget,

—  der henviser til, at Rådets repræsentant ved skrivelse af 11. september 2013 forpligtede sig til at godkende Europa-Parlamentets holdning, jf. artikel 294, stk. 4, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

—  der henviser til forretningsordenens artikel 55,

—  der henviser til betænkning fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi og udtalelser fra Udenrigsudvalget, Budgetudvalget og Transport og Turismeudvalget (A7-0321/2013),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  godkender Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens fælles erklæring, der er vedføjet som bilag til denne beslutning;

3.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

4.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

(1) EUT C 181 af 21.6.2012, s. 179.


Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 20. november 2013 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. .../2013 om etablering og drift af de europæiske satellitbaserede navigationssystemer og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 876/2002 og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 683/2008
P7_TC1-COD(2011)0392

(Eftersom der var indgået en aftale mellem Parlamentet og Rådet, svarer Parlamentets holdning til den endelige retsakt, forordning (EU) nr. 1285/2013).


BILAG TIL DEN LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

Fælles erklæring af Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen

vedrørende

DET INTERINSTITUTIONELLE GALILEOPANEL

1.  På baggrund af de europæiske GNSS-programmers betydning, unikke karakter og kompleksitet, Unionens ejerskab af de systemer, der følge af programmerne, og den fulde finansiering af programmerne for perioden 2014-2020 over EU-budgettet erkender Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen, at det er nødvendigt med et tæt samarbejde mellem de tre institutioner.

2.  Det Interinstitutionelle Galileopanel mødes for at bistå de enkelte EU-institutioner med at varetage deres respektive beføjelser. Med henblik herpå etableres panelet for nøje at følge:

a)  de fremskridt, der gøres med gennemførelsen af de europæiske GNSS-programmer, navnlig med hensyn til gennemførelse af indkøb og kontrakter, særlig i forbindelse med ESA

b)  de internationale aftaler med tredjelande, jf. dog bestemmelserne i artikel 218 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde

c)  forberedelsen af markederne for satellitnavigation

d)  styringsordningernes effektivitet samt

e)  den årlige revision af arbejdsprogrammet.

3.  Panelet skal i overensstemmelse med gældende regler overholde kravet om diskretion, navnlig i betragtning af oplysningers fortrolighed og visse datas følsomme karakter.

4.  Kommissionen skal tage hensyn til panelets synspunkter.

5.  Panelet består af syv repræsentanter, heraf

—  3 fra Rådet

—  3 fra Europa-Parlamentet

—  1 fra Kommissionen

og mødes regelmæssigt (i princippet fire gange om året).

6.  Panelet berører ikke eksisterende ansvarsområder eller forhold mellem institutionerne.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik