Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2011/0272(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0309/2013

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0309/2013

Συζήτηση :

PV 19/11/2013 - 12
CRE 19/11/2013 - 12

Ψηφοφορία :

PV 20/11/2013 - 8.16
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2013)0487

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 278kWORD 52k
Τετάρτη 20 Νοεμβρίου 2013 - Στρασβούργο
Ευρωπαϊκός όμιλος εδαφικής συνεργασίας ***I
P7_TA(2013)0487A7-0309/2013
Ψήφισμα
 Κείμενο
 Παράρτημα

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 20ής Νοεμβρίου 2013 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (EΚ) αριθ. 1082/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Ιουλίου 2006, για τον ευρωπαϊκό όμιλο εδαφικής συνεργασίας (EΟΕΣ) όσον αφορά την αποσαφήνιση, την απλούστευση και τη βελτίωση της διαδικασίας ίδρυσης και εφαρμογής αυτών των ομίλων (COM(2011)0610/2 – C7-0324/2011 – 2011/0272(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2011)0610/2),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2, το άρθρο 175 παράγραφος 3, το άρθρο 209 παράγραφος 1 και το άρθρο 212 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C7-0324/2011),

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων σχετικά με την προτεινόμενη νομική βάση,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 και το άρθρο 175 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, της 25ης Απριλίου 2012(1),

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής Περιφερειών, της 15ης Φεβρουαρίου 2012(2),

–  έχοντας υπόψη τη δέσμευση του εκπροσώπου του Συμβουλίου με επιστολή της 19ης Σεπτεμβρίου 2013, να εγκρίνει τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 4 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 55 και 37 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης (A7-0309/2013),

1.  εγκρίνει τη θέση του κατά την πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  εγκρίνει τις κοινές δηλώσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, που επισυνάπτονται στο παρόν ψήφισμα·

3.  ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

4.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

(1) ΕΕ C 191 της 29.6.2012, σ. 53.
(2) ΕΕ C 113 της 18.4.2012, σ. 22.


Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 20 Νοεμβρίου 2013 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (EΕ) αριθ. …/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1082/2006 για τον ευρωπαϊκό όμιλο εδαφικής συνεργασίας (ΕΟΕΣ) όσον αφορά την αποσαφήνιση, την απλούστευση και τη βελτίωση της διαδικασίας ίδρυσης και λειτουργίας αυτών των ομίλων
P7_TC1-COD(2011)0272

(Καθώς έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η θέση του Κοινοβουλίου αντιστοιχεί στην τελική νομοθετική πράξη, κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1302/2013.)


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΨΗΦΙΣΜΑ

Κοινή δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με την ευαισθητοποίηση και τα άρθρα 4 και 4α του κανονισμού για τον ΕΟΕΣ

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή συμφωνούν να καταβάλουν πιο συντονισμένες προσπάθειες για τη μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση εντός και μεταξύ των θεσμικών οργάνων και των κρατών μελών με σκοπό τη βελτίωση της προβολής των δυνατοτήτων που προσφέρουν οι ΕΟΕΣ ως διαθέσιμα μέσα για τη διασυνοριακή συνεργασία σε όλους τους τομείς πολιτικής της ΕΕ.

Σ' αυτό το πλαίσιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή καλούν τα κράτη μέλη να αναλάβουν κατάλληλες δράσεις συντονισμού και επικοινωνίας μεταξύ των εθνικών αρχών και των αρχών των διαφορετικών κρατών μελών με σκοπό την εξασφάλιση σαφών, αποτελεσματικών και διάφανων διαδικασιών έγκρισης νέων ΕΟΕΣ εντός των προκαθορισμένων χρονικών ορίων.

Κοινή δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με την ευαισθητοποίηση και το άρθρο 1 παράγραφος 9 του κανονισμού για τον ΕΟΕΣ

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή συμφωνούν ότι, κατά την εφαρμογή του άρθρου 9, παράγραφος 2, στοιχείο (θ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1082/2006 όπως έχει τροποποιηθεί, τα κράτη μέλη, όταν θα προβαίνουν σε αξιολόγηση των εφαρμοστέων κανόνων στα μέλη του προσωπικού του ΕΟΕΣ, όπως προτείνεται στο σχέδιο σύμβασης, θα καταβάλλουν προσπάθειες για να λαμβάνονται υπόψη οι επιμέρους διαθέσιμες εναλλακτικές δυνατότητες στο καθεστώς απασχόλησης τις οποίες ο ΕΟΕΣ θα επιλέξει σύμφωνα με το ιδιωτικό ή με το δημόσιο δίκαιο.

Στην περίπτωση που οι συμβάσεις απασχόλησης για το προσωπικό του ΕΟΕΣ διέπονται από το ιδιωτικό δίκαιο, τα κράτη μέλη θα λαμβάνουν επίσης υπόψη και τη σχετική νομοθεσία της ΕΕ, όπως τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 593/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Ιουνίου 2008 για το εφαρμοστέο δίκαιο στις συμβατικές ενοχές (Ρώμη Ι), καθώς και τη συναφή νομολογία των άλλων κρατών μελών τα οποία εκπροσωπούνται στον ΕΟΕΣ.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή είναι εξάλλου εν γνώσει του γεγονότος ότι, στην περίπτωση που οι συμβάσεις απασχόλησης για τα μέλη του προσωπικού του ΕΟΕΣ διέπονται από το δημόσιο δίκαιο, εφαρμόζονται οι εθνικές διατάξεις δημοσίου δικαίου του κράτους μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένο το αντίστοιχο όργανο του ΕΟΕΣ. Ωστόσο, οι εθνικές διατάξεις δημοσίου δικαίου του κράτους μέλους στο οποίο ο ΕΟΕΣ έχει την καταστατική του έδρα μπορούν να εφαρμόζονται για τα μέλη του προσωπικού του ΕΟΕΣ τα οποία υπόκειντο ήδη στους κανόνες αυτούς πριν καταστούν μέλη του προσωπικού ενός ΕΟΕΣ.

Κοινή δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με τον ρόλο της Επιτροπής των Περιφερειών στο πλαίσιο της πλατφόρμας του ΕΟΕΣ

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή λαμβάνουν γνώση του αξιόλογου έργου το οποίο επιτελεί η Επιτροπή των Περιφερειών στο πλαίσιο της Πλατφόρμας ΕΟΕΣ την οποία διαχειρίζεται και ενθαρρύνει την Επιτροπή των Περιφερειών να εξακολουθήσει να ασκεί ελέγχους στις δραστηριότητες των υφισταμένων ΕΟΕΣ και των ΕΟΕΣ που βρίσκονται υπό σύσταση, να διοργανώνει ανταλλαγές βέλτιστων πρακτικών και να εντοπίζει κοινά θέματα προς εξέταση.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου