Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2011/0274(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0270/2013

Ingivna texter :

A7-0270/2013

Debatter :

PV 19/11/2013 - 12
CRE 19/11/2013 - 12

Omröstningar :

PV 20/11/2013 - 8.15
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2013)0486

Antagna texter
PDF 199kWORD 37k
Onsdagen den 20 november 2013 - Strasbourg
Sammanhållningsfonden ***I
P7_TA(2013)0486A7-0270/2013
Resolution
 Text
 Bilaga

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 20 november 2013 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om Sammanhållningsfonden och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1084/2006 (COM(2011)0612 – C7-0325/2011 – 2011/0274(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2011)0612),

–  med beaktande av artiklarna 294.2 och 177 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C7-0325/2011),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av yttrandet från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén av den 25 april 2012(1),

–  med beaktande av yttrandet från Regionkommittén av den 3 maj 2012(2),

–  med beaktande av det skriftliga åtagandet från rådets företrädare av den 18 november 2013 att godkänna parlamentets ståndpunkt i enlighet med artikel 294.4 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artikel 55 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för regional utveckling och yttrandena från budgetutskottet, utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet, utskottet för industrifrågor, forskning och energi samt utskottet för transport och turism (A7‑0270/2013).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet godkänner det gemensamma uttalandet som bifogas denna resolution.

3.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

4.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

(1) EUT C 191, 29.6.2012, s. 38.
(2) EUT C 225, 27.7.2012, s. 143.


Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 20 november 2013 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr .../2013 om Sammanhållningsfonden och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1084/2006
P7_TC1-COD(2011)0274

(Eftersom det nåddes en överenskommelse mellan parlamentet och rådet, motsvarar parlamentets ståndpunkt den slutliga rättsakten, förordning (EU) nr 1300/2013.)


BILAGA TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTIONEN

Gemensamt uttalande från Europaparlamentet och rådet om tillämpningen av artikel 6 i Eruf-förordningen, artikel 15 i ETS-förordningen och artikel 4 i Sammanhållningsfondsförordningen

Europaparlamentet och rådet konstaterar att kommissionens försäkring till EU-lagstiftaren att de gemensamma utfallsindikatorerna för Eruf-förordningen, ETS-förordningen och Sammanhållningsfondsförordningen ska tas med i en bilaga till varje förordning är resultatet av en längre förberedande process som inbegriper utvärderingsexperter från både kommissionen och medlemsstaterna och som i princip förväntas förbli stabil

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy