Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2011/0273(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0280/2013

Predkladané texty :

A7-0280/2013

Rozpravy :

PV 19/11/2013 - 12
CRE 19/11/2013 - 12

Hlasovanie :

PV 20/11/2013 - 8.14
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2013)0485

Prijaté texty
PDF 289kWORD 42k
Streda, 20. novembra 2013 - Štrasburg
Európsky fond regionálneho rozvoja a cieľ Európska územná spolupráca ***I
P7_TA(2013)0485A7-0280/2013
Uznesenie
 Text
 Príloha

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 20. novembra 2013 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o osobitných ustanoveniach na podporu cieľa Európska územná spolupráca z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (COM(2011)0611 – C7-0326/2011 – 2011/0273(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2011)0611),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 178 Zmluvy o fungovaní EÚ, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C7‑0326/2011),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 25. apríla 2012(1),

–  zo zreteľom na stanovisko Výboru regiónov z 19. júla 2012(2),

–  so zreteľom na záväzok zástupcu Rady, vyjadrený v liste zo 18. novembra 2013, schváliť pozíciu Európskeho parlamentu v súlade s článkom 294 ods. 4 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 55 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre regionálny rozvoj a stanoviská Výboru pre rozpočet, Výboru pre kontrolu rozpočtu a Výboru pre dopravu a cestovný ruch (A7-0280/2013),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  schvaľuje spoločné vyhlásenie Európskeho parlamentu a Rady uvedené v prílohe k tomuto uzneseniu;

3.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh alebo ho nahradiť iným textom;

4.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

(1) Ú. v. EÚ C 191, 29.6.2012, s. 49.
(2) Ú. v. EÚ C 277, 13.09.12, s. 96.


Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 20. novembra 2013 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. .../2013 o osobitných ustanoveniach na podporu cieľa Európska územná spolupráca z Európskeho fondu regionálneho rozvoja
P7_TC1-COD(2011)0273

(Keďže bola dosiahnutá dohoda medzi Európskym parlamentom a Radou, pozícia Európskeho parlamentu zodpovedá záverečnému legislatívnemu aktu, nariadeniu (EÚ) č. 1299/2013.)


PRÍLOHA K LEGISLATÍVNEMU UZNESENIU

Spoločné vyhlásenie Európskeho parlamentu a Rady o uplatňovaní článku 6 nariadenia o EFRR, článku 15 nariadenia o Európskej územnej spolupráci a článku 4 nariadenia o Kohéznom fonde:

Európsky parlament a Rada berú na vedomie uistenie, ktoré poskytla Komisia zákonodarcom EÚ, že spoločné ukazovatele výstupov pre nariadenie o EFRR, nariadenie o Európskej územnej spolupráci a nariadenie o Kohéznom fonde, ktoré majú byť zahrnuté v prílohe ku každému nariadeniu, sú výsledkom dlhodobého prípravného procesu, ktorý zahŕňa hodnotenie expertmi Komisie a členských štátov, a v zásade sa očakáva, že zostanú stabilné.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia