12 октомври 2017 г.
P7_TA(2013)0490(COR03)
ПОПРАВКА
на Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 година относно финансирането, управлението и мониторинга на общата селскостопанска политика и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 352/78, (ЕО) № 165/94, (ЕО) № 2799/98, (ЕО) № 814/2000, (ЕО) № 1290/2005 и (ЕО) № 485/2008 на Съвета (на позицията на Европейския парламент, приета на първо четене на 20 ноември 2013 г., с оглед на приемането на гореспоменатия регламент)
(COM(2011)0628 — C7-0341/2011 — COM(2012)0551 — C7-0312/2012 — 2011/0288(COD))

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати:
PDF 113kWORD 46k
Правна информация - Политика за поверителност