Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2011/0276(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0274/2013

Indgivne tekster :

A7-0274/2013

Forhandlinger :

PV 19/11/2013 - 12
CRE 19/11/2013 - 12

Afstemninger :

PV 20/11/2013 - 8.11
CRE 20/11/2013 - 8.11
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2013)0482

Vedtagne tekster
PDF 223kWORD 81k
Onsdag den 20. november 2013 - Strasbourg
Fælles bestemmelser for europæiske fonde ***I
P7_TA(2013)0482A7-0274/2013
BERIGTIGELSER
Beslutning
 Tekst
 Bilag

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 20. november 2013 om det ændrede forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond, som er omfattet af den fælles strategiske ramme, om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond og Samhørighedsfonden og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1083/2006 (COM(2013)0246 – C7-0107/2013 – 2011/0276(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

—  der henviser til Kommissionens forslag til Parlamentet og Rådet (COM(2011)0615) og de ændrede forslag (COM(2012)0496, COM(2013)0146 og COM(2013)0246),

—  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 177 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget (C7-0107/2013),

—  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

—  der henviser til den begrundede udtalelse, som inden for rammerne af protokol nr. 2 om anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet er blevet forelagt af det italienske Deputeretkammer, om at udkastet til lovgivningsmæssig retsakt ikke overholder nærhedsprincippet,

—  der henviser til udtalelser fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg af 25. april 2012, af 12. december 2012 og af 22. maj 2013(1),

—  der henviser til udtalelser fra Regionsudvalget af 3. maj 2012(2) og af 29. november 20122,

—  der henviser til udtalelser fra Revisionsretten af 15. december 2011, af 13. december 2012 og af 18. juli 2013(3),

—  der henviser til, at Rådets repræsentant ved skrivelse af 18. november 2013 forpligtede sig til at godkende Europa-Parlamentets holdning, jf. artikel 294, stk. 4, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

—  der henviser til forretningsordenens artikel 55,

—  der henviser til betænkning fra Regionaludviklingsudvalget og udtalelser fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender og Budgetudvalget, Budgetkontroludvalget, Økonomi- og Valutaudvalget, Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed, Udvalget om Industri, Forskning og Energi, Transport- og Turismeudvalget, Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter, Fiskeriudvalget, Kultur- og Uddannelsesudvalget og Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling (A7-0274/2013),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  godkender de fælles erklæringer, der er vedføjet som bilag til denne beslutning;

3.  tager Rådets og Kommissionens erklæringer, der er vedføjet som bilag til denne beslutning, til efterretning;

4.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

5.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet, Kommissionen og de nationale parlamenter.

(1) EUT C 191 af 29.6.2012, s. 30, EUT C 44 af 15.2.2013, s. 76 og EUT C 271 af 19.9.2013, s. 101.
(2) EUT C 225 af 27.7.2012, s. 58 og EUT C 17 af 19.1.2013, s. 56.
(3) EUT C 47 af 17.2.2012, s. 1, EUT C 13 af 16.1.2013, s. 1 og EUT C 267 af 17.9.2013, s. 1.


Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 20. november 2013 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. .../2013 om fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond ▌ om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond og Samhørighedsfonden og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1083/2006
P7_TC1-COD(2011)0276

(Eftersom der var indgået en aftale mellem Parlamentet og Rådet, svarer Parlamentets holdning til den endelige retsakt, forordning (EU) nr. 1303/2013).


BILAG TIL DEN LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

Fælles erklæring fra Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om revision af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 i tilknytning til genopførelse af bevillinger

Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen har indgået aftale om, at der i revisionen af finansforordningen, der afstemmer Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 efter den flerårige finansielle ramme for 2014–2020, skal indføjes de fornødne bestemmelser for gennemførelse af ordningerne for tildeling af resultatreserven og vedrørende implementeringen af de finansielle instrumenter i artikel 39 (SMV-initiativet) i forordningen, der fastsætter de fælles bestemmelser for de europæiske struktur- og investeringsfonde vedrørende genopførelse af

i)  bevillinger, der er blevet forpligtet til programmer i tilknytning til resultatreserven og som har måttet frigøres som følge af, at prioriteterne inden for disse programmer ikke har nået deres milepæle

ii)  bevillinger, der er blevet forpligtet i forbindelse med de formålsbestemte programmer, der er omhandlet i artikel 39, stk. 4, litra b), og som måtte frigøres som følge af, at en medlemsstat har måttet indstille sin deltagelse i det finansielle instrument.

Fælles erklæring fra Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om artikel 1

I tilfælde af at yderligere behørigt begrundede undtagelser fra de fælles bestemmelser er nødvendige for at tage hensyn til særegne forhold vedrørende EHFF eller ELFUL, forpligter Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen sig til at tillade sådanne undtagelser ved, under iagttagelse af behørig omhu, at foretage de fornødne modifikationer af forordningen om fælles bestemmelser for de europæiske struktur- og investeringsfonde.

Fælles erklæring fra Europa-Parlamentet og Rådet om udelukkelse af nogen som helst tilbagevirkende kraft for så vidt angår anvendelse af artikel 5, stk. 3

Europa-Parlamentet og Rådet er enige om, at:

—  med hensyn til anvendelsen af artikel 14, stk. 2, artikel 15, stk. 1, litra c), og artikel 26, stk. 2 i forordningen om fælles bestemmelser for de europæiske struktur- og investeringsfonde, omfatter de foranstaltninger, der er truffet af medlemsstaterne for at inddrage de i artikel 5, stk. 1, omhandlede partnere, i forberedelsen af partnerskabsaftalen og de i artikel 5, stk. 2, omhandlede programmer, alle foranstaltninger, der er truffet på praktisk niveau af medlemsstaterne, uanset deres tidsplan, såvel som foranstaltninger, der er truffet af medlemsstaterne før forordningen og før den delegerede retsakt vedrørende den europæiske adfærdskodeks, som vedtages i overensstemmelse med samme forordnings artikel 5, stk. 3, er trådt i kraft, i løbet af de forberedende faser af medlemsstaternes programmeringsprocedure, forudsat at målene i partnerskabsprincippet som fastlagt i forordningen er nået. I denne sammenhæng bestemmer medlemsstaterne i medfør af deres nationale og regionale beføjelser beslutning om indholdet af både den foreslåede partnerskabsaftale og forslåede udkast til programmer, og det i overensstemmelse med forordningens relevante bestemmelser og de fondsspecifikke regler

—  den delegerede retsakt om en europæisk adfærdskodeks, som vedtages i overensstemmelse med artikel 5, stk. 3, vil under ingen omstændigheder og hverken direkte eller indirekte have nogen tilbagevirkende kraft, særligt hvad angår godkendelsesproceduren for partnerskabsaftalen og programmerne, eftersom det ikke er EU-lovgiverens hensigt at tillægge Kommissionen nogen beføjelser, således af denne kan forkaste godkendelsen af partnerskabsaftalen og programmerne udelukkende baseret på en eller anden form for misligholdelse af den europæiske adfærdskodeks, som er vedtaget i overensstemmelse med artikel 5, stk. 3

—  Europa-Parlamentet og Rådet tilskynder Kommissionen til at stille udkastet til den delegerede retsakt, som skal vedtages i henhold til artikel 5, stk. 3, til deres rådighed så hurtigt som muligt, men ikke senere end den dato, hvor den politiske aftale om forordningen om fælles bestemmelser for de europæiske struktur- og investeringsfonde vedtages af Rådet, eller hvis denne dato kommer først, den dato, hvor udkastet til betænkning om denne forordning sættes under afstemning på Europa-Parlamentets plenarmøde.

Erklæring fra Rådet og Kommissionen om artikel 145, stk. 7

Rådet og Kommissionen bekræfter, for så vidt angår artikel 145, stk. 7, at henvisningen til udtrykket "gældende ret" i forbindelse med vurderingen af alvorlige mangler ved forvaltnings- og kontrolsystemernes effektive funktionsmåde omfatter de fortolkninger af denne ret, som enten Den Europæiske Unions Domstol, Retten eller Kommissionen (herunder Kommissionens fortolkende noter) har givet, og som fandt anvendelse på det tidspunkt, hvor de relevante forvaltningserklæringer, årlige kontrolrapporter og revisionsudtalelser blev forelagt Kommissionen.

Erklæring fra Europa-Parlamentet om anvendelse af artikel 5

Europa-Parlamentet noterer sig de oplysninger, som formandskabet fremsendte den 19. december 2012 efter diskussionen i Coreper, under hvilken medlemsstaterne tilkendegav deres hensigt om på det forberedende stadie af programmeringen i videst muligt omfang at tage hensyn til principperne i udkastet til forordning om fælles bestemmelser for de europæiske struktur- og investeringsfonde, sådan som udkastet til forordning var udformet på tidspunktet for fremsendelsen af oplysninger vedrørende blokken for strategisk programmering, herunder ånden i og indholdet af princippet om partnerskab som fastsat i artikel 5.

Erklæring fra Kommissionen om artikel 22

1.  Kommissionen finder, at hovedformålet med resultatrammen er at stimulere en effektiv gennemførelse af programmerne for at opnå de planlagte resultater, og at foranstaltningerne i stk. 6 og 7 bør anvendes med behørigt hensyn til dette formål.

2.  Hvis Kommissionen suspenderer alle eller nogle af de mellemliggende betalinger vedrørende en prioritet under stk. 6, kan medlemsstaten fortsætte med at indgive betalingsanmodninger vedrørende denne prioritet for at undgå frigørelse for programmet i henhold til artikel 86.

3.  Kommissionen bekræfter, at den vil anvende bestemmelserne i artikel 22, stk. 7, på en sådan måde, at der ikke sker et dobbelt tab af midler i forbindelse med manglende opfyldelse af målene som følge af underudnyttelse af midlerne under en prioritet. Hvis en del af forpligtelserne til et program er blevet frigjort som følge af anvendelsen af artikel 86-88 med en betydelig reduktion af støtten til prioriteten til følge, eller hvis der i slutningen af programmeringsperioden konstateres en underudnyttelse af det beløb, der er tildelt prioriteten, skal de relevante mål, der er opstillet i resultatrammen, justeres forholdsmæssigt med henblik på anvendelse af artikel 22, stk. 7.

Erklæring fra Kommissionen om kompromisteksten om indikatorer

Kommissionen bekræfter, at den vil færdiggøre sine vejledninger vedrørende de fælles indikatorer for EFRU, ESF, Samhørighedsfonden og europæisk territorialt samarbejde i samråd med de respektive evalueringsnetværk, som omfatter nationale evalueringseksperter, senest tre måneder efter vedtagelsen af forordningerne. Disse vejledninger vil omfatte definitioner af hver enkel fælles indikator og metoder til indsamling og indberetning af data vedrørende de fælles indikatorer.

Erklæring fra Kommissionen om ændring af partnerskabsaftaler og programmer, jf. artikel 23

Kommissionen finder, at den i fornødent omfang og uden, at dette tilsidesætter bestemmelserne i artikel 23, stk. 4 og 5, kan fremsætte bemærkninger til forslag til ændring af partnerskabsaftaler og programmer fremlagt af medlemsstaterne i henhold til artikel 23, stk. 4, navnlig når de ikke stemmer overens med de tidligere svar indsendt af medlemsstaterne i henhold til artikel 23, stk. 3, og under alle omstændigheder på basis af artikel 16 og 30. Den finder, at tidsfristen på tre måneder for vedtagelse af afgørelsen om godkendelse af ændringer af partnerskabsaftalen og de relevante programmer i artikel 23, stk. 5, skal tælle fra fremlæggelsen af ændringsforslagene, jf. stk. 4 i nævnte artikel, forudsat at disse i tilstrækkelig grad tager hensyn til de bemærkninger, Kommissionen har fremsat.

Erklæring fra Kommissionen om virkningerne for betalingslofterne af lovgivernes aftale om resultatreserven og præfinansieringsniveauerne

Efter Kommissionens mening vil de yderligere betalingsbevillinger, der evt. bliver behov for i 2014-2020 som følge af ændringerne i resultatreserven og præfinansieringen, fortsat være begrænsede.

Virkningerne forventes at kunne forvaltes under overholdelse af udkastet til FFR-forordningen.

De årlige variationer i det samlede betalingsniveau, herunder dem, der skyldes de omhandlede ændringer, vil blive forvaltet gennem anvendelse af den samlede margen for betalinger og de særlige instrumenter, der er opnået enighed om i udkastet til FFR-forordningen.

Kommissionen vil overvåge situationen nøje og fremlægge sin evaluering som led i midtvejsgennemgangen.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik