Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2011/0275(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0268/2013

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0268/2013

Συζήτηση :

PV 19/11/2013 - 12
CRE 19/11/2013 - 12

Ψηφοφορία :

PV 20/11/2013 - 8.13
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2013)0484

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 291kWORD 57k
Τετάρτη 20 Νοεμβρίου 2013 - Στρασβούργο
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και στόχος «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση» ***I
P7_TA(2013)0484A7-0268/2013
Ψήφισμα
 Κείμενο
 Παράρτημα

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 20ής Nοεμβρίου 2013 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση ειδικών διατάξεων σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και τον στόχο «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση» και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 (COM(2011)0614 – C7-0328/2011 – 2011/0275(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2011)0614),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και τα άρθρα 178 και 349 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C7-0328/2011),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, της 25ης Απριλίου 2012(1),

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών, της 3ης Μαΐου 2012(2),

–  έχοντας υπόψη τη δέσμευση του εκπροσώπου του Συμβουλίου με επιστολή της 18ης Νοεμβρίου 2013 να εγκρίνει τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 4 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Προϋπολογισμών, της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, και της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού (A7-0268/2013),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  εγκρίνει την κοινή δήλωση του Ευρωπαϊκού Kοινοβουλίου και του Συμβουλίου που επισυνάπτεται στο παρόν ψήφισμα·

3.  λαμβάνει υπόψη τη δήλωση της Επιτροπής που επισυνάπτεται στο παρόν ψήφισμα·

4.  ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

5.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

(1) ΕΕ C 191 της 29.6.2012, σ. 44.
(2) ΕΕ C 225 της 27.7.2012, σ. 114.


Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 20 Νοεμβρίου 2013 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (EΕ) αριθ. …/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και για τη θέσπιση ειδικών διατάξεων σχετικά με τον στόχο «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση» και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006
P7_TC1-COD(2011)0275

(Καθώς έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η θέση του Κοινοβουλίου αντιστοιχεί στην τελική νομοθετική πράξη, κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1301/2013.)


ΠAΡAΡTHMA ΣTO NOMOΘΕTΙKO ΨHΦΙΣMA

Κοινή Δήλωση Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου όσον αφορά την εφαρμογή του άρθρου 6 του κανονισμού ΕΤΠΑ, του άρθρου 15 του κανονισμού για την ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία και του άρθρου 4 του κανονισμού για το Ταμείο Συνοχής

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο λαμβάνουν υπόψη την διαβεβαίωση της Επιτροπής προς τον ευρωπαίο νομοθέτη ότι οι κοινοί δείκτες επιδόσεων για τον κανονισμό ΕΤΠΑ, για τον κανονισμό για την ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία και για τον κανονισμό για το Ταμείο Συνοχής, που πρόκειται να συμπεριληφθούν σε παράρτημα προσαρτημένο σε κάθε έναν από τους εν λόγω κανονισμούς, αποτελούν καρπό μιας εκτεταμένης διαδικασίας προπαρασκευής στην οποία συμμετείχαν εμπειρογνώμονες αξιολογητές τόσο της Επιτροπής όσο και των κρατών μελών και αναμένεται, κατ' αρχήν, ότι θα παραμείνουν αμετάβλητοι.

Δήλωση της Επιτροπής

Η Επιτροπή συμμερίζεται την επιδίωξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου περί απλοποίησης των διαδικασιών για τις κρατικές ενισχύσεις όσον αφορά τις λειτουργικές ενισχύσεις που χορηγούνται σε επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί στις εξόχως απόκεντρες περιφέρειες και που συνδέονται με την αντιστάθμιση του επιπλέον κόστους που προκύπτει στις περιοχές αυτές εξαιτίας της ειδικής οικονομικής και κοινωνικής τους κατάστασης.

Σύμφωνα με την πρόταση για τον μελλοντικό γενικό κανονισμό απαλλαγής κατά κατηγορία, όπως δημοσιεύτηκε πρόσφατα από τις υπηρεσίες της Επιτροπής(1), η λειτουργική ενίσχυση που αποβλέπει στην αντιστάθμιση ορισμένων επιπλέον δαπανών που επιβάρυναν δικαιούχους εγκατεστημένους σε αυτές τις περιοχές(2) θα εθεωρείτο συμβατή με την εσωτερική αγορά, υπό τις καθορισθείσες προϋποθέσεις σε αυτόν και, άρα, θα εξαιρείτο από την υποχρέωση γνωστοποίησης που προβλέπεται στο άρθρο 108 παράγραφος 3 ΣΛΕΕ. Η Επιτροπή εκτιμά ότι τούτο προσφέρει μια θεμιτή βάση προκειμένου να επιτευχθεί η επιδιωκόμενη απλούστευση και δηλώνει ότι θα λάβει πλήρως υπόψη της όλες τις παρατηρήσεις στις οποίες θα προβούν τα κράτη μέλη κατά τη διάρκεια της εν εξελίξει διαδικασίας διαβούλευσης που έχει ξεκινήσει ενόψει της έγκρισης του κανονισμού εντός του 2014.

(1) http://ec.europa.eu/competition/consultations/2013_gber/index_en.html
(2) Μεταφορικά έξοδα για προϊόντα που παράγονται στις εξόχως απόκεντρες περιοχές, πρόσθετα έξοδα παραγωγής και λειτουργίας εκτός των μεταφορικών εξόδων.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου