Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2011/0282(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A7-0361/2013

Pateikti tekstai :

A7-0361/2013

Debatai :

PV 20/11/2013 - 4
CRE 20/11/2013 - 4

Balsavimas :

PV 20/11/2013 - 8.20
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P7_TA(2013)0491

Priimti tekstai
PDF 284kWORD 57k
Trečiadienis, 2013 m. lapkričio 20 d. - Strasbūras
Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai ***I
P7_TA(2013)0491A7-0361/2013
KLAIDŲ IŠTAISYMAI
Rezoliucija
 Tekstas

2013 m. lapkričio 20 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl paramos kaimo plėtrai, teikiamos Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) lėšomis (COM(2011)0627 – C7-0340/2011 – COM(2012)0553 – C7-0313/2012 – 2011/0282(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2011)0627) ir į pasiūlymo pakeitimus (COM(2012)0553),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį, 42 straipsnio pirmą pastraipą ir 43 straipsnio 2 dalį, pagal kurias Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C7-0340/2011),

–  atsižvelgdamas į Teisės reikalų komiteto nuomonę dėl siūlomo teisinio pagrindo,

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–  atsižvelgdamas į Liuksemburgo Deputatų Rūmų pagal Protokolą Nr. 2 dėl subsidiarumo ir proporcingumo principų taikymo pateiktą pagrįstą nuomonę, kurioje tvirtinama, kad teisėkūros procedūra priimamo akto projektas neatitinka subsidiarumo principo,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. kovo 8 d. Audito Rūmų nuomonę Nr. 1/2012(1),

–  atsižvelgdamas į 2012 m. balandžio 25 d. ir 2012 m. gruodžio 12 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomones(2),

–  atsižvelgdamas į 2012 m. gegužės 4 d. Regionų komiteto nuomonę(3),

–  atsižvelgdamas į savo 2013 m. kovo 13 d. sprendimą dėl pasiūlymo dėl tarpinstitucinių derybų pradėjimo ir įgaliojimų(4),

–  atsižvelgdamas į 2013 m. spalio 7 d. Tarybos atstovo laiške prisiimtą įsipareigojimą pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 4 dalį patvirtinti Parlamento poziciją,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 55 ir 37 straipsnius,

–  atsižvelgdamas į Žemės ūkio ir kaimo plėtros komiteto pranešimą ir į Vystymosi komiteto, Biudžeto komiteto, Biudžeto kontrolės komiteto, Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto, ir Regioninės plėtros komiteto nuomonę (A7-0361/2013),

1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą keisti iš esmės arba pakeisti jo tekstą nauju tekstu;

3.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

(1) Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje.
(2) OL C 191, 2012 6 29, p. 116 ir OL C 44, 2013 2 15, p. 160.
(3) OL C 225, 2012 7 27, p. 174.
(4) Priimti tekstai, P7_TA(2013)0086.


Europos Parlamento pozicija, priimta 2013 m. lapkričio 20 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. .../2013 dėl paramos kaimo plėtrai, teikiamos Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) lėšomis, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1698/2005
P7_TC1-COD(2011)0282

(Kadangi Parlamentas ir Taryba pasiekė susitarimą, Parlamento pozicija atitinka galutinį teisės aktą, Reglamentą (ES) Nr. 1305/2013.)

Teisinė informacija - Privatumo politika