Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2011/0281(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0366/2013

Indgivne tekster :

A7-0366/2013

Forhandlinger :

PV 20/11/2013 - 4
CRE 20/11/2013 - 4

Afstemninger :

PV 20/11/2013 - 8.21
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2013)0492

Vedtagne tekster
PDF 109kWORD 51k
Onsdag den 20. november 2013 - Strasbourg
Fælles markedsordning for landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningsforordningen) ***I
P7_TA(2013)0492A7-0366/2013
BERIGTIGELSER
Beslutning
 Tekst
 Bilag

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 20. november 2013 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningsforordningen) (COM(2011)0626 – C7-0339/2011 – COM(2012)0535 – C7-0310/2012 – 2011/0281(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

—  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2011)0626) og det ændrede forslag (COM(2012)0535),

—  der henviser til artikel 294, stk. 2, artikel 42, stk. 1, og artikel 43, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C7‑0339/2011),

—  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

—  der henviser til udtalelse 1/2012 fra Revisionsretten af 8. marts 2012(1),

—  der henviser til udtalelser fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg af 25. april 2012 og af 12. december 2012(2),

—  der henviser til udtalelse fra Regionsudvalget af 4. maj 2012(3),

—  der henviser til sin afgørelse af 13. marts 2013 om indledning af og mandat til interinstitutionelle forhandlinger om forslaget(4),

—  der henviser til, at Rådets repræsentant med skrivelse af 7. oktober 2013 gav tilsagn om at godkende Europa-Parlamentets holdning, jf. artikel 294, stk. 4, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

—  der henviser til forretningsordenens artikel 55,

—  der henviser til betænkning fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter og udtalelser fra Udviklingsudvalget, Budgetudvalget og Regionaludviklingsudvalget (A7‑0366/2013),

1.  fastlægger nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  godkender Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens fælles erklæring, der er vedføjet som bilag til denne beslutning;

3.  tager Kommissionens erklæringer, der er vedføjet som bilag til denne beslutning, til efterretning;

4.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

5.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

(1) Endnu ikke offentliggjort i EUT.
(2) EUT C 191 af 29.6.2012, s. 116, og EUT C 44 af 15.2.2013, s. 158.
(3) EUT C 225 af 27.7.2012, s. 174.
(4) Vedtagne tekster, P7_TA(2013)0085.


Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 20. november 2013 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. .../2013 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 922/72, (EØF) nr. 234/79, (EF) nr. 1037/2001 og (EF) nr. 1234/2007
P7_TC1-COD(2011)0281

(Eftersom der var indgået en aftale mellem Parlamentet og Rådet, svarer Parlamentets holdning til den endelige retsakt, forordning (EU) nr. 1308/2013).


BILAG TIL DEN LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

FÆLLES ERKLÆRING FRA EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG KOMMISSIONEN

vedrørende artikel 43, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF)

Resultatet af forhandlinger om anvendelsen af artikel 43, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde indgår i det samlede kompromis om den aktuelle reform af den fælles landbrugspolitik og berører ikke den enkelte institutions holdning til denne bestemmelses anvendelsesområde eller fremtidige udviklinger med hensyn til dette spørgsmål, navnlig ny retspraksis fra Den Europæiske Unions Domstol.

ERKLÆRING FRA KOMMISSIONEN

vedrørende handelsnormer (knyttet til artikel 59, stk. 1a)

Kommissionen er meget opmærksom på, at en udvidelse af handelsnormerne til også at omfatte sektorer eller produkter, der på nuværende tidspunkt ikke er underlagt disse regler i forordningen om fusionsmarkedsordningen, er et følsomt emne.

Handelsnormer bør kun finde anvendelse inden for sektorer, hvor forbrugerne har klare forventninger, og når der er behov for at forbedre de økonomiske vilkår for specifikke produkters produktion og afsætning, eller kvaliteten heraf, eller for at tage hensyn til de tekniske fremskridt eller behov for produktinnovation. De bør heller ikke påføre administrative byrder og bør være lette at forstå for forbrugerne og hjælpe producenterne til let at formidle budskabet om deres produkters særlige karaktertræk og kendetegn.

Kommissionen vil tage hensyn til enhver behørigt begrundet anmodning fra institutioner eller repræsentative organisationer samt internationale organers henstillinger, men før den udnytter sine beføjelser til at lade nye produkter eller sektorer omfatte af artikel 59, stk. 1, vil den grundigt vurdere den pågældende sektors kendetegn og aflægge rapport til Europa-Parlamentet og Rådet, bl.a. med en evaluering af forbrugerens behov, omkostningerne og de administrative byrder for aktører, herunder indvirkningen på det indre marked og den internationale handel, samt de fordele, det vil have for producenterne og den endelige forbruger.

ERKLÆRING FRA KOMMISSIONEN

vedrørende sukker

Med henblik på at sikre et afbalanceret marked og en løbende forsyning af sukker til EU-markedet i den tilbageværende periode med sukkerkvoter vil Kommissionen tage hensyn til både EU's sukkerroeavlere og rårørsukkerraffinaderierne ved anvendelse af den midlertidige markedsforvaltningsmekanisme i artikel 101da i forordningen om fusionsmarkedsordningen.

ERKLÆRING FRA KOMMISSIONEN

vedrørende det europæiske prisovervågningsværktøj

Kommissionen erkender betydningen af at indsamle og videreformidle tilgængelige oplysninger om prisudviklingen på fødevarekædens forskellige trin. Til dette formål har Kommissionen udviklet et overvågningsværktøj for fødevarepriser, som bygger på de samlede oplysninger fra det fødevarerelaterede prisindeks indsamlet af de nationale statistiske kontorer. Formålet med dette værktøj er at samle og formidle prisudviklingen langs fødevarekæden og muliggøre en sammenligning af prisudviklingen for relevante landbrugsprodukter, fødevareindustrien og relevante forbrugerprodukter. Værktøjet forbedres løbende, og det er meningen, at det udvalg af produkter i fødevarekæden, som det dækker, skal udvides, og at det generelt skal imødekomme landbrugernes og forbrugernes behov for mere gennemsigtighed i fødevareprisdannelsen. Kommissionen aflægger jævnligt rapport for Europa-Parlamentet og Rådet om det europæiske prisovervågningsværktøjs aktiviteter og resultaterne af de undersøgelser, det gennemfører.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik