Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2011/0274(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0270/2013

Predkladané texty :

A7-0270/2013

Rozpravy :

PV 19/11/2013 - 12
CRE 19/11/2013 - 12

Hlasovanie :

PV 20/11/2013 - 8.15
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2013)0486

Prijaté texty
PDF 288kWORD 41k
Streda, 20. novembra 2013 - Štrasburg
Kohézny fond ***I
P7_TA(2013)0486A7-0270/2013
Uznesenie
 Text
 Príloha

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 20. novembra 2013 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o Kohéznom fonde, ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1084/2006 (COM(2011)0612 – C7-0325/2011 – 2011/0274(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2011)0612),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 177 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C7–0325/2011),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 25. apríla 2012(1),

–  so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov z 3. mája 2012(2),

–  so zreteľom na záväzok zástupcu Rady, vyjadrený v liste zo 18. novembra 2013, schváliť pozíciu Európskeho parlamentu v súlade s článkom 294 ods. 4 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 55 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre regionálny rozvoj a stanoviská Výboru pre rozpočet, Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín, Výboru pre priemysel, výskum a energetiku a Výboru pre dopravu a cestovný ruch (A7–0270/2013),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  schvaľuje spoločné vyhlásenie Európskeho parlamentu a Rady uvedené v prílohe k tomuto uzneseniu;

3.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh alebo ho nahradiť iným textom;

4.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

(1) Ú. v. EÚ C 191, 29.6.2012, s. 38.
(2) Ú. v. EÚ C 225, 27.7.2012, s. 143.


Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 20. novembra 2013 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. .../2013 o Kohéznom fonde, ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1084/2006
P7_TC1-COD(2011)0274

(Keďže bola dosiahnutá dohoda medzi Európskym parlamentom a Radou, pozícia Európskeho parlamentu zodpovedá záverečnému legislatívnemu aktu, nariadeniu (EÚ) č. 1300/2013.)


PRÍLOHA K LEGISLATÍVNEMU UZNESENIU

Spoločné vyhlásenie Európskeho parlamentu a Rady o uplatňovaní článku 6 nariadenia o EFRR, článku 15 nariadenia o Európskej územnej spolupráci a článku 4 nariadenia o Kohéznom fonde:

Európsky parlament a Rada berú na vedomie uistenie, ktoré Komisia poskytla zákonodarcom EÚ, a to že spoločné ukazovatele výstupov pre nariadenie o EFRR, nariadenie o Európskej územnej spolupráci a nariadenie o Kohéznom fonde, ktoré majú byť zahrnuté v prílohe ku každému nariadeniu, sú výsledkom dlhodobého prípravného procesu, na ktorom sa zúčastnili odborníci na hodnotenie z Komisie a členských štátov, a v zásade sa očakáva , že zostanú stabilné.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia