Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2011/0392(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0321/2013

Predkladané texty :

A7-0321/2013

Rozpravy :

PV 19/11/2013 - 17
CRE 19/11/2013 - 17

Hlasovanie :

PV 20/11/2013 - 8.6
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2013)0477

Prijaté texty
PDF 292kWORD 50k
Streda, 20. novembra 2013 - Štrasburg
Európske systémy satelitnej navigácie ***I
P7_TA(2013)0477A7-0321/2013
Uznesenie
 Text
 Príloha

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 20. novembra 2013 k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o zriadení a prevádzke európskych systémov satelitnej navigácie (COM(2011)0814 – C7-0464/2011 – 2011/0392(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM (2011)0814),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 172 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C7-0464/2011),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru zo 28. marca 2012(1)

–  po konzultácii s Výborom regiónov,

–  so zreteľom na záväzok zástupcu Rady, vyjadrený v liste z 11. septembra 2013, schváliť pozíciu Európskeho parlamentu v súlade s článkom 294 ods. 4 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 55 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre priemysel, výskum a energetiku a stanoviská Výboru pre zahraničné veci, Výboru pre rozpočet a Výboru pre dopravu a cestovný ruch (A7-0321/2013),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  schvaľuje spoločné vyhlásenie Európskeho parlamentu, Rady a Komisie, ktoré je uvedené v prílohe k tomuto uzneseniu;

3.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh alebo ho nahradiť iným textom;

4.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

(1) Ú. v. EÚ C 181, 21.6.2012, s. 179.


Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 20. novembra 2013 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. .../2013 o zriadení a využívaní európskych systémov satelitnej navigácie, ktorým sa ruší nariadenie Rady (ES) č. 876/2002 a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 683/2008
P7_TC1-COD(2011)0392

(Keďže bola dosiahnutá dohoda medzi Európskym parlamentom a Radou, pozícia Európskeho parlamentu zodpovedá záverečnému legislatívnemu aktu, nariadeniu (EÚ) č. 1285/2013.)


PRĹOHA K LEGISLATÍVNEMU UZNESENIU

Spoločné vyhlásenie Európskeho parlamentu, Rady a Európskej komisie

na tému

MEDZIINŠTITUCIONÁLNEH VÝBORU PROGRAMU GALILEO (GIP)

1.  Vzhľadom na význam, jedinečnosť a zložitosť európskych programov GNSS, vlastnícke práva Únie vo vzťahu k systémom vytvoreným v rámci programov a financovanie programov v plnej miere z rozpočtu Únie v období rokov 2014 – 2020 uznáva Európsky parlament, Rada a Európska komisia potrebu úzkej spolupráce týchto troch inštitúcií.

2.  Medziinštitucionálny výbor programu Galileo (ďalej len "GIP") bude zasadať z cieľom uľahčiť jednotlivým inštitúciám plnenie ich povinností. Na tento účel sa zriadi GIP, aby podrobne sledoval:

a)  pokrok vo vykonávaní európskych programov GNSS, najmä pokiaľ ide o vykonávanie obstarávania a zmluvných dohôd, najmä vo vzťahu k ESA;

b)  medzinárodné dohody s tretími krajinami bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia článku 218 Zmluvy o fungovaní Európskej únie;

c)  prípravu trhov satelitnej navigácie;

d)  účinné uplatňovanie riadiacich opatrení; ako aj

e)  každoročné preskúmanie pracovného programu.

3.  V súlade s existujúcimi pravidlami bude GIP rešpektovať potrebu diskrétnosti, najmä vzhľadom na dôvernosť a citlivosť niektorých údajov.

4.  Komisia zohľadní názory GIP.

5.  GIP bude pozostávať zo siedmich zástupcov, z toho:

–  troch zástupcov za Radu,

–  troch zástupcov za Európsky parlament,

–  jedného zástupcu za Komisiu

a bude zasadať pravidelne (spravidla 4-krát ročne).

6.  GIP neovplyvňuje ustanovené povinnosti ani medziinštitucionálne vzťahy.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia