Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2011/0276(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0274/2013

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0274/2013

Συζήτηση :

PV 19/11/2013 - 12
CRE 19/11/2013 - 12

Ψηφοφορία :

PV 20/11/2013 - 8.11
CRE 20/11/2013 - 8.11
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2013)0482

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 295kWORD 106k
Τετάρτη 20 Νοεμβρίου 2013 - Στρασβούργο
Κοινές διατάξεις για τα Ευρωπαϊκά Ταμεία ***I
P7_TA(2013)0482A7-0274/2013
ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ
Ψήφισμα
 Κείμενο
 Παράρτημα

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 20ής Nοεμβρίου 2013 σχετικά με την τροποποιημένη πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας, τα οποία καλύπτονται από το κοινό στρατηγικό πλαίσιο, περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 (COM(2013)0246 – C7-0107/2013 – 2011/0276(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2011)0615) και τις τροποποιημένες προτάσεις της Επιτροπής (COM(2012)0496, COM(2013)0146 και COM(2013)0246),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 177 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C7-0107/2013),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη την αιτιολογημένη γνώμη που υποβλήθηκε από τη Γερουσία της Ιταλικής Δημοκρατίας στο πλαίσιο του Πρωτοκόλλου αριθ. 2 σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και αναλογικότητας, με την οποία υποστηρίζεται ότι το σχέδιο νομοθετικής πράξης δεν συνάδει προς την αρχή της επικουρικότητας,

–  έχοντας υπόψη τις γνώμες της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 25ης Απριλίου 2012, της 12ης Δεκεμβρίου 2012 και της 22ας Μαΐου 2013(1),

–  έχοντας υπόψη τις γνώμες της Επιτροπής των Περιφερειών, της 3ης Μαΐου 2012 και της 29ης Nοεμβρίου 2012(2),

–  έχοντας υπόψη τις γνώμες του Ελεγκτικού Συνεδρίου της 15ης Δεκεμβρίου 2011, της 13ης Δεκεμβρίου 2012 και 18ης Ιουλίου 2013(3),

–  έχοντας υπόψη τη δέσμευση του εκπροσώπου του Συμβουλίου με επιστολή της 18ης Νοεμβρίου 2013 να εγκρίνει τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 4 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων και της Επιτροπής Προϋπολογισμών, της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού, της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής, της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού, της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου, της Επιτροπής Αλιείας, της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας και της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων (A7-0274/2013),

1.  εγκρίνει τη θέση του κατά την πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  εγκρίνει τις κοινές δηλώσεις που επισυνάπτονται στο παρόν ψήφισμα·

3.  λαμβάνει υπόψη τις δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής που επισυνάπτονται στο παρόν ψήφισμα·

4.  ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

5.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

(1) ΕΕ C 191 της 29.6.2012, σ. 30, ΕΕ C 44 της 15.2.2013, σ. 76 και ΕΕ C 271 της 19.9.2013, σ. 101.
(2) ΕΕ C 225 της 27.7.2012, σ. 58 και ΕΕ C 17 της 19.1.2013, σ. 56.
(3) ΕΕ C 47 της 17.2.2012, σ. 1, ΕΕ C 13 της 16.1.2013, σ. 1 και ΕΕ C 267 της 17.9.2013, σ. 1.


Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 20 Nοεβρίου 2013 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕΕ) αριθ. .../2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006
P7_TC1-COD(2011)0276

(Καθώς έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η θέση του Κοινοβουλίου αντιστοιχεί στην τελική νομοθετική πράξη, κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013.)


ΠAΡAΡTHMA ΣTO NOMOΘΕTΙKO ΨHΦΙΣMA

Κοινή δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με την αναθεώρηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την αποκατάσταση των πιστώσεων

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή συμφωνούν να συμπεριλάβουν στην αναθεώρηση του δημοσιονομικού κανονισμού, προς ευθυγράμμιση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, για το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2014-2020, τις διατάξεις που είναι αναγκαίες για την εφαρμογή των ρυθμίσεων για τη χορήγηση του αποθεματικού επίδοσης και όσον αφορά την εφαρμογή των μέσων χρηματοοικονομικής τεχνικής στο πλαίσιο του άρθρου 39 (πρωτοβουλία ΜΜΕ), στο πλαίσιο του κανονισμού που θεσπίζει κοινές διατάξεις για τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία όσον αφορά την ανασύσταση:

i.  των πιστώσεων που είχαν εγγραφεί σε προγράμματα που αφορούσαν το αποθεματικό επίδοσης και που έπρεπε να αποδεσμευτούν λόγω προτεραιοτήτων στο πλαίσιο των προγραμμάτων αυτών που δεν πέτυχαν τα ορόσημα τους, και

ii.  των πιστώσεων που είχαν εγγραφεί και αφορούσαν αποκλειστικά προγράμματα που αναφέρονται στο άρθρο 39 παράγραφος 4 στοιχείο β) και που έπρεπε να αποδεσμευτούν επειδή η συμμετοχή του κράτους μέλους στο μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής έπρεπε να διακοπεί.

Κοινή δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για το άρθρο 1

Εάν κριθούν αναγκαίες περαιτέρω αιτιολογημένες παρεκκλίσεις από τους συνήθεις κανόνες προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι ιδιαιτερότητες του ΕΤΘΑ και του ΕΓΤΑΑ, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναλαμβάνουν να επιτρέψουν τις παρεκκλίσεις αυτές προχωρώντας με τη δέουσα επιμέλεια στις αναγκαίες τροποποιήσεις του κανονισμού που θεσπίζει κοινές διατάξεις για τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία.

Κοινή δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τον αποκλεισμό οιασδήποτε αναδρομικότητας όσον αφορά την εφαρμογή του άρθρου 5 παράγραφος 3

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο συμφωνούν ότι:

—  αναφορικά με την εφαρμογή του άρθρου 14 παράγραφος 2, του άρθρου 15 παράγραφος 1 στοιχείο γ) και του άρθρου 26 παράγραφος 2 του κανονισμού περί καθορισμού κοινών διατάξεων για τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία, τα μέτρα που λαμβάνονται από τα κράτη μέλη για τη συμμετοχή των εταίρων που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 1, στην εκπόνηση της σύμβασης εταιρικής σχέσης και τα προγράμματα που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 2 περιλαμβάνουν όλα τα μέτρα που λαμβάνουν σε πρακτικό επίπεδο τα κράτη μέλη, ανεξαρτήτως ημερομηνίας, καθώς και τα μέτρα που λαμβάνουν πριν από την έναρξη της ισχύος του κανονισμού αυτού και πριν από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος της κατ’ εξουσιοδότηση πράξης σχετικά με ευρωπαϊκό κώδικα δεοντολογίας που εγκρίνεται βάσει του άρθρου 5 παράγραφος 3 του ίδιου κανονισμού, κατά τη διάρκεια των προπαρασκευαστικών σταδίων της διαδικασίας προγραμματισμού κράτους μέλους, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν επιτευχθεί οι στόχοι της αρχής της εταιρικής σχέσης που ορίζονται στον εν λόγω κανονισμό. Στο πλαίσιο αυτό, τα κράτη μέλη αποφασίζουν, σύμφωνα με τις εθνικές και περιφερειακές τους αρμοδιότητες, σχετικά με το περιεχόμενο του προτεινόμενου συμφώνου εταιρικής σχέσης και των προτεινόμενων σχεδίων προγραμμάτων, σύμφωνα με τις αντίστοιχες διατάξεις του εν λόγω κανονισμού και των ειδικών κανόνων για κάθε Ταμείο·

—  η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη για τη θέσπιση ευρωπαϊκού κώδικα δεοντολογίας, που εγκρίνεται βάσει του άρθρου 5 παράγραφος 3, δεν έχει σε καμία περίπτωση αναδρομική ισχύ, άμεση ή έμμεση, ιδιαίτερα όσον αφορά την διαδικασία έγκρισης του συμφώνου εταιρικής σχέσης και των προγραμμάτων, εφόσον δεν είναι η πρόθεση του νομοθέτη της ΕΕ να αναθέσει εξουσίες στην Επιτροπή ώστε να μπορεί να απορρίψει την έγκριση του συμφώνου εταιρικής σχέσης και των προγραμμάτων με μόνη αιτιολογία ότι δεν είναι σύμφωνα με τον ευρωπαϊκό κώδικα δεοντολογίας, ο οποίος εγκρίθηκε σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 3·

—  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο καλούν την Επιτροπή να θέσει στη διάθεσή τους το σχέδιο κειμένου της κατ’ εξουσιοδότηση πράξης που θα εγκριθεί δυνάμει του άρθρου 5 παράγραφος 3, το συντομότερο δυνατό, και το αργότερο την ημερομηνία κατά την οποία θα εγκριθεί από το Συμβούλιο η πολιτική συμφωνία σχετικά με τον κανονισμό περί καθορισμού κοινών διατάξεων για τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία ή την ημερομηνία κατά την οποία το σχέδιο έκθεσης για τον κανονισμό αυτό θα ψηφισθεί στην ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ανάλογα με το ποια ημερομηνία προηγείται.

Κοινή δήλωση του Συμβουλίου και της Επιτροπής για το άρθρο 145 παράγραφος 7

Το Συμβούλιο και η Επιτροπή επιβεβαιώνουν ότι για τους σκοπούς του άρθρου 145 παράγραφος 7, η αναφορά στον όρο «εφαρμοστέο δίκαιο» όσον αφορά την αξιολόγηση σοβαρών ελλείψεων στην αποτελεσματική λειτουργία των συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου, περιλαμβάνει ερμηνείες του εν λόγω δικαίου αποδοθείσες από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από το Γενικό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή από την Επιτροπή (συμπεριλαμβανομένων των ερμηνευτικών σημειώσεων της Επιτροπής) ισχύουσες κατά την ημερομηνία υποβολής των σχετικών διαχειριστικών δηλώσεων, ετήσιων εκθέσεων ελέγχου και ελεγκτικών γνωμοδοτήσεων στην Επιτροπή.

Δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όσον αφορά την εφαρμογή του άρθρου 5

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο λαμβάνει υπό σημείωση τις πληροφορίες που διαβίβασε στις 19 Δεκεμβρίου 2012 η Προεδρία σε συνέχεια των συζητήσεων στο COREPER με βάση τις οποίες τα κράτη μέλη διατύπωσαν την πρόθεσή τους να λάβουν υπόψη, στην προκαταρκτική φάση του προγραμματισμού, και στο μέτρο του δυνατού, τις αρχές του σχεδίου κανονισμού που θεσπίζει κοινές διατάξεις για τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία, ως είχε τη στιγμή της εν λόγω διαβίβασης πληροφοριών, όσον αφορά τη δέσμη του στρατηγικού προγραμματισμού που περιλαμβάνει το πνεύμα και το περιεχόμενο της αρχής της εταιρικής σχέσης που ορίζεται στο άρθρο 5.

Δήλωση της Επιτροπής για το άρθρο 22

1.  Η Επιτροπή θεωρεί ότι ο κυριότερος στόχος του πλαισίου επιδόσεων είναι να δοθεί ώθηση στην αποτελεσματική υλοποίηση των προγραμμάτων ώστε να επιτευχθούν τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα και ότι, προς το σκοπό αυτό, θα πρέπει να εφαρμοστούν δεόντως τα μέτρα που προβλέπονται στις παραγράφους 6 και 7.

2.  Σε περίπτωση που η Επιτροπή έχει αναστείλει το σύνολο ή μέρος των ενδιάμεσων πληρωμών για μια προτεραιότητα δυνάμει της παραγράφου 6, τα κράτη μέλη μπορούν να συνεχίσουν να υποβάλουν αιτήσεις πληρωμής σε σχέση με την προτεραιότητα προκειμένου να αποφευχθεί η ακύρωση πιστώσεων του προγράμματος δυνάμει του άρθρου 86.

3.  Η Επιτροπή επιβεβαιώνει ότι θα εφαρμόσει τις διατάξεις του άρθρου 22 παράγραφος 7 ώστε να μην υπάρξει διπλή απώλεια κεφαλαίων από τυχόν υστέρηση ως προς την επίτευξη των στόχων σε συνδυασμό με χαμηλή απορροφητικότητα των κεφαλαίων στο πλαίσιο μιας προτεραιότητας. Σε περίπτωση που ακυρωθεί μέρος των πιστώσεων ενός προγράμματος ως αποτέλεσμα της εφαρμογής των άρθρων 86 έως 88, με επακόλουθη μείωση του ποσού στήριξης της προτεραιότητας ή σε περίπτωση που, στο τέλος της περιόδου προγραμματισμού, καταγραφεί υποαπορρόφηση των πιστώσεων που έχουν εκχωρηθεί στη συγκεκριμένη προτεραιότητα, οι σχετικοί στόχοι που περιέχονται στο πλαίσιο επιδόσεων θα αναπροσαρμοστούν ανάλογα για τους σκοπούς της εφαρμογής του άρθρου 22 παράγραφος 7.

Δήλωση της Επιτροπής όσον αφορά το συμβιβαστικό κείμενο για τους δείκτες

Η Επιτροπή επιβεβαιώνει ότι θα συμπληρώσει τα έγγραφα καθοδήγησης όσον αφορά τους κοινούς δείκτες για το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ, το Ταμείο Συνοχής και την Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία μετά από διαβούλευση με τα αντίστοιχα δίκτυα αξιολόγησης στα οποία συμμετέχουν εθνικοί εμπειρογνώμονες αξιολόγησης, εντός τριών μηνών από την έκδοση των κανονισμών. Τα εν λόγω έγγραφα καθοδήγησης θα περιλαμβάνουν ορισμούς όλων των κοινών δεικτών και μεθόδους για τη συγκέντρωση και την υποβολή στοιχείων για τους κοινούς δείκτες.

Δήλωση της Επιτροπής σχετικά με την τροποποίηση των συμφωνιών εταιρικής σχέσης και των προγραμμάτων στο πλαίσιο του άρθρου 23

Η Επιτροπή πιστεύει ότι, παρά τις διατάξεις του άρθρου 23 παράγραφος 4 και 5, μπορεί, όταν κριθεί αναγκαίο, να υποβάλει παρατηρήσεις επί προτάσεων τροποποίησης των συμφωνιών εταιρικής σχέσης και των προγραμμάτων που υποβάλλουν τα κράτη μέλη σύμφωνα με το άρθρο 23 παράγραφος 4, ιδίως σε περίπτωση που αυτά δεν συμβαδίζουν με παλαιότερη απάντηση που υπέβαλαν τα εν λόγω κράτη μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 23 παράγραφος 3 και, σε κάθε περίπτωση, με βάση τα άρθρα 16 και 30. Πιστεύει ότι η προθεσμία των τριών μηνών για την έγκριση της απόφασης που εγκρίνει τις τροποποιήσεις της συμφωνίας εταιρικής σχέσης και των σχετικών προγραμμάτων που αναφέρονται στο άρθρο 23 παράγραφος 5, αρχίζει να μετράει από την υποβολή των προτάσεων τροποποίησης σύμφωνα με το άρθρο 4, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά λαμβάνουν δεόντως υπόψη τις παρατηρήσεις που υπέβαλε η Επιτροπή.

Δήλωση της Επιτροπής σχετικά με τον αντίκτυπο της συμφωνίας που επιτεύχθηκε μεταξύ των συννομοθετών για το αποθεματικό επίδοσης και τα επίπεδα προχρηματοδότησης των ανώτατων ορίων πληρωμών

Η Επιτροπή θεωρεί ότι οι πρόσθετες πιστώσεις πληρωμών που μπορεί να απαιτηθούν για την περίοδο 2014-2020, ως αποτέλεσμα των αλλαγών στο αποθεματικό επίδοσης και την προχρηματοδότηση, εξακολουθούν να είναι περιορισμένες.

Οι συνέπειες θα μπορούν να αντιμετωπιστούν, αν τηρηθεί το σχέδιο κανονισμού για το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ).

Οι ετήσιες διακυμάνσεις του επιπέδου πληρωμών σε παγκόσμιο επίπεδο, συμπεριλαμβανομένων των διακυμάνσεων που προκύπτουν από τις προαναφερόμενες αλλαγές, θα αντιμετωπίζονται με τη χρήση του συνολικού περιθωρίου για τις πληρωμές και τα ειδικά μέσα που έχουν συμφωνηθεί στο σχέδιο κανονισμού για το ΠΔΠ.

Η Επιτροπή θα παρακολουθεί από κοντά την κατάσταση και θα υποβάλει την αξιολόγησή της στο πλαίσιο της ενδιάμεσης επανεξέτασης.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου