Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2011/0282(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0361/2013

Predkladané texty :

A7-0361/2013

Rozpravy :

PV 20/11/2013 - 4
CRE 20/11/2013 - 4

Hlasovanie :

PV 20/11/2013 - 8.20
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2013)0491

Prijaté texty
PDF 287kWORD 107k
Streda, 20. novembra 2013 - Štrasburg
Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka ***I
P7_TA(2013)0491A7-0361/2013
KORIGENDÁ
Uznesenie
 Text

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 20. novembra 2013 k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) (COM(2011)0627 – C7-0340/2011 – COM(2012)0553 – C7-0313/2012 – 2011/0282(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2011)0627) a pozmeňujúce návrhy k tomuto návrhu COM(2012)0553),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2, článok 42 prvý odsek a článok 43 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C7–0340/2011),

–  so zreteľom na stanovisko Výboru pre právne veci k navrhnutému právnemu základu,

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odôvodnené stanovisko predložené na základe Protokolu č. 2 o uplatňovaní zásad subsidiarity a proporcionality Luxemburskou poslaneckou snemovňou, ktorá tvrdí, že návrh legislatívneho aktu nie je v súlade so zásadou subsidiarity,

–  so zreteľom na stanovisko Dvora audítorov 1/2012 z 8. marca 2012(1),

–  so zreteľom na stanoviská Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 25. apríla 2012 a 12.. decembra 2012(2),

–  zo zreteľom na stanovisko Výboru regiónov zo 4. mája 2012(3),

–  so zreteľom na svoje rozhodnutie z 13. marca 2013 o začatí medziinštitucionálnych rokovaní a mandáte na rokovania o návrhu(4)

–  so zreteľom na záväzok zástupcu Rady, vyjadrený v liste zo 7. októbra 2013, schváliť pozíciu Európskeho parlamentu v súlade s článkom 294 ods. 4 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na články 55 a 37 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka a stanoviská Výboru pre rozvoj, Výboru pre rozpočet, Výboru pre kontrolu rozpočtu, Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín, a Výboru pre regionálny rozvoj (A7-0361/2013),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh alebo ho nahradiť iným textom;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

(1) Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.
(2) Ú. v. EÚ C 191, 29.6.2012, s. 116, a Ú. v. EÚ C 44, 15.2.2013, s. 160.
(3) Ú. v. EÚ C 225, 27.7.2012, s.174.
(4) Prijaté texty P7_TA(2013)0086.


Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 20. novembra 2013 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. .../2013 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005
P7_TC1-COD(2011)0282

(Keďže bola dosiahnutá dohoda medzi Európskym parlamentom a Radou, pozícia Európskeho parlamentu zodpovedá záverečnému legislatívnemu aktu, nariadeniu (EÚ) č. 1305/2013.)

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia