4 Δεκεμβρίου 2013
P7_TA-PROV(2013)0490(COR01)
ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟ
στη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίστηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 20 Νοεμβρίου 2013 ενόψει της έγκρισης του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. .../2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη χρηματοδότηση, τη διαχείριση και την παρακολούθηση της κοινής γεωργικής πολιτικής (οριζόντιος κανονισμός)
(COM(2011)0628 – C7-0341/2011 – COM(2012)0551 – C7-0312/2012 – 2011/0288(COD))

Το έγγραφο αυτό δεν υφίσταται σε HTML αλλά διατίθεται στους εξής μορφότυπους:
PDF 713kWORD 853k
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου