Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2011/0273(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A7-0280/2013

Pateikti tekstai :

A7-0280/2013

Debatai :

PV 19/11/2013 - 12
CRE 19/11/2013 - 12

Balsavimas :

PV 20/11/2013 - 8.14
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P7_TA(2013)0485

Priimti tekstai
PDF 282kWORD 47k
Trečiadienis, 2013 m. lapkričio 20 d. - Strasbūras
Europos regioninės plėtros fondas ir Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslas ***I
P7_TA(2013)0485A7-0280/2013
Rezoliucija
 Tekstas
 Priedas

2013 m. lapkričio 20 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl konkrečių Europos regioninės plėtros fondo paramos Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslui nuostatų (COM(2011)0611 – C7-0326/2011 – 2011/0273(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2011)0611),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 178 straipsnį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C7‑0326/2011),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. balandžio 25 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę(1),

–  atsižvelgdamas į 2012 m. liepos 19 d. Regionų komiteto nuomonę(2),

–  atsižvelgdamas į Tarybos atstovo 2013 m. lapkričio 18 d. laišku prisiimtą įsipareigojimą pritarti Parlamento pozicijai pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 4 dalį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Regioninės plėtros komiteto pranešimą ir Biudžeto komiteto, Biudžeto kontrolės komiteto bei Transporto ir turizmo komiteto nuomones (A7-0280/2013),

1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2.  pritaria Europos Parlamento ir Tarybos bendram pareiškimui, pridėtam prieš šios rezoliucijos;

3.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą keisti iš esmės arba pakeisti jo tekstą nauju tekstu;

4.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

(1) OL C 191, 2012 6 29, p. 49.
(2) OL C 277, 2012 9 13, p. 96.


Europos Parlamento pozicija, priimta 2013 m. lapkričio 20 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. .../2013 dėl konkrečių Europos regioninės plėtros fondo paramos Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslui nuostatų
P7_TC1-COD(2011)0273

(Kadangi Parlamentas ir Taryba pasiekė susitarimą, Parlamento pozicija atitinka galutinį teisės aktą, Reglamentą (ES) Nr. 1299/2013.)


Teisėkūros rezoliucijoS priedas

Bendras Europos Parlamento ir Tarybos pareiškimas dėl ERPF reglamento 6 straipsnio, ETB reglamento 15 straipsnio ir Sanglaudos fondo reglamento 4 straipsnio taikymo

Europos Parlamentas ir Taryba atkreipia dėmesį į tai, kad Komisija užtikrina ES teisės aktų leidėjams, jog bendri išdirbio rodikliai, susiję su ERPF reglamentu, ETB reglamentu ir Sanglaudos fondo reglamentu, kurie turi būti įtraukti į atitinkamai kiekvieno reglamento priedą, yra ilgo parengiamojo proceso, kuriame dalyvavo tiek Komisijos, tiek valstybių narių vertinimo ekspertai, rezultatas, ir tikimasi, kad jie nekis.

Teisinė informacija - Privatumo politika