2. júna 2016
P7_TA(2013)0482(COR02)
KORIGENDUM
k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006 (pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 20. novembra 2013 na účely prijatia vyššie uvedeného nariadenia)
(COM(2013)0246 – C7-0107/2013 – 2011/0276(COD))

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch:
PDF 129kWORD 79k
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia