2 юни 2016 г.
P7_TA(2013)0482(COR02)
ПОПРАВКА
на Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 година за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета (позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 20 ноември 2013 г., с оглед на приемането на гореспоменатия регламент)
(COM(2013)0246 — C7-0107/2013 — 2011/0276(COD))

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати:
PDF 117kWORD 83k
Правна информация - Политика за поверителност