Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2011/0273(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0280/2013

Indgivne tekster :

A7-0280/2013

Forhandlinger :

PV 19/11/2013 - 12
CRE 19/11/2013 - 12

Afstemninger :

PV 20/11/2013 - 8.14
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2013)0485

Vedtagne tekster
PDF 205kWORD 40k
Onsdag den 20. november 2013 - Strasbourg
Støtte fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling til målet om europæisk territorialt samarbejde ***I
P7_TA(2013)0485A7-0280/2013
Beslutning
 Tekst
 Bilag

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 20. november 2013 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om særlige bestemmelser for støtte fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling til målet om europæisk territorialt samarbejde (COM(2011)0611 – C7-0326/2011 – 2011/0273(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: Førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2011)0611),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 178 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget (C7‑0326/2011),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg af 25. april 2012(1),

–  der henviser til udtalelse fra Regionsudvalget af 19. juli 2012(2),

–  der henviser til, at Rådets repræsentant ved skrivelse af 18. november 2013 forpligtede sig til at godkende Europa-Parlamentets holdning, jf. artikel 294, stk. 4, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 55,

–  der henviser til betænkning fra Regionaludviklingsudvalget og udtalelser fra Budgetudvalget, Budgetkontroludvalget og Transport- og Turismeudvalget (A7‑0280/2013),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  godkender Europa-Parlamentets og Rådets fælles erklæring, som er knyttet som bilag til denne beslutning;

3.  anmoder om fornyet forelæggelse for Parlamentet, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

4.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet, Kommissionen og de nationale parlamenter.

(1) EUT C 191 af 29.6.2012, s. 49.
(2) EUT C 277 af 13.9.2012, s. 96.


Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 20. november 2013 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. .../2013 om særlige bestemmelser for støtte fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling til målet om europæisk territorialt samarbejde
P7_TC1-COD(2011)0273

(Eftersom der var indgået en aftale mellem Parlamentet og Rådet, svarer Parlamentets holdning til den endelige retsakt, forordning (EU) nr. 1299/2013).


BILAG TIL DEN LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

Europa-Parlamentets og Rådets fælles erklæring om anvendelsen af artikel 6 i EFRU-forordningen, artikel 15 i ETS-forordningen og artikel 4 i Samhørighedsfond-forordningen

Europa-Parlamentet og Rådet noterer sig Kommissionens tilsagn til EU-lovgiverne om, at de fælles outputindikatorer for EFRU-forordningen, ETS-forordningen og Samhørighedsfond-forordningen, som medtages i et bilag til hver enkelt forordning, er resultatet af en lang forberedende proces med inddragelse af evalueringseksperter fra både Kommissionen og medlemsstaterne, og at de i princippet forventes at forblive stabile.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik