Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2011/0272(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0309/2013

Ingivna texter :

A7-0309/2013

Debatter :

PV 19/11/2013 - 12
CRE 19/11/2013 - 12

Omröstningar :

PV 20/11/2013 - 8.16
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2013)0487

Antagna texter
PDF 205kWORD 42k
Onsdagen den 20 november 2013 - Strasbourg
Europeisk gruppering för territoriellt samarbete ***I
P7_TA(2013)0487A7-0309/2013
Resolution
 Text
 Bilaga

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 20 november 2013 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1082/2006 av den 5 juli 2006 om en europeisk gruppering för territoriellt samarbete (EGTS) för att förtydliga, förenkla och förbättra bildandet och genomförandet av sådana grupperingar (COM(2011)0610/2 – C7-0324/2011 – 2011/0272(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2011)0610/2),

–  med beaktande av artikel 294.2, artikel 175, 209.1 och artikel 212.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C7–0324/2011),

–  med beaktande av yttrandet från utskottet för rättsliga frågor över den föreslagna rättsliga grunden,

–  med beaktande av artikel 294.3 och artikel 175.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av yttrandet från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén av den 25 april 2012(1),

–  med beaktande av yttrandet från Regionkommittén av den 15 februari 2012(2),

–  med beaktande av det skriftliga åtagandet från rådets företrädare av den 19 september 2013 att godkänna Europaparlamentets ståndpunkt i enlighet med artikel 294.4 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artiklarna 55 och 37 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för regional utveckling (A7-0309/2013).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet godkänner den gemensamma förklaringen från Europaparlamentet, rådet och kommissionen, som bifogas denna resolution.

3.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

4.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

(1) EUT C 191, 29.6.2012, s. 53.
(2) EUT C 113, 18.4.2012, s. 22.


Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 20 november 2013 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr .../2013 om ändring av förordning (EG) nr 1082/2006 om en europeisk gruppering för territoriellt samarbete (EGTS) för att förtydliga, förenkla och förbättra bildandet av sådana grupperingar och deras funktion
P7_TC1-COD(2011)0272

(Eftersom det nåddes en överenskommelse mellan parlamentet och rådet, motsvarar parlamentets ståndpunkt den slutliga rättsakten, förordning (EU) nr 1302/2013.)


BILAGA TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTIONEN

Gemensamt uttalande av Europaparlamentet, rådet och kommissionen om information och artikel 4 och 4a i EGTS‑förordningen

Europaparlamentet, rådet och kommissionen beslutar att vidta mer samordnade åtgärder för att sprida information mellan och inom institutionerna och medlemsstaterna om EGTS som ett alternativt instrument för territoriellt samarbete på alla politikområden i unionen.

I detta sammanhang uppmanar Europaparlamentet, rådet och kommissionen särskilt medlemsstaterna att vidta lämpliga åtgärder för samordning och kommunikation mellan nationella myndigheter och mellan myndigheter i olika medlemsstater för att garantera tydlighet, effektivitet och öppenhet i förfarandena för godkännande av nya grupperingar inom de fastställda tidsfristerna.

Gemensamt uttalande av Europaparlamentet, rådet och kommissionen om artikel 1.9 i EGTS‑förordningen

Europaparlamentet, rådet och kommissionen beslutar följande: När medlemsstaterna genom tillämpning av artikel 9.2 i i förordning (EU) nr 1082/2006, i dess ändrade lydelse, utvärderar de bestämmelser som enligt förslaget till avtal ska tillämpas för grupperingens personal ska de sträva efter att beakta de olika anställningsformer som grupperingen kan välja mellan, både privaträttsliga och offentligrättsliga.

Om anställningsavtalen för grupperingens personal regleras av privaträttsliga bestämmelser ska medlemsstaterna också beakta relevant unionslagstiftning, t.ex. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 593/2008 av den 17 juni 2008 om tillämplig lag för avtalsförpliktelser (Rom I) samt tillhörande rättspraxis i de medlemsstater som ingår i grupperingen.

Europaparlamentet, rådet och kommissionen fastslår också att om anställningsavtalen för grupperingens personal regleras av offentligrättsliga bestämmelser ska tillämplig nationell rätt vara den som gäller i den medlemsstat där grupperingens respektive organ är beläget. Offentlig nationell rätt i den medlemsstat där grupperingen har sitt registrerade säte kan dock tillämpas på de personer som redan omfattas av dessa bestämmelser innan de anställs av grupperingen.

Gemensamt uttalande av Europaparlamentet, rådet och kommissionen om Regionkommitténs roll i samband med EGTS-plattformen

Europaparlamentet, rådet och kommissionen erkänner Regionkommitténs viktiga arbete med EGTS-plattformen och uppmuntrar Regionkommittén att fortsätta att följa verksamheten i aktiva och planerade grupperingar, att organisera utbyte av bästa metoder och att kartlägga gemensamma problem.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy