Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2011/0275(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A7-0268/2013

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A7-0268/2013

Keskustelut :

PV 19/11/2013 - 12
CRE 19/11/2013 - 12

Äänestykset :

PV 20/11/2013 - 8.13
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2013)0484

Hyväksytyt tekstit
PDF 199kWORD 45k
Keskiviikko 20. marraskuuta 2013 - Strasbourg
Euroopan aluekehitysrahasto ja Investoinnit kasvuun ja työpaikkoihin ‑tavoite ***I
P7_TA(2013)0484A7-0268/2013
Päätöslauselma
 Teksti
 Liite

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 20. marraskuuta 2013 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan aluekehitysrahastoa ja Investoinnit kasvuun ja työpaikkoihin -tavoitetta koskevista erityissäännöksistä sekä asetuksen (EY) N:o 1080/2006 kumoamisesta (COM(2011)0614 – C7-0328/2011 – 2011/0275(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2011)0614),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan sekä 178 ja 349 artiklan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C7‑0328/2011),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–  ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 25. huhtikuuta 2012 antaman lausunnon(1),

–  ottaa huomioon alueiden komitean 3. toukokuuta 2012 antaman lausunnon(2),

–  ottaa huomioon neuvoston edustajan 18. marraskuuta 2013 päivätyllä kirjeellä antaman sitoumuksen hyväksyä Euroopan parlamentin kanta Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 4 kohdan mukaisesti,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 55 artiklan,

–  ottaa huomioon aluekehitysvaliokunnan mietinnön sekä budjettivaliokunnan, ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan, teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan sekä liikenne- ja matkailuvaliokunnan lausunnot (A7-0268/2013),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  hyväksyy tämän päätöslauselman liitteenä olevan parlamentin ja neuvoston yhteisen lausuman;

3.  panee merkille tämän päätöslauselman liitteenä olevan komission lausuman;

4.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se aikoo tehdä ehdotukseensa huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

5.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

(1)EUVL C 191, 29.6.2012, s. 44.
(2)EUVL C 225, 27.7.2012, s. 114.


Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 20. marraskuuta 2013, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o .../2013 antamiseksi Euroopan aluekehitysrahastosta ja Investoinnit kasvuun ja työpaikkoihin -tavoitetta koskevista erityissäännöksistä sekä asetuksen (EY) N:o 1080/2006 kumoamisesta
P7_TC1-COD(2011)0275

(Euroopan parlamentin ja neuvoston päästyä sopimukseen parlamentin kanta vastaa lopullista säädöstä, asetusta (EU) N:o 1301/2013.)


LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAN LIITE

Euroopan parlamentin ja neuvoston yhteinen julkilausuma EAKR-asetuksen 6 artiklan, Euroopan alueellista yhteistyötä koskevan asetuksen 15 artiklan ja koheesiorahastoasetuksen 4 artiklan soveltamisesta

Euroopan parlamentti ja neuvosto panevat merkille komission unionin lainsäätäjille antaman vakuutuksen siitä, että EAKR-asetuksen, Euroopan alueellista yhteistyötä koskevan asetuksen ja koheesiorahastoasetuksen liitteeseen sisällytettävät yhteiset tuotosindikaattorit perustuvat pitkäaikaiseen valmisteluprosessiin, johon osallistui komission ja jäsenvaltioiden arvioinnista vastaavia asiantuntijoita, ja että niiden odotetaan periaatteessa pysyvän muuttumattomina.

Komission lausuma

Komissio tukee Euroopan parlamentin ilmaisemaa tavoitetta valtiontukimenettelyjen yksinkertaistamisesta sellaisen toimintatuen osalta, jota myönnetään syrjäisimmille alueille sijoittautuneille yrityksille ja joka on tarkoitettu korvaamaan kyseisillä alueilla niiden erityisestä taloudellisesta ja sosiaalisesta tilanteesta aiheutuvia lisäkustannuksia.

Komission yksiköiden hiljattain julkistaman tulevaa yleistä ryhmäpoikkeusasetusta koskevan ehdotuksen(1) perusteella toimintatukea, jonka tarkoituksena on korvata tiettyjä näille alueille sijoittautuneille tuensaajille aiheutuvia lisäkustannuksia(2), voidaan pitää sisämarkkinoille soveltuvana kyseisessä asetuksessa säädetyin edellytyksin, ja se voitaisiin siten vapauttaa Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 108 artiklan 3 kohdassa tarkoitetusta ilmoittamisesta. Komissio katsoo, että tämän perusteella voidaan saada aikaan toivottu yksinkertaistaminen, ja ottaa huomioon kaikki jäsenvaltioilta saatavat huomiot käynnissä olevassa kuulemismenettelyssä asetuksen hyväksymiseksi vuonna 2014.

(1) http://ec.europa.eu/competition/consultations/2013_gber/index_en.html.
(2) Syrjäisimmillä alueilla tuotettujen tuotteiden kuljetuskustannukset ja muut ylimääräiset tuotanto- ja toimintakustannukset kuin kuljetuskustannukset.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö