Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2011/0288(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0363/2013

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0363/2013

Συζήτηση :

PV 20/11/2013 - 4
CRE 20/11/2013 - 4

Ψηφοφορία :

PV 20/11/2013 - 8.19
CRE 20/11/2013 - 8.19
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2013)0490

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 279kWORD 115k
Τετάρτη 20 Νοεμβρίου 2013 - Στρασβούργο
Χρηματοδότηση, διαχείριση και παρακολούθηση της ΚΓΠ ***I
P7_TA(2013)0490A7-0363/2013
ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ
Ψήφισμα
 Κείμενο
 Παράρτημα

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 20ής Nοεμβρίου 2013 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη χρηματοδότηση, τη διαχείριση και την παρακολούθηση της κοινής γεωργικής πολιτικής (COM(2011)0628 – C7-0341/2011 – COM(2012)0551 – C7-0312/2012 – 2011/0288(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2011)0628) και την τροποποιημένη πρόταση (COM(2012)0551),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 43 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C7-0341/2011),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τις γνωμοδοτήσεις της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, που εκδόθηκαν στις 25 Απριλίου 2012(1) και στις 14 Νοεμβρίου 2012(2),

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση 1/2012 του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου της 8ης Μαρτίου 2012(3),

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής των Περιφερειών της 4ης Μαΐου 2012(4),

–  έχοντας υπόψη την απόφασή του της 13ης Μαρτίου 2013 σχετικά με την έναρξη διοργανικών διαπραγματεύσεων και τη σχετική εντολή όσον αφορά την πρόταση(5),

–  έχοντας υπόψη τη δέσμευση του εκπροσώπου του Συμβουλίου με επιστολή της 7ης Οκτωβρίου 2013, να εγκρίνει τη θέση του, σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 4 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Ανάπτυξης, της Επιτροπής Προϋπολογισμών, της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης (A7–0363/2013),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  εγκρίνει την κοινή δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που επισυνάπτεται στο παρόν ψήφισμα·

3.  λαμβάνει υπόψη τις δηλώσεις της Επιτροπής που επισυνάπτονται στο παρόν ψήφισμα·

4.  ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

5.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

(1) ΕΕ C 191 της 29.6.2012, σ. 116.
(2) ΕΕ C 11 της 15.1.2013, σ. 88.
(3) Δεν έχει ακόμα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα.
(4) ΕΕ C 225 της 27.7.2012, σ. 174.
(5) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0087.


Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 20 Νοεμβρίου 2013 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕΕ) αριθ. .../2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη χρηματοδότηση, τη διαχείριση και την παρακολούθηση της κοινής γεωργικής πολιτικής και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 352/78, (ΕΚ) αριθ. 165/94, (ΕΚ) αριθ. 2799/98, (ΕΚ) αριθ. 814/2000, (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 και (ΕΚ) αριθ. 485/2008 του Συμβουλίου
P7_TC1-COD(2011)0288

(Καθώς έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η θέση του Κοινοβουλίου αντιστοιχεί στην τελική νομοθετική πράξη, κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1306/2013.)


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣTO NOMOΘΕTΙKO ΨHΦΙΣMA

Κοινή δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

σχετικά με την πολλαπλή συμμόρφωση

Το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καλούν την Επιτροπή να παρακολουθήσει τη μεταφορά και την εφαρμογή από τα κράτη μέλη της οδηγίας 2000/60/ΕΚ της 23ης Οκτωβρίου 2000 για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής των υδάτων και της οδηγίας 2009/128/ΕΚ της 21ης Οκτωβρίου 2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τον καθορισμό πλαισίου κοινοτικής δράσης με σκοπό την επίτευξη ορθολογικής χρήσης των γεωργικών φαρμάκων και, εφόσον συντρέχει περίπτωση, να προτείνουν, μετά την εφαρμογή των οδηγιών αυτών από όλα τα κράτη μέλη και τον προσδιορισμό των υποχρεώσεων που είναι άμεσα εφαρμοστέες στους γεωργούς, νομοθετική πρόταση για την τροποποίηση του συγκεκριμένου κανονισμού προκειμένου να περιληφθούν στο σύστημα πολλαπλής συμμόρφωσης τα σχετικά τμήματα της οδηγίας.

Δήλωση της Επιτροπής

σχετικά με τις καθυστερημένες πληρωμές στους δικαιούχους από τους οργανισμούς πληρωμών (άρθρο 42 παράγραφος 1))

H Ευρωπαϊκή Επιτροπή δηλώνει ότι, όταν θεσπίζει κανόνες για τη μείωση επιστροφής στους οργανισμούς πληρωμών σε περίπτωση πληρωμής που καταβάλλεται στους δικαιούχους μετά την τελευταία δυνατή ημερομηνία που ορίζεται στη νομοθεσία της ΕΕ, διατηρείται το πεδίο των ισχυουσών διατάξεων που αφορούν την καθυστέρηση πληρωμών του ΕΓΤE.

Δήλωση της Επιτροπής

σχετικά με το επίπεδο εφαρμογής (άρθρο 112β)

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιβεβαιώνει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 2 της ΣΕΕ, η Ένωση σέβεται τις συνταγματικές δομές των κρατών μελών και, ως εκ τούτου, τα κράτη μέλη είναι αρμόδια να αποφασίζουν σε ποιο τοπικό επίπεδο επιθυμούν να εφαρμόσουν την κοινή γεωργική πολιτική, εφόσον τηρείται το ενωσιακό δίκαιο και διασφαλίζεται η αποτελεσματικότητά του. Η αρχή αυτή ισχύει και για τους τέσσερις κανονισμούς της μεταρρύθμισης της ΚΓΠ.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου