Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2011/0288(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A7-0363/2013

Ingediende teksten :

A7-0363/2013

Debatten :

PV 20/11/2013 - 4
CRE 20/11/2013 - 4

Stemmingen :

PV 20/11/2013 - 8.19
CRE 20/11/2013 - 8.19
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P7_TA(2013)0490

Aangenomen teksten
PDF 212kWORD 52k
Woensdag 20 november 2013 - Straatsburg
Financiering, beheer en monitoring van het GLB ***I
P7_TA(2013)0490A7-0363/2013
RECTIFICATIES
Resolutie
 Tekst
 Bijlage

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 20 november 2013 over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake de financiering, het beheer en de monitoring van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (COM(2011)0628 – C7-0341/2011 – COM(2012)0551 – C7-0312/2012 – 2011/0288(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

–  gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2011)0628) en de wijzigingen op het voorstel (COM(2012)0551),

–  gezien artikel 294, lid 2, en artikel 43, lid 2, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C7-0341/2011),

–  gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien de adviezen van het Europees Economisch en Sociaal Comité van 25 april 2012(1) en 14 november 2012(2),

–  gezien advies 1/2012 van de Rekenkamer van 8 maart 2012(3),

–  gezien het advies van het Comité van de Regio's van 4 mei 2012(4),

–  gezien zijn besluit van 13 maart 2013 inzake de opening van, en vaststelling van het mandaat voor interinstitutionele onderhandelingen over het voorstel(5),

–  gezien de schriftelijke toezegging van de vertegenwoordiger van de Raad van 7 oktober 2013 om het standpunt van het Europees Parlement goed te keuren, overeenkomstig artikel 294, lid 4, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien artikel 55 van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling en de adviezen van de Commissie ontwikkelingssamenwerking, de Begrotingscommissie, de Commissie begrotingscontrole en de Commissie regionale ontwikkeling (A7-0363/2013),

1.  stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast;

2.  hecht zijn goedkeuring aan de gemeenschappelijke verklaring van het Parlement en de Raad die als bijlage bij deze resolutie is gevoegd;

3.  neemt kennis van de aan deze resolutie gehechte verklaringen van de Commissie;

4.  verzoekt om hernieuwde voorlegging aan het Parlement indien de Commissie voornemens is ingrijpende wijzigingen in dit voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen;

5.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

(1) PB C 191 van 29.6.2012, blz. 116.
(2) PB C 11 van 15.1.2013, blz. 88.
(3) Nog niet bekendgemaakt in het Publicatieblad.
(4) PB C 225 van 27.7.2012, blz. 174.
(5) Aangenomen teksten, P7_TA(2013)0087.


Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 20 november 2013 met het oog op de vaststelling van Verordening (EU) nr. .../2013 van het Europees Parlement en de Raad inzake de financiering, het beheer en de monitoring van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en tot intrekking van Verordeningen (EEG) nr. 352/78, (EG) nr. 165/94, (EG) nr. 2799/98, (EG) nr. 814/2000, (EG) nr. 1290/2005 en (EG) nr. 485/2008 van de Raad
P7_TC1-COD(2011)0288

(Aangezien het Parlement en de Raad tot overeenstemming zijn geraakt, komt het standpunt van het Parlement overeen met de definitieve rechtshandeling: Verordening (EU) nr. 1306/2013.)


BIJLAGE BIJ DE WETGEVINGSRESOLUTIE

GEMEENSCHAPPELIJKE VERKLARING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

inzake de cross-compliance

De Raad en het Europees Parlement verzoeken de Commissie om monitoring van de omzetting en uitvoering door de lidstaten van Richtlijn 2000/60/EG van 23 oktober 2000 tot vaststelling van een kader voor communautaire maatregelen betreffende het waterbeleid en van Richtlijn 2009/128/EG van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot vaststelling van een kader voor communautaire actie ter verwezenlijking van een duurzaam gebruik van pesticiden, en verzoekt haar tevens om, zodra deze richtlijnen in alle lidstaten zijn uitgevoerd en geconstateerd is welke verplichtingen rechtstreeks op de landbouwers van toepassing zijn, waar passend een wetgevingsvoorstel in te dienen tot wijziging van de onderhavige verordening, teneinde de toepasselijke onderdelen van die richtlijnen in het systeem van de cross-compliance op te nemen.

VERKLARING VAN DE COMMISSIE

inzake late betalingen door de betaalorganen aan de begunstigden (artikel 42, lid 1)

De Commissie verklaart dat wanneer zij voorschriften vaststelt inzake het verlagen van de betalingen aan betaalorganen wanneer de begunstigden zijn betaald na de uiterste datum die bij Uniewetgeving is vastgesteld, het toepassingsgebied van de huidige bepalingen inzake late betalingen voor het ELGF zal worden gehandhaafd.

VERKLARING VAN DE COMMISSIE

over de mate van uitvoering (artikel 112 ter)

De Europese Commissie bevestigt dat de Unie conform artikel 4, lid 2, VWEU, de constitutionele structuren van de lidstaten respecteert, en dat het derhalve aan de lidstaten is om te beslissen op welk territoriaal niveau zij het gemeenschappelijk landbouwbeleid willen toepassen. Zij moeten daarbij wel de Uniewetgeving in acht nemen en er zorg voor dragen dat deze effect sorteert. Dit beginsel is van toepassing op alle vier de verordeningen van de GLB-hervorming.

Juridische mededeling - Privacybeleid