Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2011/0282(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0361/2013

Indgivne tekster :

A7-0361/2013

Forhandlinger :

PV 20/11/2013 - 4
CRE 20/11/2013 - 4

Afstemninger :

PV 20/11/2013 - 8.20
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2013)0491

Vedtagne tekster
PDF 104kWORD 102k
Onsdag den 20. november 2013 - Strasbourg
Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) ***I
P7_TA(2013)0491A7-0361/2013
BERIGTIGELSER
Beslutning
 Tekst

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 20. november 2013 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) (COM(2011)0627 – C7-0340/2011 – COM(2012)0553 – C7-0313/2012 – 2011/0282(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

—  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2011)0627) og ændringerne til forslaget (COM(2012)0553),

—  der henviser til artikel 294, stk. 2, artikel 42, stk. 1, og artikel 43, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C7-0340/2011),

—  der henviser til udtalelse fra Retsudvalget om det foreslåede retsgrundlag,

—  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

—  der henviser til den begrundede udtalelse, som inden for rammerne af protokol nr. 2 om anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet er blevet forelagt af det luxembourgske Deputeretkammer, om at udkastet til lovgivningsmæssig retsakt ikke overholder nærhedsprincippet,

—  der henviser til udtalelse 1/2012 fra Revisionsretten af 8. marts 2012(1),

—  der henviser til udtalelser fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg af 25. april 2012 og 12. december 2012(2),

—  der henviser til udtalelse fra Regionsudvalget af 4. maj 2012(3),

—  der henviser til sin afgørelse af 13. marts 2013 om indledning af og mandat til interinstitutionelle forhandlinger om forslaget(4),

—  der henviser til, at Rådets repræsentant ved skrivelse af 7. oktober 2013 forpligtede sig til at godkende Europa-Parlamentets holdning, jf. artikel 294, stk. 4, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

—  der henviser til forretningsordenens artikel 55 og 37,

—  der henviser til betænkning fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter og udtalelser fra Udviklingsudvalget, Budgetudvalget, Budgetkontroludvalget, Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed og Regionaludviklingsudvalget (A7-0361/2013),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

(1) Endnu ikke offentliggjort i EU-Tidende.
(2) EUT C 191 af 29.6.2012, s. 116, og EUT C 44 af 15.2.2013, s. 160.
(3) EUT C 225 af 27.7.2012, s. 174.
(4) Vedtagne tekster, P7_TA(2013)0086.


Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 20. november 2013 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. .../2013 om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1698/2005
P7_TC1-COD(2011)0282

(Eftersom der var indgået en aftale mellem Parlamentet og Rådet, svarer Parlamentets holdning til den endelige retsakt, forordning (EU) nr. 1305/2013).

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik