Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2011/0268(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0250/2012

Indgivne tekster :

A7-0250/2012

Forhandlinger :

PV 19/11/2013 - 12
CRE 19/11/2013 - 12

Afstemninger :

PV 20/11/2013 - 8.12
CRE 20/11/2013 - 8.12
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2013)0483

Vedtagne tekster
PDF 101kWORD 45k
Onsdag den 20. november 2013 - Strasbourg
Den Europæiske Socialfond ***I
P7_TA(2013)0483A7-0250/2012
Beslutning
 Tekst

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 20. november 2013 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om Den Europæiske Socialfond og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1081/2006 (COM(2011)0607/2 – C7-0327/2011 – 2011/0268(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

—  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2011)0607/2),

—  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 164 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C7-0327/2011),

—  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

—  der henviser til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg af 22. februar 2012(1) og af 22. maj 2013(2),

—  der henviser til udtalelse fra Regionsudvalget af 3. maj 2012(3),

—  der henviser til, at Rådets repræsentant ved skrivelse af 14. november 2013 forpligtede sig til at godkende Europa-Parlamentets holdning, jf. artikel 294, stk. 4, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

—  der henviser til forretningsordenens artikel 55,

—  der henviser til betænkning fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender og udtalelser fra Budgetudvalget, Budgetkontroludvalget, Regionaludviklingsudvalget, Kultur- og Uddannelsesudvalget og Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling (A7-0250/2012),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

(1) EUT C 143 af 22.5.2012, s. 82.
(2) EUT C 271 af 19.9.2013, s. 101.
(3) EUT C 225 af 27.7.2012, s. 127.


Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 20. november 2013 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. .../2013 om Den Europæiske Socialfond og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1081/2006
P7_TC1-COD(2011)0268

(Eftersom der var indgået en aftale mellem Parlamentet og Rådet, svarer Parlamentets holdning til den endelige retsakt, forordning (EU) nr. 1304/2013).

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik