2016. gada 2. jūnijs
P7_TA(2013)0482(COR02)
KĻŪDU LABOJUMS
Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulā (ES) Nr. 1303/2013, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1083/2006 (Eiropas Parlamenta nostājā, kas pieņemta pirmajā lasījumā 2013. gada 20. novembrī, lai pieņemtu iepriekš minēto regulu)
(COM(2013)0246 – C7-0107/2013 – 2011/0276(COD))

Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos:
PDF 127kWORD 80k
Juridisks paziņojums - Privātuma politika