Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2011/0272(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0309/2013

Indgivne tekster :

A7-0309/2013

Forhandlinger :

PV 19/11/2013 - 12
CRE 19/11/2013 - 12

Afstemninger :

PV 20/11/2013 - 8.16
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2013)0487

Vedtagne tekster
PDF 209kWORD 46k
Onsdag den 20. november 2013 - Strasbourg
Oprettelse af en europæisk gruppe for territorialt samarbejde ***I
P7_TA(2013)0487A7-0309/2013
Beslutning
 Tekst
 Bilag

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 20.november 2013 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1082/2006 af 5. juli 2006 om oprettelse af en europæisk gruppe for territorialt samarbejde (EGTS), for så vidt angår klarhed, forenkling og forbedring af oprettelsen og gennemførelsen af sådanne grupper (COM(2011)0610/2 – C7-0324/2011 – 2011/0272(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

—  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2011)0610/2),

—  der henviser til artikel 294, stk. 2, artikel 175, stk. 3, artikel 209, stk. 1, og artikel 212, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C7‑0324/2011),

—  der henviser til artikel 294, stk. 3, og artikel 175, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til udtalelse fra Retsudvalget om retsgrundlaget,

—  der henviser til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg af 25. april 2012(1),

—  der henviser til udtalelse fra Regionsudvalget af 15. februar 2012(2),

—  der henviser til, at Rådets repræsentant ved skrivelse af 19. september 2013 forpligtede sig til at godkende Europa-Parlamentets holdning, jf. artikel 294, stk. 4, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

—  der henviser til forretningsordenens artikel 55,

—  der henviser til betænkning fra Regionaludviklingsudvalget (A7-0309/2013),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  godkender Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens fælles erklæringer, der er vedføjet som bilag til denne beslutning;

3.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

4.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

(1) EUT C 191 af 29.6.2012, s. 53.
(2) EUT C 113 af 18.4.2012, s. 22.


Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 20. november 2013 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. .../2013 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1082/2006 af 5. juli 2006 om oprettelse af en europæisk gruppe for territorialt samarbejde (EGTS), for så vidt angår klarhed, forenkling og forbedring af oprettelsen og gennemførelsen af sådanne grupper
P7_TC1-COD(2011)0272

(Eftersom der var indgået en aftale mellem Parlamentet og Rådet, svarer Parlamentets holdning til den endelige retsakt, forordning (EU) nr. 1302/2013).


BILAG TIL DEN LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

Fælles erklæring fra Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen vedrørende bevidstgørelse og artikel 4 og 4a i EGTS

Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen er enige om at gøre en bedre koordineret indsats for bevidstgørelse i institutionerne og medlemsstaterne med henblik på at gøre muligheden for at bruge EGTS'er som et frivilligt instrument til territorialt samarbejde på alle Unionens politikområder mere synlig.

I denne sammenhæng opfordrer Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen navnlig medlemsstaterne til at træffe passende foranstaltninger til koordinering og kommunikation mellem de nationale myndigheder og mellem myndigheder i forskellige medlemsstater med henblik på at sikre klare, effektive og gennemsigtige procedurer for godkendelse af nye EGTS'er inden for fastsatte tidsfrister."

Fælles erklæring fra Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen vedrørende artikel 1, stk. 9 i EGTS

Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen er enige om, at medlemsstaterne ved anvendelsen af artikel 9, stk. 2, litra i), i forordning (EU) nr. 1082/2006 som ændret, når de vurderer de regler, der skal gælde for en EGTS' personale, som foreslået i udkastet til aftalen, vil bestræbe sig på at overveje de forskellige mulige ansættelsesordninger, EGTS'en kan vælge imellem, det være sig i henhold til privat eller offentlig ret.

Når ansættelseskontrakterne for en EGTS' medarbejdere er privatretlige, vil medlemsstaterne også tage hensyn til relevant EU-lovgivning som f.eks. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 593/2008 af 17. juni 2008 om lovvalgsregler for kontraktlige forpligtelser (Rom I) og relevant retspraksis i de andre medlemsstater, der er repræsenteret i EGTS'en.

Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen forstår endvidere, at når ansættelseskontrakterne for en EGTS' medarbejdere er offentligretlige, vil de nationale offentligretlige regler være dem, der gælder i den medlemsstat, hvor det pågældende EGTS-organ er beliggende. Dog kan de nationale offentligretlige regler i den medlemsstat, hvor en EGTS er registreret, finde anvendelse for så vidt angår medarbejdere i EGTS'en, der allerede er omfattet af disse regler, inden de bliver ansat i EGTS'en.

Fælles erklæring fra Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen vedrørende Regionsudvalgets rolle inden for rammerne af EGTS-platformen

Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen noterer sig det værdifulde arbejde, der udføres af Regionsudvalget inden for rammerne af den platform for EGTS'er, som det driver, og tilskynder Regionsudvalget til fortsat at varetage opsynet med aktiviteterne i eksisterende og kommende EGTS'er, organisere en udveksling af bedste praksis og kortlægge fælles udfordringer.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik