Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2011/0288(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0363/2013

Indgivne tekster :

A7-0363/2013

Forhandlinger :

PV 20/11/2013 - 4
CRE 20/11/2013 - 4

Afstemninger :

PV 20/11/2013 - 8.19
CRE 20/11/2013 - 8.19
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2013)0490

Vedtagne tekster
PDF 110kWORD 106k
Onsdag den 20. november 2013 - Strasbourg
Finansiering, forvaltning og overvågning af den fælles landbrugspolitik ***I
P7_TA(2013)0490A7-0363/2013
BERIGTIGELSER
Beslutning
 Tekst
 Bilag

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 20. november 2013 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om finansiering, forvaltning og overvågning af den fælles landbrugspolitik (COM(2011)0628 – C7-0341/2011 – COM(2012)0551 – C7-0312/2012 – 2011/0288(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

—  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2011)0628) og ændringerne hertil (COM(2012)0551),

—  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 43, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C7‑0341/2011),

—  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

—  der henviser til udtalelser fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg af 25. april 2012(1) og 14. november 2012(2),

—  der henviser til udtalelse 1/2012 fra Revisionsretten af 8. marts 2012(3),

—  der henviser til udtalelse fra Regionsudvalget af 4. maj 2012(4),

—  der henviser til sin afgørelse af 13. marts 2013 om indledning af og mandat til interinstitutionelle forhandlinger om forslaget(5),

—  der henviser til, at Rådets repræsentant ved skrivelse af 7. oktober 2013 forpligtede sig til at godkende denne holdning, jf. artikel 294, stk. 4, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

—  der henviser til forretningsordenens artikel 55,

—  der henviser til betænkning fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter og udtalelser fra Udviklingsudvalget, Budgetudvalget, Budgetkontroludvalget og Regionaludviklingsudvalget (A7-0363/2013),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  godkender Europa-Parlamentets og Rådets fælles erklæring, der er vedføjet som bilag til denne beslutning;

3.  tager Kommissionens erklæringer, der er vedføjet som bilag til denne beslutning, til efterretning;

4.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

5.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

(1) EUT C 191 af 29.6.2012, s. 116.
(2) EUT C 11 af 15.1.2013, s. 88
(3) Endnu ikke offentliggjort i EUT.
(4) EUT C 225 af 27.7.2012, s. 174.
(5) Vedtagne tekster, P7_TA(2013)0087.


Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 20. november 2013 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. .../2013 om finansiering, forvaltning og overvågning af den fælles landbrugspolitik og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 352/78, (EF) nr. 165/94, (EF) nr. 2799/98, (EF) nr. 814/2000, (EF) nr. 1290/2005 og (EF) nr. 485/2008
P7_TC1-COD(2011)0288

(Eftersom der var indgået en aftale mellem Parlamentet og Rådet, svarer Parlamentets holdning til den endelige retsakt, forordning (EU) nr. 1306/2013).


BILAG TIL DEN LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

ERKLÆRING FRA EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

om krydsoverensstemmelse

Rådet og Europa-Parlamentet opfordrer Kommissionen til at overvåge medlemsstaternes omskrivning og gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/60/EF af 23. oktober 2000 om fastlæggelse af en ramme for Fællesskabets vandpolitiske foranstaltninger og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/128/EF af 21. oktober 2009 om en ramme for Fællesskabets indsats for en bæredygtig anvendelse af pesticider og til, hvis det er relevant, når disse direktiver er blevet gennemført i alle medlemsstaterne, og de forpligtelser, der direkte gælder for landbrugerne, er blevet identificeret, at forelægge et lovgivningsmæssigt forslag om ændring af denne forordning med henblik på at inddrage relevante dele af de nævnte direktiver i krydsoverensstemmelsessystemet.

ERKLÆRING FRA KOMMISSIONEN

vedrørende for sene betalinger fra betalingsorganerne til støttemodtagere (artikel 42, stk. 1)

Europa-Kommissionen erklærer, at anvendelsesområdet for de gældende bestemmelser i forbindelse med for sene betalinger til EGFL vil blive bevaret, når den vedtager regler for nedsættelse af godtgørelsen til betalingsorganerne i tilfælde af betalinger, som er foretaget til støttemodtagere efter den senest mulige dato fastsat i Unionens lovgivning.

ERKLÆRING FRA KOMMISSIONEN

vedrørende niveauet for gennemførelsen (artikel 112b)

Europa-Kommissionen bekræfter, at Unionen i overensstemmelse med artikel 4, stk. 2, i TEU respekterer medlemsstaternes forfatningsmæssige strukturer, og at medlemsstaterne derfor har ansvaret for at beslutte, på hvilket territorialt niveau de ønsker at gennemføre den fælles landbrugspolitik, forudsat at EU-retten overholdes, og effektiviteten sikres. Dette princip gælder for alle landbrugsreformens fire forordninger.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik