Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2011/0275(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0268/2013

Indgivne tekster :

A7-0268/2013

Forhandlinger :

PV 19/11/2013 - 12
CRE 19/11/2013 - 12

Afstemninger :

PV 20/11/2013 - 8.13
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2013)0484

Vedtagne tekster
PDF 121kWORD 48k
Onsdag den 20. november 2013 - Strasbourg
Den Europæiske Fond for Regionaludvikling og målet om investeringer i vækst og beskæftigelse ***I
P7_TA(2013)0484A7-0268/2013
Beslutning
 Tekst
 Bilag

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 20. november 2013 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om særlige bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling og målet om investeringer i vækst og beskæftigelse og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1080/2006 (COM(2011)0614 – C7-0328/2011 – 2011/0275(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

—  der henviser til Kommissionens forslag til Parlamentet og Rådet (COM(2011)0614),

—  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 178 og 349 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C7-0328/2011),

—  der henviser til artikel 294, stk. 3 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

—  der henviser til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg af 25. april 2012(1),

—  der henviser til udtalelse af 3. maj 2012(2) fra Regionsudvalget,

—  der henviser til, at Rådets repræsentant ved skrivelse af 18. november 2013 forpligtede sig til at godkende Europa-Parlamentets holdning, jf. artikel 294, stk. 4, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

—  der henviser til forretningsordenens artikel 55,

—  der henviser til betænkning fra Regionaludviklingsudvalget og udtalelser fra Budgetudvalget, Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed, Udvalget om Industri, Forskning og Energi og Transport- og Turismeudvalget (A7-0268/2013),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  godkender Europa-Parlamentets og Rådets fælles erklæring, som er knyttet som bilag til denne beslutning;

3.  noterer sig Kommissionens erklæring, som er knyttet som bilag til denne beslutning;

4.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

5.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

(1) EUT C 191 af 29.6.2012, s. 44.
(2) EUT C 225 af 27.7.2012, s. 114.


Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 20. november 2013 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. .../2013 om særlige bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling og målet om investeringer i vækst og beskæftigelse og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1080/2006
P7_TC1-COD(2011)0275

(Eftersom der var indgået en aftale mellem Parlamentet og Rådet, svarer Parlamentets holdning til den endelige retsakt, forordning (EU) nr. 1301/2013).


BILAG TIL DEN LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

Europa-Parlamentets og Rådets fælles erklæring vedrørende anvendelse af artikel 6 i EFRU-forordningen, artikel 15 i ETS-forordningen og artikel 4 i Samhørighedsfond-forordningen

Europa-Parlamentet og Rådet noterer sig Kommissionens tilsagn til EU-lovgiverne om, at de fælles outputindikatorer for EFRU-forordningen, ETS-forordningen og Samhørighedsfond-forordningen, som medtages i et bilag til hver enkelt forordning, er resultatet af en lang forberedende proces med inddragelse af evalueringseksperter fra både Kommissionen og medlemsstaterne, og at de i princippet forventes at forblive stabile.

Erklæring fra Kommission

Kommissionen tilslutter sig Europa-Parlamentets mål om at forenkle statsstøtteprocedurerne vedrørende driftsstøtte, der tildeles virksomheder i regionerne i den yderste periferi og ydes som kompensation for ekstraudgifter, der opstår i sådanne regioner som følge af deres særlige økonomiske og sociale situation.

Ifølge forslaget om den kommende gruppefritagelsesordning, som for nylig blev offentliggjort af Kommissionens tjenestegrene(1), anses driftsstøtte tildelt med det formål at yde kompensation for visse ekstraudgifter, der opstår for modtagere i disse regioner(2), for at være forenelig med det indre marked på de deri fastsatte betingelser og vil derfor blive fritaget fra underretningspligten i artikel 108, stk. 3, i TEUF. Kommissionen anser dette for at være et sundt grundlag for opnåelsen af den tilstræbte forenkling og vil til fulde tage hensyn til alle de bemærkninger, den modtager fra medlemsstaterne i forbindelse med den igangværende høringsproces med henblik på vedtagelse af forordningen i 2014.

(1) http://ec.europa.eu/competition/consultations/2013_gber/index_en.html
(2) Transportomkostninger, der påløber varer produceret i regionerne i den yderste periferi, og andre ekstra produktions- og driftsomkostninger.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik