Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2011/0288(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0363/2013

Predkladané texty :

A7-0363/2013

Rozpravy :

PV 20/11/2013 - 4
CRE 20/11/2013 - 4

Hlasovanie :

PV 20/11/2013 - 8.19
CRE 20/11/2013 - 8.19
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2013)0490

Prijaté texty
PDF 372kWORD 112k
Streda, 20. novembra 2013 - Štrasburg
Financovanie, riadenie a monitorovanie SPP ***I
P7_TA(2013)0490A7-0363/2013
KORIGENDÁ
Uznesenie
 Text
 Príloha

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 20. novembra 2013 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o financovaní, riadení a monitorovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky (COM(2011)0628 – C7-0341/2011 – COM(2012)0551 – C7-0312/2012 – 2011/0288(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2011)0628) a zmeny návrhu (COM(2012)0551),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 43 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C7–0341/2011),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na stanoviská Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 25. apríla 2012(1)a 14. novembra 2012(2),

–  so zreteľom na stanovisko 1/2012 Dvora audítorov z 8. marca 2012(3),

–  so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov zo 4. mája 2012(4),

–  so zreteľom na svoje zhodnutie z 13. marca 2013 o začatí medziinštitucionálnych rokovaní o tomto návrhu a o mandáte na tieto rokovania(5),

–  so zreteľom na záväzok zástupcu Rady, vyjadrený v liste z 7. októbra 2013, schváliť túto pozíciu v súlade s článkom 294 ods. 4 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 55 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka a stanoviská Výboru pre rozvoj, Výboru pre rozpočet, Výboru pre kontrolu rozpočtu a Výboru pre regionálny rozvoj (A7-0363/2013),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  schvaľuje spoločné vyhlásenie Európskeho parlamentu a Rady, ktoré je uvedené v prílohe k tomuto uzneseniu;

3.  berie na vedomie vyhlásenia Komisie, ktoré sú uvedené v prílohe k tomuto uzneseniu;

4.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh alebo ho nahradiť iným textom;

5.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

(1) Ú. v. EÚ C 191, 29.6.2012, s. 116.
(2) Ú. v. EÚ C 11, 15.1.2013, s. 88.
(3) Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.
(4) Ú. v. EÚ C 225, 27.7.2012, s. 174.
(5) Prijaté texty P7_TA(2013)0087.


Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 20. novembra 2013 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. .../2013 o financovaní, riadení a monitorovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008
P7_TC1-COD(2011)0288

(Keďže bola dosiahnutá dohoda medzi Európskym parlamentom a Radou, pozícia Európskeho parlamentu zodpovedá záverečnému legislatívnemu aktu, nariadeniu (EÚ) č. 1306/2013.)


PRÍLOHA K LEGISLATÍVNEMU UZNESENIU

SPOLOČNÉ STANOVISKO EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY

ku krížovému plneniu

Rada a Európsky Parlament vyzývajú Komisiu, aby monitorovala v členských štátoch transpozíciu a vykonanie smernice 2000/60/ES z 23. októbra 2000, ktorou sa stanovuje rámec pôsobnosti pre opatrenia Spoločenstva v oblasti vodného hospodárstva, ako aj smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/128/ES z 21. októbra 2009, ktorou sa ustanovuje rámec pre činnosť Spoločenstva na dosiahnutie trvalo udržateľného používania pesticídov, a aby po vykonaní týchto smerníc vo všetkých členských štátoch a po identifikácii povinností, ktoré sú priamo uplatniteľné na poľnohospodárov, prípadne predložila legislatívny návrh, ktorým sa zmení toto nariadenie s cieľom zahrnúť príslušné časti uvedených smerníc do systému krížového plnenia.

VYHLÁSENIE KOMISIE

o vzťahu k oneskoreným platbám platobných agentúr uhradených príjemcom (článok 42 ods. 1)

Európska komisia vyhlasuje, že keď prijme pravidlá znižovania platieb platobným agentúram v prípade platieb uhradených príjemcom po poslednom možnom termíne stanovenom v právnych predpisoch Únie, zachová sa rozsah pôsobnosti súčasných ustanovení týkajúcich sa oneskorených platieb v rámci EPZV.

VYHLÁSENIE KOMISIE

o úrovni vykonávania (článok 112b)

Európska Komisia potvrdzuje, že v súlade s čl. 4 ods. 2 ZEÚ Únia rešpektuje ústavné štruktúry členských štátov, preto sú členské štáty zodpovedné za prijatie rozhodnutia, na akej územnej úrovni chcú vykonávať spoločnú poľnohospodársku politiku pri dodržiavaní práva Únie a zabezpečení jej účinnosti. Táto zásada platí pre všetky štyri nariadenia reformy SPP.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia